VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- icon

VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого-
Скачати 94.45 Kb.
НазваVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого-
Дата07.10.2013
Розмір94.45 Kb.
ТипДокументи

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Змістовий модуль І.

Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі


Тема 1. Психолого- педагогічні засади методики навчання дітей

української мови в дошкільному навчальному закладі – 2 год.

1. Записати мовлення дітей дошкільного віку, своїх друзів, колег-студентів тощо та визначити типи інтерференцій, пояснити їх причини. – 2 год.

Тема 2. Лінгвістичні засади методики навчання дітей

української мови – 2 год.

2. Записати мовлення вихователів, колег – студентів тощо, дати аналіз культури російського та українського мовлення. – 1 год.

3. Зробити порівняльний аналіз правил української та російської літературної вимови. – 1 год.

Тема 3. Завдання, зміст навчання й розвитку українського мовлення. Методи і прийоми навчання української мови. – 2 год.

4. Розробити 4- 8 текстів дидактичних ігор та дидактичних вправ із розвитку українського мовлення для дітей різних вікових груп (з фонетики, лексики, граматики, зв’язного мовлення). – 1, 5 год.

5. Виписати п’ять народних українських ігор та п’ять рухливих ігор з

українським текстом. – 0, 5 год.

Тема 4. Форми і засоби навчання дітей української мови. – 2 год.

6.Розробити 4 – 5 конспектів занять з розвитку українського мовлення ( для 5-го – 6-го років життя) різних видів й типів. – 1 год.

7.Скласти перспективні плани перегляду телепередач та діафільмів

українською мовою. – 1 год.

^ Змістовий модуль ІІ.

Методика навчання та розвитку українського мовлення


Тема 5. Навчання дітей вимови українських звуків. Словникова

робота з дітьми. Формування граматичної правильності мовлення. – 2год.

8. Випишіть 6-8 чистомовок й скоромовок на важкі для вимови звуки української мови. – 0,5 год.

9.Складіть тематичні словники до 2-х тем (за вибором) з різними частинами мови.- 0,5 год.

10.Розробіть три-чотири тексти дидактичних ігор на формування граматичної правильності мовлення. – 1 год.

Тема 6. Розвиток зв’язного українського мовлення. – 2 год.

11.Складіть три-чотири варіанти тематичних діалогів. – 1 год.

12.Складіть три-чотири мовленнєвих зразка з навчання дітей монологічного українського мовлення. – 1 год.

Тема 7. Методика ознайомлення дітей з творами українських

письменників і поетів. – 2 год.

13.Розробіть два конспекти занять з художньої літератури – 2 год.

Тема 8. Планування роботи з розвитку українського мовлення в дошкільному навчальному закладі (2 год.)

14. Складіть тематичне планування творів українських письменників і поетів (класиків і сучасних) для дітей 5-ти років. – 2 год

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи бакалаврами, подано у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1

^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА^ Змістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


БалиЗмістовий модуль І.

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ, ЗАСАДИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Тема 1. Вступ. Психолого-педагогічні засади методики навчання дітей української мови

(2 год.)

Індивідуальне самостійне завдання

5Тема 2. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови ( 2 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, підсумкове тестування

10Тема 3.Завдання, зміст розвитку українського мовлення ( 2год.)

Семінарське заняття, модульний контроль

10
Тема 4. Форми і засоби навчання дітей української мови (2 год.)

Індивідуальне самостійне завдання, модулний контроль­

10
Змістовий модуль ІІ.

^ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ

Тема 5. Навчання дітей вимови українських звуків. Словникова робота, формування граматичної правильності мови (2год.)

Індивідуальне завдання, модульний контроль

15Тема 6. Розвиток зв’язного українського мовлення дітей (2год.)

Індивідуальне самостійне завдання, модульний контроль

10Тема 7. Методика ознайомлення дітей з творами українських письменників (2 год.).


Індивідуальне самостійне завдання, модульний контроль,

5Тема 8.Планування роботи з розвитку українського мовлення (2 год.)

Індивідуальне самостійне завдання

5Разом: 16 год.

Разом: 70 балів

^ VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)


Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності магістранта, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом» – це вид науково-дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.


Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:


 • конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);

 • конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 бали);

 • анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки (3 бали);

 • повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали);

 • повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);

 • практична робота у вигляді портфоліо (30 балів).


Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді портфоліо: зміст, вступ, основна частина, додатки, список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді портфоліо)
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів навчання дітей українського мовлення

6 бали

2.

Складання змісту порт фоліо

4 бали

3.

. Підпорядкованість планування роботи з дітьми загальним принципам: науковості, відповідності програмі навчання й виховання дітей, доступності матеріалу, систематичності та послідовності, ускладнення вимог, врахування рівня розвитку..

10 балів

4.

Дотримання завдань і змісту навчання дітей дошкільного

віку української мови й розвитку українського мовлення

4 бали

5.

Дотримання вимог щодо структури й методики проведення занять

4 бали

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

2 бали

Разом

30 балів


Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)


^ Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

27-30

Відмінно

Достатній

21-26

Добре

Середній

17-20

Задовільно

Низький

13-16

Незадовільно


Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни « Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом».

Бакалавр може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.

Схожі:

VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconСемінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.)
Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconЗавдання для самостійної роботи. Змістовий модуль №1
Тема Психологічні особливості засвоєння української мови як основа лінгводидактики. – 6 год
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного І монологічного) (8 год.)
Тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного і монологічного) (8 год.)
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconVii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології
Тема Методологія дитячої практичної психології. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconПлани семінарських занять змістовий модуль №1 Теоретичні основи навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. Семінарське заняття 1 Тема. Реалізація змісту мовленнєвої лінії програми з української мови 2год
Методика навчання української мови в середніх закладах. Коллектив авторів за редакціею М.І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 2005. – 393 с
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconМетодика викладання англійської мови (ІІІ курс) Структура навчальної дисципліни
Змістовий модуль Теоретичні засади методики навчання іноземних мов. Формування фонетичних навичок
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год
Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;...
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого- iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными умениями чтения и письма тема Введение. Теория и методика обучения русскому языку как наука. Науки о языке – основа его методики
Тема Введение. Теория и методика обучения русскому языку как наука. Науки о языке – основа его методики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи