«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) icon

«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.)
Скачати 116.03 Kb.
Назва«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.)
Дата07.09.2013
Розмір116.03 Kb.
ТипДокументи

Інформаційний лист


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


міжнародна науково-практична конференція

«МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ВИМІРИ»


(19 квітня 2013 p.)


Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Дипломатичної академії України при МЗС України, Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри», присвячену 20-річчю спеціальності «Міжнародна інформація».

У конференції беруть участь наукові співробітники, представники дипломатичних місій, міжурядових та неурядових організацій, науковці, фахівці з міжнародних відносин, аспіранти, здобувачі та студенти, представники засобів мас-медіа.

^ Мета міжнародної науково-практичної конференції: представити для наукового та експертного співтовариства, широкої громадськості та мас-медіа сучасну проблематику міжнародних інформаційних відносин, розглянути концептуальні та прикладні аспекти міжнародної інформації та проаналізувати перспективи освітнього напряму підготовки фахівців.

^ ТЕМАТИКА міжнародної науково-практичної КОНФЕРЕНЦІЇ


1. Перспективи розвитку сучасних досліджень у сфері міжнародних інформаційних відносин

^ 2. Концептуальне забезпечення, прикладні аспекти та перспективи освітньої діяльності за спеціальністю «Міжнародна інформація»

3. Фаховий потенціал інформаційних аналітиків-міжнародників в Україні і світі


Міжнародна науково-практична конференція відбудеться за адресою: м. Київ - 04119, вул. Мельникова, 36/1, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зал засідань Вченої ради (початок о 10.00).

^ Робочі мови : українська, англійська, російська.


Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції (надсилаються в електронному вигляді на ел. адресу: welcome_mi20@ukr.net до 4 березня 2013 р.), а також в окремому випуску фахового видання «Актуальні проблеми міжнародних відносин» англійською мовою для презентації наукових досліджень з проблематики спеціальності «Міжнародна інформація» для широкої наукової спільноти (матеріали подаються під час реєстрації на конференції).


Зареєструватися для участі в конференції можна, надіславши заявку та тези виступу на ел. адресу: welcome_mi20@ukr.net

Термін закінчення реєстрації: 4 березня 2013 р.


^ Оргкомітет конференції:

tel. +38 044 481-45-09 Ощипок Іван

+38 044 483-91-14 Зайцева Марія Василівна

+38 050 385-39-20 Добржанська Олена Леонідівна

+38 067 719-48-57 відповідальний за публікацію тез: Панченко Жанна Олегівна

^ Додаткова інформація:


І. Вимоги до оформлення тез доповіді:


Обсяг статті – 1-3 сторінки.


1. Публікація тез міжнародної науково-практичної конференції вимагає повного дотримання вимог до редакційного оформлення наукового видання згідно з чинними державними стандартами України.


2. Стаття не повинна містити пустих рядків, граматичних помилок, а форматування тексту повинно відповідати представленому зразку:

- параметри сторінки: відступ верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 3 см.;

- абзац:
- основний текст: форматується шрифтом Times New Roman, 12 кеглем;


- Прізвище Ім’я По батькові (у називному відмінку виділити жирним курсивом);


- назва статті (по центру прописними літерами, накреслення «Жирний»);


- виноска (шрифтом Times New Roman, 10 кеглем), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками. Якщо автор статті не має наукового ступеня кандидата наук у примітці треба зазначати наукового керівника, наприклад:

аспірант відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Науковий керівник – проф. Рижков М.М.


- Рисунки чи діаграми представлені в статті повинні бути читабельними та чорно-білими (не великого розміру). Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.п., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком – шрифтом розміру 12 накреслення Курсив.


- Таблиці подають як вставлені окремі об'єкти у форматі Excel з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) — по правому краю сторінки.

Оформлення та нумерація формул, рисунків, таблиць, здійснюється у відповідності до вимог ВАК України до оформлення дисертацій.

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.


- Формат для маркерованого списку:

Принципи діяльності міжнародної громадської організації базуються на:

 • добровільних засадах;

 • відкритій участі різних країн світу, які підтримують цілі та завдання діяльності організації;

 • підтримці ідей рівності націй і культур;

Формат для нумерованого списку:

Принципи діяльності міжнародної громадської організації базуються на:

1. Добровільних засадах.

2. Відкритій участі різних країн світу, які підтримують цілі та завдання діяльності організації.

3. Підтримці ідей рівності націй і культур.


- Оформлення списку використаних джерел визначається ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (з правилами можна ознайомитися за ел. адресою: http://library.tup.km.ua/storinka_vykladacha/pryklady_BO.htm) та вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13) (з правилами можна ознайомитися за ел. адресою: http://www.rada-tdatu.narod.ru/vak.html)

Посилання на використану літературу та джерела у тексті зазначаються в кінці речення у квадратних дужках, а список подається за послідовністю посилання наприкінці статті.


3. ^ Не приймаються статті, переклад яких здійснено електронними перекладачами. Статті з великою кількістю граматичних помилок та які не відповідають вищезазначеним вимогам.


4. Редактор, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.


5. Для того щоби тези були опубліковані в збірці, презентація якої відбудеться під час конференції, їх необхідно надіслати в електронному вигляді до 4 березня 2013 р.


6. Зразок додається:

ЗРАЗОК:

Добржанська О.Л.


^

Спеціальність «міжнародна інформація»:

сучасні проблеми та шляхи модернізації
Контакти: e-mail: delil@meta.ua, tel. +38 (050) 385-39-20


Завдання модернізації спеціальності постали у зв’язку із глобальними соціальними змінами та супутніми їм трансформаціями українського суспільства і є зумовленими наступними чинниками та обставинами:

 • суттєвим загостренням конкуренції на ринку освітніх послуг;

 • входженням України в єдиний освітній європейський простір;

 • становленням та розвитком нової формації – інформаційного суспільства, в якому інформація стає стратегічним продуктом;

Законодавчими нововпровадженнями, зокрема – прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо–кваліфікаційним рівнем «бакалавр»» від 3 лютого 2010 р. (№107), згідно якої «міжнародну інформацію» було визначено окремим напрямом підготовки (6.030204) фахівців у вищих навчальних закладах.

Здатність країни та її інститутів збирати, накопичувати та використовувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну, розвивати комунікативні технології є важливою передумовою соціального та технологічного прогресу, чинником національної безпеки, однією з основ успішної внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Нині базовою формою лідерства стає інформаційне лідерство, що визначає конкурентоспроможність держави в сфері впливу на продукування, обмін, споживання інформаційних продуктів, що є нерозривно пов’язаними із діяльністю відповідних інформаційно-аналітичних, PR-інституцій, а також інституцій, що є відповідальними за національну та міжнародну інформаційну безпеку.

Статус держави визначається не лише за економічними та військовими показниками: все більшого значення набуває уміння виробляти інформаційний ресурс та здійснювати швидкий обмін інформацією. Новітні засоби зв'язку, системи комунікацій та цифрові технології принципово змінюють не тільки можливості зв'язку, а й технології обміну товарами, послугами, знаннями, управління виробничими, соціально–економічними й політичними процесами у житті країни формуючі нові інформаційні інфраструктури. На світовому обрії вимальовуються контури глобального інформаційного суспільства, організацію зв’язків в якому виконують сучасні інформаційно–комунікаційні технології.

Це передбачає перехід на принципово новий професійний рівень підготовки першокласних фахівців у галузі міжнародних комунікаційних технологій:

 • на кваліфікаційному рівні бакалавр – «фахівець з міжнародної інформації»;

 • на кваліфікаційному рівні спеціаліст/магістр – «інформаційний аналітик–міжнародник».

Орієнтуючись на власний досвід (підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочата з 1993 року), досвід інших вищих навчальних закладів України (за 20 років 19 державних та комерційних університетів України отримали акредитацію за спеціальністю «Міжнародна інформація»), враховуючи практику підготовки фахівців з інформації, комунікації та соціальних наук у сфері міжнародних відносин провідних наукових шкіл: англо–американської, європейсько-континентальної та російської, а саме:

 • Американського університету (Школа міжнародних відносин (The American University the School of International Service), США;

 • Каліфорнійського університету Берклі, (Школа Інформації (US, Berkeley School of Information), США;

 • Оксфордського університету (University of Oxford), Велика Британія;

 • Університету Сорбонни (Sorbonne), Франція;

 • Вищої школи політичних досліджень (Ecole des hautes etudes politiques), Франція;

 • Московського державного інституту міжнародних відносин (Університету) МЗС Росії;

 • Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, Росія;

 • Санкт–Петербурзького державного університету, Росія…

доцільно розробити стратегію модернізації спеціальності на наступні 20 років, яка спиратиметься на актуальні цілі та завдання, що стоять перед вищою школою України та закріпить за спеціальністю «Міжнародна інформація» статус сучасного, інноваційного центру підготовки першокласних професіоналів міжнародників в сфері інформації та комунікації.

З цією метою пропонується подальша модернізація навчального процесу відділення «Міжнародна інформація», що передбачає збалансоване співвідношення дисциплін за двома основними блоками компетенції:

 • інформаційно-комунікаційний;

 • аналітичний,

які в цілісній системі є ефективним поєднанням інтуїтивно–логічного (історико–описового) та аналітико–прогностичного (операційно–прикладного) підходів з використанням інформаційно–комунікаційних технологій, методів точних наук, з подальшою формалізацією та квантифікацією висновків в аналізі міжнародних відносин.

Відображення цього підходу в навчальних планах передбачає вдосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін, при цьому всі предмети, що увійдуть до графіку навчального процесу, повинні чітко ідентифікуватися з кваліфікацією майбутнього випускника та відповідати викликам та стандартам, що висуває сучасний ринок праці.

В сучасному глобалізованому світі особливої уваги набуває міжнародна співпраця і тут важливим стає:

 • Спрямувати міжнародні контакти на розвиток ділових зв'язків та обмінів з провідними науковими школами та професійними асоціаціями в області міжнародної інформації та комунікацій.

 • Встановити зв’язки з Європейськими вищими навчальними закладами з метою впровадження програми «Міжнародні комунікації» для отримання сертифікату відповідної кваліфікації.

 • Розвивати студентські міжнародні контакти - як в рамках міжнародних асоціацій, так і шляхом прямих обмінів із закордонними університетами.


Така модернізація, у разі її підтримки, буде сприяти зростанню престижу спеціальності «Міжнародна інформація» та Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка як провідного українського вищого навчального закладу міжнародного рівня, а наші випускники отримують конкурентні переваги, завдяки яким зможуть гідно забезпечити діяльність інформаційно–аналітичних департаментів зовнішньополітичних відомств, міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій, аналітичних дослідницьких центрів з питань міжнародних відносин, міждержавних структур, органів національної безпеки та засобів масової інформації.


ІІ. Вимоги до оформлення статей для випуску фахового видання «Актуальні проблеми міжнародних відносин» англійською мовою:


Обсяг статті – до 10 сторінок.


1. Згідно з постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. ("Бюлетень ВАК України" № 1/2003) до друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які мають такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначений стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок в даному напрямку.


2. Стаття обов’язково повинна мати анотацію та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

- анотація (шрифтом розміру 12 накреслення «Курсив»);

______________________________________________________________________

ЗРАЗОК:


У статті розглядаються концептуальні підходи до головних стратегій США у ХХІ ст., аналізуються зовнішні та безпекові стратегії Адміністрацій Б. Клінтона, Дж. Буша-молодшого та Б. Обами у контексті трансформацій системи міжнародних відносин, характеризується міжнародне співробітництво США з союзниками та третіми країнами у сфері національної безпеки.

^ Ключові слова: головні стратегії, США, Адміністрації Б. Клінтона, Дж. Буша-молодшого та Б. Обами, національна безпека

В статье рассматриваются концептуальные подходы к главным стратегиям США в ХХІ ст., анализируются стратегии в сфере внешней политики и политики безопасности Администраций Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего и Б. Обамы в контексте трансформации системы международных отношений, характеризуется международное сотрудничество США с союзниками и третьими странами в сфере международной безопасности.

^ Ключевые слова: главные стратегии, США, Администрации Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего и Б. Обамы, национальная безопасность

The article deals with the conceptual approaches to the US main strategies in the 21st century. The author analyses foreign and security strategies worked out by the Administrations of B. Clinton, G. Bush Jr. and B. Obama while system of international relations transforming, and characterizes international cooperation of the USA with allies and “third countries” in the international security sphere.

^ Key words: main strategies, USA, Administrations of B. Clinton, G. Bush Jr. and B. Obama, national security.

___________________________________________________________________________


3. Матеріали подаються під час реєстрації на конференції 19 квітня 2013 р. в електронному та друкованому вигляді.


4. Решта вимог щодо оформлення матеріалів співпадає з вимогами, що зазначені у І. Вимоги до оформлення тез доповіді.

 кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

© Добржанська О.Л., 2013

Схожі:

«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconІнформація для учасників з україни шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Нформують Вас, що з 29-30 квітня 2013 р проводиться X міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи...
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconВищий навчальний заклад
«Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес»
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) icon3-5 квітня 2013 року. Програма Олімпіади
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет...
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconІнформація про учасника: Прізвище, ім’я, по батькові Курс ф-т спеціальність
Заявка і всі конкурсні матеріали мають бути подані не пізніше 18. 00, 15 квітня 2013 року
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Облік І аудит” зі спеціальності „Облік І аудит” серед аграрних внз (далі Олімпіада). Олімпіада відбудеться з 24 квітня по 26 квітня...
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconДокладний розклад Дні Америки у Донецьку, 3-6 квітня 2013 р. Ярмарок освіти в США 3 квітня 2013 р
Освітній ярмарок надасть можливість дізнатися про навчання та стажування у Сполучених Штатах усім зацікавленим. Всі заходи проводяться...
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconЗміст духовні виміри культури
Духовність. Культура. Нація. Випуск Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст Збірник наукових статей. – Львів: Видавничий...
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconПрограма для студентів. 24 квітня
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади зі...
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconМіжнародна заочна науковО-практична конференція
Запрошуємо студентів, аспірантів, кандидатів та докторів наук до участі у роботі Міжнародної заочної науково-практичної конференції...
«Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 p.) iconІ міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція
Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «Психологічні особливості реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи