Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» icon

Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Скачати 474.19 Kb.
НазваХарківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Сторінка1/2
Дата05.08.2013
Розмір474.19 Kb.
ТипПротокол
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ


Тести

з навчальної дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ»

для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання


Укладач: Іванієнко В. В.


Відповідальний за випуск Отенко І. П.


Харків. Вид ХНЕУ, 2010


Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу.

Протокол №7 від 11.12.2009 р.


Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання /Укл. В.В.Іванієнко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 3 с. (Укр. мов.)


Запропоновано тести за модулями і темами для перевірки знань з навчальної дисципліни «Ціноутворення»; перелік знань та вмінь, для перевірки яких формується система базових тестових завдань для студентів напряму підготовки «Облік і аудит».

Рекомендовано для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання.


ВСТУП


Дані тести складені відповідно до програми курсу «Ціноутворення» та навчальних планів для студентів напрямку підготовки «Економіка і підприємництво» спеціализації 7.050106 «Облік і аудит» усіх форм навчання. Однією з основних цілей даної роботи є освоєння й закріплення студентами знань, вмінь і навичок у сфері ціноутворення на різних стадіях ціноутворуючого процесу.

Метою проведення тестових контролів з навчальної дисципліни «Ціноутворення» є закріплення студентами знань, опанованих під час лекційних занять, а також набуття практичних вмінь у вирішенні певного кола економічних проблем ціноутворення, що постають перед вітчизняними підприємствами на сучасному етапи розвитку України.

Тестові завдання представлені в межах одного модуля, який складає теоретичну , методологічну та методичну основи ціноутворення.

Кожне тестове завдання має певний шифр, розроблений на основі галузевого стандарту вищої освіти, який встановлює вимоги до змісту, обсягу й рівня освітньої та фахової підготовки спеціалістів певної кваліфікації в Україні. Шифр тестового завдання включає декілька складових (мал. 1).номер базового тестового завдання

шифр вміння (додаток А)

шифр рівнів сформованості знань

шифр груп навчальних елементів

порядковий номер змістового модуля

Мал. 1. Складові шифру тестового завдання

Перша складова шифру – це порядковий номер змістового модуля. Навчальна дисципліна «Ціноутворення» включає один модуль:

модуль 1 – «Теоретичні і методичні аспекти ціноутворення».

Друга складова шифру – це шифр груп навчальних елементів. Він охоплює наступні навчальні елементи (назви груп навчальних елементів мають умовний характер, у дужках позначено склад кожної групи навчальних елементів):

^ П поняття (категорії, терміни, поняття, позначення);

Я явища (властивості, явища, факти, спостереження, твердження, опис об’єктів, механізмів тощо);

Ввідношення (співвідношення; теореми; закони; концепції; правила; гіпотези; теорії; моделі фізичні і математичні; залежності, у тому числі аналітичні, графічні та логічні; структури тощо);

Аалгоритми (алгоритми діяльності, у тому числі алгоритми розв’язування задач, доведення теорем, рівнянь тощо; методи, методики, способи послідовності дій; процедури, способи, прийоми, операції прийняття рішень; поведінки тощо).

Третя складова шифру - шифр рівнів сформованості знань щодо змісту навчального елемента:

^ ООознайомчо-орієнтований;

ПАпонятійно-аналітичний;

ПС продуктивно-синтетичний.

Відповідно до галузевого стандарту освіти шифр тестового завдання має включати шифр уміння, згідно з яким здійснюється підготовка фахівця певного рівня кваліфікації. Шифр уміння складається з номера виробничої функції, номера задачі діяльності (компетенції фахівця) та наскрізного номера безпосереднього вміння (додаток А). Шифр уміння – четверта складова шифру тестового завдання.

^ Виробнича функція (трудова, службова) – це сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади, які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою. Розрізняють такі виробничі функції:

1) технічна – виконання робіт нижчих кваліфікаційних рівнів;

2) виконавська (технологічна, операторська) – функція, спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, де фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології;

3) проектувальна (проектно-конструкторська) – здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та використання об’єктів і процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дій та конструкцій об’єктів, розробки документації на їх виготовлення);

4) організаційна – впорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування – по часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх послідовності, тривалості та троків виконання).

5) управлінська - функція, спрямована на обґрунтуванні рішень тактичного і стратегічного характеру функціонування та розвитку.

Номер базового тестового завдання є наскрізним для даного вміння.

Наприклад. 1.В.ПА.2.01.03.01 означає, що тестове завдання спрямоване на перевірку знань студентів в межах модуля 1, належить до групи навчальних елементів В (відношення), сформованість знань має понятійно-аналітичний рівень (ПА), відповідає вмінню 2.01.03 (організація процесів мотивації росту і зниження ціни і поводження фірми в умовах нестабільності цінових факторів: інституціональних змін; змін витрат, попиту та пропозиції; зміни конкурентних реакцій; змін психологічного сприйняття ціни), порядковий номер тесту в межах уміння – 1.

Характеристика виробничих функцій та відповідних їм умінь наведена у додатку А.

Для проведення якісної діагностики ступеня засвоєння матеріалу студентами необхідно використовувати тестові завдання різного формату, а саме:

1) завдання закритої форми зі запропонованими відповідями, з яких вибирають одну правильну;

  1. завдання відкритої форми з вільно конструйованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонент: інструкції з їх виконання, запитальної (змістової) частини та відповіді(ей).

За принципом побудови відповіді слід виділити наступні тестові завдання закритої форми:

  1. Альтернативні тестові завдання передбачають наявність двох варіантів відповіді типу «так - ні», «вірно - невірно» тощо. Їх використовують для перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорнутій формі.

Тестові завдання з множинним вибором передбачають принаймні три можливі відповіді (але не більше п’яти). Завдання такого типу доцільно використовувати в тих випадках, коли необхідно перевірити вміння правильно відтворювати отримані знання. У цьому типі тестових завдань у запропонованих декількох відповідях є правильною лише одна.

Розрізняють декілька варіантів тестів з множинним вибором:

а) тестові завдання з простим множинним вибором, відповідь яких будується за принципом класифікації. Їх використовують тоді, коли кількість можливих варіантів відповідей менше трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь типу «так - ні». Така форма тестового завдання є проміжною між альтернативними тестовими завданнями та тестовими завданнями з множинним вибором;

б) тестові завдання з множинним вибором, побудова відповіді яких використовує принцип класифікації, рекомендується використовувати при перевірці вмінь вільного орієнтування у групі схожих понять, явищ, процесів тощо;

в) тестові завдання, у відповідях яких застосовано принцип кумуляції, доцільно використовувати для перевірки повноти знань та вмінь. Запитальна частина таких завдань в основному має порівняльний зміст: одна з декількох відповідей має бути найкращою, найбільш вірною, найбільш повною.

При складанні тестових завдань з множинним вибором можливе сполучення всіх вище зазначених принципів.

  1. Тестові завдання на відновлення відповідності частин становлять собою модифікацію тестових завдань з множинним вибором і подаються у вигляді двох чи більше колонок слів, фраз, графічних зображень, цифрових або літерних позначень тощо.

  2. Тестові завдання на порівняння і протипоставлення (на аналіз взаємозв’язку) рекомендуються для перевірки вмінь виявляти розпізнавальні ознаки різних явищ, ситуацій тощо. При використанні таких завдань студент аналізує запропонований матеріал, синтезує його та робить відповідні висновки. У разі аналізу запропонований до тестування матеріал поділяється на окремі частини, визначаються їх взаємовідносини; у разі синтезу – окремі частини або елементи запропонованого матеріалу поєднуються в єдине ціле.

  3. Тестові завдання з множинними відповідями «вірно-невірно» використовуються в ситуаціях, коли відповіді або рішення можуть бути тільки правильними або неправильними (на відміну від тестових завдань з однією найвірнішою відповіддю), не мають жодних відтінків переваги і є категоричними. Крім того, досить часто на запропоноване запитання існує декілька вірних відповідей. У такому разі вважається, що тестується глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо.

  4. Тестові завдання на визначення причинної залежності використовуються при необхідності перевірки розуміння певної причинної залежності між двома явищами. Запитання складається так, що кожне з двох тверджень, пов’язаних сполучником «тому, що», є повним і чітко сформульованим. Тому, хто тестується спочатку, необхідно визначити, вірне чи невірне кожне з двох тверджень окремо, а лише потім, якщо обидва правильні, визначити, правильна чи неправильна причинна залежність між ними.

  5. Тестові завдання на відтворення правильної послідовності (комбінації) потребують переструктурування даних або елементів будь-якої комбінації. Використання таких завдань доцільне у разі тестування вмінь та знань правильної послідовності дій (нормативної діяльності), алгоритмів діяльності, технологічних прийомів тощо. Можливе також їх використання при тестуванні знань загальноприйнятих формулювань визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів тощо.

  6. Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді, є завданнями без запропонованих варіантів відповідей і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять тощо.

Тестові завдання виконані з урахуванням теорії та практики ціноутворення на підприємствах та базуються на об’єктивних умовах ціноутворення, що діють на сучасному етапі розвитку України.

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Модуль 1. Теоретичні та методичні аспекти ціноутворення

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення

Виробнича функція – організаційна

1. 1.В.ОО.2.01.03.1. Назвіть учених-економістів, що є родоначальниками теорії трудової вартості:

а) К.Маркс;

б) Д.Рікардо;

в) У.Петті;

г) М.Фрідман.

2. 1.Я.ПА.4.02.01.1. Процес ціноутворення в теорії нетрудової вартості базується на твердженні:

а) ціна формується на ринку під впливом купівельної спроможності населення;

б) ціна формується на ринку під впливом пропозицій;

в) ціна формується у сфері звертання під впливом попиту й пропозиції.

г) ціна формується у сфері звертання під впливом попиту.

3. 1.В.ОО.1.01.02.1. Назвіть кількість концепцій ціноутворення:

а) 3;

б) 2;

в) 4;

г) больше 4.

4. 1.Я.ОО.2.01.01.1. З вашої точки зору, сучасний підхід до ціноутворення полягає:

а) у формуванні ціни в залежності від фінансового стану підприємства;

б) у формуванні ціни в залежності від желаемых обсягів прибули;

в) в обліку всіх ціноутворюючих факторів;

г) у формуванні ціни під впливом індивідуального попиту.

5. 1.Я.ПА.1.01.03.1. Назвіть повний комплекс функцій цін:

а) облікова, стимулююча, розподільна;

б) облікова, розподільна, стимулююча, збалансованості;

в) облікова, збалансованості попиту й пропозиції, раціонального вкладення капіталу;

г) ваш варіант _____________________________________

6. 1.Я.ПА.3.01.02.1. Виберіть функцію ціни, що лежить в основі оцінки ефективності виробництва:

а) що балансує;

б) стимулююча;

в) розподільна.

г) облікова.

Виробнича функція – технічна

7. 1.П.ПА.4.01.01.1. З вашої точки зору, ціни на об’єкти будівельної індустрії представлені:

а) договірними цінами;

б) оптовими цінами;

в) кошторисною вартістю;

г) трансфертними цінами.

8. 1.Я.ПА.2.01.04.1. Назвіть основні внутрішні фактори, що впливають на формування ціни на продукцію підприємства:

а) -----------------------------------------------------

б) ------------------------------------------------------

в) -----------------------------------------------------

г) -----------------------------------------------------

д) -----------------------------------------------------

9. 1.Я.ПА.2.01.04.2. Назвіть основні зовнішні фактори, що впливають на формування цін на продукцію підприємства:

а) ----------------------------------------------------

б) ----------------------------------------------------

в) ----------------------------------------------------

г) ----------------------------------------------------

д) ---------------------------------------------------

10. 1.Я.ПА.1.01.01.1. Визначити відповідність між факторами, що впливають на процес ціноутворення та їх характеристиками:

Фактори

Характеристика

1

2

1. Зовнішні фактори

А) місткість ринку

2. Внутрішні фактори

Б) Собівартість продукції
В) Якість продукції конкурентів
Г) Необхідність покриття довгострокових інвестицій
Д) Якість матеріалів та праці
Е) Рівень та динаміка попиту на продукцію
Ж) Поточні ціни на продукцію конкурентів
З) Особливості виробничого процесу
И) Особливості виробленої продукції
К) Імідж виробника
Л) Міра державного регулювання економіки


11. 1.П.ПА.1.02.02.1. Визначити відповідність між видами цін та їх характеристиками:

Види цін

Характеристика видів цін

1

2

1. Роздрібна ціна

А) Ціна, за якою продукція передається у середині підприємства

2. Оптова ціна

Б) Ціна, за якою реалізується продукція підприємства-виробника

3. Вільна ціна

В) Ціна, за якою товари реалізуються кінцевому споживачу

4. Трансфертна ціна

Г) Ціна, яку встановлюють державні органи на певне обмеження коло товарів

5. Ціна, що регулюється

Д) Ціна, яка складається на ринку під впливом попиту та пропозиції

6. Фіксована ціна

Е) Ціна, яка складається на ринку під впливом попиту та пропозиції, але з деякими обмеженнями з боку держаних органів

12. 1.П.ОО.1.02.02.2. По формах продажів ціни підрозділяються на:

а) біржові котирування;

б) ціни фіксовані;

в) аукціонні ціни;

г) біржові ціни;

д) усі перераховані;

13. 1.П.ОО.1.02.02.3. Ціна директивна, це:

а) значення ціни, установлюване державою в якості її верхньої межі;

б) значення ціни, установлювана державою в якості її нижньої межі;

в) значення ціни, установлювана радою директорів (першими керівниками);

г) значення ціни, установлювана державою як орієнтований рівень;

д) значення ціни, установлювана державою в якості її верхнього чи нижньої межі.

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення

Виробнича функція – організаційна

14. 1.Я.ПС.4.01.02.1. У спробі досягти спільної максимізації прибули фірми можуть організуватися у:

а) монополістично конкурентний ринок;

б) картель;

в) корпорацію;

г) природну монополію;

д) ваш вариант _________________________

15. 1.В.ПА.1.01.03.2. Принцип убутної граничної корисності, це:

а) приріст загальної корисності при збільшенні споживання даного блага на одну одиницю;

б) принцип, відповідно до якого чим більше споживання деякого блага, тим менше збільшення корисності, одержуваної від споживання додаткової одиниці цього блага;

в) принцип, відповідно до якого корисність товару назад пропорційна потреби в товарі в споживача;

г) норма, відповідно до якої визначають міру корисності товару;

д) явище споживання, що виникає у випадку зайвої пропозиції товарів на ринку.

16. 1.В.ПА.2.01.01.2. Закон попиту, це :

а) твердження, що обсяг попиту прямо пропорційний ціні товару;

б) твердження, що обсяг попиту росте зі зростанням доходів населення;

в) твердження, що обсяг попиту знижується зі зростанням доходів населення;

Виробнича функція – технічна

17. 1.В.ОО.2.01.01.3. Рівноважна ціна - це:

а) ціна вище тієї, котра створює надлишковий попит;

б) ціна, при якій немає ні дефіциту, ні надлишку товару;

в) ціна, встановлювана органами влади;

г) ціна, що відповідає доходам населення;

д) ваш варіант ______________________________.

18. 1.Я.ПС.2.01.01.4. Відповідно до закону попиту та пропозиції збільшення попиту викликає:

а) зниження рівня як рівноважної ціни, так і рівноважного обсягу продажів;

б) збільшення рівноважної ціни і рівноважного обсягу продажів;

в) зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу продажів;

г) збільшення рівноважної ціни і зниження рівноважного обсягу продажів;

д) ваш варіант відповіді________________________.

19. 1.Я.ПС. 4.03.01.1. Уведення товарних дотацій на відміну від товарного податку приводить до:

а) зменшення надлишку споживачів;

б) збільшення рівноважної ціни;

в) зниження обсягу продажів;

г) збільшення надлишку споживачів;

д) зниження рівноважної ціни.

20. 1.Я.ПС.2.01.05.1. На яку категорію товарів падає попит при зростанні доходів населення:

а) товари першої необхідності;

б) товари нижчої якості;

в) предмети розкоші;

г) товари з одиничною еластичністю попиту;

д) товари першої необхідності і товари нижчої якості;

21. 1.Я.ПС.2.01.05.2. Готовність купувати додаткові одиниці товару тільки по більш низькій ціні найкраще пояснює:

а) ефект заміщення;

б) принцип убутної граничної корисності;

в) ефект доходу;

г) закон пропозиції;

д) закон попиту;

22. 1.П.ПС.4.03.03.1. Взаємодоповнюючі товари, це

а) товар, обсяг попиту на який зменшується зі зростанням доходів населення;

б) товар, обсяг попиту на який збільшується з ростом ціни на інший товар;

в) товар, обсяг попиту на який зменшується з ростом ціни на інший товар;

г) товар, обсяг попиту на який збільшується зі зростанням доходів населення;

д) товар, обсяг попиту на котрий не залежить ні від ціни на інший товар, ні від доходів населення.

23. 1.В.ПА.1.02.03.1. Еластичний попит по доходу, це

а) співвідношення між рівнем ціни на товар і рівнем доходів населення;

б) співвідношення між кількістю товару, що покупець готовий купити за ціною до і після її зміни;

в) процентна зміна рівня ціни при зміні доходів споживача на 1%;

г) процентна зміна рівня доходів населення до і після його зміни;

д) процентна зміна рівня попиту на товар при зміні на 1% доходів споживача.

24. 1.В.ПА.1.02.03.2. Зовсім нееластичний попит, це

а) ситуація, при якій попит змінюється при зміні тільки доходів населення і не змінюється при зміні ціни;

б) ситуація, при якій зміна ціни непропорційно змінює попит;

в) ситуація, при якій зміна ціни не спричиняє зміну попиту;

г) ситуація, при якій зміна ціни на товар і зміну попиту знаходяться в зворотній залежності;

д) ситуація, що виключає формування попиту.

25. 1.В.ПА.1.02.03.3. Еластичний попит по доходу, це

а) співвідношення між рівнем ціни на товар і рівнем доходів населення;

б) співвідношення між кількістю товару, що покупець готовий купити за ціною до і після її зміни;

в) процентна зміна рівня ціни при зміні доходів споживача на 1%;

г) процентна зміна рівня доходів населення до і після його зміни;

д) процентна зміна рівня попиту на товар при зміні на 1% доходів споживача.

26. 1.В.ПА.1.02.03.4. Функція попиту, це:

а) залежність між темпами зміни попиту і темпами зміни ціни на товар;

б) залежність між темпами зміни попиту на товар і темпами зміни рівня доходів населення;

в) залежність між рівнем попиту і факторами, його формуючими;

г) залежність між обсягом попиту й обсягом споживання;

д) залежність між якістю товару і рівнем попиту.

27. 1.В.ПА.1.02.03.5. Пряма еластичність попиту за ціною, це:

а) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% доходів населення;

б) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% ціни іншого товару;

в) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% ціни даного товару

г) процентна зміна обсягу попиту на товар до і після його зміни;

д) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% споживчих якостей товару.

28. 1.П.ПА.1.02.03.6. Зміна (збільшення - зменшення) попиту, це:

а) зрушення лінії попиту під впливом смаків і переваг покупця;

б) зрушення лінії попиту при зміні доходів споживачів, їхніх смакових переваг, цін на інші товари й інші фактори, крім зміни ціни самого товару;

в) зрушення лінії попиту при зміні ціни самого товару і при незмінних інших факторах;

г) зрушення лінії попиту під впливом доходів населення;

д) зрушення лінії попиту під впливом споживчих властивостей товару.

29. 1.Я.ПА.1.02.03.7. Зміна обсягу попиту, це:

а) рух уздовж лінії попиту під впливом зміни ціни даного товару при незмінності інших факторів;

б) рух уздовж лінії попиту під впливом зміни інших факторів, крім зміни цін на інші товари;

в) зрушення лінії попиту під впливом інших факторів, при незмінній ціні на даний товар;

г) зрушення лінії попиту під впливом всіх інших факторів і цін;

д) зрушення лінії попиту під впливом доходів населення;

30. 1.Я.ПС.1.02.03.8. Звичайно надлишок пропозиції:

а) викликає підвищувальне тиск на ціну;

б) робить понижуючий тиск на ціну;

в) не робить ніякого впливу на ціну;

г) стимулирет покупців купувати товар;

д) стимулює виробника нарощувати виробництво.

31. 1.П.ОО.2.01.01.5. Нецінові фактори обсягів пропозиції, це:

а) якість товару;

б) технологія, вартість і приступність ресурсів, наявні капітальні засоби;

в) доход споживача, ціни на взаємозамінні товари, очікувані ціни, смаки споживачів;

г) місткість ринку, рівень інфляції, попит, рівень конкуренції, міра державного регулювання економіки;

д) усі разом.

32. 1.П.ОО.2.01.01.6. Обсяг продажів товару, це:

а) кількість товару, що виробник реально готовий продати на ринку протягом визначеної кількості часу;

б) кількість товару, що виробник реально продасть на ринку протягом визначеного часу, рівна кількість покупок;

в) кількість товару, що відповідає рівню купівельної спроможності населення;

г) кількість товару, запропонована на ринку при рівноважній ціні;

д) кількість товару, що відповідає потребам покупця.

33. 1.П.ОО.2.01.01.7. Обсяг покупок товару, це:

а) кількість товарів і послуг, що покупець готовий придбати протягом визначеної кількості часу;

б) кількість товарів, що відповідає рівню попиту на нього;

в) кількість товарів, що відповідає рівню доходів населення;

г) кількість товарів, що відповідає рівноважній ціні на товар;

д) кількість товарів і послуг, що покупець дійсно здобуває протягом якого-небудь періоду часу, рівний обсягу продажів товару.

34. 1.П.ОО.2.01.01.8. Нецінові фактори попиту, це:

а) доход споживача, ціни на взаємозамінні товари, чекання зміни цін, смаки споживача;

б) технологія, вартість ресурсів, наявні капітальні засоби;

в) міра державного регулювання економіки, рівень конкуренції на ринку;

г) рівень вартості ресурсів і їхня дефіцитність на ринку.

д) усі разом.

35. 1.П.ПА.4.03.02.1. Надлишок попиту (дефіцит), це:

а) ситуація, коли обсяг попиту розташовується праворуч від рівноважної ціни на графіку;

б) ситуація, коли обсяг попиту розташовується ліворуч від рівноважної ціни на графіку;

в) ситуація, коли обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції за даною ціною;

г) ситуація, коли обсяг попиту не відповідає рівню доходів населення;

д) ситуація, коли обсяг попиту не відповідає рівню якості продукції;

36. 1.В.ПА.1.02.02.4. «Ефект масштабу» - це:

а) збільшення об’ємів продажу унаслідок зростання доходів населення;

б) зростання обї’ємів продажу внаслідок використання стратегії прориву на ринок;

в) зниження середніх витрат при зростанні об’ємів виробництва;

г) величина частки ринку, освоєного фірмою внаслідок використання стратегії преміального ціноутворення.

37. 1.Я.ПС.1.02.03.9. Якщо попит на продукцію є еластичним, то;

а) незначне зменшення ціни приведе до більш сильного збільшення обсягу збуту продукції;

б) при зменшенні чи збільшенні ціни на продукцію попит на продукцію суттєво не зміниться;

в) незначне збільшення ціни призведе до більш сильного збільшення обсягу збуту продукції.

38. 1.В.ПА.1.02.03.10. Дайте характеристику товарам у ситуації, при якій перехресна цінова еластичність більше нуля:

а) товари першої необхідності;

б) товари комплектарні;

в) товари незалежні;

г) товари субститути.

39. 1.А.ПА.1.02.03.11. Дайте характеристику стану попиту в ситуації, при якій зміна цін не приводить до значної зміни попиту:

а) товар зовсім нееластичний по попиті;

б) товар зовсім еластичний по попиті;

в) товар еластичний;

г) товар нееластичний.

40. 1.В.ОО.1.02.03.12. У чому сутність феномена Т.Веблена:

А) збільшення попиту нез'ясовно;

б) збільшення попиту у зв’язку із збільшенням цін на товари першої необхідності;

в) збільшення попиту через збільшення цін на товари у зв’язку з поліпшенням їх якості;

г) збільшення попиту у зв’язку із збільшенням цін на ексклюзивні товари.

41. 1.П.ПА.1.02.03.13. Сформулюйте мету дослідження еластичності в механізмі формування цін:

а) вимірювання впливу цін на об’єм продаж;

б) прогнозування й встановлення цін на нові товари чи на товари, реалізованих у нових умовах ринка;

в) аналіз цін;

г) формуваннях системи знижок з ціни.

42. 1.П.ПА.1.02.03.14. Назвіть види соціальних ефектів, що зумовлюють аномалію закону попиту під впливом факторів, не властивих економічної цінності товару:

а) приєднання до більшості;

б) Т.Веблена;

в) Р.Гіффена;

г) снобізм;

д) ваш варіант _______________________

43. 1.П.ПА.4.03.03.2. Обсяг попиту, це:

а) кількість товару, купленого споживачем на ринку за визначений період часу;

б) кількість товару, позиционированного на ринках;

в) кількість товару, що окремий споживач готовий придбати на ринку в одиницю часу за певних умов;

г) кількість товару, що є предметом вибору на ринку товарів;

д) максимальна кількість товару на ринку.

44. 1.В.ПА.1.02.03.15. Еластичний попит, це:

а) ситуація, при якій обсяг попиту зміниться при зміні ціни;

б) ситуація, при якій обсяг попиту пропорційно зміниться при зміні ціни;

в) ситуація, при якій обсяг попиту зміниться на більший відсоток, чим змінюється ціна на товар;

г) ситуація, при якій змінюється попит на необмежену величину при зміні ціни;

д) ситуація, при якій зміна ціни не спричиняє зміни попиту.

45. 1.В.ПА.1.02.03.16. Дайте характеристику товарам у ситуації, при якій перехресна цінова еластичність менше нуля:

а) товари першої необхідності;

б) товари комплектарні;

в) товари незалежні;

г) товари субститути.

46. 1.В.ПА.2.01.03.2. Функція корисності, це:

а) залежність між рівнем задоволення корисності і кількістю пропонованих благ;

б) сума всіх кривих індивідуального попиту;

в) залежність між корисністю і факторами, що формують корисність;

г) залежність між рівнем еластичності споживання за ціною й еластичністю споживання по доходах на визначений вид товару.

Виробнича функція – виконавська

47. 1.А.ПС.4.03.02.2. Споживчий надлишок (рента) покупця, це:

а) різниця між максимальною сумою грошей, що споживач згодний заплатити за дану кількість товару і тією сумою грошей, що він у дійсності заплатила;

б) різницю між максимальною і мінімальною сумою грошей, що споживач готовий був заплатити за дану кількість товару;

в) можливе зменшення ціни при зміні обсягу покупки;

г) можлива винагорода по закінченні угоди між продавцем і покупцем;

д) різниця між обсягом попиту й обсягом пропозиції на ринку.

48. 1.П.ПА.1.02.03.17. Група товарів Гиффена, це:

а) товар, обсяг попиту на який знижується при зростанні доходів населення;

б) товар, обсяг попиту на який підвищується при зростанні доходів населення;

в) товар, обсяг попиту на який залишається незмінним при зростанні доходів населення;

г) товар, що нормується по споживанню;

д) товар, що користається постійно високим попитом.

49. 1.В.ПА.1.02.03.18. Зовсім еластичний попит, це:

а) ситуація, при якій попит не залежить від ціни;

б) ситуація, при якій попит пропорційно зміниться при зміні ціни;

в) ситуація, при якій обсяг попиту є велечиной постійної;

г) ситуація, при якій зниження ціни товару підвищує обсяг попиту на обмежену величину і навпаки

д) ситуація, при якій зниження ціни товару підвищує обсяг попиту на необмежену його величину, а при підвищенні ціни - покупець цілком відмовляється від товару.

50. 1.П.ПА.2.01.03.3. Ціна попиту, це:

а) мінімальна ціна, на якій споживач готовий купити дану кількість товару;

б) середня ціна, по якій споживач готовий купити дану кількість товару;

в) максимальна ціна, по якій споживач готовий купити дану кількість товару

г) ціна, запропонована покупцем;

д) ціна, що відбиває споживчий попит на товар.

51. 1.П.ПС.2.01.03.4. Взаємозамінні товари, це

а) товари, попит на которые росте з ростом попиту на інші товари;

б) товари, попит на которые росте зі зростанням доходів населення;

в) товари, що не підкоряються закону попиту;

г) товари, попит на який назад пропорційний рівню доходів населення;

д) товари, зміна обсягу попиту на який назад пропорційно змінам цін інших товарів.

52. 1.В.ПА.2.01.04.3. Крива ринкового попиту, це

а) сума всіх кривих індивідуального попиту;

б) сума всіх кривих індивідуального попиту та пропозиції на товар;

в) крива індивідуального попиту

г) крива зовсім нееластичного попиту;

д) крива зовсім еластичного попиту;

53. 1.Я.ПС.4.03.02.3. Якщо на ринку існує надлишковий попит (дефіцит) на товар, то причиною цього є те, що:

а) ціна на товар перевищує рівноважну ціну;

б) ціна на товар нижче рівноважної ціни;

в) товар є низькоякісним;

г) обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту;

д) ваш варіант відповіді ________________________

54. 1.Я.ПС.3.03.01.1. Коли "стеля" цін установлюються нижче рівноважної ціни, виникає:

а) дефіцит;

б) надлишок пропозиції;

в) зміна пропозиції;

г) нічого не змінюється;

д) усе перераховане вірно.

55. 1.П.ПА.3.03.01.2. Надлишок пропозиції, це:

а) ситуація, коли обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту;

б) ситуація, коли обсяг пропозиції не відповідає рівню доходів населення;

в) ситуація, коли обсяг пропозиції розташовується праворуч від рівноважної ціни;

г) ситуація, коли обсяг пропозиції розташовується ліворуч від рівноважної ціни;

д) ситуація, коли обсяг пропозиції нижче рівня попиту.

56. 1.П.ПА.3.03.01.3. Ціна рівноваги, це:

а) ціна, що відповідає рівню конкуренції на ринку;

б) ціна, що відповідає рівню інфляції на ринку;

в) ціна, при якій обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції;

г) ціна, що відповідає рівню якості товару;

д) ціна, що відповідає рівню доходів населення.

57. 1.В.ОО.3.03.01.4. Рівноважна ціна - це:

а) ціна вище тієї, котра створює надлишковий попит;

б) ціна, при якій немає ні дефіциту, ні надлишку товару;

в) ціна, встановлювана органами влади;

г) ціна, що відповідає доходам населення;

58. 1.Я.ПС.3.03.01.5. Відповідно до закону попиту та пропозиції збільшення попиту:

а) викликає зниження рівня як рівноважної ціни, так і рівноважного обсягу продажів;

б) збільшення рівноважної ціни і рівноважного обсягу продажів;

в) зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу продажів;

г) ріст рівноважної ціни і зниження рівноважного обсягу продажів;

д) ваш варіант ________________________.

59. 1.Я.ПС.4.03.01.2. Уведення товарних дотацій на відміну від товарного податку приводить до:

а) зменшення надлишку споживачів;

б) збільшення рівноважної ціни;

в) зниження обсягу продажів;

г) збільшення надлишку споживачів;

д) зниження рівноважної ціни.

60. 1.Я.ПС.4.03.01.3. Стабільність рівноваги на ринку, це:

а) здатність ринку повертатися до рівноваги під впливом лише зовнішніх факторів;

б) здатність ринку повертатися до рівноваги під впливом внутрішніх сил і зовнішніх факторів;

в) здатність ринку зберігати рівновагу під впливом цін світового ринку;

г) здатність ринку зберігати рівновагу під впливом державного регулювання цін;

д) здатність ринку повертатися до рівноваги тільки під впливом своїх внутрішніх сил.

61. 1.П.ОО.4.03.01.4. Рівновага, це:

а) ситуація, при якій рівень попиту відповідає рівню доходів населення;

б) ситуація, при якій рівень попиту відповідає рівню якості товару;

в) ситуація, при якій рівень попиту та пропозиції змінюється пропорційно;

г) ситуація, при якій при даній ціні величина обсягу попиту дорівнює величині обсягу пропозиції;

д) ситуація, при якій рента покупця відповідає ренті продавця.

Виробнича функція – проектувальна

62. 1.П.ПА.1.02.03.19. Сформулюйте мету дослідження еластичності в механізмі формування цін:

а) вимірювання впливу цін на об’єм продаж;

б) прогнозування й встановлення цін на нові товари чи на товари, реалізованих у нових умовах ринка;

в) аналіз цін;

г) формуваннях системи знижок з ціни.

  1   2

Схожі:

Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconВ. В. Жван Програма І робоча програма навчальної дисципліни «ціноутворення у будівництві»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр...
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з навчально дисциплін "Економічний аналіз" студентам пропонується 150 тестових теоретичних питань та тести на розв’язування задач у розрізі усіх тем навчальної дисципліни в 20-ти варіантах.
Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися. Кожне тестове завдання має...
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconТема 15. Ціноутворення на ринках ресурсів
Ціноутворення – це економічний процес формування цін у суспільстві з товарним виробництвом
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconХарківський національний економічний університет щоденник практики
Студент
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconВ. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення в будівництві» для студентів 4 курсу денної...
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний універсітет
Навчальний посібник до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей з дисципліни “Фізика”
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний універсітет
Навчальний посібник до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей з дисципліни “Фізика”
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconІнформаційний лист – запрошення відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році»
Харківський національний економічний університет обрано базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Харківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення» iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи