Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Скачати 149.54 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Дата07.09.2013
Розмір149.54 Kb.
ТипРозрахунок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _________________ С.В. Іванов

29 березня 2013 р.


ПРОГРАМАфахового вступного випробування “Електротехніка

для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»


Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 7 від 27 березня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,


декан М.О.МасліковКиїв – 2013

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Фахові дисципліни
^

1.Електричні системи та мережі [1, 4, 5]


Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем. Режими роботи нейтралі електричних мереж.

Параметри ліній електропередачі. Активний та індуктивний опори повітряних і кабельних ліній.

Заступні схеми трансформаторів ( двох обмоткових, три обмоткових, з розщепленою обмоткою, автотрансформаторів).

Розрахунок гілки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця. Спад напруги і втрата напруги у гілці.

Втрата потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем. Втрати потужності в трансформаторах.

Знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома і Кірхгофа.

Порівняння варіантів виконання електричних мереж і їх елементів за методом приведених витрат.

Вибір площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань. Вибір площ перерізів за економічною густиною струму. Метод економічних інтервалів.

Поняття допустимої втрати напруг. Вибір площ перерізів за допустимою втратою напруги.

Поняття про регулювання частоти і активної потужності в енергосистемі. Автоматичне частотне розвантаження.

Методи зниження втрат потужності в електричних мережах.

^ 2.Електричні станції та підстанції [2]

Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів. Вибір трансформаторів та автотрансформаторів.

Жорсткі шини; межі використання; основні параметри. Умови вибору.

Струмо-обмежуюча дія реакторів та здатність підтримувати напругу на збірних шинах розподільних устроїв (РУ).

Схеми РУ радіального типу. Діапазон використання схем РУ першої групи, експлуатаційні особливості, економічні показники, ремонтопридатність, надійність.

Схеми РУ другої групи (багатокутників) з однією та двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

Схеми підстанцій на нижчій напрузі.

Принципова схема ТЕЦ на генераторній напрузі. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою.

Власні потреби (ВП) та оперативні кола на електричних станціях та підстанціях.

Склад ВП підстанцій та їх класифікація. Джерела електроенергії власних потреб та їх приєднання до мережі. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.

^ 3.Електричні машини [3, 6]

Будова та принцип дії трансформатора. Типи магнітопроводів та схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів.

Досліди х.х. та к.з. трансформатора. Визначення електричних параметрів Т-подібної заступної схеми «зведеного» трансформатора за допомогою паспортних даних.

Баланси активної та реактивної потужностей трансформатора.

Система рівнянь трансформатора та векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні.

Спрощені заступна електрична схема та векторна діаграма трансформатора. Зовнішні характеристики трансформатора.

Будова та принцип дії асинхронного двигуна. Рівняння та електричні схеми заміщення (Т та Г-подібні) „ приведеної ” асинхронної машини.

Електромагнітний момент асинхронної машини. Формула Клоса. Природна та штучні механічні характеристики асинхронних машин. Режими роботи асинхронних машин.

Втрати у асинхронному двигуні та його ККД. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором.

Будова та принцип дії синхронних генераторів та двигунів. Системи збудження синхронних машин.

Способи точної і грубої синхронізації синхронного генератора з мережею. Активна потужність синхронного генератора, що робить паралельно з мережею нескінченної потужності, та її регулювання. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.

Реактивна потужність синхронної машини, що робить паралельно з мережею та її регулювання. Синхронний компенсатор.

Пуск в хід синхронного двигуна. Порівняння синхронних двигунів з асинхронними.

Характеристики синхронного генератора при його роботі на автономне наван-таження (активне, активно-індуктивне, активно-ємнісне).

Будова та принцип дії генераторів і двигунів постійного струму.

ЕРС обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму.

Рівняння та вигляд механічної характеристики машини постійного струму. Режими роботи машин постійного струму. Системи збудження двигунів постійного струму.

Природна та штучні механічні характеристики машин постійного струму. Регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.

Робочі характеристики двигунів постійного струму паралельного збудження.

Пуск двигунів постійного струму.

Електричне гальмування двигунів постійного струму.

^ 4. Електричні апарати (електричне обладнання) [2, 7]

Високовольтні вимикачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Роз’єднувачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Запобіжники: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Вимикачі навантаження: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Автоматичні вимикачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Пускачі та контактори: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Рубільники. Принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем.

 2. Режими роботи нейтралі електричних мереж.

 3. Параметри ліній електропередачі.

 4. Заступні схеми двох обмоткових трансформаторів.

 5. Заступні схеми трансформаторів .

 6. Порядок розрахунку гілки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця.

 7. Поясніть відмінність понять спад напруги і втрата напруги у гілці.

 8. Визначення втрат потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем ліній електропередач.

 9. Порядок знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома.

 10. Порядок знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Кірхгофа.

 11. Метод приведених витрат.

 12. Застосування методу приведених витрат для порівняння варіантів виконання електричних мереж.

 13. Методика вибору площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань.

 14. Поняття економічної густини струму і його застосування для вибору площ перерізів струмоведучих елементів.

 15. Застосування методу економічних інтервалів для вибору струмоведучих елементів електричних мереж.

 16. Поняття допустимої втрати напруги.

 17. Порядок вибору площ перерізів струмоведучих елементів за допустимою втратою напруги.

 18. Методи зниження втрат потужності в електричних мережах.

 19. Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів.

 20. Порядок вибору трансформаторів та автотрансформаторів на трансформаторній підстанції.

 21. Конструктивне виконання жорстких шин, межі використання; основні параметри. Умови вибору.

 22. Конструкція струмо-обмежуючих реакторів, умови застосування та параметри.

 23. Схеми розподільчих устроїв високої напруги (РУ) радіального типу.

 24. Схеми розподільчих устроїв високої напруги другої групи (багатокутників) з однією системою збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

 25. Схеми розподільчих устроїв високої напруги другої групи (багатокутників) з двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

 26. Схеми підстанцій на нижчій напрузі.

 27. Принципова схема ТЕЦ на генераторній напрузі.

 28. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою на ТЕЦ.

 29. Власні потреби (ВП) та кола оперативного струму на електричних станціях та підстанціях.

 30. Склад власних потреб підстанцій та їх класифікація.

 31. Джерела електроенергії власних потреб та їх приєднання до мережі.

 32. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.

 33. Будова та принцип дії трансформатора.

 34. Типи магнітопроводів та схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів.

 35. Призначення та порядок проведення дослідів х.х. та к.з. трансформатора.

 36. Порядок визначення електричних параметрів Т-подібної заступної схеми «зведеного» трансформатора за допомогою паспортних даних.

 37. Баланси активної та реактивної потужностей трансформатора.

 38. Система рівнянь трансформатора та векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні.

 39. Спрощені заступна електрична схема та векторна діаграма трансформатора.

 40. Зовнішні характеристики трансформатора.

 41. Будова та принцип дії асинхронного двигуна.

 42. Рівняння та електричні схеми заміщення (Т та Г-подібні) „ приведеної ” асинхронної машини.

 43. Електромагнітний момент асинхронної машини. Формула Клоса.

 44. Природна та штучні механічні характеристики асинхронних машин.

 45. Режими роботи асинхронних машин.

 46. Втрати у асинхронному двигуні та його ККД.

 47. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

 48. Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором.

 49. Будова та принцип дії синхронних генераторів та двигунів.

 50. Класифікація систем збудження синхронних машин.

 51. Спосіб точної синхронізації синхронного генератора з мережею.

 52. Спосіб точної і грубої синхронізації синхронного генератора з мережею.

 53. Активна потужність синхронного генератора, що робить паралельно з мережею нескінченної потужності, та її регулювання.

 54. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.

 55. Реактивна потужність синхронної машини, що робить паралельно з мережею та її регулювання.

 56. Синхронний компенсатор: призначення та умови роботи.

 57. Пуск в хід синхронного двигуна.

 58. Порівняння синхронних двигунів з асинхронними.

 59. Характеристики синхронного генератора при його роботі на автономне наван-таження (активно-індуктивне).

 60. Будова та принцип дії генераторів і двигунів постійного струму.

 61. ЕРС обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму.

 62. Рівняння та вигляд механічної характеристики машини постійного струму.

 63. Режими роботи машин постійного струму.

 64. Системи збудження двигунів постійного струму.

 65. Природна та штучні механічні характеристики машин постійного струму.

 66. Способи регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.

 67. Робочі характеристики двигунів постійного струму паралельного збудження.

 68. Способи пуску двигунів постійного струму.

 69. Способи електричного гальмування двигунів постійного струму.

 70. Високовольтні вимикачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 71. Роз’єднувачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 72. Запобіжники: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 73. Вимикачі навантаження: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 74. Автоматичні вимикачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 75. Пускачі та контактори: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 76. Рубільники: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 77. Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи.

 78. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

 79. Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

Критерії

оцінювання знань вступників на вступному випробовуванні з фахових дисциплін “Електричні системи та мережі”,“Електричні станції та підстанції”, “Електричні машини”, “Електричні апарати (електричне обладнання)” для зарахування на навчання за ОКР “бакалавр” на основі ОКР “молодший спеціаліст” за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати отримані знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі частини завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Окремі складові завдання ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

Оцінка 10 бал виставляється студенту, коли він має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

Оцінка 25 балів виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 50 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 60 бали виставляється студенту, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.

^ Оцінка 65 балів виставляється студенту тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень

^ Оцінка 70 балів виставляється студенту тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

^ Оцінка 75 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

^ Оцінка 80 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. відповідь студента повно і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

^ Оцінка 85 балів виставляється студенту тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

^ Оцінка 90 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

^ Оцінка 95 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

^ Оцінка 100 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 25 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються


Голова фахової атестаційної комісії С.М. Балюта

Критерії

оцінювання знань вступників на вступному випробовуванні з фахових дисциплін “Електричні системи та мережі”,“Електричні станції та підстанції”, “Електричні машини”, “Електричні апарати (електричне обладнання)” для зарахування на навчання за ОКР “бакалавр” на основі ОКР “молодший спеціаліст” за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «високий», «достатній», «недостатній».

 • Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.


(Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди С.М. Балюта

Література

Основна

 1. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем . – Л.: Энергия.- Ленингр. Отд-ние, 1977. – 392 с.

 2. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. – 2-е изд. Перераб.- М.; Энергия, 1980. – 600 с.ил.

 3. Кацман В.С. Электрические машины. Учебник для техникумов. – 2-е изд. Перераб.- М.; Энергия, 1999. –320 с.ил.

 4. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предпритий и установок. – М.: Высшая школа, 1995. -250 с.

Додаткова

 1. Петренко Л.И. Электричексие сети и системы: Учебное пособие для студ вузов.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981. – 320 с.

 2. Андрієнко В.М., Куєвда В.П. Електричні машини: навч. посіб. – К.: НУХТ, 2010.- 366 с.: іл..

 3. Липкин Б.Ю. Электрооборудование промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 1972. – 250 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
move to 1192-20746
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20430
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20429
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20432
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20425
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20428
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи