Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» icon

Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
НазваПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
Сторінка1/4
Дата07.09.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" 29 " березня 2013р.


програма

фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»Схвалено Вченою радою факультету

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Протокол № від " " 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан В.Ф. ДоценкоКиїв - 2013

ЗмістВступ………………………………………………………………………….

3

^ 1 Технологія продукції ресторанного господарства……………………

4

1.1 Зміст дисципліни………………………………………………………

5

1.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

"Технологія продукції ресторанного господарства"………………………..


12

^ 2 Організація готельного господарства ………………….

16

2.1 Зміст дисципліни………………………………………………………

16

2.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни " Організація готельного господарства "…………………………………….


20

^ 3 Організація ресторанного господарства………………………….........

25

3.1 Зміст дисципліни………………………………………………………

26

3.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

"Організація ресторанного господарства"…………………………………...


29

^ 4 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства….......

32

4.1 Зміст дисципліни………………………………………………………

32

4.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

"Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства"……………


37

^ Критерії оцінювання знань вступників на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст» з дисциплін фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»...................................................
42

^ Критерії оцінювання знань вступників на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст» за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»з дисциплін фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році……………………………………………………
44

Список рекомендованої літератури …………………………………………

45Вступ

Сучасний розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні є одним з перспективних напрямів національної економіки. Світовий досвід свідчить про швидке зростання готельного та ресторанного господарства. У середньому за рік світовий готельний фонд збільшується на 3-5 %, а товарообіг закладів ресторанного господарства – на 8 %.

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" зумовлена розвитком відносин в Україні, структурною перебудовою національної економіки, входження України у світовий економічний простір, в тому числі на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності.

Метою підготовки фахівців за спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" є забезпечення зростаючих потреб підприємств індустрії гостинності – суб'єктів ринку готельних та ресторанних послуг у висококваліфікованих кадрах, які матимуть всебічну теоретичну та практичну підготовку з питань технології надання послуг в підприємствах (закладах) готельного та ресторанного господарства, а також з питань регулювання ринку готельних і ресторанних послуг, організації бізнесу в ньому.

Претендент для навчання за ОКР "магістр" за спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" повинен володіти основами планування та організації роботи підприємств готельного та ресторанного господарств, вдосконалювати та впроваджувати нові технології ресторанної продукції та готельних послуг, уміти підбирати оптимальне за технічними показниками устаткування готельно-ресторанного господарства, працювати з нормативними документами, які регулюють роботу закладів готельного та ресторанного господарства.


^ 1 Технологія продукції ресторанного господарства

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» є надання студентам теоретичних знань про сукупність процесів та технологічних операцій, які забезпечують одержання харчової продукції закладів ресторанного господарства заданої якості, ознайомити їх із закономірностями і процесами виробництва продукції закладів ресторанного господарства, довести необхідність використання комплексного підходу до удосконалення різних технологій та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» є отримання студентами знань щодо основних принципів, законів, процесів, що використовуються при вивченні технології продукції ресторанного господарства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • характеристику виробничих та технологічних процесів виробництва кулінарної продукції;

 • способи та режими кулінарної обробки продуктів;

 • фізико – хімічні процеси, які виникають при виробництві окремих груп напівфабрикатів, кулінарних виробів та страв;

 • значення окремих груп страв в харчуванні;

 • класифікацію напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів за сукупними ознаками;

 • технологію виробництва окремих груп напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів;

 • вимоги до оформлення та відпуску готової продукції;

 • умови та терміни зберігання напівфабрикатів та готової продукції;

 • вимоги до якості напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів.

вміти:

 • визначати якість сировини для приготування напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів;

 • складати технологічні схеми та алгоритми виробництва напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів;

 • аналізувати рецептурний склад та технологічний процес виробництва окремих груп напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів;

 • складати технологічні карти на окремі страви та кулінарні вироби;

 • проводити технологічний процес виробництва напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів, раціонально використовуючи устаткування сировину, інвентар;

 • розраховувати необхідну кількість сировини для приготування страв та кулінарних виробів згідно нормативів збірнику рецептур;

 • проводити органолептичну оцінку готових страв та кулінарних виробів.

мати навички:

 • використання нормативно-правових документів, навчально-методичної, наукової та іншої літератури щодо вивчення відповідної технології, характеристик технологічних процесів, технологічних режимів та вимог до якості сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва;

 • аналізу відомостей щодо ходу технологічних процесів та надання рекомендації щодо їх удосконалення;

 • визначення хімічного складу та інших показників сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва, проведення відповідних розрахунків та статистичної обробки отриманих даних, оформлення та аналізу отриманих результатів;

 • відтворення певного технологічного процесу виробництва напівфабрикатів, страв, кулінарної та кондитерської продукції закладів ресторанного господарства;

 • застосовування персонального комп’ютера та інформаційних технологій в практичній діяльності для рішення практичних задач і виконання схем.


^ 1.1 Зміст дисципліни


Технологічні концепції створення продукції ресторанного господарства із заданими властивостями.

Технологічні основи харчування. Характеристика виробничо-технологічної діяльності закладів ресторанного господарства. Загальна характеристика виробничого та технологічного процесів виробництва кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства. Технологічні концепції та принципи створення продукції ресторанного господарства із заданими властивостями [1, 2, 3, 6].

^ Основні засади моделювання технологічного процесу виробництва продукції ресторанного господарства.

Класифікація, асортимент продукції харчування в закладах ресторанного господарства. Функціонально-технологічні властивості сировини, її роль у формуванні якості готової кулінарної продукції. Якість продукції ресторанного господарства: визначання, показники якості, основні принципи її формування.

Основи проектування та моделювання рецептурного складу та технологічного процесу виробництва продукції в закладах ресторанного господарства [4, 5].

^ Технологія кулінарної продукції з сировини рослинного походження.

Особливості технологічного процесу виробництва напівфабрикатів до кулінарної продукції з овочів, плодів, грибів.

Загальна характеристика функціонально-технологічних властивостей сировини. Класифікація, асортимент, особливості технологічного процесу виробництва напівфабрикатів, їхнє технологічне призначення. Відходи: їхнє використання, норми відходів [2, 3, 7].

^ Формування асортименту готової кулінарної продукції з овочів, плодів, грибів.

Загальна характеристика способів та видів теплового оброблення напівфабрикатів з овочів, теоретичне обґрунтування параметрів та умов процесу. Фактори, що впливають на інтенсивність процесів.

Асортимент та технології кулінарної продукції з овочів. Особливості використання, прийоми оформлення і подавання страв і виробів з овочів, грибів. Вимоги до якості, умов зберігання готової продукції з овочів, їхнє наукове обґрунтування [2, 3, 7, 9, 16].

^ Класифікація, використання кулінарної продукції з крупів та бобових.

Загальна характеристика функціонально-технологічних властивостей сировини, способи і режими її обробляння для виробництва страв і кулінарних виробів, їхній вплив на якість готової продукції; сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють формування якості готової продукції.

Формування асортименту для різних категорій споживачів, технологічні особливості використання, технолого-санітарні вимоги до якості, умов, режимів та термінів реалізації готової продукції з крупів та бобових [2, 3, 4, 10, 21].

^ Технологічні особливості кулінарної продукції з борошна.

Характеристика, технологічне призначення кулінарної продукції з борошна. Технологічні властивості сировини, їхній вплив на якість борошняних кулінарних виробів і страв.

Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із прісного і дріжджового тіста.

Теоретичне обґрунтування процесу формування різних видів тіста. Характеристика асортименту кулінарної продукції з різних видів тіста. Управління технологічними процесами та якістю готової продукції, технологічні особливості її використання [2, 3, 4, 5, 21, 22].

^ Технологічні особливості процесу виробництва і використання продукції із сировини тваринного походження.

Технологія кулінарної продукції з молока, кисломолочних продуктів, яєць та яєчних продуктів.

Значення, класифікація та особливості виробництва страв і кулінарних виробів з молока та кисломолочних продуктів. Асортимент страв з яєць та яєчних продуктів. Особливості технологічного процесу оброблення сировини. Характеристика технологічних процесів виробництва готової продукції: теоретичне обґрунтування параметрів процесу. Асортимент, вимоги до якості, умов і термінів реалізації готової продукції [1,2, 3, 8, 10, 14].

^ Загальні особливості технологічного процесу виробництва кулінарної продукції з м'яса, м’ясопродуктів і м'яса диких тварин.

Характеристика функціонально-технологічних властивостей сировини, класифікація, вимоги до якості різних видів м’ясної сировини. Особливості технологічного процесу напівфабрикатів з м’яса яловичини, свинини, баранини, телятини в закладах ресторанного господарства. Класифікація, асортимент напівфабрикатів за сукупними ознаками, технологічне призначення. Використання напівфабрикатів, виготовлених харчовими виробництвами. Загальні особливості технологічного процесу обробляння м’яса диких тварин. Технологія обробляння і використання субпродуктів.

Особливості технологічного процесу виробництва та використання. Асортимент напівфабрикатів із січеного м'яса.

Фактори та сукупність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють кулінарне застосування м'яса тварин. Норми відходів і втрат.

Вимоги до якості напівфабрикатів із різних видів м'яса, умови і терміни виробництва, зберігання, реалізації.

Класифікація, асортимент готової кулінарної продукції з м'яса. Теоретичне обґрунтування способів теплового обробляння напівфабрикатів з м'яса: теоретичне обґрунтування параметрів процесу. Загальна характеристика асортименту страв і готових кулінарних виробів з м'яса. М'яса диких тварин та субпродуктів. Загальні вимоги до оформлення та подавання страв і кулінарних виробів з м’яса. Принципи підбору соусів, гарнірів і інших допоміжних компонентів до них.

Технологія кулінарної продукції з м'яса для спеціальних заходів. Характеристика показників якості готової продукції з м'яса та субпродуктів, обґрунтування умов, термінів зберігання та реалізації [3, 4, 5, 11, 13, 22].

^ Технологія асортименту кулінарної продукції з сільськогосподарської птиці, пернатої дичини, кролів.

Загальна характеристика сировини за сукупними ознаками, її технологічні властивості та особливості обробляння різних видів птиці, пернатої дичини, кролів. Принципова схема виробництва напівфабрикатів, їхня класифікація та технологічне призначення.

Асортимент страв і кулінарних виробів з птиці, пернатої дичини, кролів, його використання. Управління технологічними процесами та якістю готової продукції. Кулінарна продукція з птиці та дичини для спеціальних заходів.

Правила оформлення і подавання страв і кулінарних виробів, гарніри і соуси до них.

Вимоги до якості, умови і термінів зберігання та реалізації кулінарної продукції з птиці, пернатої дичини і кролів [3, 4, 5, 6, 12].

^ Особливості виробництва і технологічне призначення кулінарної продукції з риби, рибопродуктів, нерибної водної сировини (гідробіонтів).

Загальна характеристика функціонально-технологічних властивостей гідробіонтів. Класифікація кулінарної продукції з гідробіонтів за сукупними ознаками.

Загальні особливості технологічного процесу механічного обробляння риб з кістковим і хрящовим хребтом. Асортимент, технологічні особливості виробництва і використання напівфабрикатів.

Особливості технології обробляння та використання нерибної водної сировини та раків.

Формування асортименту, технологій, страв і кулінарних виробів із гідробіонтів.

Вимоги до якості, правила та прийоми оформлення і подавання готової кулінарної продукції з гідробіонтів, гарніри і соуси до них.

Технологія кулінарної продукції з гідробіонтів для спеціальних заходів [1, 2, 3, 19, 21, 22].

^ Технологія готової кулінарної продукції із сировини рослинного та тваринного походження в закладах ресторанного господарства.

Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності, які виготовляються в закладах ресторанного господарства.

Загальна характеристика асортименту універсальних напівфабрикатів, їхнє технологічне призначення (відвари, бульйони, пасеровки, л’єзони, фарші) [2, 3, 4, 13, 21].

^ Технологія соусів.

Значення соусів у технологіях різних видів кулінарної продукції у харчуванні. Класифікація, формування асортименту соусів за сукупними ознаками.

Управління технологічними процесами виробництва та якістю соусів. Теоретичне обґрунтування умов, режимів виробництва та використання соусів. Загальні принципи підбору та подавання соусів до страв і кулінарних виробів [2, 3, 4, 5, 21].

^ Технологія холодних страв, холодних і гарячих закусок.

Загальна характеристика, значення у харчуванні. Класифікація, асортимент холодних страв, холодних і гарячих закусок. Технологічні прийоми підготовки овочевих, рибних, м’ясних і гастрономічних продуктів до холодних страв та закусок. Особливості технологічних схем виробництва бутербродів, салатів і вінегретів, страв і закусок з овочів, риби, рибних гастрономічних продуктів, морепродуктів, м’яса, птиці та м’ясних гастрономічних продуктів, яєць, сиру, вершкового масла. Технологія гарячих закусок.

Технологічні особливості виробництва холодних страв і закусок для спеціальних заходів. Технологічні правила і прийоми оформлення та подавання холодних страв, холодних закусок. Технолого-санітарні вимоги до якості, умов і термінів виробництва та реалізації [2, 3, 7, 8, 9, 17, 21, 22].

^ Технологія супів.

Роль супів у харчуванні. Класифікація супів за сукупними ознаками.

Формування асортименту. Загальна схема технологічного процесу виробництва супів, теоретичне обґрунтування окремих його стадій, формування технологічних властивостей і показників якості.

Технологічні особливості виробництва прозорих, заправних, молочних, овочевих, фруктових, холодних супів, супів-пюре (протертих, суп-кремів і ін.). Відмінні ознаки в асортименті супів.

Технологічні принципи оформлення і подавання супів. Обгрунтування вимог до якості, умов і термінів виробництва і реалізації [1, 2, 3, 4, 11, 21].

^ Технологія солодких страв і десертних виробів в закладах ресторанного господарства.

Загальна характеристика, значення у харчуванні. Класифікація за сукупними ознаками.

Характеристика сировини, обґрунтування способів і режимів її обробляння. Використання стабілізаторів, піноутворювачів, драглеутворювачів, загусників.

Загальні схеми технологічного процесу виробництва солодких страв за групами, їхнє обґрунтування етапів технологічного процесу виробництва.

Характеристика асортименту солодких страв за ознаками: холодні та гарячі.

Використання десертної продукції промислового виробництва в закладах ресторанного господарства.

Правила оформлення і подавання солодких страв і десертних виробів, вимоги до якості, умови, режими і терміни реалізації [2, 3, 6, 7, 14, 20].

^ Технологічні особливості виробництва напоїв в закладах ресторанного господарства.

Роль напоїв у харчуванні. Класифікація напоїв за сукупними ознаками. Технологічна характеристика сировини, обґрунтування способів її підготовки.

Формування асортименту за ознаками. Особливості технологічних процесів виробництва окремих груп напоїв: холодних, гарячих. Перспективи розвитку асортименту і технологій напоїв.

Технологічні принципи оформлення і подавання напоїв. Технолого-санітарні вимоги до якості, обґрунтування умов і термінів реалізації напоїв [2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15].

^ Загальні особливості технологій борошняних кондитерських виробів в закладах ресторанного господарства.

Загальна характеристика різних видів тіста, оздоблювальних напівфабрикатів, їх технологічне призначення.

Класифікація тіста, напівфабрикатів із різних видів тіста за сукупними ознаками, їхнє призначення, формування асортименту напівфабрикатів.

Принципова схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів борошняних кондитерських виробів. Роль рецептурних компонентів у формуванні якості борошняної кондитерської продукції. Оздоблювальні напівфабрикати, асортимент за сукупними ознаками, технологічне призначення [4, 5, 8, 18].

^ Особливості технології готової борошняної кондитерської продукції.

Класифікація, особливості технології готової продукції з різних видів тіста та виробів з нього за сукупними ознаками, формування асортименту готової продукції [4, 5, 16, 18].

Технологічні особливості використання напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів індустріального виробництва, готових до споживання в закладах ресторанного господарства.

Класифікація, асортимент напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів, підготовлених до застосування та споживання в закладах ресторанного господарства. Теоретичне підґрунтя технологій охолоджених та швидкозаморожених напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів.

Вплив способів виробництва на якість показників продукції.

Технолого-санітарні вимоги до якості, умов, режимів, термінів зберігання, технологічного застосування розігріву, реалізації [5, 11, 14, 20].

^ Технологічні закономірності розробки та складання меню для різних типів закладів ресторанного господарства та контингентів споживачів. Розробка виробничої програми.

Технологічна характеристика видів меню для різних типів закладів ресторанного господарства та спеціальних заходів. Фізіологічні та технологічні принципи розробки та формування меню. Вибір та обґрунтування критеріїв оцінки якості меню для різних типів закладів ресторанного господарства. Методи формування меню для різних типів закладів ресторанного господарства та різних контингентів споживачів.

Виробнича програма, сутність та складові [6, 14, 16, 22].

  1   2   3   4

Схожі:

Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
«Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
«Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа»
Програма фахового вступного випробування за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» на освітньо кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Критерії оцінювання результатів вступних випробувань із вступниками за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101 «Готельно- ресторанна справа»)
«Готельно-ресторанна справа» Укл.: Івасішина Н. В. Килимник І.І., Харків: хнамг, 2012. с
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconЩербина Л. В. Методичні вказівки
«спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» icon6. 020. 107 “Туризм” 140. 101 “Готельно-ресторанна справа” Харків – хнамг – 2009
Програма І робоча програма з дисципліни «Культурологія, етика, естетика» для студентів денної І заочної форм навчання за напрямком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи