Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Скачати 70.82 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Дата14.09.2012
Розмір70.82 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


Інститут автоматики, електроніки і комп’ютерних систем управління

Факультет комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВНТУ

Протокол № ________

від " ___ " _________ 2006р.


Проректор з навчальної та науково-методичної роботи

В.О. Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни


Основи системотехніки інтелектуальних інформаційних систем”


Напрям підготовки 0914 – Системи управління і автоматика

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

6.091400 – "Комп`ютеризовані системи автоматики та управління"


Автор: ______________ Глонь О.В., доцент кафедри КСУ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____ від "___"____________2006р.

Зав. кафедри КСУ Дубовой В.М.

Програма прорецензована

та схвалена

на засіданні кафедри ________Протокол №____ від “ ”______ 2006р.

Зав. кафедри __________________

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

Інституту автоматики, електроніки і комп'ютерних систем управління

Протокол №____ від "___"____________2006р.

Голова Методичної комісії Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ІнАЕКСУ

Протокол №___ від "___"____________2006р.

Голова Вченої ради інституту ______________ Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від "___"____________2006р.

Голова Методичної ради ______________ В.О. Леонтьєв


^ 1. Мета та задачі дисципліни


Дисципліна "Основи системотехніки інтелектуальних інформаційних систем" забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів побудови інтелектуальних інформаційних систем, а також вміння застосовувати теоретичні знання та існуючі програмні засоби для розв’язання поставлених задач.

Знання, набуті студентами, використовуються при роботі в галузі інтелектуальних інформаційних систем.


  1. ^ Зв’язок з іншими дисциплінами


Курс базується на дисциплінах: «Вища математика», «Вступ в інтелектуальні технології управління», «Алгоритмічні мови та програмування». Курс використовується при вивченні дисциплін «Інтелектуальні технології», «Штучний інтелект та розпізнавання образів», «Теорія автоматичного управління» в дипломному проектуванні та при підготовці магістрів.  1. Завдання вивчення дисципліни.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • Основні поняття системотехніки інтелектуальних інформаційних систем;

 • Основні напрямки та застосування інтелектуальних технологій та штучного інтелекту;

 • Системотехніку інтелектуальних систем, в тому числі систем, заснованих на знаннях;

 • Моделі представлення знань ті їх реалізацію, методи видобутку (екстракції) знань та їх особливості.На основі набутих знань студент повинен уміти:

 • застосовувати теоретичні знання з системотехніки інтелектуальних інформаційних систем при розв’язанні простих практичних задач.Дисципліна складається з 2 модулів.


^

2. Зміст дисципліни2.1. Штучний інтелект та інтелектуальні інформаційні системи.

Вступ. Мета і задачі курсу. Основні терміни і визначення. Поняття система, елемент, структура, зв’язок, системотехніка, інтелект, штучний інтелект, інтелектуальна система, інтелектуальна інформаційна система. Історія розвитку поняття “система”.

2.2. Історія виникнення та розвитку інтелектуальних інформаційних технологій. Філософські, технічні, наукові передумови для створення штучного розуму. Сучасна класифікація інтелектуальних технологій. Основні галузі застосування штучного інтелекту. Приклади задач, що розв’язуються за допомогою інтелектуальних технологій.

2.3. Розпізнавання образів. Історія розвитку, галузі застосування. Приклади програм машинного перекладу. Основні поняття та визначення: розпізнавання, класифікація, кластеризація, вирішувальна функція, метрика. Побудова дерева рішень. Метод найближчого сусіда, критерій найменшої відстані.

2.4. Особливості та методи реалізації систем зі спілкуванням на природній мові. Основні класи ПМ-систем. Системи мовного спілкування. Принципи побудови. Системи обробки візуальної інформації. Приклади сучасних систем мовного спілкування та обробки візуальної інформації .

2.5. Теоретичне підґрунтя сучасних інтелектуальних технологій: логічне програмування, нейроні мережі та нечітка логіка, мурашині алгоритми, генетичні алгоритми та еволюційне програмування, квантові та ДНК-обчислення. Історія виникнення та динаміка розвитку


2.6. ^ Експертні системи.

Історія розвитку й області застосування систем, заснованих на знаннях. Основні визначення та поняття. Схема функціонування системи, заснованих на знаннях, особливості, області та критерії застосування, обмеження та переваги. Реалізація на ЕОМ систем, заснованих на знаннях.

2.7. Технологія роботи з експертними системами, відмінність від технології застосування «звичайних» програм. Класифікація експертних систем і сучасні тенденції їхнього розвитку. Типові склад і структура експертних систем. Приклади практичних експертних систем. Програмні засоби створення експертних систем.

2.8. Побудова бази знань: опис предметної області, види ієрархій в предметних областях і зв’язки між ними, вибір метода та моделі представлення знань, одержання знань. Визначення характеру розв’язуваної задачі, виявлення об’єктів предметної області, встановлення взаємозв’язків між об’єктами, формалізація знань.

2.9. Знання, видобуток знань, інженерія знань. Особливості та моделі представлення знань. Властивості та характеристики моделей представлення знань. Декларативні та процедурні моделі. Способи опису знань.

2.10. Реалізація моделей представлення знань. Логічні, мережні та продукційні моделі, сценарії та ленеми. L-мова та ленема. Фрейми та семантичні мережі. Елементи логіки предикатів.

2.11. Технологія розробки експертних систем: одержання знань, вибір моделі представлення знань, робота інженера по знаннях. Проблеми та методи отримання інформації від експертів. Схеми лінгвістичної взаємодії, отримання спільного коду.

2.12. Класифікація методів видобування знань. Особливості пасивних та активних методів видобування знань, групові методи. Характеристики активних індивідуальних та групових методів видобування знань. Ігри з експертом та текстологічні методи видобування знань.


^ 3. Лабораторні заняття


 1. Первинна обробка експери­ментальних даних для задачі ідентифі­кації нелінійної залежності.

 2. Побудова та дослідження дерева рішень для задачі класифікації ірисів.

 3. Класифікації ірисів за методом найближчого сусіда.

 4. Навчання штучної нейронної мережі для кла­сифікації ірисів.4. Література
^
Основна література

 1. Искусственный интеллект: В 3 кню Кн. 1. Системы общения и экспертные системы: Справочник/ Под ред. Э.В. Попова. – М.: Радио и связь, 1990. – 464с.

 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник. – Львів.: “Новий світ – 2000”. – 424с.

 3. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. М.: Мир, 1991, 568с.

 4. Любарский Ю.Я. Интеллектуальные информационные системы. М.: Наука, 1990, 227с.

 5. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д.А.Поспелова.- М.: Наука, 1986.- 408с.

 6. Прикладные нечеткие системы: Пер. с япон. / К.Асан, Д. Ватада, С. Иван и др.; под ред. Т.Тэрано, К.Асан, М. Сугэно- М.:Мир,1993-368с.

 7. Ротштейн А.П. Интелектуальные технологиии идентификации. Винница: Вінниця–УНІВЕРСУМ, 1999. – 320 с.

 8. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 388с.

 9. Ямпольский Л.С., Лавров О.А. Штучний інтелект у плануванні та управлінні виробництвом : Підручник. – К.: Вища. шк., 1995. – 255 с.
^
Додаткова література

 1. Алиев Р.А., Абдинееев Н.М., Шахназаров М.М. Производственные системы с искусственным интеллектом. – М.: Радио и связь, 1990. – 264с.

 2. Дюбуа Д., Прадт А. Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике. М.: Радио и связь.- 1990.- 288с.

 3. Малышев Н.Г. и др. Нечёткие модели для экспертных систем в САПР. М.: Энергоатомиздат, 1991.– 263с.

 4. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике. Винница : Континент-ПРИМ, 1996.- 132c.

 5. Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ: Пер. с англ./ Предисл. Г.С. Осипова. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 320с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13408
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13409
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи