Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту icon

Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту
НазваМетодичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту
Сторінка1/3
Дата05.08.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний економічний університет


Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА»

денної форми навчання


Укладачі: к.е.н., доц. Хмеленко Г.Г.

к.е.н., доц. Котов А.М.


Відповідальний за випуск:

д.е.н., проф. Отенко І.П.


Харків, ХНЕУ, 2010

Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу.

Протокол № 7 від 11.12.2009 р.


Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства» денної форми навчання / Укл. Г. Г. Хмеленко, А. М. Котов. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 35 с. (Укр. мов.)


Вміщено перелік компетенцій, якими має оволодіти студент в результаті проходження практики, найменування розділів звіту з практики, питання для вивчення і ознайомлення, види самостійної роботи на базі практики, а також методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Вступ


Переддипломна практика студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства» та які працюють над бакалаврською роботою є складовою частиною навчального плану Харківського національного економічного університету і заключним етапом підготовки висококваліфікованих спеціалістів і має на меті формування у них практичних навичок у сфері бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу умінь щодо праці в умовах ринкових відносин.

Мета практики полягає в такому:

практичній підготовці студентів до самостійної роботи на одній із посад, що потребують кваліфікації бакалавра за спеціальністю "Облік і аудит";

виборі нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;

поглибленні і закріпленні теоретичних знань з фахових дисциплін;

ознайомленню з номенклатурою продукції та послуг підприємства, станом виробництва, виробничою структурою, структурою управління, організацією облікового процесу тощо;

вивчення порядку оформлення первинних та зведених бухгалтерських документів про господарські операції, що здійснюються в різних підрозділах;

безпосередня участь в усіх етапах опрацювання носіїв облікової,

інформації;

засвоєння порядку складання звітності та її використання для

аналізу діяльності установи;

зібрати практичний матеріал для написання бакалаврської роботи.

В період практики студенти повинні вирішити наступні задачі:

вивчити загальні функції облікового апарата і взаємозв'язок його з усіма економічними службами в місцях проходження практики;

навчитися проводити аналіз виробничо-господарської, фінансової і маркетингової діяльності;

набути навики виконання аналітичних робіт за допомогою комп'ютерної техніки;

освоїти функції економіста, бухгалтера на одному з робочих місць.

^ 1. Зміст та завдання практики


У результаті проходження практики студенти повинні у повному обсязі оволодіти наступними компетенціями, наведеними у табл. 1.

Таблиця 1.

Компетенції фахівців бакалаврського рівня підготовки, які повинні бути закріплені студентами в результаті проходження практики

Функції

Зміст компетенції

Уміння

1

2

3

Проектувальна

Здатність до обґрунтування системи діагностики стану підприємства

Обґрунтовувати необхідність здійснення діагностики

Вибирати об’єкти та напрямки діагностики діяльності підприємства

Обґрунтовувати кадрове та ресурсне забезпечення діагностичних заходів

Обґрунтовувати доцільність залучення сторонніх організацій

Здатність до проектування організаційної структури для діагностики стану підприємства

Обґрунтовувати організаційну структуру в залежності від складу діагностичних заходів та можливостей підприємства

Здатність до проектування інформаційної системи діагностики стану підприємства

Обґрунтовувати канали та напрямки руху інформації

Проектувати систему звітів виконавців

<Здатність ><до ><обґрунтування ><методики ><побудови >ціни

<><Опис ><і ><внутрішніх ><і ><зовнішніх ><факторів, ><що ><впливають ><на ><зміну ><ціни ><товару ><і ><їхніх ><взаємозв'язків>

<><Обґрунтування ><принципів ><ціноутворення>

<><Формування ><методики ><побудови ><ціни>

<><Узгодження ><інтересів ><продавця ><і ><покупця ><в ><ціні ><в ><різних ><умовах >ринку

Продовження табл. 1.

1

2

3
<><Здатність ><до ><формування ><цінової >стратегії

<><Формування ><цілей ><ринкового ><ціноутворення ><- ><цінової ><політики ><і ><конкретизація ><процесу ><їхнього ><досягнення ><(на ><основі ><обґрунтування ><цінової ><стратегії ><на ><конкретний ><вид ><товару), ><аналіз ><можливостей ><їхньої ><реалізації.>

<><Узгодження ><цілей ><(цінової ><політики) ><і ><задач ><(цінової ><стратегії)>

<><Аналіз ><ціни ><і ><цінової ><еластичності ><на ><ринку ><і ><рівноважному ><стані ><ринку ><по >окремому <виді ><товару ><в ><різних ><сегментах >ринку

Проектування процесу моделювання фінансового стану підприємства

Визначення доцільності побудови конкретної економіко-математичної моделі для вирішення економічних завдань підприємства

Вибір адекватних методів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Визначення місця оцінювально-аналітичної системи в системі управління підприємством

Формування концепції оцінки фінансового стану підприємства

Організаційна

Здатність до розбудови організаційної структури діагностики

Встановлювати періодичність та термін виконання діагностичних заходів

Встановлювати періодичність збору та оновлення інформації за кожним напрямком діагностики стану підприємства

Формувати команду виконавців діагностичних заходів

Розподіляти повноваження , обов’язки та взаємозв’язки між виконавцями

Продовження табл. 1.

1

2

3
<><Здатність ><до ><організації ><процесів ><ціноутворення>

<><Організація ><послідовності ><етапів ><побудови ><ціни>

<><Організація ><груп ><фахівців ><із ><планування ><робіт ><на ><різних ><стадіях ><ціноутворюючого ><процесу: ><маркетинговий ><аналіз ><ринку, ><аналіз ><цін ><конкурентів, ><калькулювання ><витрат.>

<><Організація ><процесів ><мотивації ><росту ><і ><зниження ><ціни ><і ><поводження ><фірми ><в ><умовах ><нестабільності ><цінових ><факторів: ><інституціональних ><змін; ><змін ><витрат, ><попиту ><та ><пропозиції; ><зміни ><конкурентних ><реакцій; ><змін ><психологічного ><сприйняття ><ціни>

<><Організація ><забезпечення ><і ><підтримки ><безперервного ><аналізу ><внутрішніх ><і ><зовнішніх ><факторів процесу ><ціноутворення ><>

<><Планування ><робіт ><із ><забезпечення ><взаємодії ><ціни ><і ><фінансових ><результатів ><господарювання>

Організація процесу моделювання фінансового стану підприємства

Організація послідовності етапів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Підбір команди професійних аналітиків для побудови конкретних економіко-математичних моделей на основі володіння навиками економіко-математичного моделювання

Впровадження на підприємстві в процес аналізу та управління побудованих економіко-математичних моделей

Створення банку економіко-математичних методів та моделей на підприємстві


Продовження табл. 1.

1

2

3Організація програмного забезпечення оціночно-аналітичної системи підприємства

Управлінська

Здатність до координації діяльності виконавців діагностичних заходів

Вибирати внутрішні та зовнішні джерела інформації

Забезпечувати виконання запланованих робіт з організації та здійснення діагностики стану підприємства

Забезпечувати своєчасність надходження інформації за встановленими каналами

Здатність до мотивації діагностики стану підприємства

Забезпечувати інформаційно-аналітичну підтримку стратегічних ініціатив підприємства

Здатність контролювати виконання діагностичних заходів

Спостерігати за своєчасністю виконання діагностичних заходів

Контролювати коректність застосування методичних прийомів діагностики

Контролювати коректність результатів діагностики стану підприємства

Розробляти корегувальні дії після визначення відхилень від плану

<><Здатність ><до ><контролю ><процесу ><ціноутворення>

<><Відстеження ><фактичного ><виконання ><процесу ><ціноутворення>

<><Визначення ><форм ><контролю ><ціноутворюючого ><процесу>

<><Коректування ><стратегій ><ціноутворення>

Управління підприємством на основі:

визначення впливу факторів фінансового стану підприємства на результативний показник;

кластеризації економічних об’єктів;

Продовження табл. 1.

1

2

3
Прийняття управлінських рішень на основі економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

враховуючи вплив латентних факторів на ефективність функціональних сфер діяльності;

з урахуванням прогнозних значень ефективності виробничої, фінансової сфер діяльності та ефективності організаційної структури підприємства;

оцінки процесів розвитку або спаду потенціалу підприємства;

визначення поточних та прогнозних значень трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових

Підвищення матеріальної та моральної мотивації аналітиків при досягненні значних результатів моделювання

Виконавська

Здатність до розробки методичного забезпечення за напрямками діагностики стану підприємства

Формувати систему показників за напрямками діагностики стану підприємства

Формувати систему прийомів та методів діагностики стану підприємства за її напрямками

Здатність до діагностики системи управління

Аналізувати організаційну структуру підприємства

Аналізувати основні процеси управління

Аналізувати використання можливостей інформаційної системи управління

Аналізувати систему антикризового управління на підприємстві

Здатність до діагностики трудових ресурсів

Аналізувати состав та чисельність персоналу

Аналізувати якість та рівень знань

Продовження табл. 1.

1

2

3Аналізувати продуктивність праці персоналу

Аналізувати систему оплати праці та мотивації персоналу

Здатність до діагностики майнового комплексу підприємства

Підготовлювати інформацію для оцінки вартості підприємства

Використовувати процедури та методи оцінки вартості підприємства

Визначати коректність коригування вартості підприємства

Здатність до діагностики виробничого потенціалу підприємства

Діагностувати виробничу програму підприємства

Діагностувати ресурсну забезпеченість виробничо-господарської діяльності підприємства

Оцінювати ефективність виробничого потенціалу підприємства

Здатність до діагностики фінансового стану підприємства

Використовувати горизонтальній, вертикальний аналіз та аналіз фінансових коефіцієнтів для діагностики фінансового стану

Аналізувати фінансові проблеми діяльності підприємства

Діагностувати процеси фінансового планування та прогнозування діяльності підприємства

Здатність до діагностики економічної безпеки підприємства

Аналізувати рівень економічної безпеки підприємства

Аналізувати якість ризик-менеджменту, як компоненти системи управління економічною безпекою


Продовження табл. 1.

1

2

3
Здатність до діагностики корпоративної культури підприємства

Аналізувати фактори впливу на формування корпоративної культури

Оцінювати рівень корпоративної культури на підприємстві

Володіти методикою індикативної оцінки корпоративної культури підприємства

Здатність робити висновки та рекомендації після діагностики

Виявляти та аналізувати проблемні сфери дiяльностi підприємства і фактори його розвитку:

  • вміти визначити та графічно представити причини виникнення проблем підприємства за допомогою діаграми причин;

  • вміти використовувати прийоми діагностування виявлення проблем та пошуку оптимальних заходів для удосконалення механізму функціонування систем управління підприємством;

  • вміти здійснювати поточну аналітичну дiяльнiсть обмеженої кiлькостi показників та контроль щодо оперативного виявлення та визначення негативних тенденцій погіршення операційної ефективності підприємства;

  • вміти визначати за допомогою діагностики симптоми кризових явищ, стадію та ступінь розвитку кризи

<><Здатність ><до ><формування ><структури ><ціни>

<><Формування ><кошторисного ><рівня ><витрат ><і ><рівня ><витрат ><по ><статтях ><калькуляції>

<><Формування ><прибули ><в ><ціні>

<><Формування ><податків ><і ><акцизу(в ><особливих ><випадку) ><у ><ціні>

Продовження табл. 1.

1

2

3
<><Здатність ><до ><вибору ><методики ><побудови ><ціни>

<><Обґрунтування ><методики ><побудови ><ціни ><на ><основі ><конкуренції ><(орієнтація ><на ><попит, ><орієнтація ><на ><конкуренцію, ><орієнтація ><на ><ринкові ><ціни, ><орієнтація ><на ><лідера, ><орієнтація ><на ><максисмізацію ><прибули, ><орієнтація ><на ><тренд ><зміни ><ціни, ><орієнтація ><на ><обсяг ><продажів)>

<><Обґрунтування ><методики ><побудови ><ціни ><на ><основі ><параметричних ><рівнів ><і ><їхніх ><змін>

<><Обґрунтування ><методики ><побудови ><ціни ><на ><основі ><витрат>

<Обґрунтування ><методики ><побудови ><ціни ><на ><основі ><цільових ><обсягів >прибутку

<><Здатність ><до ><використання ><функціональних ><співвідношень ><попиту ><та ><пропозиції, ><обсягу ><виробництва ><і ><витрат>

<><Визначення ><рівноважної ><ціни ><покупця ><і ><продавця ><до ><і ><після ><введення ><чи ><субсидії ><податку>

<><Визначення ><ренти ><покупця ><і ><продавця ><до ><і ><після ><введення ><чи ><субсидії ><податку>

<><Визначення ><ціни ><й ><обсягів ><продажів, ><максимізуючи ><прибуток ><підприємства ><в ><різних ><умовах ><ринку>

<><Визначення ><загальної ><суми ><чи ><субсидії ><податку ><на ><рівноважний ><обсяг ><продажів>

<><Визначення ><граничного ><виторгу, ><граничних ><витрат, ><граничного ><продукту ><перемінного ><ресурсу ><і ><можливості ><їхнього ><використання ><в ><процесі ><ціноутворення>

Дослідження зовнішнього середовища підприємства

Дослідження причин зниження або підвищення рівня фінансового стану та фінансових результатів підприємств-конкурентів

Продовження табл. 1.

1

2

3Дослідження загальних тенденцій розвитку національної економіки

Дослідження тенденцій розвитку економіки галузі

Дослідження особливостей внутрішнього середовища підприємства

Дослідження причин підвищення або зниження рівня фінансового стану підприємства, яке досліджується

Дослідження передумов побудови та впровадження економіко-математичних моделей для прийняття ефективних управлінських рішень

Формування системи показників для моделювання

Формування системи показників для побудови однофакторної регресійної моделі;

Формування системи показників для побудови багатофакторної регресійної моделі;

Формування системи показників для розробки факторного аналізу;

Формування системи показників для розробки кластерного аналізу;

Формування системи показників для побудови трендової економіко-математичної моделі;

Формування системи показників для побудови лагової економіко-математичної моделі;

Формування системи показників для побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду


Продовження табл. 1.

1

2

3
Використання економіко-математичних моделей для проведення оцінки фінансового стану підприємства

Володіння навиками побудови однофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу частинного фактора на результативний;

Побудова багатофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу декількох частинних факторів на результативний;

Побудова моделі факторного аналізу для визначення латентних факторів та редукції ознакового простору;

Побудова моделі кластерного аналізу з метою розробки найприроднішої класифікації підприємств, які досліджуються

Побудова трендової динамічної моделі для визначення загальної тенденції розвитку процесу, який досліджується;

Побудова трендової прогнозної економіко-математичної моделі з метою визначення прогнозних тенденцій розвитку підприємства;

Побудова лагових економіко-математичних моделей з метою дослідження процесів нарощування або спаду процесів, які досліджуються;

Побудова мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду для визначення трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових


Продовження табл. 1.

1

2

3
Інтерпретація отриманих результатів економіко-математичного моделювання

Аналіз процесів спаду або нарощування потенціалу підприємства

Інтерпретація класифікації підприємств

Інтерпретація результатів прогнозування та розробка комплексу заходів на прогнозні періоди

Аналіз виявлених латентних факторів функціонування та розвитку підприємства

Розроблення переліку випадкових факторів, які активно можуть впливати на діяльність підприємства в прогнозних періодах

Інтерпретація результатів відносно циклічних та сезонних змін фінансових результатів підприємства

Технічна

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань діагностики стану підприємства

Визначати прийоми збору та обробки інформації для забезпечення процесу діагностики

Використовувати програмні засоби для здійснення перевірки інформації та проведення відповідних обчислень

<><Здатність ><до ><упорядкування ><необхідної ><інформації>

<><Визначення ><складу ><даних, ><що ><використовуються ><в ><процесу ><ціноутворення ><та ><аналізуються ><на ><окремих ><стадіях ><ціноутворюючого ><процесу, ><та ><прийомів ><збору ><й ><обробки ><інформації>

<><Реєстрація ><даних ><та ><проведення ><відповідних ><підрахунків>


Закінчення табл. 1.

1

2

3
Володіння навиками проведення елементарних операцій підготовчої стадії економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Збір та обробка вихідної інформації для моделювання

Проведення розрахунків для формування відносних показників на основі натуральних

Володіння навиками роботи з пакетами прикладних програм, за допомогою яких будуються економіко-математичні моделі


Практика проводиться за тематичним планом практики, наведеним у табл. 2.

Таблиця 2.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconО. П., Мізік Ю.І. Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту
Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту для студентів...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconРівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Фінанси і кредит”. Вони пояснюють мету і завдання практики. Містять орієнтовний тематичний план проходження практики, рекомендації...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconН. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дісципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві
Методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дисципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма виробничої практики для студентів: ІV курсу денної форми навчання
Вимоги до складання звіту з практики
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconМетодичні вказівки до стажування для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
Педагогіка вищої школи” (напрям освіти „Специфічні категорії”), подано програму стажування, методичні рекомендації та вимоги до звіту...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження виробничо-економічної практики
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПояснювальна записка до звіту (із додатками) 1 прим Рецензія до звіту (внутрішня та зовнішня) по 1 прим
Перелік документів, які необхідно подати кафедрами та інститутами нму до науково-дослідної частини з
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПояснювальна записка до звіту (із додатками) 1 прим Рецензія до звіту (внутрішня та зовнішня) по 1 прим
Перелік документів, які необхідно подати кафедрами та інститутами нму до науково-дослідної частини з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи