Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту icon

Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту
НазваМетодичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту
Сторінка2/3
Дата05.08.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Тематичний план

Найменування розділів

Питання для вивчення і ознайомлення, види самостійної роботи

1

2

^ АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1 Загальне ознайомлення з підприємством


Джерела інформації: загальна інформація про підприємство

Студент починає аналітичну практику з вивчення короткої історії підприємства, видів продукції, що випускається, і номенклатури, типів виробництва на підприємстві (об'єднанні), технології й організації виробництва, виробничої структури об'єднання, структури керування, структури бухгалтерії та організації її роботи, ступеня централізації, механізації й автоматизації обліку.

Робоче місце - головна бухгалтерія, планово-економічні служби підприємства. Вихідна інформація для аналізу виробництва і реалізації продукції. Взаємозв'язок об'ємних показників.

Продовження табл. 2.

1

2
Оцінка випуску продукції і дотримання договірних зобов'язань. Баланс товарної продукції. Аналіз випуску товарної продукції по асортименту і структурі. Аналіз якості продукції. Аналіз сортності продукції. Вплив браку у виробництві на випуск продукції. Аналіз рекламацій. Внутрішні чинники, що впливають на обсяг реалізованої продукції. Використання економіко-математичних методів і інформаційних технологій при аналізі виробництва і реалізації продукції.

2. Аналіз виробничої діяльності


Джерела інформації: вихідні дані для аналізу виробничої та маркетингової діяльності

Робоче місце відділ маркетингу, відділ постачання і збуту, бухгалтерія.

Характеристика ринків, на яких працює підприємство, їхня ємність і динаміка. Аналіз попиту і пропозиції на ринках. Конкуренти підприємства на ринках.

Аналіз конкурентоздатності продукції підприємства. Аналіз конкурентоздатності підприємства. Оцінка динаміки чинників, що впливають на конкурентоздатність продукції і підприємства.

Стан справ із розробкою нових видів продукції. Можливість використання нових технологій при виробництві продукції. Інноваційні засоби підприємства.

Аналіз діяльності підприємств з просування товарів на ринок: сертифікація, упаковування, маркірування.

Рекламна діяльність підприємства. Витрати на рекламу. Аналіз ефективності реклами та її насиченості.

Продовження табл. 2.

1

2

3. Аналіз маркетингової діяльності


Джерела інформації: вихідні дані для аналізу виробничої та маркетингової діяльності

Робоче місце відділ маркетингу, відділ постачання і збуту, бухгалтерія.

Характеристика ринків, на яких працює підприємство, їхня ємність і динаміка. Аналіз попиту і пропозиції на ринках. Конкуренти підприємства на ринках.

Аналіз конкурентоздатності продукції підприємства. Аналіз конкурентоздатності підприємства. Оцінка динаміки чинників, що впливають на конкурентоздатність продукції і підприємства.

Стан справ із розробкою нових видів продукції. Можливість використання нових технологій при виробництві продукції. Інноваційні засоби підприємства.

Аналіз діяльності підприємств з просування товарів на ринок: сертифікація, упаковування, маркірування.

Рекламна діяльність підприємства. Витрати на рекламу. Аналіз ефективності реклами та її насиченості.

4. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва


Джерела інформації: вихідні дані для аналізу організаційно-технічного рівня виробництва

Робоче місце відділ маркетингу, відділ постачання і збуту, бухгалтерія.

Характеристика організаційно-технічного рівня підприємства. Угрупування складу продукції по основній і іншій продукції. Аналіз випуску нової і раніше освоєної продукції. Аналіз кооперованих постачань. Зв'язок росту кооперованих постачань із спеціалізацією підприємства. Оцінка виконання кооперованих постачань.


Продовження табл. 2.

1

2
Прямі виробничі зв'язки. Оптова торгівля засобами виробництва. Товарні біржі, аукціони, торги. Аналіз впливу забезпеченості матеріальними цінностями на випуск продукції.

Ритмічність і комплектність. Показники ритмічності випуску продукції. Оцінка впливу ритмічної роботи на випуск продукції. Комплектність незавершеного виробництва. Способи аналізу цього показника.

Аналіз якості наукової організації праці і керування підприємством в умовах ринкових відносин.

Оцінка рівня технологічної складової економічної безпеки.

Оцінка рівня правової безпеки.

Оцінка рівня екологічної складової економічної безпеки.

Оцінка рівня інформаційної складової економічної безпеки.

Оцінка рівня інтерфейсної складової економічної безпеки.

5. Оцінка організаційних змін та організаційного потенціалу підприємства

Робоче місце ‑ фінансовий відділ, головна бухгалтерія відділ стратегічного планування (розвитку).

Оцінка місії, системи цілей та стратегії їх досягнення (ринкові цілі, виробничі, фінансово-економічні, соціальні);

оцінка проекту (програми) організаційно-структурних змін (реструктури­зації, реорганізації) підприємства (цілі, термін, напрями реалізації, джерела фінансування, витрати та ефективність проекту),


Продовження табл. 2.

Джерела інформації: форма «1-підприєммництво», стратегія підприємства (бізнес-план), проект організаційно-структурних змін (реструктуризації, реорганізації) підприємства, Положення про організаційну структуру (Про структуру управління).

оцінка організаційно-структурних змін на підприємстві, що відбулися за період часу, що аналізується (заходи, витрати, ефективність, наслідки),

оцінка відповідності організаційної структури цілям підприємства, його розміру та технології, функції відділу стратегічного планування (розвитку).

Виходячи з узагальненої моделі діагностики управління підприємством здійснюється збір даних для діагностики інформаційного обслуговування, економічної и психологічної діагностики управління.

6. Аналіз трудових показників


Джерела інформації: первинні документи, дані рахунків бухгалтерського обліку (23, 91, 92, 93, 64, 65, 66, 81, 82), облікові регістри (журнал 5, 5а), статистична звітність (1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПФ, 3-ПП, 7-ТНВ), Інші джерела.

Робоче місце - відділ організації праці і заробітної плати. Система трудових показників та їхній відбиток у звітності по праці. Склад, динаміка й аналіз чисельності промислово-виробничого персоналу. Текучість робочої сили і її причини. Форми і зміст перепідготовки кадрів.

Фонд робочого часу і його використання. Трудова і технологічна дисципліна, як чинники, що впливають на розмір цілозмінних і внутрізмінних витрат робочого часу. Розрахунок втрат у випуску продукції в зв'язку з допущеними втратами робочого часу. Виявлення втрат робочого часу по співвідношенню середньорічного, середньоденного і середньогодинного виробітку.

Продуктивність праці і способи її виміру. Середнє вироблення одного робітника й одного працюючого.


Продовження табл. 2.

1

2
Розрахунок впливу зміни структури робочої сили на виробіток одного працюючого.

Склад, динаміка й аналіз фонду заробітної плати. Механізм утворення фонду заробітної плати і його розподіл. Виявлення резервів випуску продукції за рахунок кращого використання фонду робочого часу і підвищення продуктивності праці. Використання економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі трудових показників.

Оцінка інтелектуальної та кадрової складової економічної безпеки.

7. Аналіз використання основних фондів


Джерела інформації: первинні документи, дані рахунків бухгалтерського обліку (10, 11, 12, 13, 15), облікові регістри (ж. 4, 4.1), фінансова звітність, статистична звітність (1-підприємництво, 1-П (термінова), 11-ОЗ, 2-КБ), інші джерела

Робоче місце - робоча група бухгалтерії, технічні служби. Джерела інформації для аналізу використання основних засобів підприємства. Загальна оцінка стану основних засобів і інших необоротних матеріальних активів. їхня структура, віковий склад. Аналіз вибуття і відновлення основних фондів.

Фондовіддача як основний показник ефективності використання основних фондів. Вплив на зміну фондовіддачі росту фондоозброєності і продуктивності праці. Визначення впливу на фондовіддачу співвідношення активної і пасивної частини основних виробничих фондів, екстенсивного та інтенсивного використання устаткування. Аналіз використання фонду робочого часу устаткування. Коефіцієнт змінності. Причини його зміни і шляхи підвищення. Розрахунок впливу на випуск продукції використання устаткування за часом і за потужністю.

Продовження табл. 2.

1

2
Визначення резервів росту об'єму продукції за рахунок більш ефективного використання основних виробничих фондів. Застосування економіко-математичних методів при аналізі ефективності використання основних фондів.

8. Аналіз використання матеріальних ресурсі.


Джерела інформації: первинні документи, рахунки бухгалтерського обліку (20, 22, 23, 24, 25, 26, 28), облікові регістри (журнал 5, 5А, відомість 5.1), фінансова звітність, статистична звітність (5-С, 1-підприємництво, 4-МТП), податкова звітність, інші джерела

Робоче місце ‑ бухгалтерія, відділ постачання і збуту, юридичний, відділ. Джерела інформації про розмір матеріальних витрат.

Характеристика показників ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві. Аналіз динаміки матеріалоємності продукції підприємства і її найважливіших складових, факторний аналіз матеріалоємності продукції. Коефіцієнти використання матеріалів. Оцінка впливу матеріалоємності на випуск продукції.

Чинники зміни матеріалоємності: стан техніки і технології, якість перероблюваної сировини і матеріалів, нормативна база витрат ресурсів на одиницю продукції, брак у виробництві, використання вторинної сировини.

Аналіз виконання планів комплексних програм з ресурсозбереженню. Оцінка ефективності проведених заходів щодо економії сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів.

Аналіз виконання завдань із зниження норм витрат найважливіших видів матеріальних ресурсів. Вплив відходів на зміну матеріалоємності і випуск продукції. Аналіз матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Продовження табл. 2.

1

2
Придбання матеріалів, сировини через фірми, на аукціонах, торгах. Аналіз економічної вигідності споживання покупних напівфабрикатів. Вплив кооперованих постачань на розмір витрат на виробництві.

Розрахунок резервів випуску продукції при більш ефективному використанні матеріальних ресурсів. Зведений підрахунок резервів росту об'єму виробництва по чинниках праці, засобах і предметах праці в умовах ринку. Використання економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі використання матеріалів у виробництві.

9. Аналіз собівартості продукції


Джерела інформації: первинні документи, рахунки бухгалтерського обліку (23, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93), облікові регістри, фінансова звітність, статистична звітність (1-ПВ, 5-с), інші джерела

Робоче місце ‑ загальна бухгалтерія, усі служби, що мають відношення до формування елементів витрат. Джерела інформації про розмір витрат на виробництво.

Характеристика показника витрат на 1 грн. товарної продукції. Факторний аналіз показника. Аналіз собівартості по елементах витрат. Динаміка і структура витрат. Аналіз впливу матеріальних витрат на собівартість продукції. Аналіз паливно-енергетичних витрат. Аналіз транспортно-заготівельних витрат. Трудові витрати. Вплив на собівартість непродуктивних виплат з фонду заробітної плати. Аналіз загальновиробничих витрат.

Визначення резерву зниження собівартості продукції. Використань економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі витрат на виробництва.


Продовження табл. 2.

1

2

10. Аналіз прибутку і рентабельності.


Джерела інформації: первинні документи, облікові регістри (журнали 6 і 7), дані рахунків бухгалтерського обліку (44, 7, 8, 9) фінансова звітність, податкова звітність, статистична звітність (ф. № 1, № 1-Б, № 1-ПП, ф. № 22, ф. № 2-Б), інші джерела

Робоче місце ‑ головна бухгалтерія. Джерела інформації для аналізу прибутку.

Склад валового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації товарної продукції. Вплив на прибуток від реалізації асортиментних і структурних зрушень, зміни собівартості, відпускних цін, об'єму реалізації, якості продукції. Система показників рентабельності. Рентабельність підприємства і рентабельність продукції. Чинники, їх визначаючі.

Зведений підрахунок резервів зростання прибутку і рентабельності по невикористаних можливостях росту об'єму виробництва, поліпшення якості продукції, зниження витрат на виробництво, ліквідації непродуктивних витрат. Розподіл прибутку в умовах ринкових відносин. Розрахунки з бюджетом. Система оподатковування прибутку.

Використання економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі прибутку і рентабельності.

11. Аналіз фінансового стану підприємства


Джерела інформації: форми фінансової звітності (ф. № 1, ф. № 2, ф. № 3, ф. № 4, ф. № 5)

Робоче місце - фінансовий відділ підприємства, головна бухгалтерія. Джерела інформації для аналізу фінансової діяльності підприємства.

Взаємозв'язок фінансового стану підприємства і результатів його виробничої і збутової діяльності.

Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення платоспроможності підприємства по балансу й інших джерелах інформації. Чинники, що впливають на фінансовий стан підприємства.


Продовження табл. 2.

1

2
Основні умови стабілізації фінансового стану підприємства.

Аналіз коштів підприємства і джерел їх покриття. Аналіз зміни в складі і структурі активів балансу на конкретну дату й в динаміці. Оцінка співвідношення основного й оборотних капіталів. Аналіз структури основних і оборотних активів. Оцінка причин змін, що відбулися в структурі активів, і їхній вплив на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.

Аналіз матеріальних оборотних активів: виявлення зайвих запасів. Аналіз дебіторської заборгованості: по розміру, складу, структурі і терміну її виникнення (за даними аналітичного аналізу).

Аналіз пасивів підприємства. Склад і співвідношення власного і позикового капіталів на конкретну дату й в динаміці. Оцінка впливу змін у структурі джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз позикових коштів по термінах їх погашення.

Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства. Показники фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка досягнутого рівня. Загальні і проміжні показники ліквідності, показники короткострокової і

довгострокової ліквідності: методи розрахунку, оцінка їхньої відповідності оптимальним значенням.

Аналіз оборотних коштів підприємства і причини їхньої зміни.


Продовження табл. 2.

1

2
Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства і визначення шляхів фінансового оздоровлення.

Оцінка фінансової складової економічної безпеки. Діагностика існуючого кризового стану або прогнозування можливого кризового стану підприємства. Діагностика фінансового стану підприємства, діагностика ризику господарської діяльності

^ ОБЛІКОВА ЧАСТИНА

1. Облік грошових коштів

Розглядаючи дане питання студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку грошових коштів;

 • вивчити облік грошових коштів в касі; первинну облікову документацію по касовим операціям; основні вимоги до обліку і збереженню грошових коштів в касі підприємства; синтетичний облік касових операцій; інвентаризацію грошових коштів в касі; облік інших грошових коштів;

приділяти увагу порядку відкриття рахунків в установах банку; первинній документації, що використовується в обліку банківських операцій; синтетичному обліку операцій на поточних та інших рахунках в банках.

2. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості

Розглядаючи дане питання студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку дебіторської заборгованості; ознайомитись із складом та структурою дебіторської заборгованості;

Продовження табл. 2.

1

2
обліком відстрочених податкових активів; обліком розрахунків по векселям, отриманням грошових коштів в погашення векселя; погашенням одержаним векселем кредиторської заборгованості; продажем векселя третій стороні;

 • вивчити синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками; облікову документацію по відвантаженню (відпустці) готової продукції, виконаним роботам, наданим послугам;

 • приділяти увагу обліку розрахунків з різними дебіторами; розрахункам по виданим авансам, розрахункам з підзвітними особами: авансові звіти, їх зміст; порядок направлення у відрядження працівника га відшкодування витрат на відрядження;

розглянути розрахунки по претензіях; розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку; розрахунки з іншими дебіторами; первинні документи і обліку розрахунків з різними дебіторами; аналітичний і синтетичний облік з різними дебіторами; облік витрат майбутніх періодів, склад витрат майбутніх періодів, синтетичний і аналітичний облік витрат майбутніх періодів, порядок списання (розподілу) витрат майбутніх періодів.

3. Облік необоротних активів

Розглядаючи дане питання студент повинен:

проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку необоротних активів;

Продовження табл. 2.

1

2
- ознайомитись із класифікацією, групуванням за видами основних засобів, характером участі у процесі виробництва, по ступеню використання, приналежності ;

- вивчити первинні документи з обліку руху основних засобів; порядок індексації , дооцінки, переоцінки балансової вартості основних засобів; облік капітальних інвестицій; придбання за плату основних засобів, будівництво об'єктів;

- приділити увагу обліку надходження основних засобів: при безоплатному отриманні, придбанні за плату, будівництві, отриманні в обмін на неподібні об’єкти та у вигляді внеску до статутного капіталу; виявленню надлишків при інвентаризації;обліку вибуття основних засобів: реалізації, безоплатній передачі, ліквідації, списанню нестачі при інвентаризації;обліку зносу основних засобів;

- розглянути аналітичний облік основних засобів; особливості обліку при оренді, інвентаризацію основних засобів;

- визначити склад інших необоротних матеріальних активів; особливості обліку їх надходження руху, вибуття поліпшенню, амортизації;

- проаналізувати класифікацію та склад нематеріальних активів, первинну документацію з обліку нематеріальних активів, їх амортизацію; аналітичний та синтетичний облік надходження і вибуття.

Продовження табл. 2.

1

2

4. Облік запасів

По цьому питанню студент повинен:

- проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку запасів;

 • ознайомитись з оцінкою, класифікацією, одиницею обліку, складовими первинної вартості запасів; первинною документацією по обліку рухів запасів;

- розглянути рахунки синтетичного обліку запасів; облік надходження запасів: від постачальників, через підзвітних осіб, із виробництва, внаслідок ліквідації необоротних активів і ін.

- приділити увагу аналітичному обліку запасів; обліку запасів на складах і в коморах; обліку запасів в бухгалтерії: відомість обліку залишків матеріалів на складі (оперативно-бухгалтерський або сальдовий метод обліку), матеріальний звіт, оборотна відомість кількісно-сумового обліку;

- ознайомитись із обліком малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП); документуванням операцій та аналітичним та синтетичним обліком ;

- проаналізувати облік вибуття запасів; методи оцінки при вибутті запасів. Інвентаризація запасів: оприбуткування надлишків, списання нестач.

5. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування

По цьому питанню студент повинен:

проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники щодо обліку розрахунків з оплати праці та соціального страхування;

Продовження табл. 2.

1

2
- вивчити побудову обліку праці та її оплати; основні показники обліку праці та її оплати;

- ознайомитись із обліком використання робочого часу; організацією табельного обліку; первинною документацією і обліком праці та її оплати; формами і системою оплати праці, видами заробітної плати, складом фонду оплати праці;

- приділити увагу обліку нарахувань окремих видів оплат; основної заробітної плати додаткової заробітної плати, заохочувальним та компенсаційним виплатам і т.; розрахунку середньої зарплати для інших виплат; аналітичному обліку розрахунків з працівниками; складанню розрахункових, платіжних відомостей, розрахункових листків;

- розглянути облік утримань із заробітної плати ; аналітичний та синтетичний облік депонованої заробітної плати; синтетичний облік розрахунків по заробітній праці; облік нарахувань та розрахунків з фондами соціального страхування.

6. Облік формування і змін статутного капіталу

Розглядаючи це питання студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку формування і змін статутного капіталу;

- вивчити складові власного капіталу; формування статутного капіталу; збільшення статутного капіталу; зменшення статутною капіталу; облік неоплаченого капіталу; облік пайового капіталу; облік розрахунків з учасниками.

Продовження табл. 2.

1

2

7. Облік складових власного капіталу

По цьому питанню студент повинен:

- ознайомитись з обліком резервною капіталу; обліком додаткового капіталу, емісійного доходу, іншого вкладеного капіталу; дооцінки активів; безоплатно отриманих необоротних активів;

- розглянути облік вилученою капіталу; облік нерозподіленою прибутку (непокритих збитків)

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

8. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції

По цьому питанню студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики;

- розглянути діяльність підприємства та її види; основи побудови обліку витрат; класифікацію витрат, об'єкти обліку витрат, об'єкти калькулювання; угрупування витрат за економічними елементами; склад собівартості виробництва, реалізованої готової продукції; рахунки обліку виробничої собівартості і обліку витрат за елементами; облік прямих виробничих витрат: матеріальних, на оплату праці, інших прямих витрат; склад та облік загальновиробничих витрат; постійні і змінні загальновиробничі витрати; розподіл загальновиробничих витрат; облік браку у виробництві та напівфабрикатів власного виробництва; облік і оцінка незавершеною виробництва;

 • вивчити аналітичний і синтетичний облік витрат основної діяльності;

Продовження табл. 2.

1

2
 • регістри аналітичного і синтетичного обліку витрат основної діяльності, їх призначення і порядок складання; зведений облік витрат виробництва; методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції;

приділити увагу складу та номенклатурі готової продукції, формуванню первісної вартості готової продукції; документуванню руху готової продукції; аналітичному і синтетичному обліку готової продукції.

9. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства


По цьому питанню студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівниками бази практики щодо обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства;

 • визначити класифікацію доходів; рахунки з обліку доходів від реалізації. інших операційних доходів; склад інших операційних доходів; рахунки з обліку інших операційних доходів; доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів від операційної оренди активів, курсової різниці по операціях з іноземної валютою; одержані штрафи, пені, неустойки; відшкодування раніше списаних активів; прострочену кредиторську заборгованість; інші доходи від операційної діяльності;

- розглянути облік доходів фінансової діяльності; синтетичний облік доходів фінансової діяльності; дохід від участі в капіталі, від інвестицій в асоційовані підприємства;

Продовження табл. 2.

1

2
від спільної діяльності; від інвестицій в дочірні підприємства. Інші фінансові доходи: дивіденди одержані, відсотки одержані; облік доходів інвестиційної діяльності; рахунки з обліку доходів інвестиційної діяльності; доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; не операційні курсові різниці; безоплатно одержані активи; облік надзвичайних доходів; відшкодування збитків від над звичайних подій; інші надзвичайні доходи; оцінку доходу, при відстрочені платежу; по бартерному контракту; цільове фінансування і особливості включення його до складу доходів; облік доходів майбутніх періодів; інші операційні витрати, їх склад; рахунки що використовуються для обліку інших операційних витрат; облік витрат на дослідження і розробки, собівартості реалізованої іноземної валюти; собівартості реалізованих виробничих запасів; втрат від обезцінювання запасів, нестачі і псування цінностей; визнаних штрафних санкцій, пені, неустойки; втрат від операційної курсової різниці; витрат на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та інших витрат операційної діяльності; облік адміністративних витрат; склад адміністративних витрат; аналітичний і синтетичний облік адміністративних витрат; порядок списання адміністративних витрат; облік витрат на збут; склад витрат на збут; аналітичний і синтетичний облік витрат на збут;

Закінчення табл. 2.

1

2
списання витрат на збут на фінансові результати діяльності підприємства; облік витрат фінансової діяльності; облік витрат інвестиційної діяльності; облік податків на прибуток; облік надзвичайних витрат; фінансові результати та порядок їх формування; облік формування фінансових результатів діяльності.

10. Бухгалтерська звітність

По цьому питанню студент повинен:

- проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо бухгалтерської (фінансової), податкової та статистичної звітності;

 • розглянути склад та призначення звітності; загальні вимоги до фінансової звітності.


Практикант повинен вести щоденник практики

1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconО. П., Мізік Ю.І. Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту
Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту для студентів...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconРівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Фінанси і кредит”. Вони пояснюють мету і завдання практики. Містять орієнтовний тематичний план проходження практики, рекомендації...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconН. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дісципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві
Методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дисципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма виробничої практики для студентів: ІV курсу денної форми навчання
Вимоги до складання звіту з практики
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconМетодичні вказівки до стажування для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
Педагогіка вищої школи” (напрям освіти „Специфічні категорії”), подано програму стажування, методичні рекомендації та вимоги до звіту...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження виробничо-економічної практики
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПояснювальна записка до звіту (із додатками) 1 прим Рецензія до звіту (внутрішня та зовнішня) по 1 прим
Перелік документів, які необхідно подати кафедрами та інститутами нму до науково-дослідної частини з
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПояснювальна записка до звіту (із додатками) 1 прим Рецензія до звіту (внутрішня та зовнішня) по 1 прим
Перелік документів, які необхідно подати кафедрами та інститутами нму до науково-дослідної частини з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи