Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ icon

Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ
Скачати 138.2 Kb.
НазваПоложення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ
Дата20.07.2013
Розмір138.2 Kb.
ТипПоложення

Проект

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор УжНУ


_______________ проф.Вегеш М.М.


"_____"________________ 2010р.


ПОЛОЖЕННЯ

про систему оцінювання навчальної діяльності,

порядок переведення, відрахування та поновлення

студентів, які навчаються за кредитно-модульною

системою організації навчального процесу


 1. Вступ

"Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу", розроблено на основі нормативних документів МОН України, а саме:

    • "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" (наказ МОН України № 774 від 30.12.2005 р.);

    • "Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" (наказ МОН України №48 від 23.01.2004 р.);

    • "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу " (наказ МОН України № 812 від 20.10.2004 р.);

    • "Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи" (наказ МОН України № 943 від 16.10.2009 р.);

    • "Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах" (лист МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119);

    • "Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" (наказ МОН України № 245 від 15.07.1996 р.);

    • "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" (наказ МОН України №161 від 02.06.1993 р.).Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми навчання Ужгородського національного університету.


2. Організація і проведення модульного та підсумкового (семестрового) контролю


2.1. Оцінювання знань студентів з кожної навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів модульних та підсумкового контролів.

2.2. Під час семестру з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, проводяться модульні контролі, обов'язкові для всіх студентів. Кількість модульних контролів залежить від обсягу навчальної дисципліни: якщо він складає не більше 36 аудиторних годин, то проводиться принаймні один модульний контроль, а з навчальних дисциплін обсягом понад 36 аудиторних годин - не менше двох модульних контролів (згідно з рішенням кафедри). Терміни проведення 1-го та 2-го модульних контролів (контрольні тижні) визначаються наказом (розпорядженням) ректора до початку семестру.

Декану факультету надається право переносити встановлені терміни , якщо протягом семестру студенти перебували на практиці.

Не пізніше ніж за два тижні до початку модульних контролів деканати складають розклад їх проведення у розрізі дисциплін.

2.3. Для проведення модульного контролю лектор (викладач) готує варі­анти контрольних завдань, з якими знайомить студентів не пізніше ніж за місяць до контрольного тижня. Завдання модульного контролю пови­нні бути однаковими або рівноважкими. Письмовий компонент модульного контро­лю є обов'язковим та проводиться шляхом виконання контроль­них завдань.

2.4. Поділ навчального матеріалу на модулі (змістові модулі), перелік контрольних завдань з кожного змістового модуля, максимальна кількість балів для оцінювання контрольного завдання з конкретного змістового модуля, розподіл балів, відведених для оцінювання поточного та модульного контролю, за пропозицією лектора (викладача) ухвалює кафедра, яка забезпечує викладання цієї навчальної дисципліни. Критерії оцінювання результатів успішності студентів доводяться до їх відома одночасно зі зразками контрольних завдань.

2.5. При визначенні модульної оцінки враховуються резуль­тати поточного контролю під час практичних, семінарських занять, ко­локвіумів, за самостійні та контрольні роботи, які відбулися між початком семестру та першим конт­рольним тижнем або між двома контрольними тижнями, а також результати захисту індивідуальних завдань, передбачених робо­чою навчальною програмою. На виконання письмового компонента модульного контролю відводяться дві академічні години.

2.6. До модульних контролів студент допускається завжди. Виконання контрольних завдань здійснюється студентом індивідуально. Студент може звернутися до викладача за пояс­ненням змісту контрольного завдання. Під час проведення моду­льного контролю студенту дозволяється користуватися матеріа­лами, які визначені кафедрою. Студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. При порушенні студентом встановле­них правил виконання модульного контролю, лектор усуває його від виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з'явився на нього, також оцінюються нулем балів.

2.7. Результати перевірки письмових контрольних завдань доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання. Студент, який не погоджується з оцінкою, має право зве­рнутися до викладача і отримати ґрунтовне пояснення. У випадку незгоди з рішенням викладача, студент має право звернутися з письмовою апеляцію до завідувача кафедри не пізніше ніж на на­ступний робочий день після оголошення результатів. Викладач і завідувач кафедри у присутності декана факультету та студента повинні розглянути апеляцію протягом двох днів і прийняти остаточне рішення. У результаті апеляції оцінка студента не може бути зме­ншена.

2.8. Студент, який з поважної причини не зміг з'явитися на модульний контроль, за дозволом декана може складати про­пущений модульний контроль у визначений деканатом термін.

2.9. За результатами усіх модульних контролів та наступних напрацювань студента визначається його підсумкова (семестрова) оцінка з кожної навчальної дисципліни за 100-бальною шкалою та виставляється оцінка за національною шкалою ("відмінно", "дуже добре", "добре", "задовільно", "достатньо","незадовільно","зараховано","незараховано") відповідно до шкали переведення (додаток 1). Якщо з навчальної дисципліни проводиться лише один модульний контроль, то його результат і є одночасно підсумковою (семестровою) оцінкою. Інформація про підсумкову успішність студентів з навчальної дисципліни за семестр подається викладачем у деканат. Деканат оприлюднює результати модульних контролів та семестрові оцінки на дошці оголошень не пізніше ніж через три дні після їх виставлення. У разі отримання оцінки "неприйнятно" за результатами навчання в осінньому семестрі студент відраховується з університету, а за результатами навчання у весняному семестрі або відраховується зі складу студентів, або, при бажанні, залишається на повторний курс, причому, якщо такий студент навчався за кошти державного бюджету, то він це право надалі втрачає і повинен оформити контракт на навчання за оплату.

2.10. Студенти, які з навчальної дисципліни за результатами усіх модульних контролів за семестр набрали від 35 до 49 балів, зобов'язані складати залік або екзамен. Підсумковий контроль у формі екзамену (заліку) можуть та­кож складати студенти, які бажають покращити позитивну семестрову оцінку, отриману за результатами модульних контролів. Оцінювання знань студентів на підсумковому контролі здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переве­денням у державну (національну) оцінку.

2.11. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з усіх навчальних дис­циплін, передбачених навчальним планом, у таких формах: залік, диференційований залік, ек­замен, захист дипломної роботи. Вчена рада університету (факультету) може визначити дисципліни, підсумковий контроль з яких проводиться лише у формі машинного контролю тестових завдань.

Терміни підсумкового (семестрового) контролю (заліково-екзаменаційної сесії) зазначаються у робочих навчальних планах. Розклад проведення підсумкового контролю (заліково-екзаменаційної сесії) складається деканатом, затверджується проректором з навчальної роботи та вивішується на дошці оголошень за місяць до його (її) початку.

2.12. Підсумковий контроль у формі семестрового екзамену проводиться за навчальним мате­ріалом, визначеним робочою навчальною програмою дисципліни в повному обсязі за семестр. Для проведення семестрового екзамену лектор готує ва­ріанти однакових (рівноважких) завдань (білети), які повинні охоплювати навчальний матеріал з даної дисципліни за семестр. Структура завдання, критерії оцінювання відповідей затверджу­ються на засіданні відповідної кафедри. При проведенні семест­рового екзамену студент повинен мати при собі залікову книжку.

2.13. Підсумковий контроль у формі семестрового диференційованого або звичайного заліку проводиться за навчальним мате­ріалом, визначеним робочою навчальною програмою дисципліни в повному обсязі за семестр. Для проведення семестрового заліку викладач готує перелік питань та практичних завдань, які повинні охоплювати навчальний матеріал з даної дисципліни за семестр. Перелік питань та практичних завдань, критерії оцінювання відповідей затверджу­ються на засіданні відповідної кафедри. При проведенні семест­рового заліку студент повинен мати при собі залікову книжку.

2.14. До підсумкового контролю з навчальної дисципліни не допускаються студенти, які не виконали усіх видів обов'язкових робіт (лабораторних, практичних, розрахунково-графічних та розрахункових робіт, рефератів тощо), передбачених робочою навчальною програ­мою та за результатами хоча б одного з модульних контролів мають менше 35 балів.

2.15. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль, та критерії оцінювання результатів успішності студентів при його проведенні доводяться до відома студентів на початку кожного семестру.

2.16. Підсумковий контроль з навчальної дисципліни студент може не проходити, якщо він склав усі модульні контролі і його влаштовує підсумкова (семестрова) оцінка, виставлена за результатами модульних контролів. Якщо студент з метою покращення оцінки виявив бажання проходити підсумковий контроль, то йому для цього надається одна спроба. При цьому підсумкова (семестрова) оцінка для таких студентів на екзамені (залікові) не може бути зменшена.

2.17. Студент, який на підсумковому контролі одержав незадо­вільну оцінку або не проходив його з якихось причин, складає його перед комісі­єю в письмовій або усній формі у термін, визначений деканатом.

Комісія створюється завідувачем кафедри. До складу комісії обов’язково входять лектор та завідувач кафедри. Комісія оцінює знання студента за 100-бальною шкалою та переводить її у держав­ну оцінку. Екзаменаційна (залікова) оцінка, виставлена комісією, є остаточною.

2.18. При порушенні студентом дисципліни під час проведення підсумкового контролю екзаменатор усуває його від складання екзамену (заліку), та виставляє йому оцінку "незадовільно"("не зараховано").


^ 3.Методика оцінювання успішності студентів при проведенні модульного контролю


3.1.Методика оцінювання успішності студентів залежить від виду навчальної дисципліни: а) суто лекційний курс; б) лекційно-практичний, лекційно-лабораторний або лекційно-семінарський курс; в) практичний або лабораторний курс. При цьому слід керуватися такими рекомендаціями:

3.1.1. Із суто лекційних дисциплін 50% балів оцінки модульного контролю складає результат письмової контрольної роботи, а решту 50% - сумарна оцінка за реферати з теоретичних проблем дисципліни та інші види індивідуальних завдань.

3.1.2. Із лекційно-практичних, лекційно-лабораторних або лекційно-семінарських дисциплін 50% балів оцінки модульного контролю виставляє лектор на підставі результатів перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни (теоретичний компонент оцінки). Теоретичний компонент оцінки складається з сумарних результатів контрольної роботи, рефератів та інших видів індивідуальних завдань. 50% балів (практичний компонент) виставляє викладач, який веде практичні, лабораторні або семінарські заняття. Практичний компонент оцінки модульного контролю лекційно-практичних, лекційно-лабораторних або лекційно-семінарських дисциплін складається із результату контрольної роботи, поточної успішності, усних та письмових відповідей під час занять, оцінки письмових домашніх завдань, виконання та захисту лабораторних робіт.

3.1.3. Із суто практичних або лабораторних курсів 50% оцінки модульного контролю складає результат письмової (тестової) контрольної роботи, 30% - поточна успішність, 20% - інші форми контролю практичних навичок.

Примітка: методика оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою під час державної атестації розробляється випусковою кафедрою або методичною комісією факультету і затверджується Вченою радою факультету.

^ 4. Правила документального оформлення результатів модульного та підсу­мкового контролю

А. Модульний контроль

4.1. Лектор перед початком відповідного конт­рольного тижня отримує у деканаті відомість для проведення мо­дульних контролів і зобов'язаний здати її заповненою у деканат не пізніше ніж через два робочі дні після дати проведення модульного контролю.

4.2. Результати кожного з модульних контролів лектор записує у відомість для модульних ко­нтролів. Оцінка, менша за сто балів, записується двома цифрами: 09, 43 тощо. Лектор зобов'язаний заповнювати відо­мість чітко, виправлення не допускаються.

4.3. Якщо внаслідок апеляції оцінка з контрольного завдання і від­повідно модульна оцінка збільшується, то змінені оцінки фіксу­ються в апеляційному талоні (додаткова відомість), який зберігається разом з основ­ною відомістю в деканаті.

4.4. Письмові відповіді студентів на завдання модульних контро­лів зберігаються на відповідних кафедрах до закінчення наступ­ного семестру.

4.5. Студентам, які не з'явилися на модульний контроль, у графі "Рейтингова оцінка" викладач записує "не з'явився" (скорочено "н/з").

Б. Підсумковий (семестровий) контроль

4.6. Лектор отримує в деканаті ві­домість обліку успішності перед початком підсумкового контролю (семестрового екзамену, заліку) та особисто повертає її у деканат не пізніше наступного робочого дня після проведення підсумкового контролю з даної дисципліни. До відомості вносять прізвища всіх студентів академгрупи.

4.7. Оцінка підсумкового контролю - це оцінка за 100-бальною шкалою, отримана студентом при складанні екзамену (заліку). У цьому випадку вона є також семестровою предметною оцінкою. Семестрові предметні оцінки за 100-бальною та національною шкалою викладач записує у ві­домість обліку успішності та залікову книжку студента. Причому, до залікової книжки вноситься лише позитивний результат підсумкового контролю ( 50 і більше балів за 100-бальною шкалою та оцінка за розширеною національною шкалою).

4.8. Якщо студент не допущений кафедрою до складання підсумкового контролю, то працівник деканату у відомості обліку успішності записує "не допущений" (ско­рочено "н/д"). Якщо студент, будучи допущеним до підсумкового контролю, не з'явився на екзамен (залік) у визначений час, то у відомості викладач записує "не з'явився" (скорочено "н/з").

4.9. Письмові роботи студентів під час підсумкового (семестрового) контролю зберігаються на відповідних кафедрах один рік.


^ 5. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання


5.1. Загальний порядок переведення , відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання регламентується "Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти", затвердженим наказом міністра освіти України від 15.07.1996 р. № 245.

5.2. При переведенні студент додає до заяви академічну довідку з обов"язковим зазначенням дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, форм контролю та оцінок.

При позитивному розгляді ректором заяви, деканат проводить перезарахування дисциплін шляхом порівняння кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів та визначає академічну різницю.

При переведенні (поновленні) студента із заочної форми навчання, де 100-бальна шкала оцінювання не застосовувалася, на денну та за умови повної відповідності програмового матеріалу (відсутності академрізниці) працівник деканату у відповідній навчальній документації проставляє за 100-бальною шкалою бал як середнє арифметичне найбільшого і найменшого значення оцінки, виставленої за 4-бальною шкалою (додаток 2).

5.3. Студент може взяти перерву у навчанні (академічну відпустку) або повторити пройдений курс за правилами, які регламентує "Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти", затверджене наказом міністра освіти України від 06.06.1996 р. № 191, та п.2.9 цього Положення.

5.4. Відрахування студента з університету за академічну неуспішність здійснюється у випадку невиконання ним навчального плану або незадовільних результатів підсумкових контролів.

^ 6. Вважати таким, що втратило чинність "Тимчасове положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу в УжНУ", затверджене ректором УжНУ 05.02.2007 р.


Положення схвалене науково-методичною радою УжНУ, протокол №____від "____"__________2010 р., і вводиться в дію на денній формі навчання з першого семестру 2010/2011 н.р.


Додаток 1.

Шкала переведення оцінокМінімальний бал для отримання позитивної оцінки -50, максимальний - 100

Оцінка за розширеною національною шкалою

(екзамен, диф.залік)

Еквівалент оцінки за п'ятибальною шкалою (для розрахунку стипендій)

Оцінка за шкалою ECTS

90 та вище

відмінно

5

А

80 - 89

дуже добре

4,5

В

65 - 79

добре

4

С

55 - 64

задовільно

3,5

D

50 - 54

достатньо

3

E

35 - 49

незадовільно

2

FX

1 - 34

неприйнятно

1

F


Примітка: за звичайний (недиференційований) залік національна оцінка "зараховано" відповідає оцінці від 50 до 100 балів за 100-бальною шкалою, а оцінка "незараховано" - 35-49 балам.


Додаток 2.

^ Шкала перезарахування оцінок при переведенні

студента із 4-бальної шкали на 100-бальну


Оцінка за національ-

ною шкалою

Оцінка за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS

До 2009-2010 навч. року включно

Починаючи з 2010-2011 навч.року

відмінно

92

А

95

А

дуже добре

-

-

84

В

добре (зараховано)

75

С

72

С

задовільно

58

D

59

D

достатньо

-

-

52

Е

Схожі:

Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою вступ основні терміни, поняття, означення загальні положення
Переведення, відрахування, поновлення студентів, надання повторного навчання, академічної відпустки
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011
Дане Положення розроблене з урахуванням вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою з метою
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо
Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Тимчасове положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення в Дондуу навчального процесу за кредитно-модульною...
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПоложення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп
З метою забезпечення єдиних підходів щодо організації системи контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної...
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи