Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма icon

Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма
Скачати 105.16 Kb.
НазваБ. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма
Б.Д.ГРІНЧЕНКА<><><><><>Кафедра педагогіки і психології дошкільн
Дата07.10.2013
Розмір105.16 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА


Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Основи логопедії та дефектології


для напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. 6.010101 Дошкільна освіта


(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ ЯК ГАЛУЗЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ


Лекція 1

^ Дефектологія як наука про закономірності та особливості навчання, виховання і розвитку різних категорій аномальних дітей (4 год.)

Вступ. Сучасний стан розвитку дефектології. Предмет, завдання сучасної дефектології.

Основні напрямки в сучасній дефектології. Взаємозв'язок дефектології з іншими науками. Прикладні галузі сучасної дефектології.

Історія та становлення дефектології. Історія розвитку дефектології в Україні. Особливості дефектологічної практики на різних етапах її історичного розвитку. Співвідношення гуманності та соціальної необхідності стосовно дітей з вадами психічного розвитку на різних етапах історичного розвитку. Підхід та сучасні тенденції до розуміння сутності порушень психічного розвитку дитини.

Педагог-дефектолог. Вимоги до особистості педагога-дефектолога та його професійної підготовки.

Понятійно-категоріальний апарат дефектології.

Основні поняття теми: дефект, порушення фізичного розвитку, порушення психічного розвитку, компенсаторно-корекційні процеси.

Семінар 1. Дефектологія як наука про закономірності та особливості розвитку, виховання і навчання різних категорій аномальних дітей.

Рекомендована література: основна: 1,5,6,15,16,17,24,27,31.

додаткова: 3,4,7,8,11,14.


Лекція 2

Логопедія як наука про порушення розвитку мовлення (2 год.)

Логопедія як окрема галузь дефектології, що займається вивченням порушень розвитку мовлення дітей, її предмет, задачі. Зв’язок логопедії з іншими науками. Методологічні основи логопедії. Принципи і методи логопедії як науки.

Характеристика особистості логопеда. Актуальні питання сучасної логопедії.

Основні поняття теми: мовлення, порушення мовлення, група ризику.

Семінар 2. Логопедія як наука про порушення розвитку мовлення.

Практичне 1. Характеристика особистості та професійної підготовки педагога-дефектолога та логопеда.

Рекомендована література: основна: 2,8,10,19,21,28,30.

додаткова: 1,2,5,9.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАЛЬНОГО ТА АНОМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Лекція 3

Характеристика динаміки нормального онтогенезу дитини (2 год.)

Основні закономірності психічного розвитку дитини. Критичні періоди розвитку дитини. Особливості формування психомоторних функцій у дитини на ранніх етапах онтогенезу. Розвиток сенсорики та пізнавальної сфери. Закономірності афективного розвитку дитини. Структура нормального розвитку дитини.

Роль біологічного і соціального в онтогенезі дитини. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на онтогенез дитини.

Основні поняття теми: онтогенез, пізнання, сенсорика, афективний розвиток, закономірність, новоутворення.

Семінар 3. Загальні закономірності нормального онтогенезу дошкільника.

Практичне 2. Психічний розвиток дитини на різних етапах дошкільного дитинства. Особливості критичних періодів.

Рекомендована література: основна: 2,9,12,21,25,30.

додаткова: 2,4,6,16,17.


Лекція 4

Параметри психічного дизонтогенезу (4 год.)

Загальне поняття про дизонтогенез. Асинхроність у формуванні вищих психічних функцій.

Характеристика основних параметрів дизонтогенезу. Види дизонтогенезу.

Поняття "аномальна дитина". Термінологія. Загальна характеристика. Види аномалій та їх причини. Загальна характеристика основних груп дітей з особливими потребами. Характерні особливості дітей з порушеннями поведінки та емоційно-вольової сфери. Причини і прояви поведінкових порушень. Діти з порушенням роботи зору і слуху, їх особливості. Загальна характеристика дітей з вадами опорно-рухового апарату.

Соціальна зумовленість розвитку дітей із психофізичними порушеннями.

Складність структури аномального розвитку.

Основні поняття теми: дизонтогенез, асинхронність, криза, аномальний розвиток, аномальні діти, органічні порушення, функціональні порушення, аналізатор, вроджені дитячі аномалії, набуті дитячі аномалії первинний дефект, вторинні відхилення.

Семінар 4. Загальні закономірності психічного дизонтогенезу.

Практичне 3. Аномальні діти. Загальна характеристика.

Рекомендована література: основна: 5,6,7,15,17,23,27,31.

додаткова: 3,4,7,8,10.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Лекція 5

Розвиток мовлення в процесі онтогенезу (2 год.)

Особливості розвитку дитячого мовлення у різні вікові періоди. Структура мовленнєвої діяльності. Анатомо-фізіологічні основи мовлення. Будова мовного апарату. Особливості мовленнєвого дихання. Особливості розвитку загальної та дрібної моторики. Артикуляційна моторика. Особливості розвитку фонематичного слуху. Роль слуху і зору в розвитку мовлення дітей.

Основні поняття теми: мовлення, мовленнєва діяльність, артикуляційний апарат, фонематичний слух.

Семінар 5. Розвиток мовлення в процесі онтогенезу.

Рекомендована література: основна: 2,3,4,9,21,25.

додаткова: 1,15,17,18.


Лекція 6

Недоліки звуковимови дітей дошкільного віку (2 год.)

Класифікація звуків української мови. Особливості вимови дітьми голосних і приголосних звуків. Фізіологічні недоліки звуковимови у дітей дошкільного віку.

Дислалія. Механічна дислалія, її причини. Функціональна дислалія, її причини. Різновиди дислалії. Необхідність усунення дислалії у дошкільному дитинстві.

Основні поняття теми: голосні звуки, приголосні звуки, дислалія, механічна дислалія, функціональна дислалія.

Семінар 6. Вади вимови голосних та приголосних звуків дітьми дошкільного віку.

Рекомендована література: основна: 8,10,19,20,22,28,30.

додаткова: 5,9,17.


Лекція 7

Класифікація порушень у розвитку мовлення дітей дошкільного віку (4 год.)

Етіологія мовленнєвих порушень. Класифікація порушень мовлення. Типи порушень усного мовлення (клініко-педагогічна класифікація). Порушення зовнішнього оформлення висловлювання: дисфонія, браділалія, тахілалія, заїкання, ринолалія, дизартрія. Порушення внутрішнього оформлення висловлювання: алалія, афазія. Характеристика дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком.

Основні поняття теми: дисфонія, браділалія, тахілалія, заїкання, ринолалія, дизартрія, алалія, афазія, фонетико-фонематичний недорозвиток.

Практичне 4. Етіологія мовленнєвих порушень.

Практичне 5. Класифікація мовленнєвих порушень.

Рекомендована література: основна: 8,9,10,14,19,22,28,30.

додаткова: 5,9,15.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

навчально-виховнІ закладИ ДЛЯ різних

категорій АНОМАЛЬНИХ ДІТЕЙ

Лекція 8

Типи установ для аномальних дітей (4 год.)

Принципи організації системи спеціальних закладів для аномальних дітей в Україні. Типи установ для дітей з порушеннями аналізаторів, інтелекту та з іншими вадами фізичного та психічного розвитку.

Система організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку. Спеціальні заклади для дітей з порушеннями розвитку мовлення. Сурдологічні та логопедичні кабінети у дошкільних навчальних закладах.

Правові основи роботи логопеда в дошкільному закладі. Вимоги «Програми виховання і навчання у дитячому садку» до культури мовлення дітей. Обладнання та перелік документації логопедичного кабінету дошкільного закладу.

Основні поняття теми: сурдологічні кабінети, логопедичні кабінети, принцип диференційованості спеціальних закладів.

Семінар 7. Типи установ для аномальних дітей.

Практичне 6. Логопедичні кабінети у дошкільних навчальних закладах.

Рекомендована література: основна: 6,8,15,19,23,24,27.

додаткова: 2,7,9,10,11.


Лекція 9

Відбір дітей до спеціальних навчально-виховних закладів (2 год.)

Принципи і організація комплектування спеціальних установ для дітей з порушеннями аналізаторів, інтелекту та з іншими вадами фізичного та психічного розвитку. Критерії відбору дітей до спеціальних навчально-виховних закладів.

Методи виявлення мовленнєвих порушень. Особливості обстеження звуковимови дітей при порушеннях розвитку мовлення. Принципи аналізу мовленнєвих порушень.

Відбір дітей у спеціальні логопедичні дошкільні заклади.

Основні поняття теми: логопедичний огляд, фонематичне сприйняття.

Практичне 7. Відбір дітей у спеціальні логопедичні дошкільні заклади.

Рекомендована література: основна: 8,15,19,20,22,23,31.

додаткова: 6,10,11.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ

У ДИТЯЧОМУ САДКУ

Лекція 10

Зміст і форми логопедичної роботи у дитячому садку (2 год.)

Зміст і форми логопедичної роботи у дитячому садку, визначені програмою. Система корекційної роботи, її етапи. Взаємодія логопеда, вихователя і психолога дошкільного закладу. Складання планів логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку. Зв’язок дитячого садка і сім’ї. Основні види роботи з батьками дітей, у яких виявлені порушення мовлення.

Основні поняття теми: корекція, фронтальні заняття, індивідуальні заняття, соціальна адаптація.

Семінар 8. Зміст і форми логопедичної роботи у дитячому садку.

Практичне 8. Складання планів логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку.

Рекомендована література: основна: 4,11,12,14,19,22,25,26,29.

додаткова: 9,13,14,15.


Лекція 11

Попередження порушень мовлення дітей дошкільного віку. Виховання звукової культури мови (2 год.)

Особливості підходу до формування правильного мовлення у дітей дошкільного віку. Умови формування у дітей навиків правильної звуковимови.

Підготовчий етап корекційної роботи. Розвиток слухового сприйняття, слухової пам’яті та фонематичного слуху. Розвиток артикуляційної моторики. Розвиток мовленнєвого дихання.

Закріплення правильної вимови голосних і приголосних звуків. Вироблення чіткої дикції, виразності, помірного темпу мовлення.

Навчання вимові слів відповідно до літературних норм та правильного наголосу.

Основні поняття теми: звуковимова, звукова культура мови, «вправи на слова», артикуляція.

Семінар 9. Попередження порушень мовлення дітей дошкільного віку.

Практичне 9. Зміст корекційного навчання з формування правильної звуковимови дітей дошкільного віку.

Рекомендована література: основна: 2,8,9,12,20,22,29.

додаткова: 1,2,13,14,19.


Лекція 12

Характеристика логопедичної роботи з дітьми з вадами мовлення (4 год)

Виправлення недоліків звуковимови при дислалії.

Завдання і зміст логопедичної роботи при порушеннях зовнішнього оформлення висловлювання (дисфонія, браділалія, тахілалія, заїкання, ринолалія, дизартрія). Відновлення мовлення при порушеннях внутрішнього оформлення висловлювання (алалія, афазія).

Зміст корекційного навчання дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком та загальним недорозвитком мовлення.

Основні поняття теми: дислалія, дисфонія, браділалія, тахілалія, заїкання, ринолалія, дизартрія, алалія, афазія.

Семінар 10. Характеристика логопедичної роботи з дітьми з вадами мовлення.

Рекомендована література: основна: 2,4,12,14,19,21,22,25,26,29,30.

додаткова: 9,14,15,19.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ АНОМАЛЬНИХ ДІТЕЙ


Лекція 13

Зміст і форми роботи у навчанні і вихованні аномальних дітей дошкільного віку (4 год.)

Загальна характеристика психолого-педагогічних умов навчання і виховання аномальних дітей дошкільного віку. Роль педагога в навчанні, вихованні та корекції розвитку аномальних дітей.

Характеристика корекційної роботи з дітьми з порушеннями розвитку слуху і зору.

Особливості корекційної роботи з розумово відсталими дітьми.

Особливості корекційної роботи з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату.

Корекційна робота з дітьми з комплексними порушеннями розвитку (сліпоглухонімі діти, діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефектів).

Основні поняття теми: діти з порушеннями розвитку слуху і зору, розумово відсталі діти, діти з порушенням опорно-рухового апарату.

Семінар 11. Зміст і форми роботи у навчанні і вихованні аномальних дітей дошкільного віку.

Практичне 10. Характеристика корекційної роботи з дітьми з порушеннями розвитку слуху і зору.

Рекомендована література: основна: 1,6,12,16,17,18,24,26,30.

додаткова: 3,4,7,9,11,18.


Лекція 14

Особливості логопедичної роботи з дітьми при ускладнених дефектах розвитку (2 год.)

Зміст і форми організації логопедичної роботи з дітьми при порушеннях розвитку слуху і зору.

Особливості логопедичної роботи з розумово відсталими дітьми.

Особливості логопедичної роботи при дитячому церебральному паралічі.

Основні поняття теми: діти з порушеннями розвитку слуху і зору, розумово відсталі діти, діти з порушенням опорно-рухового апарату.

Семінар 12. Особливості логопедичної роботи з дітьми при ускладнених дефектах розвитку.

Рекомендована література: основна: 1,8,12,26,27,29,30.

додаткова: 2,3,9,11,12,14.

Схожі:

Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма етнопсихологія
Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Предмет і завдання курсу „Методика викладання психологічних дисциплін” (2 год.)
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа...
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconКафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
Б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Предмет дитячої психології. Дитинство як соціокультурний феномен. Дитяча психологія в системі наук. Психічний розвиток як складова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи