Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту icon

Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту
НазваМетодичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту
Сторінка3/3
Дата05.08.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

2. Бази практики та обов'язки студента-практиканта


Практика проводиться на підприємствах, визначених Наказом по університету.

Студент може самостійно обрати базу практики. В такому разі він подає на ім'я завідувача кафедри заяву.

При підготовці бакалаврів за цільовими угодами з підприємствами, останні у цих угодах передбачаються як бази практики.

Студент зобов'язаний:

за два-три дні до початку практики здати на базу практики направлення на практику, яке отримує на кафедрі, і дві фотокартки для оформлення перепустки;

до початку проходження практики отримати від керівника практики від навчального закладу консультації, щоденник практики, індивідуальне завдання та поради щодо оформлення всіх необхідних документів та звіту про практику;

своєчасно прибути на базу практики;

під час практики дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та внутрішнього розпорядку, що діють на базі практики;

в повному обсязі виконувати всі завдання передбачені програмою і індивідуальними завданнями;

розробити графік проходження практики і погодити його з керівником практики від бази практики;

вести щоденник практики, в якому фіксувати виконану роботу;

оформити письмовий звіт про практику та виконати індивідуальне завдання і своєчасно подати його керівникові від університету;

оформити письмовий відгук щодо проходження практики у керівників на базі практики та на кафедрі;

своєчасно скласти залік з практики.


^ 3. Організація і керівництво практикою


Навчання за бакалаврською програмою спрямовується на практичну та науково-дослідну діяльність. Тому воно повинно базуватися на відповідних принципах. А саме :

  • посилення орієнтації на майбутню професію;

  • зростання індивідуалізації;

  • підвищення професійного рівня;

  • творчий підхід до наукових досліджень;

Загальне організаційне, навчально-методичне і наукове керівництво здійснюється завідуючим кафедрою економічного аналізу. Здійснення контролю за роботою студентів під час переддипломної практики доручається призначеним керівникам з числа досвідчених викладачів кафедру економічного аналізу. Як правило, вони є науковими керівниками під час підготовки й написання бакалаврських робіт тих самих студентів.

^ Керівник практики від університету повинен:

перед початком роботи проконтролювати підготовленість бази практики;

вручити студентам програму практики, щоденники, направлення на бази практики та провести загальний інструктаж;

підготувати та видати кожному студентові індивідуальне завдання;

ознайомити студентів з формою звітності з практики;

разом з керівником від бази практики забезпечувати високу якість її проходження відповідно до програми та індивідуального завдання;

скласти графік консультацій та подавати необхідні консультації під час практики;

інформувати на засіданнях кафедри про її хід;

подавати завідувачеві кафедри звіт про підсумки практики з пропозиціями і зауваженнями щодо її проходження.

^ Керівник практики від бази практики повинен:

разом із керівником практики від кафедри розподілити студентів по підрозділах бази практики;

оформити наказ про прийняття студентів на практику;

забезпечити студентів робочими місцями;

здійснювати методичне керівництво надавати допомогу студентам в одержанні робочих матеріалів, необхідних для виконання програми практики;

контролювати роботу студентів, ведення ними щоденників з практики і дотримання трудової дисципліни;

перевірити звіти з практики, дати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.

Крім того, керівник практики також має право клопотатися перед керівництвом, підприємства про заохочення кращих студентів-практикантів; відлучати від практики студентів, що порушують трудову дисципліну і недостатньо наполегливо виконують свої обов'язки. Про всі такі випадки керівник повідомляє відділ кадрів і деканат університету.


^ 4. Вимоги до звіту і критерії оцінки результатів практики


По закінченні терміну практики студенти звітують про виконання програми. Загальна форма звітності студента про практику це подання письмового звіту, підписаного і оціненого керівником від бази практики та від кафедри. До письмового звіту додаються заповнені первинні документи, облікові регістри, форми фінансової та статистичної звітності по кожному розділу тематичного плану .Оформлення звіту проводиться у відповідності з вимогами до оформлення бакалаврської роботи.

Звіт з практики захищається студентом перед комісією, що призначається завідувачем кафедри. До її складу входять керівники практики від кафедр, викладачі спеціальних дисциплін і за можливості керівники від баз практики.

Комісія приймає залік у студентів на кафедрі в останній день проходження практики. Результати захисту оцінюються наступним: за дванадцятибальною шкалою.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні заліку, відраховуються з університету.


^ 5. Рекомендована література


Основна.

1.

Абрютина М. С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практич. пособие / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256 с.

2.

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В. И. Стражева – Мн.: Высшая школа, 1998. – 356 с.

3.

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Учебник / Н. А. Русак, В. И. Стражев, О. Ф. Мигун. – Мн: Высшая школа, 1998. – 398 с.

4.

Афанасьєв М. В., Білоконенко Г. В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 296 с.

5.

Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

6.

Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія / За заг. ред. проф. А. Е. Воронкової. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 448 с.

7.

Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. 1 / Г. Ф. Азаренков, 3. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2003. – 208 с.

8.

Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. 2 / Г. Ф. Азаренков, 3. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232 с.

9.

Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. З / Г. Ф. Азаренков, 3. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 243 с.

10.

Економічний аналіз. Навч. посібник/ М. А. Болюх, В. 3. Бурчевский, М. I. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с.

11.

Економічний аналіз. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житимир: ПП "Рута", 2003. – 680 с

12.

Лахтіонова. Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монрграфія. – К.: КНЕУ, 2001. – 287 с

13.

Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с

14.

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 668 с.

15.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

16.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 208 с.

17.

Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2008. – 367 с.


Додаткова.

1.

Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288 с.

2.

Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА‑М, 2007.

3.

Герасимова В. Д. Курс анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия: Учеб. пособие. – Самара: Изд-во Самарского гос. экон. ун-та, 2006. – 186 с.

4.

Ендовицкий Д. А., Щербаков М. В. Диагностический анализ финансовой несостоятельности организаций: Учеб. пособие/ Под ред. проф. Д. А. Ендовицкого. – М.: Экономистъ, 2007. – 215 с.

5.

Ефимов О. В. Финансовый анализ. – 2-е изд., доп. – М.: Бухгалтерский учет, 1998. – 320 с.

6.

Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 264 с.

7.

Калина А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование: Учеб. пособие для вузов / А. В. Калина, М. И. Конева. – 2-е изд – К .КНЕУ, 1998.–272 с.

8.

Карлин Томас П. Анализ финансовых отчетов (На основе GAAP): Учебник; Пер. 4-го англ. изд. / Томас П. Карлин, Альберт Р. Ш. Макмин, – М.: Издат. Дом "ИНФРА–М", 1998. –44 с.

9.

Ковалёв А. И. Привалов В. П. Анализ хозяйственного состояния предприятия. – Изд. 3-е, исправл., и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 216 с.

10.

Ковалев А. И. Анализ финансового состояния предприятия / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. – 192 с.

11.

Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 386 с.

12.

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Л. Т. Гиляровская [и др.]. – М.: ТК Велби. Проспект, 2006. – 360 с.

13.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств й організацій Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

14.

Методичні рекомендації з аналізу фінансово-господарського стану підприємств й організацій Державної податкової адміністрації України від 27.01.1998. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану. – Заголовок з екрану.

15.

Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства й ознак дій по прихованню банкрутства або доведення до банкрутства Міністерства економіки України від 17.01.2001. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

16.

Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления / Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, В. С. Раппопорт – М.: Экономика, 1983. – 224 с.

17.

Норткотт Д. Принятие инвестиционніх решений: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 247 с.

18.

Основы мирохозяйственных связей: (Учебное пособие для экон. Вузов и фак.) / В.Н. Гринева, В.В. Мамонова, В.В. Парамонов и др; Под ред. В.Н. Гриневой, В.В. Парамонова. – Харьков: Основа, 1993. – 192 с.

19.

Отенко И.П., Малярец Л.М. Механизм управления потенциалом предприятия. Научное издание. – Харьков, ХГЭУ, 2003. – 219 с.

20.

Паланкоев А.М. Инвестиционные ресурсы фондового рынка. М.: Издательский Центр «Акціонер», 2001. – 224 с.

21.

Панков Д. А. Практикум по учету и финансовому анализу / Д. А. Панков, Л. В. Пашковская, К. А. Шиманский, А. О. Якубович; /Под ред. Д. А. Панкова, К. А. Шиманского. – Мн.: 000 "Мисанта" 1999. – 176 с.

22.

Панфилов А. С. Системный подход в организации управления предприятием. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

23.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа. – М.: Статистика, 1980. – 152 с.

24.

Пономаренко В. С. Стратегічне управління. – Х.: Основа, 1999.– 632 с.

25.

Пономаренко В. С., Гриньова В. М., Лисиця Н. М., Ястремська О. М. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю. – Х.: ХДЕУ, 2003. – 180 с.

26.

Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Тридід О. М. Стратегічне управління розвитком підприємства. Навч. пос. – Харків, ХДЕУ, 2002. – 639 с.

27.

Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: Монографія / За заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 448 с.

28.

Пушкарь А. И., Жуков Ю. Е., Пилипенко А. А. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание. – Харьков: изд-во «Кроссроуд», 2006. – 440 с.

29.

Ричард Томас Количественные методы анализа хозяйственной деятельности: Пер. с англ. – М: Дело и Сервис, 1999. – 432 с.

30.

Румянцева З. П., Саломатин Н. А., Акбердин Р. З. Менеджмент организации. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

31.

Садеков А. А., Лисова Н. А. Инвестиционная привлекательность предприятия (методология и методика оценки). – Донецк: Дон ГУЭТ, им. М.Туган-Барановского, 2001. – 270 с.

32.

Скударь Г. Стратегия подъема конкурентоспособности предприятия: проблемы и слагаемые успеха // Экономика Украины. – 2000. – № 6. – С. 16-25.

33.

Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. – К: КНЕУ, 1998. – 300 с.

34.

Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей редакцией проф., д.э.н. А. П. Градова и проф., д.э.н. Б. И. Кузина. – СПб: Специальная литература, 1996. – 512 с.

35.

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства. Монографія / За заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 396 с.

36.

Теория игр: Учебн. Пособие для университета / Л.А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е.А. Семина. – М.: Высшая школа, Книжный дом "Университет", 1998 – 304 с.: ил.

37.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

38.

Тищенко А. Н. Стратегия управления развитием предприятия / А.Н. Тищенко, О. С. Головко. – Х.: Эдана, 2003. – 198 с.

39.

Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

40.

Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: Монографія. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с.

41.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 648 с.

42.

Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б. Мильнера и Ф. Лиса. – М. ИНФРА, 2001. – 586 с.

43.

Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб. / Під ред. Ю. М. Воробйова і В. М. Холода. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 288 с.

44.

Учет и финансовый анализ / Под ред. Д. А. Панкова. – Мн.: Технология, 1997.– 250 с.

45.

Файоль А. Общее и промышленное управление. – М.: Изд. МГУ, 1997. – 232 с.

46.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

47.

Хелферт Э. Техника финансового анализа. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.– 664 с

48.

Холл А. Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

49.

Чингос П. Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 416 с.

50.

Чиркова Е. В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 190 с.

51.

Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: (Монографія) / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексик – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.

52.

Шершньова З. Є., Черпак А. Є. Стратегії як об’єкт корпоративного контролю // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 18 – К.: КНЕУ. – 2006. – С.116-122.

53.

Экономика, организация и планирование промышленного производства: Учеб. пособ. для Вузов / Н. А. Лисицын, Ф. П. Васюлин, В. И. Выбореев и др. - 2-е изд. перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 1990. – 446 с.

54.

Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади: Наукове видання. – Х.: ХДЕУ, 2004. – 427 с.


Ресурси мережі Internet.

Лига Бизнес Информ // www.liga.net

Налоги и бухгалтерский учет // basa.tav.kharkov.ua

Нормативные акты Украины // www.nau.kiev.ua

Сервер Верховной Рады Украины // www.rada.gov.ua

Украинское право // www.ukrpravo.com

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства» денної форми навчання


Укладачі: к.е.н., доц. Хмеленко Г.Г.

к.е.н., доц. Котов А.М.


Відповідальний за випуск д.е.н., проф. Отенко І.П.


Редактор


Коректор


План 2010 р. Поз. № 19

Підп. до друку Формат 60 × 90 1/16. Папір Multi Copy. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. 2. Обл.-вид. арк. . Тираж прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconО. П., Мізік Ю.І. Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту
Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту для студентів...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconРівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Фінанси і кредит”. Вони пояснюють мету і завдання практики. Містять орієнтовний тематичний план проходження практики, рекомендації...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconН. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дісципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві
Методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дисципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма виробничої практики для студентів: ІV курсу денної форми навчання
Вимоги до складання звіту з практики
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconМетодичні вказівки до стажування для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
Педагогіка вищої школи” (напрям освіти „Специфічні категорії”), подано програму стажування, методичні рекомендації та вимоги до звіту...
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПрограма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження виробничо-економічної практики
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПояснювальна записка до звіту (із додатками) 1 прим Рецензія до звіту (внутрішня та зовнішня) по 1 прим
Перелік документів, які необхідно подати кафедрами та інститутами нму до науково-дослідної частини з
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту iconПояснювальна записка до звіту (із додатками) 1 прим Рецензія до звіту (внутрішня та зовнішня) по 1 прим
Перелік документів, які необхідно подати кафедрами та інститутами нму до науково-дослідної частини з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи