Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання icon

Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Скачати 101.71 Kb.
НазваПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Дата07.10.2013
Розмір101.71 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки україни

Київський університет імені БОРИСА Грінченка

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра методики і технологій дошкільної освіти


робоча навчальна програма

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


для спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

за вимогами кредитно-модульної системи


Київ-2010


ПрограмА

ЗМ І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.


^ Лекція 1. Історико-педагогічні концепції фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

Наукові основи теорії і методики фізичного виховання. Етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання як самостійної науки. Основні принципи системи фізичного виховання.

Розвиток теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Зарубіжні системи фізичного виховання дитини (Я. А. Коменський, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, М. Монтессорі).

Актуальні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку в працях педагогів і дослідників XIX-XX ст. (Е. А. Покровський, Е. М. Дементьєв, П. Ф. Лесгафт, В. В. Гориневський, Л. І. Чулицька, Є. Аркін, А. С, Макаренко, Е. Г. Леві-Горинівська, Г. І. Бикова, Н. М. Аксаріна, М. М. Щелованов).

Українська етнопедагогіка про здоров’я та фізичний розвиток дитини. Основи здорового способу життя в «Поученні» В. Мономаха. Характеристика системи тіловиховання у Запорізькій Січі.

Фізична культура в Україні (Г. С. Сковорода, Є. Русова, К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський). Основні джерела розвитку теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку. Принципи побудови сучасної системи фізичного виховання: принцип оздоровчої спрямованості, гуманізації і демократизації, різнобічного розвитку особистості дитини-дошкільника, індивідуалізації, єдності з родиною.

^ Основні поняття теми: фізичне виховання, фізичний розвиток, система фізичного виховання та розвитку, етапи розвитку теорії фізичного виховання, система тіло виховання, ланки системи фізичного виховання.

Література:

 1. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

 2. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: Навч.-метод. посіб. – К.: Шк. Світ, 2007. – 120 с.

 3. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –428 с.

 4. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1993. – 592 с.

 5. Гориневский В.В. Руководство по физкультуре и врачебному контролю. – М.-Л.: Биомедгиз, 1932. – 119 с.

 6. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994. – С. 61

 7. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К.: Радянська школа, 1980. – 96 с.

 8. Дошкільне тіловиховання / Автори-упорядники: Л.В. Калуська, З.В. Калуський, М.М. Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 9. Кенеман А. В., Хухлаєва Д. В. Теорія и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985. – 271 с.

 10. Коменський Я.А. вибрані педагогічні твори. – Том І. – Велика дидактика / Під ред. А.А. Красновського. – К.: Рад. школа, 1940. – 246 с.

 11. Кожухова Н.Н., Рыжова Л.А., Борисова М.М. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Схемы и таблицы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 192 с.

 12. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання: Концептуальні положення. – Умань, 1993. – 108 с.

 13. Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Сост. И.Н. Решетень. – М.: Педагогика, 1988. – 400 с.

 14. Про поліпшення фізичного виховання дітей у дошкільних закладах: Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти УРСР та Міністерства охорони здоров’я УРСР // Дошкільне виховання. – 1981. – №10. – С. 31

 15. Русова С. Дошкільне виховання. У дитячому садку / У книзі: Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.

 16. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 17. Столбов В.В. История физической культуры: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. №2114 «Физ. воспитание» и № 2115 «Нач. воен. Обучение и физ. воспитание ». – М.: Просвещение, 1989. – 288с.: ил.

 18. Сухомлинський В.О. Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я: Вибр. тв. в 5-ти т. Т. 3. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 1013-111.

 19. Цьось А.В. Традиції фізичного виховання в Україні // Педагогіка і психологія. – 1996. – №3. – С. 182-188.Семінар 1. Історія розвитку теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.


Лекція 2 . Державні документи про фізичне виховання дітей дошкільного віку

Закони України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.

Варіативні Програми навчання та виховання в ДНЗ.

^ Основні поняття теми: нормативні документи, програми навчання і виховання, форми роботи з фізичного виховання, інструктивно-методичні рекомендації, національна доктрина.


Література:

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» /М-во освіти і науки України, Акад. пед. Наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.: Богдана, 2003. – 325с.

 3. Дошкільне тіловиховання. Упор. Л.Калуська, З.Калуський, М.Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства». – К.: ред. ж. «Дошкільне виховання», 2001. – 55 с.

 5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». – К., 1993. – 22 с.

 6. Здоровий малюк: Програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів / Укл. Е.С. Вільчковський. – К.: ІЗМН, 1997. – 40 с.

 7. Здоров’я має стати головною цінністю для дитини: Спільна сесія АМН і АПН України / Освіта України. – 2001. – № 32. – С.5

 8. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С.4-9

 9. Овечкина Т.А. Петербургский детский сад: инновационные технологии физического воспитания и оздоровления дошкольников // Дошкольная педагогика. – 2002. /Январь Февраль Март/ С. 50-53.

 10. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 11. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7

 12. Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму. – К.: ІЗМН, 1998. – 62с.Семінар 2. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку за чинними державними документами.


ЗМ ІІ. Актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.


^ Лекція 3. Психолого-педагогічні основи фізичного виховання

дітей дошкільного віку.


Педагогічні основи формування рухових навичок у дітей дошкільного віку. Становлення довільних функцій.

Закономірності формування рухових умінь та навичок, фізичних якостей. Умови підвищення якості навчання основних рухів дошкільників.

Специфіка реалізації принципів навчання у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Співвідношення дидактичних методів і прийомів навчання на різних етапах формування рухових дій.

Педагогічні умови, що забезпечують розвиток основних рухів, рухових якостей у дітей дошкільного віку. Створення умов здоров’язбережувального простору в ДНЗ. Педагогічні технології супроводження процесу фізичного виховання в ДНЗ.

^ Основні поняття теми: довільні функції, реактивність та пластичність

нервової системи, наслідування, інтерференція, закономірності, принципи, етапи, основи навчання і розвитку, педагогічні умови.


Література:

 1. Вавилова Е. Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. – М., Просвещение, 1981. – 96 с.

 2. Вавилова Е. Н. Учите бегать, ползать, лазать и метать. – М., просвещение, 1983. – 121 с.

 3. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –428 с.

 4. Вильчковский Э.С. Двигательная подготовленность детей 3-7 лет. – М., Просвещение. – 119 с.

 5. Вильчковский Э. С. Психолого-педагогические основы системы физического воспитания дошкольников // Воспитание детей дошкольного возраста. – К., 1991.

 6. Дошкільне тіловиховання / Автори-упорядники: Л.В. Калуська, З.В. Калуський, М.М. Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 7. Кожухова Н.Н., Рыжова Л.А., Борисова М.М. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Схемы и таблицы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 192 с.

 8. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 9. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 192 с.

 10. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160 с.Лекція 4. Сучасні наукові дослідження з проблем теорії фізичного

виховання

Активізація рухової діяльності дошкільників як необхідність сьогодення в дослідженнях Т. І. Дмитренко, О. Л. Богініч.

Навчання дітей вправ та ігор спортивного характеру. Дослідження проблеми в працях Т. І. Осокіної, С. Ф. Цвека, О. І. Курка.

Зміст фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку в сім’ї (Е. С. Вільчковський, М. М. Аляб’єва).

Застосування ігрового методу в навчанні дітей фізичних вправ в працях Г. В. Бєленької, О. Л. Богініч, А, Я. Вольчинського.

Управління системою фізичного виховання в ДНЗ, системний контроль за організацією фізичного виховання в дошкільних закладах (дослідження Н.Ф. Денисенко).

Здоров’язбережувальний підхід до виховання дітей в умовах ДНЗ в дослідженнях Н. Ф. Денисенко., Аксьонової, О.І., Григоренка, Поліщук О.В.

^ Основні поняття теми: руховий режим, активний руховий режим,

пасивний руховий режим, спортивні вправи, ігри спортивного характеру, гурткова робота, секційна робота, рухлива гра, ігрова вправа, системний контроль, медико-педагогічний контроль, фізична підготовленість, форми роботи з батьками, оздоровчі технології.

Література:

 1. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

 2. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: Навч.-метод. посіб. – К.: Шк. Світ, 2007. – 120 с.

 3. Богініч О.Л. Оздоровчу ідеологію в життя малят // Дошкільне виховання. –2006.– №7. – с.7-9

 4. Богініч О. Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку. / Вісник Прикарпатського Університету. Педагогіка. – випуск ХVІІ – ХVІІІ. – Івнао-Франківськ, 2008. – 298 с.

 5. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.

 6. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 7. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Методичні вказівки до проведення занять з фізичної культури. – К., 1996. – 74с.

 8. Горелов А. А., Коблев Я.К., Козлов И.М., Правдов М. А. Проблемы физического воспитания дошкольного возраста и подходы к их решению // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2002. – №2. – С. 50-53.

 9. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 10. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників //Дошкільне виховання. –2002.– №6.– с.14-19

 11. Денисенко Н.Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі: фізичне, психічне, соціальне здоров’я та передумови його формування //Дошкільне виховання. –2004.– №12.– с.4-6

 12. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256с. (Сердце отдаю детям).

 13. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 14. Семейкин А.И., Красавина В.Ф., Дударь В.А., Колупаева М.С., Неупокоева А.М., Токарева В.И., Ровенская А.Н. Актуальные проблемы физического и трудового воспитания дошкольника: Учеб. Пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2000, – 38 с.

 15. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упор. В.В. Єфремова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 160с.

 16. Филиппова С. О. Выбор содержания образования дошкольников в области физической культуры // Дошкольная педагогіка. – 2003. – Май, Июнь. – С. 5-7.

 17. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160 с.Семінар 1. Руховий режим в дошкільному закладі.


Семінар 2. Шляхи підвищення рухової активності дітей дошкільного віку.

Схожі:

Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет...
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconЗавдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку
Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини, засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Предмет “Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі...
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconVІ. Завдання для самостійної роботи
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconV. Плани семінарськиХ занять
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання icon1. Методика І побудова заняття з фізичного виховання
Вільчковський Е. С. Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: внтл, 1998. 336 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи