Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання icon

Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Скачати 93.59 Kb.
НазваПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Дата08.10.2013
Розмір93.59 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки україни

Київський університет імені БОРИСА Грінченка

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра методики і технологій дошкільної освіти


робоча навчальна програма

ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ


для спеціальності 7.010101 Дошкільне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)

за вимогами кредитно-модульної системи


Київ-2010

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ДНЗ


^ Лекція 1. Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей».

Сутність та особливості педагогічної технології. Структура педагогічної технології. Джерела педагогічних інновацій. Критерії передового педагогічного досвіду. Сутність поняття «оздоровчі технології». Роль оздоровчих технологій у процесі збереження здоров’я дітей. Значення діагностики та прогнозування фізичного та рухового розвитку дітей дошкільного віку.

^ Основні поняття теми: педагогічна технологія, здоров’язбережувальна технологія, здоров’язбережувальні уміння та навички, інновації, критерії, педагогічний досвід, діти дошкільного віку.


Література:

 1. Баранов А. Состояние здоровья детей дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9. – с. 7-11.

 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Новая школа, 1995. – 224с.

 3. Богініч О.Л. Оздоровчу ідеологію в життя малят // Дошкільне виховання. –2006.– №7. – с.7-9

 4. Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия. – // Педагогика. – 1991. – №9. – с.123-125

 5. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини.– К.: СПД Богданова А.М., 2006.– 220с.

 6. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 7. Денисенко Н.Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі: фізичне, психічне, соціальне здоров’я та передумови його формування //Дошкільне виховання. –2004.– №12.– с.4-6

 8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352с. (Альма-матер)

 9. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256с. (Сердце отдаю детям)

 10. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 176с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

 11. Івахно О. Здоров’язберігаючі технології в системі дошкільної освіти // Дитячий садок. – 2008. – червень 21-24. – с. 97–101.

 12. Кудрявцев В.Т, Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). Программно-методическое пособие. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296с.

 13. Організація оздоровчої роботи в ДНЗ / Уклад. Л.А. Швайка. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 253, [3] с.: іл.. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Керівнику»)

 14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологи: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 152 с.

 15. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упор. В.В. Єфремова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 160с.

 16. Стародубцева И. Физическое воспитание: инновационные технологоии // Дошкольное воспитание. – 2008. – №1. – с. 41-43.

 17. Педагогічна технологія: Посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Х.: Основа, 1995. – 192 с.

 18. Черниш З. І. Дбаємо про нові технології // Освіта і управління, №1, т.1.– 1997. – с.147-149

 19. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160с.Лекція 2. Державні документи про фізичне виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, розвиток.

Закони України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.

Державні програми навчання та виховання в дошкільних навчальних закладах («Малятко», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Зернятко», «Базова програма «Я у світі»).

^ Основні поняття теми: нормативні документи, програми навчання і виховання, форми роботи з фізичного виховання, інструктивно-методичні рекомендації, національна доктрина.


Література:

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» /М-во освіти і науки України, Акад. пед. Наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.: Богдана, 2003. – 325с.

 3. Дошкільне тіловиховання. Упор. Л.Калуська, З.Калуський, М.Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства». – К.: ред. ж. «Дошкільне виховання», 2001. – 55 с.

 5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». – К., 1993. – 22 с.

 6. Здоровий малюк: Програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів / Укл. Е.С. Вільчковський. – К.: ІЗМН, 1997. – 40 с.

 7. Здоров’я має стати головною цінністю для дитини: Спільна сесія АМН і АПН України / Освіта України. – 2001. – № 32. – с.5

 8. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – с.4-9

 9. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – с. 3-5

 10. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 11. Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму. – К.: ІЗМН, 1998. – 62с.Лекція 3. Сучасні наукові дослідження з проблеми оздоровлення дітей дошкільного віку в ДНЗ.

Активізація рухової діяльності дітей дошкільного віку як необхідність сьогодення у дослідженнях Богініч О.Л., Денисенко Н.Ф.

Навчання дітей вправ та ігор спортивного характеру. Дослідження проблеми у працях Дмитренко Т.І., Курка О.І.

Застосування ігрового методу у навчанні дітей фізичних вправ у дослідженнях Богініч О.Л.

Зміст та форми фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку у родині в дослідженнях Вільчковського Е.С.

Здоров’язбережувальний підхід до організації фізичного виховання в ДНЗ Змановського Ю.Ф.

Управління системою фізичного виховання в ДНЗ, системний контроль за організацією фізичного виховання у дослідженнях Денисенко Н.Ф.

^ Основні поняття теми: рухова діяльність, рухова активність, ігровий метод, театр фізичного виховання, система фізичного виховання, системний контроль, зміст, форми, засоби фізичного виховання, психогігієнічні засоби, система загартування, оздоровчі режими.


Література:

 1. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей засобами гри. Навчально-методичний посібник. – К.:СП. «ЧИП», 2001. – 126с.

 2. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Методичні вказівки до проведення занять з фізичної культури. – К., 1996. – 74с.

 3. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.О. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 308с.

 4. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 5. Дуброва В.П., Милашевич Е.П. Организация методической работы в дошкольном учреждении: Пособие. – М.: Новая школа, 1995. – 124с.

 6. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят: Авторський стиль роботи. К.: ІСДО, 1995. – 40с.

 7. Кудрявцев В.Т, Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). Программно-методическое пособие. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296с.

 8. Потапчук А.А., Овинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников. – Спб.: Речь, 2002. – 176с.

 9. Семейкин А.И., Красавина В.Ф., Дударь В.А., Колупаева М.С., Неупокоева А.М., Токарева В.И., Ровенская А.Н. Актуальные проблемы физического и трудового воспитания дошкольника: Учеб. Пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2000, – 38 с.^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ


Лекція 6. Діагностика та прогнозування стану здоров’я, фізичного та рухового розвитку дітей дошкільного віку.

Контроль за станом здоров’я та фізичного розвитку дітей. Медичні обстеження, функціональні проби, розподіл дітей на медичні групи.

Діагностика розвитку рухів дітей та контроль за організацією рухового режиму в ДНЗ. Якісні та кількісні показники розвитку рухів, вимоги щодо проведення обстеження рухової підготовленості дітей. Критерії оцінки рухової активності дітей.

Контроль за організаційними формами фізичного виховання в ДНЗ: обстеження предметно-розвивального середовища для розвитку рухової активності дітей, фізіологічна крива заняття з фізичної культури.

^ Основні поняття теми: діагностування, рівні здоров’я, фізичний розвиток, руховий досвід, фізична підготовленість, функціональні можливості дітей.


Література:

 1. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К.: ЫЗМН, 1998. – 62с.

 2. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.

 3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 4. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 5. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників //Дошкільне виховання. –2002.– №6.– с.14-16

 6. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 1996. – 31 с.

 7. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160с.

Лекція 7. Система фізичного виховання у сучасному ДНЗ.

Аналіз авторських програм «Здоров’ячок», «Театр фізичного виховання дошкільників» М.Єфименка, «Будь здоровим, малюк», Програми з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму (Е.С.Вільчковський), «Старт» (Р.О.Юдіна, Л.В.Яковлєва).

Організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ.

Комплексне використання традиційних та нетрадиційних засобів, форм роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я в ДНЗ.

Оптимальна рухова активність – необхідна умова всебічного розвитку дітей.

Створення матеріально-спортивного середовища в ДНЗ. Інструкція щодо забезпечення безпеки життя та здоров’я дітей під час використання спортивного знаряддя та інвентаря.

^ Основні поняття теми: авторські програми фізичного виховання дітей дошкільного віку, організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ, здоров’язбережувальне середовище, комплексний підхід.


Література:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 3. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників //Дошкільне виховання. –2002.– №6.– с.14-16

 4. Дошкільне тіловиховання. Упор. Л.Калуська, З.Калуський, М.Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 5. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят: Авторський стиль роботи. К.: ІСДО, 1995. – 40с.

 6. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 7. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упор. В.В. Єфремова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 160с.

 8. Стародубцева И. Физическое воспитание: инновационные технологи // Дошкольное воспитание.– 2008. – №2. – С.41-43.

 9. Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму. – К.: ІЗМН, 1998. – 62с.

 10. Современные технологи сохранения и укрепления здоров’я детей: Учеб. пособие / Под общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. (Учебное пособие).

 11. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998,. – 192 с.

 12. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160 с.

Схожі:

Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання

Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет...
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Професійно-педагогічна іміджологія: сутність І специфіка навчальної дисципліни (2 год.)
Програма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз
Скласти анотацію на статтю Богініч О. Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 18-19
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи