Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління icon

Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління
Скачати 53.73 Kb.
НазваНавчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління
Дата14.09.2012
Розмір53.73 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО


Вченою радою ВНТУ

Протокол №____

від “___” __________2008 р.

Проректор з навчальної та

науково-методичної роботи

В.О. Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни

Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління


Напрям підготовки 0502 – Системна інженерія

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

6.050201 – Системи управління і автоматики

Автор: __________ Грищук Т.В., асистент кафедри КСУ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Зав. кафедри КСУ _____________ Дубовой В.М.

Програма прорецензована ____________________________________

та схвалена

на засіданні кафедри АІВТ Протокол № ___ від “___” ________ 2008 р.

Зав. кафедри ________________ Квєтний Р.Н.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Голова Методичної комісії ________________ Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ІнАЕКСУ

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Голова Вченої ради інституту ________________ Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Голова Методичної ради ____________ Леонтьєв В.О.

^ 1. Мета та задачі дисципліни


Дисципліна “Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління” забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів системного управління розробкою комп’ютеризованих систем управління, а також вміння застосовувати теоретичні знання та існуючі програмні засоби для розв’язання поставлених задач.

Знання, набуті студентами, використовуються при роботі в галузі комп’ютеризованих систем управління.


^ 1.1. Зв’язок з іншими дисциплінами


Курс базується на дисциплінах: “Вища математика”, “Алгоритмічні мови та програмування”. Курс використовується при вивченні дисциплін “Комп’ютеризовані системи управління”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Штучний інтелект” та ін.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни


В результаті вивченні дисципліни студенти повинні оволодіти базовими поняттями про:

 • основні поняття системотехніки в комп’ютеризованих системах управління;

 • основні принципи архітектурного та об’єктно-орієнтованого проектування систем;

 • основні принципи управління процесом розробки комп’ютеризованих систем управління.


На основі набутих знань студенти повинні вміти:

 • застосовувати набуті знання з системотехніки в комп’ютеризованих системах управління при розв’язанні простих практичних задач.Дисципліна складається з 2 модулів.

^ 2. Зміст дисципліни

2.1. Автоматизація управління підприємством

Вступ. Мета і задачі курсу. Основні поняття автоматизації управління. Загальносистемні питання інформатики в управлінні виробництвом. Поняття інформаційної системи.

2.2. АСУП. Методи теорії управління, що використовуються в АСУП. Типи та моделі підприємств Сучасні підходи до побудови систем управління підприємствами.

2.3. Основні підходи до автоматизації управління підприємством. Класифікація систем автоматизації управління підприємствами. Галузі застосування та приклади реалізації інформаційних систем.

2.4. Загальні відомості про управління проектами. Поняття проекту. Класифікація проектів. Основні фази проектування інформаційної системи. Процеси, що протікають протягом життєвого циклу інформаційної системи.

^ 2.5. Методологія і технологія розробки інформаційних систем

Загальні принципи проектування систем. Візуальне моделювання. Структурні методи аналізу і проектування програмного забезпечення. Структурне проектування ПЗ.

2.6. Об’єктно-орієнтовані методи аналізу і проектування програмного забезпечення. Об’єктно-орієнтований аналіз. Архітектурний аналіз. Аналіз варіантів використання. Об’єктно-орієнтоване проектування. Проектування архітектури системи. Проектування елементів системи. Уніфікована мова моделювання UML.

2.7. Проектування баз даних. Рівень постійних об’єктів бази даних. Модель об’єктної бази даних. Об’єктно-реляційна модель базі даних. Модель реляційної бази даних. Проектування інтерфейсу користувача.

^ 2.8. Сучасні технології програмування комп’ютеризованих систем управління

Програмне забезпечення комп’ютеризованих систем для управління ресурсами ОС Windows. Вступ в WSH. Огляд технологій скриптинга. Робота з об’єктами в VB-скриптах. Бібліотеки класів та їх перегляд. Структура скрипта. Обробка помилок в скриптах та відлагодження. Робота з вікнами повідомлень. Отримання інформації від користувача.

2.9. Робота з вікнами та програмами. Можливості об’єктів Wscript.Shell та Shell.Application. Робота з об’єктами файлової системи. Об’єкти для роботи з файлами та каталогами. Управління мережевими ресурсами комп’ютерної системи.

2.10. Доступ до даних інформаційних систем з програм Microsoft Office. Структура пакету Microsoft Office. Взаємодія з програмою MS Word. Основні методи та засоби об’єкта Application. Об’єкт Documents. Введення та форматування тексту. Робота з таблицями.

2.11. Організація взаємодії з MS Excel. Робочі книги, листи. Взаємодія з MS PowerPont. Об’єкт Application. Колекція Presentation. Об’єкт Presentation. Колекція Slides. Об’єкт Slides.


^ 3. Лабораторні заняття

1. Розробка простих діалогів для моделювання системних повідомлень.

2. Розробка програмного забезпечення для управління системними ресурсами ОС Windows.

3. Отримання доступу до даних програми MS Word.

4. Отримання доступу до даних програми MS Excel та MS PowerPoint.


4. Література

Основна:
     1. Автоматизация управления предприятием / Баронов В.В. и др. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 239 с.
     2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. - 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 544 с.
     3. Дудорин В.И. Информатика в управлении производством. Учебник. — М.: Издательство «Менеджер», 1999. — 464 с.
     4. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML. – М.: «Видьямс». 2002.- 432 с.
     5. Петров В. Н. Информационные системы. — СПб.: Питер, 2003. — 688 с.
     6. Программирование для администраторов сетей и администраторов баз даннях. Академия специальных курсов по информационным технологиям. Методические материалы к учебному курсу. Санкт-Петербург, 2006 – 114 с.
     7. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения: Вильямс, 2002. – 624 с.
     8. Фельдман А.Я. Создаем информационные системы. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. — 120 с.


Додаткова:
 1. Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: Радио и связь. 1985. – 512 с.
     1. Буч Г. , Рамбо Д., Джекобсон А.. Язык UML Руководство пользователя.
     2. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ. – М.: Кондор, 1992. – 512 с.
     3. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. – М.: Изд-во МГУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 352 с.
     4. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник. – Львів.: «Новий світ – 2000». – 424 с.
     5. Липав В. В. Надежность программных средств. М.: СИНТЕГ – 1998, с.
     6. Шлеер С., Меллор С. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в состояниях. – Киев: Диалектика, 1993. – 240 с.


Схожі:

Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Проектування комп’ютеризованих систем управління
Дисципліна „Проектування комп’ютеризованих систем управління” є однією з фундаментальних дисциплін спеціалітету, оскільки одним з...
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Дисципліна “Комп’ютерні мережі в системах управління” є однією з дисциплін спеціалітету, в рамках вивчення якої майбутні спеціалісти...
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconНавчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Проектування комп’ютеризованих систем управління" для студентів спеціальності 091401
Проектування комп’ютеризованих систем управління для студентів спеціальності 091401
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconНавчальна програма дисципліни “Інформаційні технології в системах управління”
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчальної процесу та його
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconРеєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих у 2011 році
Корекція електричних сигналів силових кіл електороприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризоване управління складними системами» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
«Комп’ютеризоване управління в складних системах» для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації...
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління
Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління”. Адже інтелектуальні технології є тими засобами моделювання систем управління,...
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconПрограма кваліфікаційного екзамену
Програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації
Навчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління iconEuropean credit transfer system
Освітньо-кваліфікаційний рівень – 050201 бакалавр комп’ютеризованих систем автоматики та управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи