Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon

Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Скачати 80.47 Kb.
НазваРобоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Дата07.10.2013
Розмір80.47 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра методики і технологій дошкільної освіти


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010


Змістовий модуль І


Основні форми роботи з фізичного виховання в ДНЗ.


^ Лекція 1. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня


Види фізкультурно-оздоровчих заходів. Правила добору фізичних вправ для ранкової гімнастики. Особливості складання комплексу ранкової гімнастики для дітей різних вікових груп. Зміст та структура ранкової гімнастики. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових групах.

Структура гігієнічної гімнастики після сну з елементами корекції, особливості проведення в різних вікових групах.

Обґрунтування необхідності проведення малих форм активного відпочинку. Варіанти проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз.

Основні поняття теми: ранкова гімнастика, гімнастика після сну, гімнастика «пробудження», формування постави, профілактика плоскостопості, фізкультхвилинки, фізкультпаузи.


Література:


 1. Богініч О.Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – с. 18-19

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 3. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.О. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 308с.

 4. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників //Дошкільне виховання. –2002.– №6.– с.14-19

 5. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 6. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 7. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упор. В.В. Єфремова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 160с.

 8. Спирина В.П. Закаливание детей. Пособие для воспитателя дет сада. Изд. 3-е, испр. и доп. М., «Просвещение». 1978. – 136 с. с ил.

 9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 10. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. Яз.

 11. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 192 с.

 12. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160с

 13. Яковлева Л., Юдина Р. Оздоровительно-профилактическая гимнастика // Дошкольное воспитание. – 1997. – №1. – С. 27-30.

 14. Яковлева Л., Юдина Р. Совместная работа инструктора и воспитателя вне занятий // Дошкольное воспитание. – 1997. – №6. – С. 40-49.


Семінар 1.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня.


Лекція 2. Організація та проведення занять з фізичної культури


Заняття з фізичної культури основна форма роботи з фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу. Типи занять. Обґрунтування типового плану побудови занять з фізичної культури. Способи організації дітей. Шляхи регулювання фізичних, емоційних та психічних навантажень на заняттях. Методика проведення занять з фізичної культури в різних вікових групах.

^ Основні поняття теми: заняття з фізичної культури, типи занять, структура заняття, загальна і моторна щільність, способи організації.


Література:


 1. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Методичні вказівки до проведення занять з фізичної культури. – К., 1996. – 74с.

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 3. Волошина Л., Курилова Т., Исаенко Ю. Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе // Дошкольное воспитание. – 2009. – №6. – С33-39.

 4. Волошина Л. Круговая тренировка в физическом воспитании детей интереснее // Дошкольное воспитание. – 2000. – №9. – С44-49.

 5. Воронцова О. Игровые приемы: как сделать физкультурные занятия в детском саду интереснее // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9. – С43-50.

 6. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256с. (Сердце отдаю детям)

 7. Кособуцкая Г., Алябьева Н. Организация физической подготовки старших дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9.– С. 97-100.

 8. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 9. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 10. Семенова Т. Воспитание ловкости у старших дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2003. – №7. – С59-64.

 11. Сварковська Л. Заняття з фізичної культури в ДНЗ // Дошкільне виховання. – 2009. – №9. – С12-14.

 12. Степаненкова Э. Вспомним о ходьбе дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2003. – №12. – С66-69.

 13. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 14. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 15. Шарманова С., Федорова А., Лапина Н. Физкультурные занятия с элементами психогимнастики // Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – С33-37.

 16. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 192 с.

 17. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160с.


Семінар 2.

Організація та проведення занять з фізичної культури для дітей молодшого та старшого дошкільного віку


Лабораторне заняття 1, 2


Спостереження та аналіз занять з фізичної культури з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку.


^ Лекція 3. Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті


Поняття «рухова активність». Види рухової активності: цілеспрямована та довільна. Якісна та кількісна характеристика рухової активності дітей. Дослідження проблеми рухової активності. Характеристика різних форм роботи з фізичного виховання в повсякденному житті: піші переходи та прогулянки за межі дошкільного закладу, фізкультурні розваги та свята, дні здоров’я, самостійна рухова діяльність, індивідуальна робота з дітьми.

Основні поняття теми: рухова активність, руховий режим, форми роботи з фізичного виховання, цілеспрямована, довільна рухова діяльність.


Література:


 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Воротилкина И. Организация двигательной активности дошкольников //Дошкольное воспитание. – 1998. – №8. – с. 34-38.

 3. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К.: Радянська школа, 1986 – 112 с.

 4. Кособуцкая Г., Алябьева Н. Организация физической подготовки старших дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9.– С. 97-100.

 5. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 6. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 7. Рунова М. Дошкольное учреждение: Оптимизация режима двигательной активности. /Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – с. 14-18.

 8. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 184 с.

 9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 10. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 11. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»,1998.– 192 с.

 12. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160с.Семінар 3.

Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті.


^ Лабораторне заняття 3,4 (4год.)


Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті.

Спостереження та аналіз форм роботи з фізичного виховання у повсякденному житті.


Змістовий модуль IІ


Організація фізичного виховання в ДНЗ.


Практичне заняття 1

Планування різних форм роботи з фізичного виховання


Лабораторне заняття 5


Планування роботи з фізичного виховання в ДНЗ


Лабораторне заняття 6


Організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ

Схожі:

Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Предмет “Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі...
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма теорія І методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку для спеціальності 010100 «Дошкільна освіта»
Навчально-методична карта дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку»
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon1. Методика І побудова заняття з фізичного виховання
Вільчковський Е. С. Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: внтл, 1998. 336 с
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconКурс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" ) за вимогами кредитно-модульної системи
Модуль ІІ. Діяльність практичного психолога подо надання психологічної допомоги сім’ї
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconСпеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр
«Теорія і спеціальна методика виховання дітей дошкільного та шкільного віку з вадами інтелекту»
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconЗавдання курсу: методичні
Навчальна програма «Теорія І методика музичного виховання» дітей дошкільного віку є основою для вивчення студентами нормативної дисципліни...
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconЗавдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку
Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини, засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку
Робоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи