Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. icon

Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ.
Скачати 78.94 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ.
Дата08.10.2013
Розмір78.94 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Змістовий модуль І.


РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ.

ЗМІСТ І СУЧАСНІ ПРОВІДНІ НАПРЯМИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ


Тема 1. Вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в Україні. Закономірності, принципи, зміст і завдання родинного виховання. Виховний потенціал родини


    1. Ознайомитися із Національною доктриною розвитку освіти й занотувати пріоритетні напрями родинного виховання в Україні.

 1. Проаналізувати розвиток теорії сімейного виховання від часів Київської Русі і до сьогодення. Звернути увагу на значення творів митрополита Іларіона (ХІ ст.) “Слово про закон і благодать”, Володимира Мономаха “Повчання”, Г.Сковороди “Вдячний Єродій” та інших українських письменників і педагогів у сімейному вихованні. Стисло законспектувати.

 2. Опрацювати і стисло законспектувати науково-літературні джерела стосовно виховного потенціалу родини та авторитету батьків.


Тема 2. Зміст і провідні напрями родинного виховання


 1. Проаналізувати і занотувати зміст і завдання родинного виховання у програмі ДНЗ. Із програми виховання дітей дошкільного віку “Малятко” (1999, С. 277-278, 281-282), «Дитина», «Я у Світі» випишіть завдання щодо родинного виховання дітей. З’ясуйте доцільність постановки відповідних завдань стосовно віку дитини.

 2. За книгою “Родинна педагогіка” том ІІ (авт. Ковбас Б., Костів В., стор. 33) опрацюйте і стисло законспектуйте стратегії сімейного виховання дитини відповідно до її вікових особливостей.

 3. За книгою А.Марушкевич “Родинна педагогіка” проаналізуйте параграф “Педагогічна культура сучасної української сім’ї” та параграф “Спілкування батьків з дітьми – основа родинного виховання”. Свої думки занотуйте в зошит.Змістовий модуль ІІ.

^ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗБАГАЧЕННЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ


Тема 3. Особливості виховання дітей у різних за

структурою сім’ях

 1. За книгою А.Марушкевич “Родинна педагогіка” опрацювати розділ 4 “Виховання дітей у молодій сім’ї”. У цьому контексті зверніть увагу на проблеми виховання дітей у сучасній сім’ї.

 2. Ознайомитися з різними типами неповних сімей та з’ясувати особливості родинного виховання у сім’ї, що розпалась, у позашлюбній сім’ї, в осиротілій сім’ї. зверніть увагу на особливості поведінки дітей із розлучених сімей та врахування в родинному вихованні цього моменту. Опрацьований матеріал стисло законспектувати.

 3. За книгою Ковбаса Б. Костіва В. “Родинна педагогіка” Т.2 проаналізувати та стисло законспектувати тему 20 “Удосконалення виховного потенціалу неповної сім’ї”.


Тема 4. Теорія і практика збагачення родинного виховання

 1. Опрацювати та стисло занотувати основні положення педагогічних праць з родинного виховання відомих педагогів-науковців, зокрема: Стельмаховича М. “Українська родинна педагогіка”, “Виховні цінності традиційної української родини”, “Українська народна педагогіка”.

 2. Законспектувати працю Макаренка А. “Книга для батьків”.

 3. Опрацювати праці Сухомлинського В. “Батьківська педагогіка”, “Виховання без покарань”, “Як виховати справжню людину”, “Лист молодому батькові” (у Т.5 Вибраних творів).

Результати опрацьованих матеріалів представити на семінарському занятті №4.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)


Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності магістранта, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Педагогіка вищої школи» – це вид науково-дослідної роботи магістранта, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.


Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано у наведених нижче таблицях.

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

6 бали

2.

Складання плану реферату

4 бал

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.


2 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

2 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

6 бали

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

10 бали

Разом

30 балівШкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)


^ Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

26 -30

Відмінно

Достатній

21-25

Добре

Середній

15-20

Задовільно

Низький

0-14

НезадовільноОрієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Сучасні технології родинного виховання»


 1. Зародження та розвиток родинного виховання в Україні.

 2. Розвиток ідей української народної педагогіки у науковій спадщині Мирослава Стельмаховича.

 3. Функції та характерні риси української родини.

 4. Роль народних традицій у сімейному вихованні.

 5. Роль ДНЗ у підвищенні педагогічної культури сім’ї.

 6. Сімейна педагогіка в системі педагогічних наук.

 7. Проблеми родинного виховання в спадщині Василя Сухомлинського.

 8. Родинне виховання дітей у педагогічній творчості А.Макаренка.

 9. Сім’я як фактор виховання.

 10. Василь Сухомлинський про особливості виховної роботи в сім’ях різних типів.

 11. Особливості взаємин і специфіка виховання дітей у розлученій сім’ї.

 12. Хата як виховний простір.

 13. Українська родина – творець і оберіг народної пісні, невичерпного джерела української національної культури.

 14. Педагогічна співпраця вихователів і батьків у збагаченні родинного виховання.

 15. Українська народна казка в родинному вихованні дітей.

 16. Морально-патріотичне виховання дітей у сім’ї.

 17. Родинне виховання як фактор формування особистості в педагогічній спадщині П.Юркевича.

 18. Особливості взаємодії з деякими типами сімей.

 19. Можливості батька, матері у психолого-педагогічному супроводі дитини, формуванні якостей майбутнього сім’янина.

 20. Вплив сім’ї на соціальний розвиток дитячої особистості: від минулого до сучасності.

 21. Еволюційний розвиток дошкільного виховання в Україні.

 22. Психолого-педагогічні основи сімейного виховання

 23. Родинне виховання як фактор формування особистості дошкільника.

 24. Особливості виховання вдома.

 25. Сутність українського родинного виховання.

 26. Визначення виховного потенціалу родини крізь призму ролі родинного виховання у становленні особистості.

 27. Педагогічні умови успішного родинного виховання і реалізація їх на практиці.

 28. Сім’я як специфічна педагогічна система.

 29. Родинні виховні традиції у професійній підготовці студентів педагогічних університетів.

 30. Педагогічні умови виховання дітей дошкільного віку в сім’ї.


Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з дисципліни «Сучасні технології родинного виховання».

Магістрант може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.

Схожі:

Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
Лекція вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Закономірності, принципи, зміст І завдання родинного виховання. Виховний...
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз
Скласти анотацію на статтю Богініч О. Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 18-19
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconЗмістовий модуль технологія виховання
Виховання як педагогічна категорія, як складова частина дисциплін блоку професійної та практичної підготовки. Основні функції виховання....
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconСистема поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Сучасні технології родинного виховання»
«Сучасні технології родинного виховання» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної...
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconVІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
Завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ. iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Зміст І методи навчання читати в історичному аспекті тема Аналіз програми з читання (3 год. 5 балів)
Проаналізувати програму з читання. Скласти таблицю динаміки формування читацьких умінь (змістова лінія – на вибір)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи