Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання icon

Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Скачати 86.73 Kb.
НазваКафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Дата07.10.2013
Розмір86.73 Kb.
ТипЛекція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

Інститут дошкільної, початкової та мистецької освіти

Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти

та родинного виховання
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта


(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2009
ІІІ. ПРОГРАМА

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Лекція 1. Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут.


Історичні передумови виникнення науки. Виникнення науки в Європі. Визначення поняття «наука». Основні етапи розвитку науки. Виникнення схоластики, як спроби дати науково-теоретичне обґрунтування релігійному світогляду. Розвиток середньовічної алхімії. Наука в епоху Відродження, Нового часу. Розвиток науки у ХХ сторіччі. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут. Наукознавство. Педагогіка в системі наук.

Основні поняття теми: релігійний світогляд, схоластика, наука, класифікація наук, соціальний інститут.

Рекомендована література

Основна

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 2. Бурчин М.Н., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: Структуры систем знаний. – М.; АО «Аспект - Пресс», 1994. – 120 с.

 3. Г.С. Цехмістрова. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с.

Додаткова

 1. Бабанский Ю.К. Методология й методика научного поиска. - М., 1989. – 275 с.

 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К., 1995 – 45с.

 2. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К., 1999. – 222 с.


Лекція 2. Наука і освіта.


Основні етапи реформування освіти. Реформування освіти і науки на сучасному етапі розвитку України.

Основні поняття теми: освіта, реформа освіти, освітня парадигма.

Рекомендована література

Основна

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 2. Бурчин М.Н., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: Структуры систем знаний. – М.; АО «Аспект - Пресс», 1994. – 120 с.

 3. Г.С. Цехмістрова. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с.

Додаткова

  1. Бабанский Ю.К. Методология й методика научного поиска. - М., 1989. – 275 с.

  2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К., 1995. – 45 с.

  3. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К., 1999. – 222с.

  4. Полянський В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования. – М.: 1989. – 220с.

  5. Скалкова Я.С. Методология и методы педагогического исследования. – М., 1989. – 125 с.


Лекція 3. Формулювання теми, мети і завдань наукового дослідження. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень.


Методологія науки. Наукознавство. Завдання наукознавства. Методологія теоретичних досліджень. Методологія експериментальних досліджень. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження.

Основні поняття теми: наукознавство, методологія, метод дослідження, наукова новизна, практична цінність, апробація результатів.

Рекомендована література

Основна

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Підр. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 3. Бурчин М.Н., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: Структуры систем знаний. – М.; АО «Аспект - Пресс», 1994. – 120 с.

 4. Г.С. Цехмістрова. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с.

Додаткова

 1. Бабанский Ю.К. Методология й методика научного поиска. - М., 1989. – 275 с.

 2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К., 1995. – 45 с.

 3. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К., 1999. – 222 с.

 4. Полянський В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования. – М.: 1989.- 220 с.

 5. Скалкова Я.С. Методология и методы педагогического исследования. – М., 1989. – 125 с.^ МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Лекція 4. Правила та загальні вимоги до оформлення наукових робіт. Рецензування науково-дослідних робіт.


Правила та загальні вимоги до оформлення наукових робіт. Рецензування науково-дослідних робіт. Рецензент. Вимоги до написання відгуку.

Основні поняття теми: наукова робота, вступ, основна частина, висновки, додатки, рецензент, відгук.

Рекомендована література:

Основна:

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 2. Г.С. Цехмістрова. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с.

 3. Сисоєва С.О. Кристопчук Т.Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: [навч.-метод. посіб.]. – Луцьк, ВАТ „Волинська обласна друкарня”, 2009. – 460с.

Додаткова:

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям.– К.: АПН України, 1995. – 45 с.


Лекція 5. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат.

Реферат. Вимоги до реферату. Правила реферування наукових публікацій. Реферативний огляд. Анотований реферат. Рекомендації щодо укладання рефератів.

Основні поняття теми: реферат, реферування, наукова публікація.

Рекомендована література:

Основна література

 1. Г.С. Цехмістрова. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с.

 2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К. :АПН України, 1995. – 45 с.

 3. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учебн. пособие. – М.: Книга, 1983. – 143 с.

 4. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 331 с.

 5. Лудченко О.А., Лудченко Я.О. Основи наукових досліджень. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

Додаткова література

  1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

  2. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. 2-е изд. – Минск, 1996 – 312 с.

  3. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. – М.: Высш.шк., 1990. – 142 с.

  4. Лесин В.М. Як працювати з книгою: метод. посібник. – К.: Вища школа, 1989. – 71 с.

  5. Усачева И.В., Ильясов И.И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 80с.Лекція 6. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт.

Мета і значення курсової роботи. Вимоги до змісту курсових робіт. Схема викладу, обсяг і оформлення курсової роботи. Порядок виконання курсової роботи. Робота з літературою. Написання курсової роботи. Захист курсової роботи. Мета і значення дипломних робіт. Вимоги до змісту. Підготовка до захисту. Структура магістерської роботи. Правила оформлення. Підготовка до захисту.

Основні поняття теми: курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.

Рекомендована література:

Основна література

 1. Г.С. Цехмістрова. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с.

 2. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с.

 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К. :АПН України, 1995. – 45 с.

 4. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 5. Лудченко О.А., Лудченко Я.О. Основи наукових досліджень. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

 6. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб./ С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорченко та ін.; За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: - К. Вища шк., 2003. – 323 с.: іл.

 7. Стеченко Д.М. – Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт. – К.; КУТЕП. – 2001. – 35 с.

 8. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підручник для науковця. К., 2006. – 250с.

Додаткова література

 1. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – К.; – № 2 – 2000, 47 ст.

 2. Веселков Ф.С., Нинциев К.Х. Методическое пособие по написанию и защите дипломных работ. – СПб, 1996. – 55с.

 3. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загузова. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 2003. – 25 с.

 4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

 5. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. – М.: Высш.шк., 1990. – 142 с.

 6. Морозов І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К.; 1997. – 56 с.

 7. Музика О.Л., Савицька С.О. Дипломні та курсові роботи з психології: методичні рекомендації. – К., 1999 р. – 75 с.


Лекція 7. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи.


Розвиток наукової творчості. Винахідництво. Відкриття та винаходи. Наукові ступені, вчені звання. Аспірантура, докторантура. Правила та загальні вимоги до оформлення наукових робіт.

Основні поняття теми: Винахідництво, відкриття, винаходи, наукові ступені, аспірантура, докторантура.

Рекомендована література:

Основна література

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Підр. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Бурчин М.Н., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: Структуры систем знаний. – М.; АО «Аспект-Пресс», 1994. – 120 с.

 3. Г.С. Цехмістрова. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с.

 4. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с.

 5. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К. :АПН України, 1995. – 45 с.

 6. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учебн. пособие. – М.: Книга, 1983. – 143 с.

 7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 4-е вид., випр. і доп. – К. Знання, 2004. – 307 с.

Додаткова література

 1. Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска // Избр. педагогические труды. – М. :Педагогика, 1989. – С.435-565.

 2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1982. – 185 с.

 3. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці. – К., 1986 – 222с..

 4. Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки // Текст промови на ІІІ Всеукраїнському форумі українців 18-20 серпня 2001 р., м. Київ// Освіта і управління. – № 3-4 – 2001. – с. 7-13.

 5. Коржуев А.В. Начинающему аспиранту: избранные фрагменты методологии и истории педагогики.– М.: Янус, 1999. – 95 с.

 6. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. 2-е изд. – Минск, 1996 – 312 с.

Схожі:

Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Предмет і завдання курсу „Методика викладання психологічних дисциплін” (2 год.)
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа...
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconБ. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма
Науково-теоретичні засади дефектології та логопедії як галузей педагогічної науки
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма етнопсихологія
Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Предмет дитячої психології. Дитинство як соціокультурний феномен. Дитяча психологія в системі наук. Психічний розвиток як складова...
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи