Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання icon

Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Скачати 55.83 Kb.
НазваПрограма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Дата08.10.2013
Розмір55.83 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА


Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Проректор

з навчально-методичної роботи Вченою радою Педагогічного

інституту

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2010 р.

«___»_______________ 2010 р. Учений секретар___________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІМІДЖОЛОГІЇ

для спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання

протокол № __ від «___» _____________ 2010 р.

завідувач кафедри________ Г.І.Іванюк


Київ 2010


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМІДЖОЛОГІЇ


Лекція 1. ВСТУП.

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ІМІДЖОЛОГІЯ: СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (2 год.)


Вступ. Педагогічна іміджологія в системі суспільних наук. Теоретична база іміджології. Розвиток знань про імідж. Формування іміджології як науки. Місце педагогічної іміджології в системі підготовки викладачів, організаторів дошкільної освіти. Зв’язок педагогічної іміджології з іншими дисциплінами.

Основні поняття теми: імідж, іміджологія, іміджмейкінг, педагогічна іміджологія, освіта, вища школа, дошкільна освіта.

Основна література: 3, 6, 13, 21, 23, 28, 29.

Додаткова література: 2, 7, 9, 10, 14, 17.


Семінар 1. Історія розвитку іміджології як науки(2 год.).

Семінар 2. Методологічні засади педагогічної іміджології(2 год.).


Лекція 2. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМІДЖОЛОГІЇ (2 год.)

Поняття інструментарію в педагогічній іміджології та специфіка його використання в педагогічній іміджології.

Інструментарій іміджології: Маніпулювання.

Інструментарій іміджології: Міфологізація.

Інструментарій іміджології: Емоціоналізація.

Інструментарій іміджології: Позиціювання.

Інструментарій іміджології: Акцентування інформації.

Інструментарій іміджології: Вербалізація.

Інструментарій іміджології: Архаїзація.

Інструментарій іміджології: Метафоризація.

Інструментарій іміджології: Візуалізація структурного образу.

Інструментарій іміджології: Опитування громадської думки.

Інструментарій іміджології:Форматування.

Інструментарій іміджології: Деталізація.

Інструментарій іміджології: Дистанціювання.

Інструментарій іміджології: Нейролінгвістичне програмування.

Основні поняття теми: інструментарій, маніпулювання, міфологізація, емоціоналізація, позиціювання, акцентування інформації, вербалізація, архаїзація, метафоризація, візуалізація структурного образу, опитування громадської думки, фориматування, деталізація, дистанціювання, нейролінгвістичне програмування.

Основна література: 9, 13, 17, 25, 28.

Додаткова література: 6, 17.


Лекція 3. «Я»-КОНЦЕПЦІЯ В ПОБУДОВІ ІМІДЖУ ПЕДАГОГА, ОРГАНІЗАТОРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (2 год.)


Структура «Я»-концепції. Когнітивна складова «Я»-концепції. Оцінна складова «Я»-концепції. Поведінкова складова «Я»-концепції. Функції «Я»-концепції. Розвиток «Я»-концепції. Модальності самостановлення. Самопізнання. «Я» і культура. Самооцінка особистості. Самопрезентація. Теоретичні основи самопрезентації. Зовнішні дані особистості і «Я»- концепція.

Методика визначення «Я»-концепції.

Основні поняття теми: «Я»-концепція, структура «Я»-концепції, самопізнання, «Я» і культура, самооцінка, самопрезентація, теоретичні основи самопрезентації, зовнішні дані особистості .

Основна література:

  1. Бернс Р. развитие «Я»-концепции и воспитание. – М., Педагогика,1986.

  2. Бех І.Д. Категорія ставлення в контексті розвитку «Я» особистості.// Педагогіка і психологія. – 1996. –№3. – С.9-21.

  3. Бурстін Д. Імідж .  СПб: Пітер, 2000.  216 с.

  4. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1998. 192 с.

  5. Монахов Г.А. Мелочи создают совершенство. Деловой и светский этикет. Благоприятный персональный имидж. – К.: Альтерпрес. 2001.  474 с.

  6. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми.  К., 1992.


Додаткова література:

  1. Іміджологія : навч . пос. /За заг. ред. З.І. Тимошенко. К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2004.– 207с.

  2. Сковорода Г.С. Пізнай в собі людину. – Л., 1995.

  3. Столин В.В. Самосознание личности.– М.: Изд-во МГУ, 1983.–286 с.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

СУЧАСНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ПЕДАГОГА ТА ДОШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ


Лекція 4. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ, ЕТИКЕТ І ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ПЕДАГОГА (2 год.)


Культура поведінки людини як сукупність загальнолюдських норм і форм життєдіяльності. Моральні цінності, уявлення про красу, доцільність, прийнятність людської поведінки. Етика і культура. Народні звичаї і традиції поведінки людини в побуті, в товаристві, дотримання загальноприйнятих норм поведінки в суспільстві. Педагогічний такт. Етикет як форма і правила поведінки в суспільстві, колективі, вдома. Культура педагогічної поведінки і вихованість. Культура організації міжособистісного педагогічного спілкування. Етикет міжособистісного спілкування. Види публічних виступів. Мистецтво поведінки в аудиторії, утримування уваги слухачів. Вербальне спілкування, його види. Ораторське мистецтво й імідж педагога, організатора дошкільної освіти. Методи переконання і навіювання в публічних виступах. Наради. Презентації. Збори.

Основні поняття теми: культура поведінки, моральні цінності, краса, прийнятність людської поведінки, етика і культура, народні звичаї і традиції, дотримання загальноприйнятих норм поведінки, педагогічний такт, етикет, культура педагогічної поведінки і вихованість, культура організації міжособистісного спілкування, етикет міжособистісного спілкування, мистецтво поведінки в аудиторії, утримування уваги слухачів, вербальне спілкування, ораторське мистецтво, методи переконання і навіювання, труднощі у педагогічному спілкуванні, педагогічні конфлікти, стилі спілкування.

Основна література: 1, 7, 14, 21, 25, 26, 28.

Додаткова література: 2, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 25.


Лекція 5. КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (2 год.).

Стилі стосунків організатора дошкільного навчального закладу з педагогічним колективом. Стилі спілкування. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі. Труднощі у педагогічному спілкуванні. Причини труднощів у педагогічному спілкуванні. Шляхи вирішення типових проблем у педагогічному спілкуванні. Педагогічні конфлікти. Засоби вирішення і запобігання конфліктів. Стратегія поведінки організатора дошкільної освіти у конфліктних ситуаціях.

Основні поняття теми: стилі стосунків, стилі спілкування, психологічний клімат, педагогічне спілкування, труднощі у педагогічному спілкуванні, педагогічні конфлікти, засоби вирішення конфліктів.

Основна література:1, 2, 3, 8, 10, 13, 14,16, 18, 19.

Додаткова література: 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 24.


Семінар 8. Корпоративний імідж працівників дошкільного освітнього закладу(2 год.).

Схожі:

Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання

Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма психологія педагогічної творчості для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Поняття «творчість». Необхідність творчості. Творчість і свідомість. Творчість і діяльність. Пізнання як творчість. Творчість як...
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма управління в системі дошкільної освіти для спеціальності 010101- дошкільне виховання
Управління в системі дошкільної освіти: Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010....
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет...
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconМетодичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Навчально-методична карта дисципліни «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільника»
Програма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма «Основи педагогічної мйстерності» для студентів за напрямом підготовки 010101 Дошкільна освіта „5 вересня, 2012 року с. Розробники: Резнік Н. О., старший викладач
Тема Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу як вищий рівень його професійної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи