VІ. завдання для самостійної роботи icon

VІ. завдання для самостійної роботи
Скачати 114.21 Kb.
НазваVІ. завдання для самостійної роботи
Дата08.10.2013
Розмір114.21 Kb.
ТипДокументи

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИЗмістовий модуль І.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМІДЖОЛОГІЇ


Тема 1. Вступ. Історія розвитку іміджології як науки – 6год.


1. На основі вивчення наукової літератури з’ясувати витоки та історію становлення науки іміджології.

2. Підготувати доповідь на тему «Духовні і етичні основи формування іміджу педагога».

3. Законспектувати працю Грибенко Н.Г.і Грибенок А.Є. «Имидж будущего учителя».


Тема 2. Методологічні засади педагогічної іміджології – 6 год.


 1. З’ясувати місце педагогічної іміджології в системі підготовки педагогів, організаторів дошкільної освіти .

 2. Дослідити зв’язки педагогічної іміджології з іншими науками ( відобразити схематично).

 3. Довести значення духовних і моральних основ в становленні привабливого іміджу педагога ( письмово).


Тема 3. Інструментальні засоби педагогічної іміджології – 6 год.

 1. Здійснити порівняльний аналіз основного інструментарію іміджології і визначити переваги та недоліки кожного (письмово).

 2. Законспектувати працю Панасюк О.Ю. «Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж».


Тема 4.: «Я»-концепція в побудові іміджу педагога, організатора дошкільної освіти  6 год.

 1. Спираючись на знання наукової літератури, дати власне визначення «Я»-концепції.

 2. Опираючись на власний досвід, провести дослідження факторів, що впливають на формування «Я»-концепції.

 3. Довести на прикладах, що зовнішні дані особистості впливають на її самооцінку.

 4. Підготувати міні – гімн собі ( бажано у віршованій формі).


Змістовий модуль ІІ.

^ СУЧАСНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ПЕДАГОГА ТА ДОШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ


Тема 5.: Фізіогноміка як наука і мистецтво в побудові іміджу педагога, організатора дошкільної освіти  8 год.

 1. Як не помилитися в «читанні» зовнішніх проявів людського обличчя? Довести на прикладах.

 2. Підготувати коротку історичну довідку про науку фізіогноміку.

 3. Підготувати методичні рекомендації педагогам дошкільних навчальних закладів щодо створення привабливого професійного іміджу.


Тема 6 : Тема: Педагогічний такт, етикет і професійний імідж педагога  6 год.

 1. Скласти бібліографію до теми «Педагогічний такт, етикет і професійний імідж педагога ».

 2. На основі вивчення наукової літератури скласти перелік труднощів, що можуть виникнути в процесі педагогічного спілкування і знайти способи їх запобігання та обґрунтувати методи виходу із цих труднощів.

 3. Проаналізувати дії викладачів вищої школи, які є виявом педагогічного такту.

 4. Законспектувати працю Живави Т.Г. «Імідж персоналу освітньої організації».


Тема 7.: Технологія створення привабливого іміджу педагога, організатора дошкільної освіти  8 год.


 1. Дати стислу характеристику головних типів поведінки педагогів у конфліктних ситуаціях.

 2. Прочитати твір А.С. Макаренка «Педагогічна поема» та проаналізувати різні типи педагогічних конфліктів і типів поведінки педагогів у конфліктних ситуаціях .

 3. Скласти професіограму педагогічного працівника.

 4. Описати відмінності у жестикуляції представників різних культур.

 5. Охарактеризувати етапи створення привабливого іміджу педагога, організатора дошкільної освіти.


Тема 8: Технологія створення іміджу дошкільного освітнього закладу – 8 год.


 1. Підготувати бібліографію до теми «Технологія створення іміджу дошкільного освітнього закладу» та визначитися в поняттях : особистий імідж, символіка особистого іміджу, імідж організації, імідж дошкільного закладу освіти.

 2. Підготувати критерії і показники іміджу дошкільного освітнього закладу.

 3. Скласти таблицю вимог до іміджу ДНЗ.

 4. Підготувати виступ на тему «Модель поведінки педагога».


Тема 9: Корпоративний імідж працівників дошкільного освітнього закладу  6 год.

1. Підготувати презентацію: «Корпоративний імідж дошкільного навчального закладу».


Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1.

^

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Таблиця 6.1.


Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

(max)

Термін

виконання

Змістовий модуль І.

^ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМІДЖОЛОГІЇ

Тема 1. Вступ. Професійно-педагогічна іміджологія: сутність і специфіка навч. дисц.

Індивідуальне заняття, семінарське заняття, залік

15

І-ІІ

Тема 2. Методологічні засади педагогічної іміджології

семінарське заняття, залік

15

ІІ-ІІІ

Тема 3.Інструментальні засоби педагогічної іміджології

Індивідуальне заняття, семінарське заняття, залік

10

ІІІ-ІV

Тема 4. «Я»-концепція в побудові іміджу педагога, організатора дошкільної освіти

Індивідуальне заняття, семінарське заняття, залік

20

ІV-V

Змістовий модуль ІІ.

^ СУЧАСНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ПЕДАГОГА ДОШК.ОСВІТ. ЗАКЛАДУ

Тема 5. Фізіогноміка як наука і мистецтво в побудові іміджу педагога, організатора дошкільної освіти

семінарське заняття, модуль­ний контроль, залік

15

V- VІ

Тема 6. Педагогічний такт, етикет і професійний імідж педагога

Індивідуальне заняття, модуль­ний контроль, залік

20

VІ-VІІ

Тема 7. Технологія створення привабливого іміджу педагога, організатора дошкільної освіти

семінарське заняття, модуль­ний контроль, залік

25

VІІ -VІІІ

Тема 8. Технологія створення іміджу дошкільного освітнього закладу

семінарське заняття, модуль­ний контроль, залік

20

VІІІ-ІХ

Тема 9. Корпоративний імідж працівників дошкільного освітнього закладу

Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модуль­ний контроль, залік

5

ІХ-Х

Разом: 60 год.

Разом: 145 балів^

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА


(навчальний проект)


Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.


Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи професійної іміджології» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.


Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.


Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.


Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:


 • науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 3^ 0 балів.Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

^ Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

4 бали

2.

Складання плану реферату

4 бал

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.

4 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

4 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

7 балів

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

7 балів

Разом

30 балів


Таблиця 7.2

^ Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)


^ Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

19-20

Відмінно

Достатній

15-16

Добре

Середній

11-12

Задовільно

Низький

10

Незадовільно^ Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Основи педагогічної іміджології»


 1. Витоки й основні віхи становлення іміджології як науки.

 2. Стан і тенденції розвитку педагогічної іміджології в Україні на сучасному етапі суспільного розвитку.

 3. Педагогічна іміджологія в системі підготовки педагогів, організаторів дошкільної освіти.

 4. Сучасні методологічні аспекти педагогічної іміджології. Категорії педагогічної іміджології.

 5. Специфіка іміджу педагогічного працівника ДНЗ.

 6. Принципи іміджування в педагогічній іміджології.

 7. Фізіогноміка як наука і мистецтво.

 8. Зовнішній вигляд педагога ДНЗ.

 9. Роль спілкування в побудові іміджу особистості педагога, організатора дошкільного навчального закладу.

 10. Вербальне спілкування й імідж педагога ДНЗ.

 11. Роль невербального спілкування в створенні іміджу педагога ДНЗ.

 12. Педагогічні конфлікти.

 13. Особливості професійного іміджу педагога, організатора дошкільного навчального закладу.

 14. Культура мовлення педагога ДНЗ.

 15. Педагогічна культура педагога ДНЗ.

 16. Модель поведінки педагога.

 17. Педагогічний такт, етикет і професійний імідж педагога.

 18. Шляхи створення привабливого іміду педагога.

 19. Психологічний аспект формування особистого іміджу.

 20. Віхи становлення педагогічної іміджології.

 21. Стан і тенденції розвитку педагогічної іміджології в Україні.

 22. Етика і культура педагога.

 23. Стратегія поведінки керівника ДНЗ у конфліктних ситуаціях.

 24. Особливості створення корпоративного іміджу ДНЗ.

 25. Умови формування позитивного іміджу ДНЗ


Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Основи педагогічної іміджології».

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.

Схожі:

VІ. завдання для самостійної роботи iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
VІ. завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
VІ. завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
VІ. завдання для самостійної роботи iconКонспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «управління капіталом»
Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Управління капіталом» (для студентів заочного відділення спеціальності...
VІ. завдання для самостійної роботи iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання
move to 0-22133046
VІ. завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи
Завдання Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та конспектом лекцій
VІ. завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи
Методичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Електротехнічні матеріали"
VІ. завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
VІ. завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
VІ. завдання для самостійної роботи iconТа контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)"
Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні...
VІ. завдання для самостійної роботи iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи