VІ. Завдання для самостійної роботи icon

VІ. Завдання для самостійної роботи
Скачати 84.77 Kb.
НазваVІ. Завдання для самостійної роботи
Дата07.10.2013
Розмір84.77 Kb.
ТипДокументи

VІ. Завдання для самостійної роботи

ЗМ І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.


Тема 1. Історико-педагогічні концепції фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку – 8 год.

 1. Скласти картотеку статей з журналів «Дошкільне виховання», «Дошкольное воспитание» до теми « Історія розвитку теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку» (в межах 10) ; скласти анотацію на одну із статей.Тема 2. Державні документи про фізичне виховання, його завдання, зміст, розвиток - 16 год.

 1. Зробити аналіз змісту програм виховання і навчання дітей в дошкільному навчальному закладі з фізичного виховання та оздоровлення дітей.

Проаналізувати принципи побудови програм навчання та виховання дітей в ДНЗ, мету, завдання, їх зміст та напрями ускладнення навчального матеріалу за віковим принципом.


Зразок аналізу програм:
п/п

Назва програми,

бібліографійний опис

Мета і конкретні завдання програми (розділу) з фізичного виховання

Зміст фізичного виховання

^ Ускладнення програм за віковим принципом

1

2

3

4

5Тема 3. Психолого-педагогічні основи фізичного виховання

дошкільників – 18 год.

 1. Визначити ознаки пасивного рухового режиму в ДНЗ. – 4 год.

 2. Сформулювати обов’язки вихователя-методиста щодо забезпечення методичного контролю за умовами і виконанням рухового режиму в ДНЗ – 4 год.

 3. Визначити співвідношення дидактичних методів і прийомів навчання на різних етапах навчання дітей рухових дій (у вигляді таблиці) –5 год.

^ Етапи формування рухової навички

Мета

Методи і прийоми навчання на кожному етапі 1. Визначити специфіку реалізації принципів, що відображують закономірності фізичного виховання (у вигляді таблиці) – 5 год.

^ Специфічні принципи фізичного виховання

Особливості реалізації у процесі вихованняТема 4. Сучасні дослідження з проблем теорії фізичного виховання - 18год.

 1. Підготувати презентацію збірок діагностичних матеріалів, що зорієнтовані на визначення фізичної підготовленості дітей (основні рухи), рівня рухової активності – 8 год.

 2. Дати коротку характеристику здоров’язбережувальних методик виховання дітей в дошкільних закладах (сутність, зміст, місце у життєдіяльності дітей) – 10 год.


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Теми курсу

Академічний контроль

Бали1.

ЗМ І.


Історико-педагогічні концепції фізичного розвитку і виховання дітей (8 год.)практичне,

модульний контроль52.


Державні документи про фізичне виховна та оздоровлення дітей , його завдання, зміст, розвиток

(16 год.)

практичне,

модульний контроль53.

ЗМ ІІ.


Психолого-педагогічні основи фізичного виховання дітей (18 год).

практичне,

модульний контроль20


4.


Сучасні дослідження з проблем теорії фізичного виховання (18 год).

практичне, модульний

контроль10
Разом: 60 год.
40


^ VII. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково–дослідна робота є невід’ємним елементом навчального процесу та обов’язковою для усіх студентів. Видом науково-дослідної роботи студентів є навчальна науково-дослідна робота, а саме індивідуальні навчально–дослідні завдання.

ІНДЗ – це вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідного характеру, яка виконується у процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Оцінка за ІНДЗ є обов’язковим компонентом іспитової оцінки (диференційованого заліку, заліку) і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку» – вид навчально-дослідної роботи, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень навчальної компетентності студента.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення студентами частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань з навчального курсу, розвиток навичок навчально-пізнавальної діяльності, розвиток навичок самостійної роботи.

^ Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, лабораторних занять і охоплює весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ: реферативне дослідження.

Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді чи у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць) та літератури з теми (проблеми). Це самостійна науково-дослідна робота магістранта, у якій розкривається суть досліджуваної проблеми, наводяться різні точки зору та власний погляд з приводу проблеми.

^ Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді реферату:


Титульний лист.

Зміст.

Вступ. Визначається актуальність теми, формулюється суть досліджуваної проблеми, визначається мета і завдання реферату, дається характеристика використаної літератури.

^ Основна частина. Кожний розділ, розкриваючи окреме питання, логічно повинно бути продовженням попереднього.

Висновок. Підводяться підсумки чи дається загальний висновок по темі реферату, пропонуються рекомендації.

^ Додатки (якщо є).

Список літератури. Як правило, використовують не менше 7-10 джерел.


Рекомендації до складання реферату:

 • не починати текст реферату з повторення його назви;

 • максимально використовувати термінологію з обраної галузі знання;

 • у разі використання термінів (як правило, нових) пояснити їх значення;

 • виклад матеріалу повинен бути проблемно-тематичним;

 • детальні таблиці, схеми доцільно подавати у додатках. У тексті реферату дати їх коротку характеристику і сформулювати висновки на основі наведених матеріалів;

 • висновки можуть містити повтор основних тез реферату, містити загальний висновок, до якого прийшов автор реферату, пропозиції для подальшої наукової розробки питання, ніякі конкретні випадки, факти, цифри не аналізуються; висновки за обсягом повинні бути менші, ніж вступ;

 • обсяг реферату – 12-15 сторінок.Етапи роботи над рефератом:

 • вибір теми;

 • підбір і вивчення основних джерел інформації;

 • складання бібліографії;

 • опрацювання і систематизація інформації;

 • розробка плану реферату;

 • написання реферату;

 • оформлення реферату.^ ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДЗ У ВИГЛЯДІ РЕФЕРАТУ


 1. Система фізичного виховання у сучасному дошкільному закладі.

 2. Система тіловиховання у Запорізькій Січі.

 3. Підходи до здоров’я у філософії українських народних традицій.

 4. Оздоровчу ідеологію – в життя малят.

 5. Єдність навчання, виховання та розвитку дітей у процесі фізичного виховання.

 6. Організаційні основи фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі.

 7. Реалізація принципів навчання у фізичному вихованні дітей дошкільного віку.

 8. Співвідношення дидактичних методів і прийомів навчання на різних етапах формування рухової навички.

 9. Співвідношення завдань фізичного виховання із закономірностями росту і фізичного розвитку дітей.

 10. Зміст роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку (на прикладі аналізу програм фізичного виховання).

 11. Активізація рухової діяльності дітей дошкільного віку як потреба сьогодення.

 12. Синкретико–ігровий підхід до організації занять з фізичної культури.

 13. Контроль за організацією рухового режиму.

 14. Активний руховий режим в ДНЗ.

 15. Шляхи підвищення рухової активності на занятті з фізичної культури.

 16. Шляхи підвищення рухової активності на прогулянці.

 17. Контроль за фізичним, емоційним, психічним навантаженням дітей на занятті з фізичної культури.

 18. Психолого-педагогічні основи технології реалізації фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 19. Оздоровчі технології в освітньому процесі сучасних дошкільних навчальних закладів.

 20. Місце різних типів занять з фізичної культури у системі фізичного виховання в ДНЗ.

 21. Нетрадиційні методи оздоровлення дітей в умовах ДНЗ.

 22. Сучасні підходи до технології реалізації фізичного виховання в ДНЗ.

 23. Контроль за організаційними формами фізичного виховання в ДНЗ.

 24. Контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами в режимі дня ДНЗ.

 25. Загартування дітей у дошкільних закладах: реалії та перспективи.

 26. Обов’язки медичних і педагогічних працівників ДНЗ щодо організації фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 27. Напрями медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 28. Діагностика та прогнозування здоров’я, фізичного і рухового розвитку.

 29. Організація здорового способу життя дітей в умовах ДНЗ.

 30. Здоров’язбережувальне середовище у дошкільному навчальному закладі.

Схожі:

VІ. Завдання для самостійної роботи iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
VІ. Завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
VІ. Завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
VІ. Завдання для самостійної роботи iconКонспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «управління капіталом»
Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Управління капіталом» (для студентів заочного відділення спеціальності...
VІ. Завдання для самостійної роботи iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання
move to 0-22133046
VІ. Завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи
Завдання Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та конспектом лекцій
VІ. Завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи
Методичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Електротехнічні матеріали"
VІ. Завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
VІ. Завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
VІ. Завдання для самостійної роботи iconТа контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)"
Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні...
VІ. Завдання для самостійної роботи iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи