Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» icon

Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології»
Скачати 82.32 Kb.
НазваVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології»
Дата07.10.2013
Розмір82.32 Kb.
ТипРозрахунок

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

 1. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 2. Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії і дефектології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

 3. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.^ Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
п/п


Вид діяльності

Кількість рейтингових балів

1.

Лекції

20

2.

Семінарські заняття

132

3.

Практичні заняття

110

4.

Модульні контрольні роботи (1,2,3,4,5,6)

150

5.

Самостійна робота

130

6.

Індивідуальна навчально-дослідницька робота

30

Підсумковий рейтинговий бал

572
 1. У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

 • Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.Переведання показників успішності студентів у загальноприйняту систему рейтингових показників успішності здійснюється за формулами:

Ку = Кбм/40, ПКб = Кбс/Ку, де

Ку – коефіцієнт успішності;

Кбм – максимальна кількість балів, за результатами вивчення дисципліни.

ПКб – підсумкова кількість балів, що отримав бакалавр за вивчення дисципліни;

Кбс – кількість балів, що отримав бакалавр при вивченні дисципліни.

Відповідно коефіцієнт успішності вивчення даної дисципліни становить:

Ку = 572/40, Ку = 14,3


^ Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS


^ Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS


1 – 34


35 – 59

«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

F


FX

60 – 74

«задовільно»

ED

75 – 89

«добре»

CB

90 – 100

«відмінно»

AЗагальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

^ Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів


Оцінка

Критерії оцінювання


«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати індивідуальні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання індивідуальних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні індивідуальних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються бакалаврам упродовж вивчення дисципліни «Основи логопедії і дефектології».

^ Таблиця 8.4

Розподіл балів, що присвоюються бакалаврам


МОДУЛІ


Індиві­дуальна робота

ЗМ 1,

ЗМ 2,

ЗМ 3,

ЗМ 4,

ЗМ 5,

ЗМ 6.


^ Модульні контроль­ні роботи

ЗМ 1,

ЗМ 2,

ЗМ 3,

ЗМ 4,

ЗМ 5,

ЗМ 6.


Самостійна робота

Змістовий

модуль 1 (семінари, практичні)

Змістовий

модуль 2 (семінари, практичні)

Змістовий

модуль 3 (семінари, практичні)

Змістовий

модуль 4 (семінари, практичні)

Змістовий

модуль 5 (семінари, практичні)

Змістовий

модуль 6 (семінари, практичні)

Т1


Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14
132323241212242412232313241230150130


Разом: 572 бали


Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.

Схожі:

Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Сучасні системи дошкільнї освіти»
«Сучасні системи дошкільнї освіти» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Етнопсихологія»
«Етнопсихологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія та методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія сім’ї»
«Психологія сім’ї» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча”
Психологія дитяча” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Дитяча практична психологія»
«Дитяча практична психологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип операційної звітності,...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології» iconСистема поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення спеціалістів із дисципліни «Психолого-педагогічні основи навчання грамоти»
«Психолого-педагогічні основи навчання грамоти» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи