В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління icon

В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління
Скачати 77.54 Kb.
НазваВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління
Дата14.09.2012
Розмір77.54 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


затверджено
Вченою радою ВНТУ
Протокол №_____
від “___”_________200__ р.
Проректор з навчальної та

науково-методичної роботи
___________В.О. Леонтьєв^

Навчальна програма дисципліни


Вступ в інтелектуальні технології управління


Напрям підготовки 0914 - Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління


Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

6.0914 - Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління


Автор: _________________ Мітюшкін Ю.І., доцент кафедри КСУ


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____

від “____”____________200__ р.
Зав. кафедри ___________________ Дубовой В.М.Програма прорецензована ___________________________________________

та схвалена на засіданні кафедри _____________________________________

Протокол №____ від “____”_______________200__ р.
Зав. кафедри

_____________________________________________________
Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Методичної комісії
______________________Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Вченої ради інституту
Васюра А.С.Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Методичної ради
В.О. Леонтьєв
^ Мета та задачі дисципліни


Курс “Вступ в інтелектуальні технології управління” є одним з базових в рамках теоретичної і практичної підготовки студентів напряму 0914 “Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”. Адже інтелектуальні технології є тими засобами моделювання систем управління, які дають можливість створення ефективних керуючих моделей в тих галузях, де традиційні засоби моделювання не дають належного ефекту.

В рамках курсу вивчаються основні поняття теорії нечітких множин, нечітких баз знань, нейронних мереж та генетичних алгоритмів. Також студенти ознайомлюються із основними поняттями теорії систем та теорії управління, тривіальними прикладами практичного використання інтелектуальних засобів в системах управління.

Матеріал, що вивчається в рамках курсу, забезпечує основу для вивчення таких дисциплін, як “Основи сучасних інтелектуальних технологій” та “Інтелектуальні технології”.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- особливості основних атрибутів теорії нечітких множин – нечітких чисел, лінгвістичних змінних, функцій належності, нечітких логічних висловлювань тощо;

- основні моделі нейрона, типи функцій активації, принцип побудови та навчання найпростіших нейронних мереж;

- основні терміни теорії генетичних алгоритмів, особливості проведення основних генетичних операцій;

- основні поняття теорії систем, загальну характеристику наукових дисциплін, що забезпечують вивчення систем управління;

- місце інтелектуальних технологій в сучасній теорії управління.


На основі засвоєних знань майбутні спеціалісти повинні вміти:

- за допомогою програмних засобів моделювати елементарні нечіткі числа, функції належності та нечіткі бази знань;

- в ручному режимі проводити навчання найпростіших нейронних структур, а також здійснювати основні генетичні операції над абстрактними множинами елементів;

- моделювати найпростіші об’єкти “входи-вихід” за допомогою нечітких баз знань.


^ Дисципліна складається з 3-х модулів.

Зміст дисципліни


Вступ.

Основні поняття та визначення. Властивості здатності до навчання та лінгвістичності. Загальні відомості про нечіткі множини, нейронні мережі та генетичні алгоритми.


^ Загальні характеристика нечітких множин та нечітких баз знань.

Особливості класичної теорії множин. Історія зародження та розвитку теорії нечітких множин. Поняття нечіткості, нечіткої множини, функції належності. Основні поняття теорії нечітких множин. Способи формалізації нечітких множин та їх функцій належності. Властивості нечітких множин. Основні операції над нечіткими множинами. Поняття нечіткості та ймовірності. Спільні й відмінні риси теорії ймовірності та теорії можливості. Моделювання об’єкта управління за допомогою теорії нечітких множин: формалізація входів та виходів, введення лінгвістичних змінних. Функції належності: основні різновиди, переваги та недоліки. Метод побудови функцій належності. Нечіткі бази знань, їх основні атрибути. Матриця знань. Нечіткі логічні висловлювання. Формалізація нечітких баз знань нечіткими логічними рівняннями.


^ Основні поняття нейронних мереж.

Нейрони, природні та штучні нейронні мережі. Історія виникнення перших моделей нейронів. Нейронна мережа як модель нервової системи. Особливості нервових клітин. Математична модель нейрону. Функції активації, різновиди моделей нейронів. Властивість навчання як характерна особливість нейронних мереж. Приклад “собаки Павлова”. Правило Хебба. Особливості різних методів навчання нейронних мереж.


^ Генетичні алгоритми.

Історія виникнення та розвитку генетичних алгоритмів. Загальна характеристика, основні поняття: популяція, міра відповідності, відбір. Загальний принцип побудови генетичних алгоритмів, їх основні етапи та кроки. Різновиди структур генетичних алгоритмів. Основні операції генетичних алгоритмів: схрещування та мутація, особливості їх виконання. Основні стратегії використання генетичних алгоритмів, їх переваги.


^ Основні наукові дисципліни, що забезпечують дослідження систем управління.

Поняття системи, варіанти її визначення. Загальна структура АСУ, призначення її основних компонентів. Характеристики та властивості систем, їх класифікація. Комп’ютеризовані системи управління. Структура комп’ютерної мережі. Обчислювальна техніка та мікропроцесорні засоби в системах управління: історія виникнення, основні напрямки розвитку. Загальна класифікація, особливості різних типів. Структура та характеристики типових мікропроцесорів. Програмне забезпечення систем управління. Суть обєктно-орієнтованого програмування, його особливості та переваги. Порівняльна характеристика структурного та обєктно-орієнтованого програму­вання. Дослідження операцій в системах управлінлня. Надійність систем управління: суть наукового напрямку, основні поняття та визначення. Теорія інформації: мета та задачі. Поняття інформації. Особливості та основні інформаційні характеристики сигналів. Помилки першого та другого роду, способи їх визначення. Основні моделі обробки інформації в системах управління. Теорія автоматичного управління: предмет та задачі досліджень, основні поняття та визначення. Принцип моделювання процесів управління в різних типах систем. Особливості моделей лінійних, нелінійних, оптимальних та адаптивних систем управління.


^ Методологія застосування інтелектуальних технологій в задачах управління.

Принцип формування нечітких правил в задачах автоматичного та ситуаційного керування. Особливості задач діагностики, багатокритеріальної оцінки, багатофакторного аналізу. Принципи лінгвістичного моделювання в задачах управлін-ня: лінгвістичність вхідних та вихідних змінних, формування залежності “вхід-вихід” у вигляді нечіткої бази знань, ієрархічність баз знань, оцінка якісних змінних за принципом термометра, двоетапна настройка нечітких баз знань.


Лабораторні роботи 1. Дослідження характеристик розподілу ймовірності та можливості нечітких подій.

 2. Моделювання функцій належності з різними параметрами.

 3. Моделювання функцій активацій нейронів.

 4. Навчання найпростішої нейронної мережі в режимі діалогу.

 5. Моделювання найпростіших генетичних операцій.

 6. Модифікація змінних параметрів нечіткої бази знань.

 7. Представлення об’єктів управління у вигляді нечітких баз знань.


Основна література


 1. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. – 320 с.

 2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 167 с.

 3. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.

 4. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 312 с.

 5. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Вороновский Г.К. и др. - Харьков: Основа, 1997. – 212 с.

 6. Глушков В.М. Введение в АСУ. - К.: Технiка, 1974. - 320с.

 7. Советов Б.Я. АСУ: Введение в специальность. - М.: Высшая школа, 1989. – 128 с.

 8. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 176 с.

 9. Теория автоматического управления. Т. 1,2 / Под ред. А.А. Воронова. – М.: Высшая школа, 1977.Додаткова література


 1. Архангельский В.И., Богаенко И.Н., Грабовский Г.Г., Рюмшин Н.А. Системы фуцци-управления. – К.: Техніка, 1997. – 208 с.

 2. Куссуль Э.М. Ассоциативные нейроподобные структуры. - К.: Техніка, 1992. – 210 с.

 3. Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети. – М.: Энергия, 1989. – 178 с.

 4. Нечеткие множества в теории возможностей: последние достижения \ Под ред. Р.Р. Ягера. – М.: Сов. радио, 1986. – 408 с.

 5. Дубовой В.М. Моделювання систем контролю та керування: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 175 с.

 6. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования. - К.: Высшая школа, 1986. – 240 с.Схожі:

В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Дисципліна “Комп’ютерні мережі в системах управління” є однією з дисциплін спеціалітету, в рамках вивчення якої майбутні спеціалісти...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка бакалаврів, що включає вивчення фундаментальних принципів автоматичного...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інтелектуальні технології управління» для студентів напряму підготовки 050201
Нехай існує деяке твердження L, яке включає деякий невизначений параметр X={x1, x2, x3,…}
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Проектування комп’ютеризованих систем управління
Дисципліна „Проектування комп’ютеризованих систем управління” є однією з фундаментальних дисциплін спеціалітету, оскільки одним з...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconПрограма дисципліни “Інтелектуальні технології оптимізації”
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних систем управління, протокол № від " " 2008 р
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconВ. О. Леонтьєв програма дисципліни
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних систем управління, протокол № від " "    2006 р
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconВ. О. Леонтьєв програма дисципліни
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних систем управління, протокол № від " "    2006 р
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconНавчальна програма дисципліни “Інформаційні технології в системах управління”
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчальної процесу та його
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" для студентів спеціальності 050201
Штучний інтелект". Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем упраління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи