Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій icon

Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій
Скачати 419.06 Kb.
НазваМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій
Сторінка3/3
Дата07.09.2013
Розмір419.06 Kb.
ТипПротокол
1   2   3

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»

за спеціальностями 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

з дисциплін фахового вступного випробування «Машинобудування»,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,

яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році


Мета випробування – визначити наявний рівень фахової підготовки вступників.

На випробовуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Фахове вступне випробування оцінюється за наступними рівнями.

«Високий» – виставляється, якщо вступник відповів на запитання в повному обсязі, прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загально-інженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі. Можливі одна-дві помилки в розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» – виставляється вступнику, який питання розкрив частково, не завжди послідовно, допустив у відповідях непринципові неточності, можливі одна-дві помилки в технічний термінології, несуттєві помилки у висновках та узагальненнях.

«Недостатній» – виставляється вступнику, якщо у відповідях на питання допущені принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущені грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано.


^ Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди, В.Г.Мирончук


В.М.Таран

^ Список рекомендованої літератури

Основна література


1. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / В.Г.Мирончук, І.С.Гулий, М.М. Пушанко і ін./ за ред. проф. Мирончука В.Г., Вінниця: Нова книга, 2007, – 648 с.

2. Основные технологии пищевых производств и энергозбережение. Товажнянский Л.Л., Бухкало С.И., Капустенко П.А., Хавин Г.Л. Харьков: НТУ «ХПИ», 2005, – 460 с.

3. Продукты питания / Под ре. Д-ра техн. Наук, проф. А.И.Соколенко. – К.: П.П. «люксар», 2010. – 392 с.

4. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Навчальний посібник. / Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Пушанко М.М., Гуцалюк В.М., Яровий В.Л., Заєць Ю.О., Даценко М.М., Заплєтніков І.М. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288 с.

5. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред.проф.І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400с.: іл.

6. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв Підручник / За ред.академіка Академії інженерних наук України О.Т.Лісовенка, Київ, Наукова думка, 2000

7. Шиян П.Л., Сосницький В.В., Олійнічук С.Т. Інноваційні технології харчової промисловості. Теорія і практика:Монографія. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2009. – 424 с.

8. Єресько Г.О., Шинкарик М.М., Ворощук В.Я. Технологічне обладнання молочних виробництв. – Київ: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 344 с.

9. Виноградов В.А. Оборудование винодельческих заводов. – Сімферополь: Таврида, 2002. – 416 с.

10. Виноградов В.А. Оборудование винодельческих заводов. Под ред.Валуйко Г.Г. – Сімферополь: Таврида, 2003. – 352 с.

11. Пушанко М.М., Лагода В.А., Пушанко Н.М., Гуменюк А.Ю. Центрифугування цукрових утфелів. Теорія і практика: Монографія. – К.:Вища освіта, 2010. – 439 с.

 1. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування: Підручник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 583 с.

 2. Гребенюк С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 520 с.

 3. Дикис М.Я., Мальский А.Н. Технологическое оборудование консервннх заводов. -М.: Пищевая промышленность, 1973. – 423 с.

 4. Калунянц К.А., Годлер Л.И., Балашов В.В. Оборудование микробиологических производств. -М.: Агропромиздат, 1987. – 398 с.

 5. Кретов И.Т., Кравченко В.М., Остриков А.Н. Технологическое оборудование предприятий пищеконцентратной промышленности. -Воронеж: издательство ВГУ, 1990. – 224 с.

17. Лисовенко А.Т., Рудянко, Арицюк О.А.,Літовченко І.М. і ін. Технологічне обладнання хлібопекарних і макаронних виробництв – Київ, Наукова Думка, 2000, 282 с.

18. Маршалкин Г.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 448 с.

19. Пелеев А.Н. Технологическое оборудование предприятий мясной
промышленности. -М.: Пищевая промышленность, 1971. – 517 с.

20. Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой
промышленности. / под ред. А.И.Драгилева. -М.: Агропромиздат, 1988. – 399 с.

21. Чернов М.Е. Оборудование предприятий макаронной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1978. – 230 с.

22. Рвачов В.В., Гуртовий М.В. Технологічне обладнання харчових виробництв (Механічне обладнання): Навч. Пос. Для студ. Мех.. фахів. – Одеса: Астропринт, 2005. – 352 с.

 1. Бобылёв Р.В. и др. Технологии лекарственных форм. – М.: Медицина, 1991. –544

 2. Быков В.А. и др. Расчёт процессов микробиологических производств. – К.: Техника, 1985. – 245 с.

 3. Гальперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: Химия, 1981. – 812 с.

 4. Гальперин Д.М., Миловидов Г.В. Технология монтажа, наладки и ремонта оборудования пищ. производств. – М.: ПО «Агропромиздат», 1990.– 399с.

 5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: В 2 кн. – М.: Химия, 1995.

 6. Иоффе И. Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии: Учебник для техникумов. — Л: Химия, 1991.— 352 с., ил.

 7. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В Процессы и аппараты пищевой технологии. 2-е изд. Перераб. И допол. – М.: Колос, 2000. – 551 с.

 8. Калунянц К.А., Голгер Л.И., Балашов В.Е. Оборудование микробиологических производств. - М.: Агропромиздат, 1987. - 398с.

 9. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1973. – 752 с.

 10. Котляр Л.И. Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технологического оборудования. – Изд. 2-е. переб. и доп. – М.: «Колос», 1997.- 272с.

 11. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х кн. Учеб. Для вузов. Под ред. акад. РАСХН В.А.Панфилова.- М.: Высш. шк. 2001.- 680 с.:ил.

 12. Новиков Е.Д. и др. Автоматы для изготовления лекарственных форм фасовки. – М.: Медицина, 1980. – 296 с.

 13. Оборудование предприятий ферментной промышленности. С.П.Колосков. – М.:Пищевая промышленность, 1969 – 384 с.

 14. Основы проектирования химических производств: Учебник для вузов/Под ред. А.И. Михайличенко. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. - 332 с.

 15. Промышленная технология лекарств: /Учебник. В 2-х т./ В.И.Чуешов, М.Ю. Чернов, Л.М. Хохлова и др../; Под ред. проф. В.И.Чуешова.- Х: МТК-Книга; Издательство НФАУ, 2002.

 16. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред. проф. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

 17. Прохоров О.М., Шутюк В.В. Процеси та обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості: Конспект лекцій. – Ч.1,2.- К.:УДУХТ, 2000,-180с.

 18. Рогов Й.А., Горбатов А.В. Физические методы обработки пищевых продуктов. -М.: Пищевая промышленность, 1974. -583с.

 19. Соколов В. Н., Яблокова М. А. Аппаратура микробиологической промышленности.— Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988.— 278 с.: ил.

 20. Ярош М. Машины и оборудование для фармацевтического производства. ВЦП. – К.: 1988. – 216 с.


Додаткова література

 1. Азаров Б.М.,Арет В.А., Инженерная реология пищевых производств. Учебное пособие.-М.: МТИПП МВССО, 1978.-113с.

 2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. - М.: Машиностроение, 1978, т.І, II, III 728с., 558с.

 3. Воловик Е.Л. Технологические рекомендации по применению методов восстановления деталей машин. – М.: ГосНИТИ, 1976. – 180с.

 4. Гурський П.В., Перцевий Ф.В., Гулий І.С. та ін. Практикум. Монтаж, ремонт, наладка обладнання харчових виробництв: Навч. посібник. Харків 2001.-230с.

 5. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов й деталей машин. - М.: Высш. шк., 1978. -352с.

 6. Кольман-Иванов Э.Э. Машины-автоматы химических производств. Теория и расчёт. М.: Машиностроение, 1972. С. 296.

 7. Макаров Ю.И. Аппараты для смешивания сыпучих материалов.-М.: Машиностроение, 1973.-215с.

 8. Проников А.С. Надежность машин. - М.: Машиностроение, 1978. -592с.

 9. Правила безпеки для виробництва мікробіологічної промисловості. ДНАОП 1.9.10-1.0-79.

 10. Смесители для сыпучих и пастообразных материалов. Каталог, М., 1985.

 11. Справочник специалиста пищевых производств. Книга 1 Механика/ А.И.Соколенко, А.И.Украинец, В.Л.Яровой и др.; Под ред. А.И.Соколенко - К.:АртЭк, 2001 – 304 с.: ил.

 12. Супрунчук В.К., Роменський М.П. Ремонт обладнання підприємств по переробці сільськогоподарської продукції. Довідник. – К.: Урожай, 1992

 13. Удодов С.О., Марцинкевич Л.В. Монтаж, ремонт та експлуатація технологічного обладнання. Конспект лекцій. – К.: НУХТ, 2010, - 133 с.

 14. Шишацкий Ю.И., Семенов Н.Ф., Федоров В.А. и др. Справочник механика дрожжевого завода. - М.: Агропромиздат, 1987. - 295 с.
1   2   3

Схожі:

Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
move to 1192-20746
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20458
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20423
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20401
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20405
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20420
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи