Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І icon

Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І
Скачати 158.45 Kb.
НазваТеорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І
Дата07.10.2013
Розмір158.45 Kb.
ТипЛекція

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ


для напряму підготовки: 6.010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», ІІІ курс)

за вимогами кредитно-модульної системи


Викладач: Волинець Юлія Олександрівна


ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ


Змістовий модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»


Лекція 1. Предмет та завдання курсу «Теорія та методика формування елементарних понять у дошкільників».

Лекція 2. Історія розвитку методів навчання арифметики в школі.

Лекція 3. Становлення та розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні наукові підходи до формування природничо-математичних знань дошкільників.

Лекція 4. Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку.


Змістовий модуль ІІ. ^ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Лекція 5. Формування у дітей уявлень про множину в різних вікових групах.

Лекція 6. Розвиток у дітей уявлень про число, лічбу та обчислення в різних вікових групах дошкільного навчального закладу.

Лекція 7. Методика проведення занять з навчання лічби, розв’язання арифметичних прикладів та задач.


Змістовий модуль ІІІ.^ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ВЕЛИЧИНУ ПРЕДМЕТІВ ТА ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Лекція 8. Особливості розвитку у дошкільників уявлень про величину предметів. Формування у дітей уявлень про величину предметів та вимірювання величин.

Лекція 9. Особливості розвитку у дітей уявлень про форму предметів та геометричні фігури. Формування уявлень про форму предметів та геометричні фігури в різних вікових групах.


Змістовий модуль ІV.^ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОСТІР І ЧАС.

ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ДНЗ З СІМ’ЄЮ ТА ШКОЛОЮ У ФОРМУВАННІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ


Лекція 10. Особливості просторових уявлень дітей дошкільного віку та методика їх формування.

Лекція 11. Особливості часових уявлень дітей дошкільного віку. Формування уявлень про час у дітей дошкільного віку.

Лекція 12. Робота ДНЗ з сім’єю з питань логіко-математичного розвитку дітей і підготовки їх до школи.

Лекція 13. Наступність у роботі ДНЗ і школи у навчанні математиці.


Тематика семінарських, практичних (лабораторних) занять


Семінар 1. Основні математичні поняття як теоретична основа множин.

(2 год.)

Семінар 2. Сучасні дослідження з методики формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. (2 год.)

Семінар 3. Навчання дітей старшого дошкільного віку розв’язуванню арифметичних задач. (2 год.)

Семінар 4. Особливості уявлень дітей про розмір предметів та їх вимірювання. (2 год.)

Семінар 5. Особливості просторових орієнтувань дітей дошкільного віку.

(2 год.)

Семінар 6. Особливості орієнтування дітей в часі. (2 год.)


Семінар 7. Робота ДНЗ з сім’єю з питань логіко-математичного розвитку дітей. (2 год.)

Семінар 8. Наступність в роботі ДНЗ і школи у навчанні математиці.


Практичне заняття 1. Використання наочного матеріалу на заняттях з розвитку елементарних математичних уявлень у дітей. (2 год.)

Практичне заняття 2. Розробка заняття на ознайомлення дітей з множиною в молодшому дошкільному віці. (2 год.)

Практичне заняття 3. Складання та аналіз конспектів занять з розвитку кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. (2 год.)

Практичне заняття 4. Моделювання фрагменту заняття на тему «Навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач». (2 год.)

Практичне заняття 5. Розробка фрагменту заняття: «Навчання дітей порівнянню та вимірюванню предметів». (2 год.)

Практичне заняття 6. Моделювання цікавих ігор і вправ на закріплення уявлення про геометричні фігури (2 год.)

Практичне заняття 7. Складання конспектів дидактичних ігор або вправ на ознайомлення дітей орієнтуванню в просторі. (2 год.)

Практичне заняття 8. Складання конспектів дидактичних ігор або вправ на закріплення знань дітей про часові поняття. (2 год.)


Лабораторне заняття 1. Спостереження і аналіз роботи вихователя з формування елементарних математичних уявлень у дітей в різних вікових групах ДНЗ. (2 год.)

Лабораторне заняття 2. Проведення фрагментів занять у дітей молодшого дошкільного віку поняття відносин рівності та нерівності при порівнянні груп предметів. (2 год.)

Лабораторне заняття 3. Проведення фрагментів занять на теми «Навчання дітей порівнювати предмети в різних вікових групах», «Навчання дітей вимірюванню». (2 год.)

Лабораторне заняття 4. Проведення фрагментів занять з використанням різних ігрових завдань. (2 год.)

Лабораторне заняття 5. Проведення дидактичних ігор або вправ з орієнтування в просторі. (2 год.)

Лабораторне заняття 6. Проведення дидактичних ігор або вправ на закріплення знань дітей про часові поняття. (2 год.)


^ Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

4 бали

2.

Складання плану реферату

2 бал

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.

10 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

4 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

6 бали

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

4 бали

Разом

30 балів


Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

^ Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

28-30

Відмінно

Достатній

21-27

Добре

Середній

15-20

Задовільно

Низький

0-14

НезадовільноПорядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

^ Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою

ECTS

90 – 100

«відмінно»

A

82-89

«дуже добре»

В

75 – 81

«добре»

C

69 - 74

«задовільно»

D

60-68

Е

35 – 59

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

FX

1 – 34«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

F

^ Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролюп/п


Вид діяльності

Кількість видів роботиКількість

балів

Всього


1.

Відвідування лекцій

12

1

12

2.

Відвідування практичних (семінарських) занятть

16

1

16

3.

Виконання завдань для самостійної роботи

25

5

125

4.

Робота на практичному, лабораторному, семінарському занятті

11

10

110

5.

ІНДЗ

30

1

30

6.

Виконання модульної контрольної роботи

25

4

100

7.

Відвідування лабораторних занять

6

1

6

8.

Екзамен

40

1

40

Максимальна кількість балів439^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число. - К.: Томіріс, 1997. – 176 с.

 2. Баглаєва Н. Логіко-математичні ігри // Палітра педагога – 2000. -№1 С.14-17

 3. Баглаєва Н. Обчислювальна діяльність дошкільнят. // Палітра педагога. - 2001.-№3.-С.10-13.

 4. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини. Серіація за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі. //Дошкільне виховання. 2000. -№ 10-С.8-11.

 5. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». // Упор. О.Л.Кононко // - К.: Світоч, 2008. – 430 с.

 6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1998. – 243 с.

 7. Белошистая А. Дошкольный возраст: формирование и разити математических способностей. //Дошкольное воспитание. - 2000. - № 2, С.69-79.

 8. Богданович М., Козак М., Коваль Я. Методика викладання математики в початкових класах. Навчально-методичний посібник. - К. 1998. - С.27.

 9. Бородіна О.І. Теорія розвитку поняття про число і системи числення. – К.: Рад. школа, 1978. – 50 с.

 10. Выгодский М. Справочник по элементарной математике. - М.: Наука, 1979. – 520 с.

 11. Грибанова О.К., Щербакова К.Й., Бєлова С.Ф., Назаренко К.В. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей. – К.: Вища школа, 1987. – 215 с.

 12. Гриневич Г.Д., Водоп’янов Ю.М. Формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку. – К.: Вища школа, 1975. – 160 с.

 13. Давыдов В.В. Психологические особенности «дочислового» периода обучения математике. // Возрастные возможности усвоения знаний // Под ред. Эльконина Д.Б., Давыдова В.В. – М., 1966. – 150 с.

 14. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду. – М.: Просвещение, 1998. – 160 с.

 15. Депман И.Я. История арифметики. – М.: Просвещение, 1965. – 365 с.

 16. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников // Под ред. Л.А.Венгера. – М.: Просвещение, 1978. – 96 с.

 17. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.: Богдан, 2003. – 420 с.

 18. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: // Дошкільне виховання. – 2001.

 19. Закон України «Про освіту». // Освіта. – 1991. – 25 червня.

 20. Конфорович А.Г., Лебедєва З.Є. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. – К.: Вища школа, 1976. – 250 с.

 21. Кочина и др. Математика: підготовка дитини до школи. //Початкові школа. - 2001. - № 7. - С.49-61.
 1. Криворучко Т. Логіко-математичні ігри // Дошкільне виховання – 2007. - №2 с.10-12.

 2. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1974 – 368 с.

 3. Малятко. Програма виховання і навчання дітей в дошкільному закладі. – К., 1999. – 286 с.

 4. Математика / И.Я. Валенкин, А.М. Пышкало, В.Б. Рождественская, Л.П. Стойлова. – М.: Просвещение, 1977. – 150 с.

 5. Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях / Сост. Данилова В.В. – М.: Просвещение, 1987. – 260 с.

 6. Мацюк Л.Г., Крушинська В.Д. Дидактичні ігри з математики в дитячому садку. – К.: Освіта, 1992. – 64 с.

 7. Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М.: Просвещение, 1984. – 290 с.

 8. Миленко В. Знакомство с понятием «дидактическая игра». / Дошкольное воспитание – 2006, №11 с.10-14.

 9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: Просвещение, 1990. – 60 с.

 10. Навчання і виховання учнів 1 класу. / Упор. О.Я. Савченко. – К.: Початкова школа, 2002. – 462 с.

 11. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. - К: Рад. школа, 1985. – 142 с.

 12. Никитин Б. Развивающие игры. -М., 1985. – 54 с.

 13. Пелипенко А.А. Время и пространство в восприятии человека // Мир психологии. – 1999. - №4.

 14. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-2 класи. – К.: Початкова школа, 2001. – 250 с.

 15. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1982. – 58 с.

 16. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 368 с.

 17. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. – 80 с.

 18. Стеценко І. Універсальна множина / Дитячий садок. – жовтень, 2002.

 19. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. – М.: Просвещение, 1988. – 400 с.

 20. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. – М.: Просвещение, 1980. – 80 с.

 21. Теоретические основы начального курса математики // Под ред. А.М. Пышкало, Л.П. Стойлова и др. – М.: Просвещение, 1974. – 390 с.

 22. Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду // Под ред. А.П.Усовой, Н.П.Сакулиной. – М.: Просвещение, 1965. – 185 с.

 23. Фидлер М. Математика уже в детском саду. – М., 1981. – 75 с.

 24. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников //Под ред. Столяра А.А. – М.: Просвещение, 1988. – 303 с.
 1. Щербакова Е.Й. Методика формирования элементов математики у дошкольников. – К.: Европейский университет, 2005. – 392 с.

 2. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. – К.: Вища освіта, 1996. – 240 с.Додаткова:


 1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. – М., 1984. – 40 с.

 2. Бантикова С. Геометрические игры // Дошкольное воспитание – 2006. - №3 С.60-61.

 3. Белошистая А. Занятие по математике: развиваем логическое мышление. // Дошкольное воспитание. – 2004, №9 С.67-71.

 4. Белошистая А. Знакомство с арифметическими действиями. // Дошкольное воспитание. – 2003, №8 С.13-15; №10 С.31-36.

 5. Белошистая А. Как обучать дошкольников решению задач. // Дошкольное воспитание. – 2005, №8 С.101-106; №9 С.71-76.

 6. Белошистая А. Понятие «величина» в дошкольных програмах математического образования. // Дошкольное воспитание. – 2006, №9 С.14-31; №10 С.81-89.

 7. Березина Р.Л. Формирование знаний о величине предметов у детей дошкольного возраста. // Дошкольное воспитание. – 1978, №11 С.28-32.

 8. Венгер Л.А., Васильев Т.Н., Сысуева Л.М. К вопросу о развитии восприятия формы предметов у детей // Дошкольное воспитание – 1971. - №9 С.5-15.

 9. Водопьянов Е.М. Формирование начальных геометрических понятий у дошкольников // Дошкольное воспитание – 1980. - № 3 С.17-18.

 10. Газети: «Дитячий садок», «Початкова освіта».

 11. Генденштейн Л.Э. Энциклопедия развивающих игр. Арифметические игры для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1998. – 143 с.

 12. Голуб Н. Умова задачі-схема. //Дошкільне виховання. – 1998, №8 С.8-9.

 13. Давайте поиграем // Под ред. Столяра А.А. – М.: Просвещение, 1991. – 80 с.

 14. Диагностика умственного развития дошкольников. // Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1977. – 168 с.

 15. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников: книга для воспитателей детских садов. – М.: Просвещение, 1997. – 196 с.

 16. Журнали: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Дошкольное воспитание».

 17. Коренева Г.А., Година Е.В. Современные подходы к обучению дошкольников математике // Дошкольное воспитание. – 2000, №3 С.43-49.

 18. Ліждвой Л. Україні Геометричних фігур (КІТ – креативно-інтелектуальний тренінг) // Дошкільне виховання – 2003. - №3 С.15.
 1. Математика от трех до семи. // Сост. Михайлова З.А., Иоффес Э.Н. – СПб.: Детство-пресс, 2006. – 120 с.

 2. Машовець М.А. Про складне - доступно і просто: засвоєння абстрактних математичних понять. //Дошкільне виховання. - 2000. - № 5. - С.15-17.

 3. Мисука С. Развиваем логическое мышление // Дошкольное воспитание – 2005. - №8 С.48.

 4. Мусейибова Т.П. Ориентировка в пространстве // Дошкольное воспитание – 1988. - №8 С.25-30.

 5. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – М.: Просвещение, 1987. – 60 с.

 6. Тиква Т. Геометрія, що довкола // Дошкільне виховання – 2003. - №10 С.14-15.

 7. Фадеева Т. Вчимося міркувати (математична підготовка дошкільнят). //Дошкільне виховання - 2000. - №3.С.43-49.

 8. Финдлер М. Математика уже в детском саду. – М., 1981. – 160 с.

 9. Чего на свете не бывает? // Под ред. Агаевой А.А. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.

 10. Щербакова К.И. Де? Куди? Звідки? // Дошкільне виховання – 1983. - №10 С.25.Схожі:

Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»
Виступ на засіданні циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconІнститут педагогіки І психології Кафедра дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна...
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconМетодика викладання англійської мови (ІІІ курс) Структура навчальної дисципліни
Змістовий модуль Теоретичні засади методики навчання іноземних мов. Формування фонетичних навичок
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconТеорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Теорія та методика викладання історії. Програма навчального курсу. Пнпу ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 17 с
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconЗаява пишеться власною рукою Голові спеціалізованої вченої ради к 67. 051. 02 Хду
«тема дисертації» (вказати наукового керівника), за спеціальністю 13. 00. 04. – теорія І методика професійної освіти (або 13. 00....
Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І iconМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи