Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Скачати 75.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Дата14.09.2012
Розмір75.41 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


Інститут автоматики, електроніки і комп’ютерних систем управління

Факультет комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВНТУ

Протокол № ________

від " ___ " _________ 2005р.


Проректор з навчальної та науково-методичної роботи

В.О. Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни


Вступ в інформаційні технології в менеджменті”


Напрям підготовки 0914 – Системи управління і автоматика

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

6.0914.00 – "Комп`ютеризовані системи автоматики та управління"


Автор: ______________ Глонь О.В., ст. викладач кафедри КСУ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____ від "___"____________2005р.

Зав. кафедри КСУ Дубовой В.М.

Програма прорецензована

та схвалена

на засіданні кафедри ________Протокол №____ від “ ”______ 2005р.

Зав. кафедри __________________ Квєтний Р.Н.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

Інституту автоматики, електроніки і комп'ютерних систем управління

Протокол №____ від "___"____________2005р.

Голова Методичної комісії Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ІнАЕКСУ

Протокол №___ від "___"____________2005р.

Голова Вченої ради інституту ______________ Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від "___"____________2005р.

Голова Методичної ради ______________ В.О. Леонтьєв


^ 1. Мета та задачі дисципліни


Дисципліна "Вступ в в інформаційні технології в менеджменті" забезпечує засвоєння основних особливостей застосування інформаційних технологій в менеджменті, а також вміння використовувати існуючі програмні засоби для розв’язання поставлених задач.

Знання, набуті студентами, використовуються при роботі в галузі комп’ютеризованих систем в менеджменті.


  1. ^ Зв’язок з іншими дисциплінами


Знання, набуті студентами, використовуються при вивчені таких дисциплін як: “Коп’ютеризовані системи управління”, “Експлуатація ЕОМ”, “Теорія інформації” та інш.


  1. Завдання вивчення дисципліни.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • Призначення та загальну структуру автоматизованих систем управління;

 • Інформаційні технології, програмні засоби сучасних ІТ;

 • Основні принципи та правила роботи з табличними процесорами;

 • Формати даних та види адресації в Excel;

 • Особливості застосування Excel при роботі з базами даних;

 • Основні терміни в менеджменті систем;

 • Класифікацію, характеристики та властивості систем;

 • Види моделей, їх призначення;

 • Основні положення спеціалізованих дисциплін.


На основі набутих знань студент повинен уміти:

 • Створювати, форматувати та друкувати електронні документи в табличному процесорі Excel;

 • Виконувати автоматичні розрахунки за допомогою функцій та формул Excel;

 • Створювати ілюстративні матеріали за допомогою засобів Excel;

 • Створювати та працювати з базами даних в Excel;

 • Створювати статистичні звіти засобами Excel.Дисципліна складається з 4 модулів.


^

2. Зміст дисципліни2.1. Вступ. Інформаційні технології. Табличний редактор MS Excel.

Вступ. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій в АСУ. Призначення та загальна структура АСУ. Інформаційні технології. Програмні засоби сучасних ІТ.

2.2. Історія розробки прикладної програми Microsoft Excel. Особливості табличного процесора Excel, основні поняття та терміни. Створення текстових документів в середовищі Excel. Виділення елементів та оформлення таблиці. Вирівнювання вмісту комірок, встановлення шрифту. Створення робочої книги.

2.3. Формати даних. Формат чисел, маски форматів. Особливості вводу даних в Excel. Робота з формулами, масивами та функціями в Excel. Відносна та абсолютна адресація.

2.4. Види та принципи створення ілюстративних матеріалів. Типи діаграм та графіків. Модифікація та форматування діаграм. Вставка рисунків.

2.5. Робота зі списками та базами даних в Excel. Основні визначеня, правила створення списків. Поняття фільтру, автофільтру та розширеного автофільтру, форми та сортування бази даних. Використання функцій баз даних.


2.6. Менеджмент комп’ютеризованих систем.

Друкування таблиць, терміни та особливості. Основні параметри друку, вікно “Печать”. Режим попереднього перегляду.

2.7. Основні терміни в менеджменті комп’ютеризованих систем. Поняття системи, підходи до визначення поняття “система”. Поняття будови і функціонування комп’ютеризованих систем. Функції комп’ютеризованих систем в менеджменті.

2.8. Класифікація систем, їх характеристики та властивості. Особливості комп’ютеризованих систем та їх застосування в менеджменті. Структура комп’ютерної мережі.

2.9. Поняття структури системи, різновиди структур. Форми представлення структур. Представлення системи за допомогою графів. Основні терміни теорії графів. Графи та їх види. Способи опису графів.

2.10. Моделі, їх призначення, функції та види. Поняття „моделі” та „моделювання”. Постановка задачі моделювання. Характеристики моделей.


2.11. Інтелектуальні, мікропроцесорні та програмні засоби.

Інтелектуальні засоби моделювання процесів управління. Основні напрямки та положення. Моделювання процесів управління в менеджменті. Алгоритмічне та програмне забезпечення. Задачі, цілі та особливості застосування інтелектуальних технологій при моделюванні. Програмні засоби інтелектуальних технологій.

2.12. Обчислювальна техніка. Мікропроцесорні засоби систем управління. Історія виникнення та розвитку мікропроцесорних засобів в системах управління. Основні напрямки досліджень. Структура та характеристики мікропроцесорів.

2.13. Програмні засоби систем управління. Обєктно-орієнтоване програмування. Напрямки розвитку підходів до програмування. Особливості та переваги обєктно-орієнтованого програмування. Порівняння структурного та обєктно-орієнтованого програму­вання.

2.14. Застосування інтелектуальних технологій для розвязання прикладних задач. Основи нечіткої логіки. Поняття нейронних мереж і генетичних алгоритмів. Історія виникнення та розвитку генетичних алгоритмів.


2.15. Основні положення спеціалізованих дисциплін.

Дослідження операцій. Надійність систем управління. Предмет курсу. Основні поняття та положення. Визначення помилок першого та другого роду.

2.16. Теорія інформації, цілі та задачі дисципліни. Інформація в задачах управління. Поняття інформації. Особливості та характеристики інформаційного сигналу. Види інформації в системах управління.

2.17. Теорія автоматичного управління, основні поло­ження. Предмет та задачі курсу, основні поняття та визначення. Висновок щодо прочитаного матеріалу, підбиття підсумків. Головні напрямки досліджень в галузі теорії автоматичного управління.


^ 3. Лабораторні заняття


1. Знайомство з Microsoft Office. Основні правила заповнення таблиць в Excel.

2. Робота за електронними таблицями, створення документів.

3. Використання формул та функцій в електронних документах.

4. Створення та форматування діаграм в Excel.

5. Робота з базами даних в Excel.

6. Розв’язання задачі прибут­ковості цінних паперів.

7. Розробка ста­тистичних звітів в середовище Excel.

8.Створення складного елек­тронного доку­мента в Excel.

9.Створення зведених таблиць.

10.Використання табличних реда­кторів для розв’я­зання прикладних задач з оцінки та аналізу даних


4. Література
^
Основна література

 1. Воробйов В.В. Microsoft Excel 2000:Посібник для початківця.–К.:2000.-36с.

 2. Глушков В.М. Введение в АСУ. К.: Технiка, 1974.- 320с.

 3. Зайден М. Excel 2000 наглядно, понятно, быстро. - М.: ЛБЗ, 1999.

 4. Ковальски М. Excel 2000 без проблем. - М.: Бином, 1999.

 5. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу. Навчальний посібник.- Вінниця, Нова книга,2004. – 176с.

 6. Ротштейн А.П. Интелектуальные технологиии идентификации. Винница: Вінниця–УНІВЕРСУМ, 1999. – 320 с.

 7. Советов Б.Я. АСУ. Введение в специальность, М.: Высшая школа, 1989. – 128 с.

 8. Excel 2000: Справочник (наиболее полное руководство). - СПб.: Питер, 1999.Додаткова література

 1. Дубовой В.М. Моделювання систем контролю та керування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 175с.

 2. Колесников А., Пробитюк А. “Excel 7.0 для Windows 95”, 1996, 284с.

 3. Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования. К., Высшая школа 1998 г.

 4. Осейко Н. Excel 5.0 для пользователя. К.: Торгово-издательское бюро ВНУ, 1994.

 5. Excel для чайников. К.: Бином, 1996, 326с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13408
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13409
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи