Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 icon

Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701
Сторінка1/5
Дата05.08.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький технічний університет

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Електричні системи і мережі»

для студентів спеціальності 6.050701

«Електротехнічні системи електроспоживання»

всіх форм навчання


Кривий Ріг

2011


Укладач : Пархоменко Р.О., ст. викладач


Рецензент: Сінолиций А.П., д.т.н., проф..


Відповідальний за випуск: Щокін В.П., канд. техн. наук, доц.


УДК 621.311.1(074)


Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи і мережі» для студентів спеціальності 6.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання / Уклад.: Р.О.Пархоменко. – Кривий Ріг : КТУ , 2011.

Методичні вказівки містять лекції з теоретичними відомостями з дисципліни «Електричні системи та мережі» та список рекомендованої літератури.Розглянуто на засіданні кафедри ЕПР.

Протокол № 5 від 08. 10. 2010р.


Схвалено на вченій раді електро-

технічного факультету.

Протокол № 1

від 27. 10. 2010 р.ЗМІСТ


1 ЛЕКЦІЯ № 1 ВВЕДЕННЯ. ....................................................................... 4


2. ЛЕКЦІЯ № 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. .............. 8


3. ЛЕКЦІЯ № 3. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ. …………….. 15


^ 4. ЛЕКЦІЯ № 4. ПАРАМЕТРИ І СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ. .................................................................... 23


5. ЛЕКЦІЯ № 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ

НАВАНТАЖЕНЬ. ................................................................................. 36


6. ЛЕКЦІЯ № 6. МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ СТАЛИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ. ................................................................. 42


^ 7. ЛЕКЦІЯ № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ. ............................................................... 45


8. ЛЕКЦІЯ № 8. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. 53


^ 9. ЛЕКЦІЯ № 9. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ СКЛАДНОЗАМКНЕНИХ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. .................................................................... 69


10. ЛЕКЦІЯ № 10. УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ

СИСТЕМ І МЕРЕЖ. ............................................................................... 75


11. ЛЕКЦІЯ № 11. НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ................. 85


^ 12. ЛЕКЦІЯ № 12. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ (ТЕР) В

СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ............................................. 94


13. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ................................... 97


^ ЛЕКЦІЯ № 1. ВВЕДЕННЯ

Актуальність : ознайомлення з задачею вивчення курсу та засвоєння основних понять і визначень.


План :

1. Вступ.

2. Основні поняття і визначення.

3. Вимоги до електричних мереж.

4. Питання для самоконтролю.


Вступ.


Електрична енергія , завдяки своїм достоїнствам (відносна простота виробництва , передачі , подрібнення і перетворення) отримала широке розповсюдження в народному господарстві і побуті. Для виробництва, передачі, розподілення і перетворення електричної енергії від джерел її виробництва і споживання використовують електричні системи і мережі.

^ Основною задачею вивчення курсу являється засвоєння основ побудови і функціонування, аналізу сталих режимів і управління ними, а також проектування електричних систем і мереж.


Початкові відомості


Основні поняття і визначення.


У СЕП споживачів можна виділити 3 види пристроїв:

а) для виробництва електричної енергії (електростанції);

б) для передачі і розподілення (електричні мережі);

в) для використання електричної енергії (приймачі);

Схематично виробництво, розподілення і використання електричної і теплової енергії можна представити:

1-електрична частина електростанції;

2-електричні мережі;

3-споживання електричної енергії;

4-теплові мережі;

5-споживання теплової енергії.


Відповідно вказаному малюнку можна відобразити принципову електричну схему:


^ Електрична мережа

Електрична система

навантаженняяя

Енергетичною системою називається сукупність установок і пристроїв для виробництва, передачі , розподілення, перетворення і використання електричної і теплової енергії, об’єднаних загальним процесом та режимом.

До цієї сукупності відносяться електростанції, електричні і теплові мережі , споживачі, з’єднані між собою, а також пристрій захисту і управління системи.

Електроенергетичної (електричної) системою називається частина енергосистеми, без теплових мереж і споживачів теплової енергії.

^ Електрична мережа - сукупність електричних установок для передачі електричної енергії від електростанції споживачам і розподіл ії між споживачами.

Вона складається із пунктів прийому електричної енергії ( підстанцій), розподільних пунктів (РП) і ЛЕП (лінії електропередачі), працюючих на визначеній території.

^ Споживачами електричної енергії називається електричний приймач або їх група, об’єднана технологічним процесом і розташована на визначеній території.

На електростанціях для синхронізації генераторів застосовують номінальну напругу Uном =6 21 кВ.

У більш вузькому понятті під енергосистемою розуміють виробничі енергетичні об’єднання або великі виробничі одиниці.

Структура енергетики України включає в себе :

- електростанції як окремі підприємства;

- електричні мережі як окремі підприємства:

а) магістральні мережі (U >150кВ),

б) електричні мережі.

У балансі виробки електроенергії України питома вага різних електростанцій:

 1. ГЕС 5%,

 2. ТЕС 44%,

 3. АЕС 51%.


Основні принципи побудови енергетики країни - створення об’єднаних енергетичних систем. Основні переваги об’єднаних енергосистем:

1 - підвищення надійності роботи (можливість резервування);

2 - використання більш великих агрегатів з меншими питомими затратами енергії (агрегат = турбіна - генератор);

3 - велика маневреність (тобто можливість перерозподілу енергії протягом доби).

В окремих випадках на виробництвах , де є необхідність у великій кількості теплової енергії, а також є споживачі особливої групи 1 категорії, споруджують комбіновані станції з виробництва електричної та теплової енергії – ТЕЦ (в особливої групи - 3 незалежні джерела, один з них – автономний).

Схема спільної роботи ТЕЦ і енергосистеми має такий вигляд:


Вимоги до електричних мереж.


Існує 5 вимог:

 1. Надійність роботи;

 2. Якість електроенергії;

 3. Економічність;

 4. Безпека і зручність експлуатації;

 5. Можливість подальшого розвитку.


Питання для самоконтролю.

1. Як формулюється основна задача вивчення курсу?

2. Що називається енергетичною системою?

3. Що називається електричною системою?

4. Що таке електрична мережа?

5. У чому полягає принцип об’єднаних електричних мереж?

6. Назвіть основні вимоги до електричних мереж.


Висновки: В результаті засвоєння матеріалу студенти повинні мати уяву про задачу вивчення курсу та засвоїти основні поняття і визначення.


^ ЛЕКЦІЯ № 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Актуальність : вивчення визначень та ознайомлення з класифікацією електричних мереж за різноманітними ознаками.


План :

1. Класифікація електричних мереж за ознаками і показниками.

2. Питання для самоконтролю.


Класифікація електричних мереж

за ознаками і показниками.


Класифікацію здійснюють за різними ознаками і показниками:

 • вид струму і напруги;

 • конструктивне виконання;

 • за характером споживачів і виконуючих ними функцій;

 • конфігурація схем тощо.

За видом струму – змінного (~) і постійного (-) струму. (Пререважно використовують трьохфазні мережі з f= 50Гц. Постійний струм головним чином використовується в електротранспорті, для глибокого регулювання швидкості і частоти, електроліз, зварювання).

^ Під напругою – мережі до 1кВ і вище 1кВ (за правилами пристрою електричних установок ПУЕ за техніко-економічними критеріями є стандартна шкала порівняльно невеликої кількості стандартних Uн. Для зручності всі мережі змінного струму за напругою підрозділяються на декілька класів (зон).


Зони (класи напруги)

Uном, кВ

Ультрависокі

Надвисокі

Високі

Середні

Низькі

Малі

>1000

330 (330, 500, 750)

110 (110, 150, 220)

1(1,1; 6; 10; 20; 35)

1(0,127; 0,220; 0,380; 0,660)

42 В, 36 В, 24 В, 12 В, 6 В.У різних елементів електричної системи є своя номінальна напруга. Тому розрізняють наступну номінальну (міжфазну) напругу:

- генераторів

- трансформаторів і автотрансформаторів

- електричні мережі і електричні приймачі

Для пояснення цього питання повернемося до схеми передачі електроенергії:


Електрична мережа

Електрична система

навантаження

За конструктивним виконанням:

 • повітряні;

 • кабельні;

 • струмопроводи (приватний випадок – шинопровод) гнучкі і жорсткі;

 • проводки.

За характером споживачів і місцем розташування розрізняють мережі:

 • промислові;

 • сільські;

 • міські;

 • електрифікованого транспорту;

 • електричних систем.

Мережі електропостачання підприємств, які живляться від енергосистеми , підрозділяються на мережі зовнішнього і внутрішнього електропостачання. Зовнішні – сукупність всіх елементів від точки підключення до мережі енергосистеми до шин вторинного напруження ГЗП (головна знижуюча підстанція).

Внутрішні - решта.


За призначенням електричні мережі умовно підрозділяються на дві групи:

 • місцеві

 • районні.

До місцевих відносяться мережі, які характеризуються відносно невеликим районом з радіусом дії 15-20км і Uном <35кВ або Uном=35кВ.

До районних відносяться мережі, які охвачують відносно великі райони та мають Uном=110кВ або Uном>110кВ.

^ За виконанням функції в схемі електропостачання мережі ділять на:

 • живлячі

 • розподільні.

За конфігурацією (по схемі з’єднання елементів мережі) електричні мережі класифікуються за різними ознаками :

 1. за принципом побудови і схемам з’єднання ділять на:

а) розімкнені

б) замкнуті.

Розімкненімережі, в яких живлення кожного навантаження можна здійснити тільки з однієї сторони, тобто передача енергії здійснюється тільки в одному напрямку. Такі мережі можуть бути нерезервовані або резервовані.

Нерезервовані розімкнені мережі виконують одноланцюговими лініями.

В розімкнених ланцюгах резервування здійснюють шляхом застосування або двох одноланцюгових, або однієї одноланцюгової лінії.

Ланцюг – сукупність трьох проводів – фази а, b і с.

Схеми розімкнених мереж ділять на 3 типа:

 • радіальні

 • магістральні

 • комбіновані (змішані)схема радіальної мережі:


В радіальній мережі кожний споживач живиться по своїй лінії.

Перевага: надійність

Недоліки: велика довжина ліній, наявність комутуючих апаратів для кожної лінії.

Умовне позначення:

Схема магістральної мережі:

В магістральній схемі мережі від однієї лінії живиться декілька споживачів, розташованих в одному напрямку.

Недоліки: низька надійність.

Перевага: мінімальна довжина ліній.


В комбінованих схемах містяться магістральні і радіальні лінії.

Замкнуті - мережі, в яких кожний споживач отримує живлення із двох або більшого числа сторін, а схема містить хоч би один замкнений контур.

Ці мережі діляться на:

 • прості,

 • складні (складно-замкнені).

В простих замкнених мережах, які складаються із одного контуру, кожний споживач живиться не більше ніж з двох сторін. Такі мережі поділяються на мережі з двостороннім живленням (від двох ДЖ) і кільцеві мережі (один ДЖ), де кожний споживач пов’язаний з ДЖ двома лініями.

Схеми названих мереж:

^ Мережа з двостороннім живленням


Мережа кільцева

Із-за складності виконання РЗіА (релейний захист і автоматика) в кільцевих мережах, то вони, як правило, працюють в нормальному режимі як розімкнені, а в аварійному як замкнуті. Тому схеми кільцевої мережі, як правило, виконують наступним чином:


^ Складні замкнені мережі містять декілька (2 і більше) замкнених контурів і джерел, і можуть мати різні конфігурації.

Наприклад:


В порівнянні з розімкненими, замкнуті мережі наділенні наступними перевагами:

1. Надійність електропостачання (що важко для відповідальних споживачів, які не терплять довгострокових перерв електропостачання);

2. Велика економічність завдяки можливостям мінімалізації затрат потужності і електроенергії.

Питання для самоконтролю.

1. За якими ознаками і показниками здійснюють класифікацію електричних мереж?

2. Дайте визначення розімкнених та замкнених електричних мереж.

3. Що таке радіальні і магастральні мережі?

4. В чому полягають переваги складнозамкнених мереж?


Висновки: В результаті засвоєння матеріалу студенти повинні вивчити визначення та ознайомитися з класифікацією електричних

мереж за різноманітними ознаками.


^ ЛЕКЦІЯ № 3. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Актуальність : ознайомлення з елементами електричних мереж.


План :

1. Основні елементи ЛЕП.

2. Основні види ПС.

3. Основні елементи ПС.

4. Питання для самоконтролю.


Основні елементи ЛЕП.


До основних елементів електричної мережі відносяться лінії електричних передач (ЛЕП) і підстанції (ПС).

Повітряні лінії складаються з:

- опор,

- проводів,

- лінійної арматури,

- грозозахисного тросу.

Опори бувають (по розташуванню та виконуємим функціям):

- проміжкові,

- кутові,

- кінцеві,

- спеціальні.

Опори бувають (по використаному матеріалу):

- залізобетоні,

- металеві (і дерев’яні в низьковольтних мережах)

За конструктивним виконанням:

- одно ланцюгові,

- дволанцюгові.

На ПЛ використовують багатодротові алюмінієвий та сталеалюмінієві проводи.

Проводи і троси на опорах одноланцюгових і дволанцюгових ПЛ розміщують наступним чином:


Ізолятори :

- штирьові ( в основному до 20 кВ );

- підвісні (тарілчасті).

На 1 тарілку приблизно 1015кВ (бувають і більше).


Основні види ПС.


Підстанції призначені для перетворення і перерозподілу електроенергії. Вони являються елементами мережі, які визначають її структуру і властивості. ПС класифікують за різними ознаками ( підвищуючи і понижуючі ). За місцем і способом під’єднання трансформатора до мережі ПС поділяють на:

 • глухі (кінцеві),

 • відгалуженні,

 • прохідні,

 • вузлові.

Глухі ПС під’єднуються в кінці однієї або двух ліній (магістральних, радіальних або змішаних).

Відгалуженні ПС – під’єднуються через відгалуження до однієї або двох магістральних ліній з одностороннім або двостороннім живленням.

ПС з одностороннім живленням ( розімкнена мережа ).


ПС з двостороннім живленням ( або замкнена проста мережа ).


Прохідна ПС - під’єднується до мережі шляхом заходження на неї однієї або двох ліній з двостороннім живленням (застосовується в простих замкнених мережах).

В окремих випадках прохідна ПС може бути транзитною.


Вузлова ПС - під’єднується до мережі не менше ніж за трьома живлючими лініями. Ці ПС застосовуються в складнозамкнених мережах. Вони також можуть бути транзитними.


За призначенням ПС ділять на:

 • ПС споживачів (вузлові РП, ГЗП, ТП),

 • ПС системні ( в основному районні ПС (РПС).

За кількістю трансформаторів ПС можуть бути одно- та багатотрансформаторні.


Основні елементи ПС.


Основні елементи ПС:

1.Трансформатор(и),

2.Автотрансформатор(и), які служать для мереж різних номінальних напруг.

Т і АТ характеризується каталожними даними: Uн, Рн і іншими параметрами.

На підстанціях застосовують двох - і трьохобмоткові трансформатори, а також різновид двохобмоткового трансформатора – трансформатор з розщепленою обмоткою.

Sвн=Scн=Sнн=100%

Scн +Sнн=Sвн


Sнн1=Sнн2=0,5Sвн

(Двухобмотковий з розщепленою обмоткою)


Автотрансформатори


АТ - це трансформатор, у якого обмотка середньої напруги (С) є частиною обмотки вищої напруги (В), тобто АТ – це трансформатор, дві або більше обмотки якого гальванічно (електрично) пов’язані так, що вони мають загальну частину.

Принципіальна схема однофазного автотрансформатора:

Двухобмотковий Трьохобмотковий

Випускають однофазні і трифазні АТ.


Uв–вища напруга (загальна)

Uc–середня напруга

Іоб=Ів –Іс

Іпосл=Ів

Якщо б цю задачу вирішували за допомогою звичайного трансформатора, то схема мала б вигляд:

У трансформаторах розрізняють:

- номінальну (прохідну) потужність. Це потужність при електричному (гальванічному) з’єднанні обмоток. Вона означає граничну потужність, яка може бути передана через трансформатор на стороні ВН.


- типова потужність автотрансформатора. Це така потужність, яка була б , якщо обмотки працювали б окремо, тобто автотрансформатор отримали б з трансформатора з окремо працюючими обмотками.

.


Значення типової потужності визначає габарити, масу, затрати та інші показники

,

де Ктр – коефіцієнт трансформації;

 – коефіцієнт доцільності застосування автотрансформатору.

Зазвичай Sтип Sном, а коефіцієнт доцільності застосування 1.

Значення Ктр змінює співвідношення між Sтип і Sном. При цьому, чим менше Ктр тим більш вигідно застосовувати автотрансформатор ( з точки зору маса-габаритних показників і витрат потужності ).


Наприклад: при Uв=220кВ і Uc=110кB або Uв=330кВ, Uc=150кВ, то

Ктр ≈2, α =0,5 , Sном=2Sтип


Якщо Uв=330кВ, Uс=35кВ, то

Ктр≈10, α=0,9, .


^ Недоліки автотрансформаторів:

 1. Електричний (гальванічний) зв’язок між обмотками вищої і середньої напруги.

 2. Мережі зазвичай працюють з різними режимами нейтрали, тому автотрансформатори застосовують переважно в мережах 110кВ і вище.

 3. Автотрансформатор має менший індуктивний опір ніж трансформатор (а це значить, що у нього гірше обмеження струмів короткого замикання).

Порівняльні техніко-економічні показники автотрансформатора АТ 220/110/6кВ з аналогічним трьохобмотковим трансформатором дають питому економію міді (кг/кВА) ≈1525%, економію активної сталі ≈50 60%, а вага приблизно в 1,5 рази менше, ніж трансформатора; втрати потужності (Σ втрати потужності) менше на ≈ 3035%.

Автотрансформатори випускають потужністью від 63 до 250 МВА, на напругу 110кВ і вище.


^ Умовні позначення.


Умовні позначення (маркування).

Ці позначення складаються із літер і цифр, які відображають їх конструкцію, потужність і напругу обмоток:

А-автотрансформатор трьохфазний,

О-автотрансформатор однофазний,

Т-трьохфазний трансформатор,

Н-з регулювання під напругу (АТ або Т),

Т-трьохобмотувальний,

Р-трансформатор з розщепленою обмоткою,

Д-охолодження дуттям,

Ц-примусове охолодження циркуляцією оливи,

М-масляне охолодження.

Приклад: ТДТН-10000/100/6 – трьохфазний трьохобмотковий з РПН, охолодження дуттям.


Питання для самоконтролю.

1. З яких основних елементів складаються повітряні лінії електропередач?

2. Для чого призначені підстанції та на які види вони підрозділяються?

3. Назвіть основні елементи підстанцій.

4. Що таке автотрансформатор, які він має переваги та недоліки?

5. Які умовні позначення та маркування мають елементи ПС?

Висновки: В результаті вивчення матеріалу студенти повинні засвоїти визначення, умовні позначення та маркування елементів електричних мереж .


^ ЛЕКЦІЯ № 4. ПАРАМЕТРИ І СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Актуальність : вивчення параметрів для розрахунку, аналізу і управління режимами реальної електричної мережі та створення їх розрахункових моделей мереж - еквівалентних схем заміщення .


План :

1. Загальні положення.

2. Схеми заміщення ЛЕП.

3. Параметри схем заміщення ЛЕП.

4. Схеми заміщення Т і АТ.

5. Параметри схем заміщення трансформаторів.

6. Схеми заміщення трьохобмоткових трансформаторів.

7.Схеми заміщення двохобмоткових трансформаторів з розщепленою обмоткою.

8.Питання для самоконтролю.


Загальні положення.


Для розрахунку, аналізу і управління режимами реальної електричної мережі створюють їх розрахункові моделі. З цією метою реальну електричну мережу замінюють еквівалентною схемою заміщення.

Схемою заміщення мережі називається її графічне зображення, яке показує послідовність з’єднання її ділянок і відображає їх властивості.

Схеми заміщення мережі складають із схем заміщення її елементів (ЛЕП, ПС, навантаження і ін.) на одну фазу трьохфазної марежі.

Схеми заміщення розрізняють:

- повздовжні (зі струмом навантаження),

- поперечні (на повну напругу гілки). Цим гілкам відповідають повздовжні та поперечні параметри.

Схеми заміщення ЛЕП.


Необхідність обліку тих чи інших параметрів ЛЕП в схемі заміщення залежить від рівня напруги, конструктивного виконання, а також вимоги до точності розрахунку.

В загальному випадку схема заміщення ЛЕП містить повздовжні та поперечні параметри.


^ Розглянемо різноманітні схеми заміщення ЛЕП :


ПЛ з напругою кВ та довжиною км, та КЛ з напругою кВ представлені звичайною симетричною П-образною схемою заміщення (повна схема заміщення):


Зі зменшенням класу напруги ліній зневажають деякимиі параметрами:

- для ПЛ: Uн=110220кВ (втратами потужності на корону зневажають),


- для КЛ: Uн<35кВ (зневажають діелектричними втратами ).


Схема заміщення спрощується:


- для більшості розрахунків режимів в мережах з Uн=110-220кВ ЛЕП представляється більш простою схемою заміщення. В ній замість ємністної провідності ліній враховується зарядна реактивна потужність, що генерується ємністю лінії та направлена на неї.


- для ПЛ з Uн=35кВ або < 35кВ не враховують поперечну гілку (місцеві мережі)


- для КЛ з Uн=10кВ або < 10кВ (враховується тільки активний опір повздовжньої гілки)


Параметри схем заміщення ЛЕП.


При розрахунку складових схем заміщення ЛЕП використовують питомі (погонні) параметри: опори та провідності .

  1   2   3   4   5

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 3 «Геодезичні мережі»
Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 3 «Геодезичні мережі» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сендерович Г. А. Конспект лекцій з курсу «Електричні системи та мережі»
Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 icon«Освітлювальні електричні системи та мережі» для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності
«Освітлювальні електричні системи та мережі» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 090600 – Світлотехніка...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Гаряжа, О.І. Рогачов конспект лекцій з курсу „вступ до спеціальності”
Конспект лекцій з курсу „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму 050701 – „Електротехніка...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconЮ. С. Калиниченко конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи І мережі» для студентів спеціальності 050701 iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни „Основи свілового дизайну” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 050701 „Електротехніка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи