Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» icon

Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Скачати 303.65 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Дата07.09.2013
Розмір303.65 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" 29 " березня 2013 р.


програма

фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»

для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр»

за напрямом 6.140103 «Туризм»
Схвалено на засіданні кафедри

туристичного та готельного бізнесу

Протокол № __ від " " 201__ р.

Завідувач кафедри _______ Д.І.Басюк


Схвалено Вченою радою факультету

готельно-ресторанного

та туристичного бізнесу

Протокол № від " " 201__ р.

Голова Вченої ради факультету

декан ____ В.Ф. ДоценкоКиїв - 2013

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………

3

1. Основи туризмознавства
1.1 Зміст дисципліни………………………………………………………...

4

1.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

" Основи туризмознавства "……………………………………………….......


7

1.3 Список рекомендованих джерел……………………………………….

8

^ 2. Туристичні ресурси України
2.1 Зміст дисципліни………………………………………………………...

10

2.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни "Туристичні ресурси України"……………………………………………….


13

2.3 Список рекомендованих джерел………………………………………..

14


^ Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм».............................................................
16

^ Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році ……………………................................................
17Вступ

Сучасний розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні є одним з перспективних напрямів національної економіки. Світовий досвід свідчить про швидке зростання туристичного та готельного господарства. Як в Україні, так і за її межами туристичний та готельний бізнес мають тенденцію збільшення із року в рік.

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю "Туризм" зумовлена розвитком відносин в Україні, структурною перебудовою національної економіки, входження України у світовий економічний простір, в тому числі на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності.

Метою підготовки фахівців за спеціальністю "Туризм" є забезпечення зростаючих потреб підприємств індустрії гостинності – суб'єктів ринку готельних та туристичних послуг у висококваліфікованих кадрах, які матимуть всебічну теоретичну та практичну підготовку з питань технології надання послуг в підприємствах (закладах) готельного та туристичного бізнесу, а також з питань регулювання ринку готельних і туристичних послуг, організації бізнесу в ньому.

Претендент для навчання за ОКР "бакалавр" за напрямом "Туризм" повинен володіти основами планування та організації роботи підприємств готельного та туристичного господарств, вдосконалювати та впроваджувати нові технології туристичних та готельних послуг, уміти підбирати оптимальне за технічними показниками устаткування готельно-туристичного господарства, працювати з нормативними документами, які регулюють роботу закладів готельного та туристичного господарства.


^ 1. Основи туризмознавства

Знання:

Понятійний апарат в сфері туристичної діяльності. Основні види туризму, турів, маршрутів, типів та класів туристичного обслуговування,

Перелік питань, що розкривають теоретичні засади туристичного бізнесу, а саме: функції туризму та класифікацію туризму за видами і формами, класифікацію туристичного обслуговування та туристичних підприємств, типів туристів; історію міжнародного та вітчизняного туризму; формування міжнародної, національної туристичної політики та взаємодії складових механізму державного регулювання підприємств сфери туризму; класифікацію туристичних ресурсів; формування соціально-просторової моделі організації надання туристичних послуг; проектування якості туристичних послуг, стандартизацію та сертифікацію в туризмі.

Основний зміст умов та принципів підприємницької діяльності в галузі організації туристичних подорожей та їх документального оформлення, надання туристичних послуг та організації дозвілля туристів, робота туристичних бюро та фірмах, що займаються як туроператорською, так і турагентською діяльністю, основи організації туристичного бізнесу, правове регулювання туристичної політики України.

Вміння:

Класифікувати та аналізувати фактори, що впливають на розвиток туризму. Класифікувати туризм за організаційними засадами, формою організації, сезонністю, класом обслуговування, мотивацією. Працювати з нормативною та законодавчою базою, що регулює туристичну діяль­ність в Україні. Оцінювати кон'юнктурну ситуацію на ринку туристичних послуг та вплив факто­рів, що її обумовлюють. Обгрунтовувати концепцію діяльності новостворюваного туристичного підприємства. Запроваджувати заходи щодо підвищення якості туристичних послуг.


^ 1.1 Зміст дисципліни

Функції туризму, умови та фактори його розвитку

Туризм як сфера господарської діяльності. Туризм як вид соціокультурної та рекреаційної діяльності. Роль та місце туризму в сучасному суспільстві. Соціально-економічні проблеми розвитку туризму в суспільстві. Туристична економіка.

Основні поняття та визначення в туризмі: турист, туризм, туристична діяльність, туристична та паратуристична інфраструктура, туристична індустрія, туристичні ресурси, суб’єкт туристичної діяльності.

Функції туризму в суспільстві: оздоровча (рекреаційна), виховна, політична, економічна, екологічна, холістична, господарсько-економічна.

Умови розвитку туризму: природно-географічні, історико-політичні, соціально-економічні, демографічні. Зовнішні та внутрішні умови та фактори розвитку туризму. Фактори залучення (що спонукають до подорожі) та фактори розподілу і диференціації попиту (що впливають на вибір місця подорожі).

Третинний сектор економіки. Поняття туристичної послуги, її соціально-економічна характеристика. Значення сфери послуг та її складової частини - туризму в структурі народного господарства країни. Туристичний продукт та його складові: туристичні послуги, туристичні товари, ресурси. Специфічні особливості туристичного продукту як товару[3;4;7;9].

Організація ринку туристичних послуг

Сегментація ринку туристичних послуг. Види туристичних послуг та їх функціональна класифікація. Організація послуг комунікацій, організація послуг розміщення, організація послуг харчування, організація рекреаційних послуг. Просторова структура ступеневої організації послуг; соціальна структура ядрово-мережної організації послуг.

Соціально-економічне значення сфери послуг. Міжнародна система послуг. Способи постачання послуг. Специфіка виробництва та постачання послуг.

Споживачі й виробники туристичних послуг. Туристичне посередництво. Туристич­ний консорціум та корпорація. Ресурси туризму. Види ресурсів та їх цінність.

Мотивація та потреби споживачів (туристів). Попит на туристичні послуги специфіка його формування. Мотивація подорожей. Попит на міжнародному туристичному ринку. Споживчі вимоги до якості туристичних послуг [4;6;9].

Класифікації в туризмі

Класифікація туризму за різними ознаками класифікації: за спрямованістю туристичних потоків; за охопленням території; за терміном подорожі; за сезонністю; за ступенем організованості; за демографічним та соціальним складом учасників подорожі; за формою організації подорожі та обслуговування; за засобом пересування; за метою подорожі. Значення туризму за видами.

Класифікація туризму за формами: групові та індивідуальні подорожі.

Класифікація маршрутів та турів за територіальною ознакою, за вибором засобу пересування, за сезонністю, за тривалістю, за змістом програм, за складом учасників подорожі, за формою організації подорожі, за побудовою траси маршруту.

Класифікація туристичного обслуговування.

Класифікація туристичних підприємств. Види підприємствуроператорів та агентів.

Типи туристів та ознаки їх класифікації [4;7;9;14].

Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери туризму

Статистика туризму: методологія розрахунків та показники розвитку міжнародного туризму. Терміни «турист», «відвідувач», «екскурсант». Основні показники, які включені у статистику туризму.

Рекомендації ВТО по метрологічній структурі туризму.

Проблеми обліку туристичних витрат та розрахунок мультиплікативного ефекту туризму.

Сталий розвиток туризму та дестинацій. Міжнародні документи, які обумовлюють перспективи розвитку туристичної сфери у світі [4;7;10].

[7;10;20].

Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні

Характеристика розвитку туризму в світі на сучасному етапі. Транснаціоналізація готельно-туристичного бізнесу.

Міжнародні туристичні організації та їх роль в проведенні світової (регіональної) туристичної політики. Показники стану та перспективи розвитку туризму в світі, їх динаміка. Міжнародне співробітництво в галузі туризму Туристична політика: визначення та класифікація.

Світова туристична політика та роль міжнародних організацій в її формуванні, регулювання.

Всесвітня туристична організація: структура, роль та значення у формуванні міжнародних туристичних обмінів. Комітети та комісії ВТО: їх функції, завдання.

Туристичні прибуття: їх структура. Формування туристичного балансу країни. Країни активного та пасивного туризму.

Формування міжнародних контактів та міжнаціональної туристичної політики. Міжнародні організації: загальні, спеціальні, регіональні та інші.

Інтеграційні та глобалізаційні процеси в туризмі. Міжнародна інтеграція в туризмі. Формування та роль транснаціональних корпорацій у сфері туризму [4;9;10].

Туристична політика України на сучасному етапі

Структура управління туристичною сферою в Україні. Завдання та функції Державної служби туризму та курортів Міністерства культури і туризму України. Міністерво туризму та курортів АР Крим: функції та завдання. Документи, які регулюють діяльність виконавчих органів в галузі туризму.

Установи та організації управління туризмом в Україні. Їх основні функції та завдання. Недержавні громадські організації та їх місце в регулюванні та розвитку туристичної сфери.

Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Показники, які характеризують стан туристичного ринку, кількість туристів та екскурсантів за регіонами, районами, містами та курортами.

Державні, національні програми розвитку основних туристичних дестинацій. Законодавчі та підзаконні акти розвитку окремих туристичних дестинацій.

Державна програма розвитку туризму. Програми розвитку окремих видів туризму. Місцеві та регіональні туристичні програми та концепції [1;2;3;18].

Механізм державного регулювання туризму

Організаційно-правовий механізм регулювання туристичної діяльності. Туристичне законодавство. ЗУ «Про туризм»: положення, статті, регулювання.

Соціальний механізм регулювання. Соціальне значення туризму. Соціальні пільги та туризм. Досвід міжнародних країн у формуванні туристичних пакетів та програм для різних соціальних груп.

Економічний механізм регулювання. Економічне значення туризму та його внесок в державний, місцевий бюджет. Податкові державні та місцеві пільги щодо розбудови туристичної інфраструктури.

Екологічний механізм регулювання. Екологічний туризм та геологістика природніх ресурсів країни.

Транскордонне співробітництво та стимулювання міжнародних обмінів в прикордонних зонах (коридорах) [1;2;3].

Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації туристичних послуг

Ліцензування в туризмі. Види туристичної діяльності, що підлягає ліцензуванню. Ліцензійні умови та правила їх виконання. Вимоги до матеріально-технічної бази, кадрового складу та інші умови забезпечення ліцензійних умов.

Сертифікація та стандартизація сфери складових індустрії туризму (за видами туристичних підприємств, за складовими туристичної сфери).

Порядок надання туристичних послуг. Регіональні та місцеві правила та інструкції. Порядок проведення екскурсійної діяльності. Порядок надання дозволів та туристичний супровід [1;2;3;5].


1.2 Перелік питань для вступного випробування з дисципліни "Основи туризмознавства"


 1. Поняття «туризм», багатогранність визначень та підходів.

 2. Фактори розвитку туризму в др. половині ХХ століття.

 3. Дуалізм природи туризму. Позитивні та негативні наслідки розвитку туризму в світі, в регіоні.

 4. Функції туризму. Сутність економічної функції.

 5. Сутність соціальної та гуманітарної функції туризму.

 6. Функції туризму. Рекреаційна та екологічна функція туризму.

 7. Основні види туризму (в’їздний, виїзний, внутрішній), їх значення для економіки країни.

 8. Класифікація туризму.

 9. Особливості культурно – пізнавального та рекреаційного туризму.

 10. Особливості організації екологічного та сільського зеленого туризму.

 11. Особливості організації ділового, освітнього та наукового туризму.

 12. Відвідувачі, туристи, екскурсанти. Поняття „турист”: необхідні та достатні ознаки.

 13. Класифікація туристів.

 14. Індустрія туризму, основні складові компоненти, їх характеристика.

 15. Транспортне забезпечення туризму.

 16. Управління туристичною галуззю в Україні. Мета і завдання туристичної політики.

 17. Законодавчо-нормативна база туристичної діяльності в Україні.

 18. Туристичний продукт. Структура туристичного продукту.

 19. Особливості послуги як специфічного виду товару. Туристичні послуги, їх види.

 20. Тур, туристичний маршрут, їх класифікація.


^ 1.3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:


Основні:

 1. Закон України „Про внесення змін до закону України „Про туризм”, від 18.11.2003 р. //Офіційний Вісник України. – 2003. - № 50. – С. 34 -55.

 2. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.

 3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2001. – 395 с.

 4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПБ. 6 „Издательский дом Герда”, 2001. – 320 с.

 5. Большой глоссарий терминов международного туризма /The Great Glossary of Terms for the International Tourism / Под ред. М.Б. Биржакова, В.И. Никифорова – СПб.: „Издательский дом Герда”, „Невський Фонд”, 2002. – 704 с.

 6. Глобальный Етический кодекс туризма. Сантьяго (Чили), 01.10.99/Правове регулювання тур.-ї д-ті в Україні: Збірник норм.-прав актів/ Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун.-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер., 2002. – 640 с.

 7. Гостиничный и туристический бизнес.: Учебник /Под ред.проф.Чудновского А.Д.-М.: Издательство ЭКМОС, 1999.-352 с.

 8. Ефремова М.В. Основы технологии туристического бизнеса: Учебное пособие. – М.: Издательство «Ось 89», 1999. – 192 с.

 9. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: «Финансы и статистика», 2000. – 368 с.

 10. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: «Финансы и статистика», 2001. – 256 с.

 11. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003.-312 с.

 12. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник /Под ред. А.Ю. Лапина. – М.: Проф.Обр. Изд., 2002. – 208 с.

 13. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу.- Київ : Центр навчальної літератури, 2004.-272с.

 14. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: Учебник / И.В. Зорин, А.И. Зорин, Т.А. Ирисова и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.

 15. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник / В.А. Квартальнов, И.В. Зорин, Т.П. Каверина и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 288 с.

 16. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник / В.А. Квартальнов, И.В. Зорин, П.А. Виноградов и др. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 302 с.

 17. Организация туризма: Учеб.пособие /А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Под общ.ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

 18. Основы туристской деятельности. Учебник / Г.И. Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и др. Сост. Е.Н. Ильина. – М.: Сов. Спорт, 2000. – 224 с.

 19. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативних актів /Під ред. проф.. Федорченка В.К. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 20. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. Посібник. - К: Рокор, 2001.-200 с.

 21. Соколова М.В. История туризма: Учебн.пособие . – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.

 22. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник /Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 20012. – 367 с.

 23. Туристический терминологический словарь: Справочно-методологическое пособие /Авт.-сост. И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. – М.: Советский спорт, 1999. – 664.

 24. Уокер Дж. Р. Введение в гостиприимство: Учебник /Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999

 25. Франжіаллі Ф. Тенденції розвитку міжнародного туризму. – К., 2002. –

 26. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебн.пособие . – М.Слветский спорт, 2002. – 320 с.

Додаткові:

 1. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник /Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 20012. – 367 с.

 2. Туристический терминологический словарь: Справочно-методологическое пособие /Авт.-сост. И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. – М.: Советский спорт, 1999. – 664.

 3. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.2. ТуристичнІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Знання:

Понятійний апарат навчальної дисципліни. Класифікацію та характеристику рекреаційних та туристичних ресурсів. Фактори впливу на рекреаційно-туристичні ресурси території. Схеми рекреаційно-туристичного районування. Особливості рекреаційно-туристичного потенціалу України. Рекреаційно-туристичий потенціал регіонів Україні.


Вміння:

Виділяти складові економіко-географічного положення територіальних одиниць. Охарактеризувати туристичні ресурси держави. Виявляти причинно-наслідкові зв'язки в особливостях формування туристичних центрів. Визначати тенденції розвитку туризму в регіонах країни. Використовувати на практиці існуючу методику та технологію дослідження і оцінки рекреаційно-туристських ресурсів. Використовувати на практиці методику визначення ресурсно-рекреаційного рейтингу території.


^ 2.1 Зміст дисципліни

Географічні аспекти формування туристичних ресурсів України

Предмет і об’єкт вивчення дисципліни. Відомості про державу Україна (площа, населення, кордони). Короткий огляд формування території України. Основні риси рельєфу України. Огляд економіко-географічного положення України.

Сутність туристичних ресурсів України

Визначення поняття “туризм”. Значення туристичних ресурсів для розвитку туристичної діяльності. Ознаки класифікації видів туризму. Класифікація туристичних ресурсів. Загальний огляд природних туристичних ресурсів. Характеристика антропогенних туристичних ресурсів.


Природні туристичні ресурси України

Значення природних туристичних ресурсів для розвитку активних видів туризму. Клімат як передумова розвитку туризму в Україні. Лісові ресурси як об’єкти розвитку туризму. Характеристика водних ресурсів України для розвитку туризму. Спелеологічні ресурси та їх характеристика. Топонімічні назви, що відображають природу України. Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Статус і завдання природних і біосферних заповідників та їх огляд. Національні природні парки як об’єкти для туризму. Характеристика штучно створених природоохоронних об’єктів..


Історико-культурні ресурси України

Значення антропогенних ресурсів для розвитку туристичної діяльності в Україні. Історичні пам’ятники України як пізнавальний туристичний ресурс. Археологічні ресурси як об’єкти показу туристам. Народні промисли України. Національні свята як відродження духовності народу. Видовищні та масові події як об’єкти туризму. Географічні назви як елемент культури народу.


Комплексна оцінка туристичних ресурсів України

Туристичні ресурси України та їх комплексна оцінка. Методи оцінки ресурсів, що придатні для використання в туризмі. Оцінка природних туристичних ресурсів та умов для сезонних видів туризму. Критерії та показники оцінки, що пред’являються до туристичних ресурсів.


Туристично-рекреаційне районування України

Туристичні ресурси Криму. Туристичні ресурси областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристичні ресурси Карпат. Туристичні ресурси Поділля. Туристичні ресурси Полісся. Туристичні ресурси областей Придніпров’я України.

Туристичні ресурси областей Східної України.


Туристичні ресурси Криму

Особливості фізико-географічного положення Криму. Характеристика природних туристичних ресурсів Криму. Об’єкти природно-заповідного фонду на території Криму. Огляд об’єктів пізнавального туризму на території Криму. Туристичні центри, райони та зони Криму. Екологічна ситуація в регіоні та її вплив на розвиток туризму.


Туристичні ресурси областей Чорноморсько-Азовського узбережжя

Особливості фізико-географічного положення областей Чорноморсько-Азовського узбережжя (Одеської, Миколаївської, Херсонської). Характеристика природних туристичних ресурсів областей, що розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів. Об’єкти природно-заповідного фонду на території південних областей України. Огляд об’єктів пізнавального туризму на території областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристичні центри, райони областей Чорноморсько-Азовського регіону. Екологічна ситуація в регіоні та її вплив на розвиток туризму.


Туристичні ресурси Карпат

Характеристика фізико-географічного положення Західних областей України (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької). Особливості використання рельєфу у туризмі. Характеристика історико-культурних ресурсів. Народні промисли областей Західної України. Львів як об’єкт всесвітнього культурного надбання (ЮНЕСКО). Об’єкти природно-заповідного фонду Карпатського регіону. Туристичний центр, райони і зони Карпат.


Туристичні ресурси Поділля

Характеристика фізико-географічного положення областей Поділля (Вінницької, Тернопільської, Хмельницької). Характеристика спелеологічних ресурсів Поділля. Огляд пізнавальних туристичних ресурсів. Національний історико-культурний заповідник “Кам’янець”. Природно-заповідний фонд областе Поділля. Туристичні центри, райони і зони Поділля.


Туристичні ресурси Полісся

Характеристика фізико-географічного положення областей Полісся (Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, півночі Київської). Огляд та особливості використання водних ресурсів. Огляд пізнавальних туристичних ресурсів. Історико-архітектурні пам’ятки Луцька і Чернігова. Національний природний парк “Шацький” та його використання у туризмі. Туристичні центри, райони та зони Полісся.


Туристичні ресурси областей Придніпров’я України

Характеристика фізико-географічного положення Київської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Природні туристичні ресурси та їх характеристика. Огляд історико-культурних туристичних ресурсів. Архітектурні пам’ятки Києва. Дендрологічні парки “Олександрія” та “Софіївка” як об’єкти туристичного показу. Туристичні центри, райони та зони Центральної України.


Туристичні ресурси областей Східної України

Характеристика фізико-географічного положення областей Східної України (Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької). Природні туристичні ресурси східних областей та їх характеристика. Огляд історико-культурних туристичних ресурсів. Туристичні центри, райони та зони Східної України.


2.2 Перелік питань для вступного випробування з дисципліни "ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ"


 1. Туристські кліматичні ресурси України та можливості їх використання.

 2. Ареали поширення йодних, сульфідних, бромних, родонових вод в Україні.

 3. Атрактивні водні об’єкти в Україні.

 4. Подієві туристські ресурси України.

 5. Пам’ятки громадської архітектури в Україні.

 6. Пам’ятки військової архітектури в Україні.

 7. Пам’ятки садово-паркового-мистецтва в Україні.

 8. Основні риси рельєфу України.

 9. Класифікація туристичних ресурсів.

 10. Клімат як передумова розвитку туризму в Україні.

 11. Лісові ресурси як об’єкти розвитку туризму.

 12. Характеристика водних ресурсів України для розвитку туризму.

 13. Спелеологічні ресурси та їх характеристика.

 14. Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

 15. Значення антропогенних ресурсів для розвитку туристичної діяльності в Україні.

 16. Історичні пам’ятники України як пізнавальний туристичний ресурс.

 17. Археологічні ресурси як об’єкти показу туристам.

 18. Видовищні та масові події як об’єкти туризму.

 19. Туристичні ресурси Криму.

 20. Туристичні ресурси областей Чорноморсько-Азовського узбережжя.

 21. Туристичні ресурси Карпат.

 22. Туристичні ресурси Поділля.

 23. Туристичні ресурси Полісся.

 24. Туристичні ресурси областей Придніпров’я України.

 25. Туристичні ресурси областей Східної України.

 26. Туристичні центри, райони та зони Криму.

 27. Екологічна ситуація в Криму та її вплив на розвиток туризму.

 28. Особливості фізико-географічного положення областей Чорноморсько-Азовського узбережжя (Одеської, Миколаївської, Херсонської).

 29. Характеристика природних туристичних ресурсів областей, що розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів.

 30. Туристичні центри, райони областей Чорноморсько-Азовського регіону.

 31. Екологічна ситуація в Чорноморсько-Азовському регіоні та її вплив на розвиток туризму.

 32. Характеристика фізико-географічного положення Західних областей України (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької).

 33. Характеристика фізико-географічного положення областей Поділля (Вінницької, Тернопільської, Хмельницької).

 34. Туристичні центри, райони і зони Поділля.

 35. Характеристика фізико-географічного положення областей Полісся (Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, півночі Київської).

 36. Туристичні центри, райони та зони Полісся.

 37. Характеристика фізико-географічного положення Київської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей.

 38. Туристичні центри, райони та зони Центральної України.

 39. Характеристика фізико-географічного положення областей Східної України (Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької).

 40. Туристичні центри, райони та зони Східної України.


^ 2.3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Основні:

  1. Амирханов М. М. Природные рекреационные ресурсы, состояние окружающей среды и экономико-правовой статус прибрежных курортов. — М.: Экономика, 1997. —207 с.

  2. Амирханов М. М., Татаринов А. А., Трусов А. Д. Экономические проблемы развития рекреационных регионов. —М.: Экономика, 1997. — 142 с.

  3. Андрієнко Т. Л., Байрак О. М., Заблудяк М. І. Заповідна краса Полтавщини. — Полтава: ІВА “Астрея”, 1996. —188 с.

  4. Бейдик О. О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму). — К.: ВПЦ “Київ. ун-т”,1993. — 56 с.

  5. Вірицький В. Д. Монастирі та храми землі Сіверської. —К.: Техніка, 1999. — 232 с.

  6. Вірицький В. Д. Храми Чернігова. — К.: Техніка, 1998. —207 с.

  7. Географічна енциклопедія України: У 3 т. — К.: Вид-во УРЕ, 1989–1994.

  8. Географія / П. О. Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степанченко, П. Г. Шищенко: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. — 829 с.

  9. Дехтяров М. Г., Корнєва В. І. Андріївська церква. — К.: Техніка, 1999. — 120 с.

  10. Дехтяров М. Г., Реутов А. В. Михайлівський Золотоверхий монастир. — К.: Техніка, 1999. — 160 с.

  11. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму: методологія, формування, механізм реалізації. —Чернівці: Прут, 1996. — 287 с.

  12. Кілессо Т. С. Видубицький монастир. — К.: Техніка, 1999. —127 с.

  13. Коваль А. П. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України. — К.: Либідь, 2001. — 304 с.

  14. Колотова В. Е. Рекреационное ресурсоведение: Учеб. пособие. — М.: Рос. междунар. акад. туризма, 1998. — 136 с.

  15. Кравців В. С., Євдокименко В. К. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. — Чернівці: Прут, 1995. — 70 с.


Додаткові:

 1. Курортні ресурси України. — К.: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”; “Тамед”, 1999. — 314 с.

 2. Львів: Туристичний путівник. — Львів: Центр Європи, 1999. — 548с.

 3. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. — Львів, 1997. — 259 с.

 4. Нікітенко Н. М. Собор Святої Софії в Києві. — К.:Техніка, 2000. — 232 с.

 5. Павлов В. І., Черчик Л. М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи. — 1998. — 124 с.

 6. Система туристсько-екскурсійних маршрутів “Намисто Славутича”. — К., 1997. — 264 с.

 7. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины / Т. Л. Андриенко, П. Г. Плюта, Е. И. Прядко, Г. Н. Каркуциев. — К.: Наук. Думка, 1991. — 160 с.

 8. Туристичні ресурси України. — К., 1996. — 352 с.

 9. Туристично-краєзнавчі дослідження. — К.: КМ-Трейдинг, 1998.

 10. Федорченко В. К., Мінич І. М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. — К.: Дніпро, 2000. — 160с.КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»

Мета випробування - визначити наявний рівень фахової підготовки вступників

На випробуванні випускнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання. Рівень оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Воно складається з трьох завдань із фахових дисциплін, одне - з основ туризмознавства, і два - з туристичних ресурсів України. Кожне із завдань оцінюється у 100 балів, які підсумовуються для отримання середнього результату за випробування.

100 балів за завдання виставляється, якщо вступник виявив повні і глибокі знання програмного матеріалу, достатній рівень умінь і навичок, вміння вільно виконувати завдання, чітко та вичерпно відповідати на поставлені в завданні питання, правильно і обґрунтовано формулювати практичні висновки.

80 балів заслуговує вступник, який виявив повне знання навчального програмного матеріалу; достовірний рівень знань та вмінь для вирішення завдань заданої складності, проте припустився деяких неточностей та помилок у термінології.

50 балів виставляється, якщо вступник володіє основним навчальним програмним матеріалом, питання розкрив не повно, не завжди послідовно, допускає суттєві неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури.

20 балів виставляється коли вступник виявив обмежені знання з основного навчального програмного матеріалу, допустив суттєві неточності та принципові помилки під час виконання завдань, передбачених програмою; не надав відповідь на завдання, продемонстрував низький рівень комунікативної культури.

0 балів виставляється вступникам, які не відповіли або дали невірну відповідь на питання, не володіють необхідними термінами, не виявляють самостійності суджень і неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

^ Вступники, які сумарно набрали менше 25 балів, до участі у конкурсі не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії

доцент Д.І. Басюк


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Туристичне обслуговування» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році


^ Мета випробування - визначити наявний рівень фахової підготовки вступників.

На фаховому вступному випробуванні у формі співбесіди вступник отримує листок співбесіди, який містить три завдання: одне завдання з основ туризмознавства та два завдання із туристичних ресурсів України.

При проведенні вступного випробовування у формі співбесіди знання вступника оцінюються за якістю відповідей на запитання за трьома рівнями: «високий», «достатній» і «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою, проте допустив непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань та неспроможний навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.


Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії

доцент Д.І. Басюк


Схожі:

Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни "Туристичні ресурси України"
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування «Ресторанне І готельне обслуговування»
«Ресторанне І готельне обслуговування» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом підготовки
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування «Ресторанне І готельне обслуговування»
«Ресторанне І готельне обслуговування» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом підготовки
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування» iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи