Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації icon

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації
Скачати 108.49 Kb.
НазваНаукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації
Дата05.08.2013
Розмір108.49 Kb.
ТипДокументи


С П И С О К


наукових та навчально-методичних праць

Мішина Олександра Юрійовича
Н а з в а

Харак-тер

роботи

Вихідні

дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1

Принципи управління ризиками підприємств

Друк

Тези допов. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і освіта ‘2005”, 7-12 лют. 2005 р. – Т. 28. “Економіка підпримства”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 26 – 27.

2
2

Класифікація ризиків підприємств вугільної промисловості

Друк

Управління розвитком: Зб. наук. ст. – Х.: ХНЕУ, 2005.– № 1’2005. – С. 106 – 110.

(фахове видання)

5
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

3

Організаційно-еко-номічний механізм управління фінансо-вими ресурсами на підприємстві: Монографія

Друк

Харків: Видавництво ХНЕУ, 2006. –

176 с.Мішина С.В.

4

Теоретичні аспекти формування системи управління економічними ризиками підприємств

Друк.


Тези допов. ІІ Між-народної науково-практичної конференції “Дні науки-2006”

(17-28 квіт. 2006р.).– Дніпропетровськ, 2006. – С. 57– 59Огієнко А.Д., Мішина С.В.

5

Оцінка та оптиміза-ція виробничо-технічних ризиків підприємств вугіль-ної промисловості

Друк.

Управління розвитком: Зб. наук. ст. – Х.: ХНЕУ, 2007.– №1’2007. –

С. 92 – 94

(фахове видання)Мішина С.В.

6

Організація логістичного управління запасами на підприємстві

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 228. ІІІ. – Дніпропет-ровськ: ДНУ, 2007. – С. 617 – 623

(фахове видання)Мішина С.В.

7

Формування органі-заційних структур управління ризиками на підприємствах вугільної промисловості

Друк.

Тези допов. Miedzynarodowej konferencji “Dynamika naukowych badan – 2007”.(15–31lipca) – Tym 1 – Przemysl: Nauka i studia, 2007. – str. 63 –65.Мішина С.В.

8

Статистичний аналіз як спосіб виявлення ризикових ситуацій на підприємстві

Друк.

Тези допов. ІV Меж-дународна научна практична конферен-ция “Научни дни –2008”, 1-15 април 2008 година. Т3 Икономики. – София. – С. 24 –28Мішина С.В.

9

Комплексна оцінка ефективності логістичної діяльності

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 237 V. – Дніпропет-ровськ: ДНУ, 2008. – С. 1202 –1209

(фахове видання)Мішина С.В.

10

Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства

Друк

Комунальне господарство міст. Серія: економічні науки. – Випуск 85. – 2008. – С. 114 – 119.

(фахове видання)Мішина С.В.

11

Організаційно-ін-формаційна модель аналізу розподілу та використання при-бутку підприємства


Друк

Тези допов. ІV Меж-дународна научна практична конферен-ция “ Научно пространство на Европа –2008”, 19-30 април 2008 година. Т2 Икономики. – София. – С.69 –72
Мішина С.В.

12

Понятійно-категорійний апарат з управління фінансовими ресурсами підприємства

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 247 ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 509 –515.

(фахове видання)Мішина С.В.

13

Принципи управління логістичними витратами підприємства

Друк.

Тези допов.V Miedzy-narodowej naukowi-praktycznej konfe-rencji “Strategiczne pytania swiatowej nau-ki – 2009”.(07–15 lute-go) – Tym 4 – Prze-mysl: Nauka i studia, 2009. – str. 76 –77.Мішина С.В.

14

Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства

Друк.

Коммунальное хозяйство городов. Серия: экономические науки. – Выпуск 87. – 2009. – С. 272 – 277.

(фахове видання)
Мішина С.В.

15

Класифікація та теоретичні основи аналізу ризиків банківських установ

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 256.ІV – Дніпропет-ровськ: ДНУ, 2009. – С. 1082 –1087

(фахове видання)Мішина С.В.

16

Організація аналізу діяльності бюджетних установ

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 255: В 9 т. – Т. VІІ. – Дніпро-петровськ: ДНУ, 2009. – С. 1648 – 1653 (фахове видання)Мішина С.В.

17

Принципи аналізу і аудиту в банківських установах

Друк.

Вчені записки ХІУ Науковий журнал серія «Наука і практика управління». Вип. 28-Харків 2010 – С.408 –411.
Василенко Ю.А. Мішина С. В.

18

Особливості аналізу конкурентоспроможності продукції підприємств вугільної промисловості

Друк.

Тези допов. Materialy

VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wschodnie partnerstwo – 2011“ Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia.C.55-58Мішина С.В.

19

Ієрархічна класифікація логістичних витрат за функціональним призначенням

Друк

Науковий журнал «Бізнес Інформ» №9

2011 (404), 103-106 с .(фахове видання)Мішина С.В.

20

Теоретичні аспекти узгодження концепцій та підходів до оцінки ефективності управління персоналом

Друк

Зб. тез доповідей. Materialy VII mezinarodni vedecko – prakticka konference “Zpravy vedecke ideje – 2011“.- Dil 2. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science“ s.r.o – 96 stran .C.56-59Мішина С.В.
Організація ефективногофункціонування системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства

Електроний ресурс


Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» Х 2012 с.998-1002

4/2

Мішина С.В.
Сутність поняття «економічна безпека підприємства»

Друк

Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей) Випуск 38 додаток «Безпека INFECO»

5/2,5

Мішина С.В.
^

Основні навчально-методичні роботи


21

Аналіз у бюджетних та кредитних установах. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6050100 “Облік і аудит”


Друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 144 с.Мішина С.В.

22

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналіз у галузях виробництва і послуг” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання

Друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 44 с.Мішина С.В.

23

Робоча програма навчальної дисципліни “ Аналіз у бюджетних та банківських установах” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання

Друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 44 с.Мішина С.В.

24

Аналіз у галузях виробництва і послуг. Навчальний посібник

Друк

Харків: Видавництво ХНЕУ, 2008. – 240 с.
Мішина С.В.

25

Аналіз у бюджетних та банківських установах. Навчальний посібник (гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-2377 від 18.11.2008)

Друк

Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 240 с.
Отенко І.П.,

Мішина С.В.

26

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Аналіз у галузях виробництва і послуг” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання


Друк

Харків: Видавництво ХНЕУ, 2009. – 140 с.

70/140

Мішин О.Ю.

27

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання

Друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с.Москаленко Н.О.

28

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання

Друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с.Москаленко Н.О.

29

Облік, аналіз. і аудит персоналу Навчальний посібник (гриф МОН України, лист № 1/11-12375 від 31.12.2010)

Друк

Харків: Видавництво ХНЕУ, 2011. – 260 с.
Назарова Г.В.,

Мішина С.В.,

Отенко В.І.


30

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної форми навчання


Друк

Харків: Видавництво ХНЕУ, 2012. – 31 с.

31


Здобувач Мішин О.Ю.

Схожі:

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації (1985 – 02. 1988)
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації (1985 – 02. 1988)
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconФорма додатку 11 список
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconДиплом доктора наук дд №005895
...
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconДиплом кандидата наук ит №012955 от 28 сентября 1988 г
Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 02. 1988 р. Диплом кандидата наук ит №012955...
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconІіі. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після присвоєння вченого звання доцента
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після присвоєння вченого звання доцента
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconV. Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після присвоєння вченого звання професора
Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після присвоєння вченого звання професора
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconДодаток 11 список
Основні навчально-методичні роботи, опубліковані за період науково-педагогічної діяльності
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconСписок наукових праць блакберна А. А
Список наукових праць, які були опубліковані до захисту Блакберном А. А. кандидатської дисертації
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації iconДержавний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки
Порядок проходження документів для захисту дисертації у спеціалізованих вчених радах університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи