Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання icon

Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Скачати 482.15 Kb.
НазваПрограма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Сторінка1/3
Дата08.10.2013
Розмір482.15 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра методики і технологій дошкільної освіти


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА

В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

для спеціальності 7.010101-Дошкільне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст")


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010


ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи логіко-математичного розвитку дітей…………………………………………………………………... 14

^ Змістовий модуль ІІ. Організація методичної роботи в системі дошкільної освіти. . . . . . . . . . ………………………………………………………... 14

Змістовий модуль ІІІ. Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.……………………………………………………………15

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методичне керівництво

логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку» . . . . . . . .………..18

 1. Плани практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. .19

 2. Плани лабораторних занять ……………………………………………25

VІІ.  Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

VІІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання…………………………………38

Орієнтовна тематика ІНДЗ ………………………………………………………..40

ІХ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Х. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46

ХІ. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 47

ХІІ. Питання до екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….48

ХІІІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. .51

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


У професійній підготовці організатора суспільної дошкільної освіти важливе місце займає дисципліна «Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі». Ця дисципліна є складовою підготовки студентів спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У процесі викладання курсу реалізується між предметні зв’язки з такими курсами: вікова та педагогічна психологія, загальна та дошкільна педагогіка, фахові методики, дисципліни лінгвістичного циклів, управління в системі дошкільної освіти.

Структура навчальної дисципліни визначається як специфічною підготовки спеціаліста, так і змістом діяльності завідуючої (директора) дошкільного навчального закладу.

^ Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних підходів до діло ведення в дошкільному навчальному закладі та забезпечення фахової підготовки майбутніх організаторів суспільної дошкільної освіти до здійснення управлінської діяльності.

^ Основні завдання викладання дисципліни:

 • ознайомлення студентів з теоретичними основами і основними поняттями діловодства;

 • засвоєння студентами історії та етапів становлення документаційного забезпечення управлінської діяльності;

 • уточнення знань і умінь студентів щодо складання основних ділових документів;

 • ознайомлення студентів з класифікацією документів, їх обліком використанням та збереженням.

Студенти повинні знати:

 • становлення і розвиток документаційного забезпечення управлінської діяльності;

 • теоретичні основи і основні поняття діловодства;

 • нормативні документи щодо забезпечення діловодства в дошкільному навчальному закладі;

 • зміст роботи завідуючої дошкільного навчального закладу з діловодства;

 • принципи та основні вимоги до організації діловодства в дошкільному навчальному закладі;

 • підходи до кваліфікації документів;

 • загальні правила оформлення документів;

 • правила реєстрації та обліку документів в дошкільному навчальному закладі, оформлення їх у справи, використання та зберігання документів в дошкільному навчальному закладі.

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • орієнтуватись у нормативних документах щодо збереження діловодства в дошкільному навчальному закладі;

 • методично грамотно складати та оформляти основні ділові документи;

 • вміти класифікувати ділові документи дошкільного навчального закладу;

 • вміти реєструвати і обліковувати документи в дошкільному навчальному закладі, оформлювати їх у справи;

 • грамотно їх використовувати та зберігати;

 • надавати практичну допомогу працівникам дошкільного навчального закладу щодо складання і оформлення ділових документів.

^ Основні форми навчальної роботи викладача і студентів є: лекції і практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття, консультації. Деякі питання дисципліни внесені до тематики ІНДЗ.


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі»

(ОРК «Спеціаліст»)

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ^ Курс: підготовка спеціалістаНапрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

^ 2,5 кредитів


Змістові модулі:

4 модулі


Загальний обсяг дисципліни (години): 90 годинШифр та

назва напряму

0101 Педагогічна

освіта

Шифр та назва спеціальності:

^ 7.010101 – «Дошкільне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"спеціаліст"


Нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: 1

Лекції :16 годин
Практичні заняття

12 годин
Індивідуальна робота:

8 годин

Самостійна робота: 50 годин

Проміжний модульний контроль4 години

Підсумковий модульний контроль ( залік ) – 2 години
Тематичний план навчальної дисципліни «Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі»п/п

Назви модулів і тем

Разом

Лекції

Практ.

Сам ост.

Індивід.

ПМК

Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи дисципліни «Основи діловодства в ДНЗ»

Т.

1.1.

Вступ. Теоретичні основи і основні поняття діловодства.

5

2

1

2

-

-

Т.

1.2.

Історія та становлення документаційного забезпечення управлінської діяльності.

6

-

1

4

1

-

Т.

1.3.

Вимоги до оформлення документів. Класифікація документів. Реквізити.

6

2

-

4

-

-

Т.

1.4.

Управлінська документація. Нормативне забезпечення діловодства в ДНЗ.

7

2

-

4

1

-
Разом

25

6

2

14

2

1

Змістовий модуль 2.

Організаційно – розпорядчі документи.

Т.

2.1.

Поняття і вимоги до оформлення організаційних документів. (Статут, положення, план, тощо).

7

2

2

2

1

-

Т.

2.2.

Розпорядчі документи, їх види та правила оформлення (накази, розпорядження, правила тощо).

8

2

2

4

-

-

Т.

2.3.

Документи колегіальних органів (протоколи та витяги з них).

5

-

2

2

1

-

Т.

2.4.

Довідково-інформаційні документи (довідки, телефонограми тощо).

2

-

-

2

-

-
Разом

23

4

6

10

2

1

Змістовий модуль 3.

Документи з особового складу

Т.

3.1.

Заяви, їх види, вимоги до оформлення.

3

-

-

2

1

-

Т.

3.2.

Автобіографія. Поняття. Вимоги до оформлення.

5

-

-

4

1

-

Т.

3.3.

Трудова книжка. Поняття. Вимоги до оформлення і зберігання.

8

2

2

4

-

-

Т.

3.4.

Особова справа працівника, її зміст, вимоги до оформлення і зберігання.

6

2

-

4

-

-
Разом

23

4

2

14

2

1

Змістовий модуль 4

Організація роботи з документами в ДНЗ

Т.

4.1.

Реєстрація та облік документів в ДНЗ.

5

-

-

4

1

-

Т.

4.2.

Номенклатура справ та оформлення документів у справи.

6

2

-

4

-

-

Т.

4.3.

Використання та зберігання документів ДНЗ.

7

-

2

4

1

-
Разом

19

2

2

12

2

1
Всього

90

16

12

50

8

4^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі »

(ОРК «Спеціаліст»)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА

В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАВКЛАДІ»


Лекція 1.1. ВСТУП. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

^ ДІЛОВОДСТВА (2 год.)


Управління – одна з ролей менеджера. Предмет навчальної дисципліни. Ключові поняття «документ» та «документація». Документування управлінської діяльності як процес. Джерела навчальної дисциплін «Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі». Документоведення про способи фіксування інформації та носії інформації. Основні завдання навчальної дисципліни. Нормативні документи, що забезпечують діловодство в дошкільному навчальному закладі.

Основні поняття теми: документ, документація, документування, документування управлінської діяльності, документаційне забезпечення управління, робота з документами.

Рекомендована література:

Основна: 6; 7; 8; 11; 13.

Додаткова: 7; 10; 13; !4; 17; 19.


Практичне заняття 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ДІЛОВОДСТВА

Історія та становлення документаційного забезпечення управлінської діяльності (2 год.).


Лекція 1.2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.

^ КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ . РЕКВІЗИТИ.

Поняття «реквізити» документів. Види реквізитів: постійні та змінні.

Поняття «класифікація» документів та її мета. Класифікація документів: за змістом, за походженням, за місцем створення, за кількість порушених питань, за строками виконання, за терміном зберігання, за способом виготовлення, за стадіями створення, ступенем достовірності.

Поняття «бланк», «формуляр». Вимоги до оформлення окремих реквізитів документів: назва виду документа, датування документа, заголовок до тексту документа, текст документа, розподіл документа за смисловими блоками, оформлення підпису, поштова адреса, адресат, гриф затвердження, відмітка про наявність додатків, відбиток печатки.

Основні поняття теми: реквізит, постійні та змінні реквізити, класифікація документі, класи документів, бланк, формуляр, адресат, підпис, затвердження, назва виду документа.

Рекомендована література:

Основна: 1; 3; 7; 8; 13.

Додаткова: 1; 7; 13; 15; 17; 19.


Лекція 1.3. УПРАВЛІНСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ. НОРМАТИВНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОДСТВА (2 год.)


Поняття «ліцензія», статут дошкільного навчального закладу, план роботи

дошкільного навчального закладу на навчальний рік та оздоровчий період.

Поняття «нормативні документи» (закони України та підзаконні акти, відомчі документи).

Наказ МО України «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільному закладі» (січень, 1998р.) про документацію дошкільного навчального закладу.


Основні поняття теми: управлінська документація, нормативні документи, підзаконні акти, відомчі документи, Інструкція про ділову документацію.

Рекомендована література:

Основна: 2; 9; 10; 11; 12; 13.

Додаткова: 6; 7; 14; 17; 18; 19.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ


Лекція 2.1. ПОНЯТТЯ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ (2 год.)


Поняття «організацій» документи. Види організаційних документів: типові, зразкові та індивідуальні.

Поняття «положення», «статут», «інструкція», «посадова інструкція», «правила». Вимоги до оформлення організаційних документів.

Основні поняття теми: організаційні документи та їх види: типові, зразкові та індивідуальні, посадова інструкція, правила, положення, план роботи дошкільного навчального закладу тощо.

Рекомендована література:

Основна: 9; 10; 11; 12; 13.

Додаткова: 2; 6; 7; 13; 14; 16; 17; 18; 19.


Практичне заняття 2.1. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД. ВИДИ ПЛАНІВ (2 год.)


Лекція 2.2. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ, ЇХ ВИДИ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ (2 год.)


Поняття «розпорядчі» документи. Види розпорядчих документів.

Поняття «наказ» та «розпорядження». Класифікація наказів в дошкільному навчальному закладі.

Основні поняття теми: наказ, види наказів, розпорядження.

Рекомендована література:

Основна: 7; 9; 10; 11; 12; 13.

Додаткова: 7; 14; 16; 17; 18; 19.


Практичне заняття 2.2. НАКАЗИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

^ ЗАКЛАДІ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРАВИЛА

ОФОРМЛЕННЯ(2 год.)


Практичне заняття 2.3. ДОКУМЕНТИ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ.

ПРОТОКОЛИ, ЇХ ВИДИ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ, ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ(2 год.)


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ


Лекція 3.1. ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ЇХ ВИДИ.

ТРУДОВА КНИЖКА(2 год.)


Поняття «документи з особового складу» та їх види. Особливості та види заяв, автобіографія, резюме, особова справа тощо.

Поняття «трудова книжка», вимоги до оформлення і збереження в дошкільному навчальному закладі.

Основні поняття теми: документи з особового складу, заяви, автобіографія, резюме, особова справа, трудова книжка.

Рекомендована література:

Основна: 1; 2; 7; 8; 12; 13.


Практичне заняття 3. 1. ТРУДОВІ КНИЖКИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ (2 год.)


Лекція 3.2. ОСОБОВА СПРАВА ПРАЦІВНИКА. ЇЇ ЗМІСТ, ВИМОГИ ДО

ОФОРМЛЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ (2 год.)

Поняття «особова справа». Зміст особової справи, порядок розташування документів в особовій справі. Ведення особових справ в дошкільному навчальному закладі, вимоги до її збереження.

Основні поняття теми: особова справа, особовий листок з обліку кадрів, зміст особової справи та ведення їх.

Рекомендована література:

Основна: 3; 4; 7; 8; 12; 13.

Додаткова: 4; 7; 11; 14; 16; 17; 19.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Лекція 4.1. НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ В ДОШКІЛЬНОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У СПРАВИ(2 год.)


Поняття «номенклатура справ» та види номенклатур справ. Нормативні документи, що регламентують складання і оформлення номенклатури справ. Складання номенклатури справ. Оформлення номенклатури справ. Функції номенклатури справ та правила складання її. Основні групи документів, що складають номенклатуру справ дошкільного навчального закладу.

Основні поняття теми: номенклатура справ, види номенклатур, функції та правила номенклатури .

Рекомендована література:

Основна: 2; 6; 7; 8; 10; 12; 13.

Додаткова: 6; 7; 11; 14; 16; 17; 19.


Практичне заняття 4. 1. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ, ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІК (2 год.)


Навчально-методична карта дисципліни «Основи діловодства в ДНЗ»

Разом: год.: лекції – 16 год., практичні заняття – 12 год., самостійна робота – 50 год., ПМК – 4 год., інд.– 8 год.

Модулі

Змістовий модуль

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль VІ

^ Назва

модуля

Теоретичні основи дисципліни

«Основи діловодства в ДНЗ»

Організаційно-розпорядчі документи

^ Документи з особового складу

Організація роботи з документами

Кількість балів

за модуль

39 балів

50 балів

48 бали

42 бали

Лекції

1

2

3

4

5
6

7

8

^ Теми

лекцій

Вступ . теоретичні основи і основні поняття дисципліни

1 б.Вимоги до оформлення документів. 1 б.

Класифікація документів. Реквізити

Управлінська документація. Нормативне 1 б.

забезпечення діловодства

Поняття і вимоги до оформлення організаційних 1 б.

документів

Розпорядчі документи, їх види та правила оформлення 1 б.

Документи з особового складу, їх види. Трудова книжка, поняття, вимоги до оформлення і зберігання 1 б.

Особова справа працівника, її зміст, вимоги до оформлення і зберігання 1 б.


Номенклатура справ в ДНЗ та оформлення документів у справи. 1б.


^ Теми практичних

занять

Основні поняття діловодства. Історія та становлення документаційного забезпечення 11равлінської діяльності. 11б.Планування роботи ДНЗ на навчальний рік та оздоровчий період. Види планів. . 11б.

Накази в ДНЗ , їх класифікація та правила оформлення . 11б.

Документи колегіального органів. Протоколи та витяги з них. . 11б.

Трудова книжка , вимоги до оформлення і зберігання 11б.
Використання документів та зберігання їх в ДНЗ . 11б.

^ Самостійна робота

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ІНДЗ

30 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 1

(25 балів)

Модульна контрольна робота 2

(25 балів)

Модульна контрольна робота 3

(25 балів)


Модульна контрольна робота 4

(25 балів)


^ Підсумковий контроль

Залік


Плани практичних занять з дисципліни

«Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі»


Змістовий модуль І.

Теоретичні основи дисципліни діловодства в ДНЗ.


Практичні заняття 1.1.


  1   2   3

Схожі:

Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconПрограма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Професійно-педагогічна іміджологія: сутність І специфіка навчальної дисципліни (2 год.)
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconОснови діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
Самостійні 50 год. Індивідуальні 8 год. Консультації 5 год. Модульні к/р 4 год
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconПрограма психологія педагогічної творчості для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Поняття «творчість». Необхідність творчості. Творчість і свідомість. Творчість і діяльність. Пізнання як творчість. Творчість як...
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconПрограма управління в системі дошкільної освіти для спеціальності 010101- дошкільне виховання
Управління в системі дошкільної освіти: Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010....
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання у спеціальному дитячому закладі "
Водночас вчитель несе моральну І юридичну відповідальність за збереження життя І здоров'я дітей на час перебування в навчальному...
Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання iconПрограма методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи