Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Скачати 80.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Дата14.09.2012
Розмір80.11 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Ученою радою ВНТУ

Протокол №__________

Від “___” _____________ 2008 р.


Проректор з науково-педагогічної

роботи по організації навчального

процесу та його науково-методичного

забезпечення

__________ В.О. Леонтьєв

Навчальна програма дисципліни

Програмні засоби систем управлінняНапрямок підготовки 0914 – комп’ютерні системи, автоматика і управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 6.091400 – системи управління і автоматики


Автор: ______________ к.т.н., доцент каф. КСУ В.В. Ковтун


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____ від "___"____________200__ р.

Зав. кафедри КСУ ____________ В.М. Дубовой


Програма прорецензована ________________________

та схвалена на засіданні кафедри _____________

Протокол №____ від ”____” ________________200__ р.

Зав. кафедри ___________________


Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії

інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління

Протокол №____ від "___"____________200__ р.

Голова комісії ______________ А.С. Васюра


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради

Інституту АЕКСУ

Протокол №_____ від “____” ________________ 200__ р.

Голова Ученої ради ____________ А.С. Васюра


Розглянуто та схвалено методичною радою ВНТУ

Протокол № ____ “___” ____________ 200__ р.

Голова методичної ради ____________ В.О. Леонтьєв


^ Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі


Мета вивчення дисципліни


Дисципліна «Програмні засоби систем управління» є одна з основних дисциплін, яка формує у студентів бачення можливого застосування сучасних систем управління на базі ЕОМ в умовах інформаційного суспільства.

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань і навичок, які дозволяють самостійно розробляти програмні засоби систем управління та бази даних для будь-яких технічних та організаційних систем управління, а також, інтерфейси користувача з допомогою сучасних систем управління базами даних.


Завдання вивчення дисципліни


Ускладнення процесу розробки сучасних комп’ютерних систем управління в умовах обмеження витрат часу та коштів на проведення проектних робіт потребує від спеціалістів, що розробляють такі системи, обов’язкового оволодіння сучасними методами підвищення ефективності своєї праці. Одним з найперспективніших шляхів в цьому напрямку є застосування програмних засобів КСУ.

Тому метою дисципліни є набуття студентами знань і навичок, які дозволяють самостійно розробляти програмні засоби систем управління, та бази даних для будь-яких технічних та організаційних систем управління, а також, інтерфейси користувача з допомогою сучасних систем управління базами даних.

^ Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що при її вивченні студенти повинні

знати: сучасні програмні засоби систем управління; основні принципи планування, проектування та адміністрування програмних засобів систем управління; основні принципи планування, проектування та адміністрування баз даних та сучасних систем управління базами даних; особливості розробки інтерфейсів користувача; основи оптимізації, математичної обробки баз даних та мови запитів; концепції та принципи розробки розподілених баз даних; WEB-технології та принципи використання середовища WEB як платформи до програмних засобів систем управління;

вміти: проектувати, розробляти та адмініструвати програмні засоби сучасних технічних та організаційних систем управління; використовувати середовище WEB як платформи до програмних засобів систем управління; створювати інтерфейси користувача в середовищах сучасних СУБД.


^ Зміст дисципліни


Вступ

Мета та задачі курсу. Програмні засоби управління, як наукова дисципліна. Основний зміст дисципліни, місце дисципліни серед інших дисциплін. Еволюція програмних засобів систем управління. Класифікація та порівняльний аналіз сучасних програмних засобів систем управління.


^ Загальне та спеціалізоване програмне забезпечення

Основні функції, характеристики та класифікація, порівняльна характеристика. Операційні системи, системи програмування, прикладне програмне забезпечення, основні функції, характеристики та класифікація. Основні тенденції використання та розвитку.

Табличні та текстові процесори, системи управління базами даних, системи автоматизованого проектування, спеціалізовані пакети прикладних програм.


^ Принципи планування, проектування та адміністрування програмних засобів систем управління.

Життєвий цикл сучасних програмних засобів. Основні етапи розробки баз даних. Поняття даних та інформації. Моделі даних. Концептуальне, логічне та фізичне проектування баз даних. Поняття моделі та схеми.


^ Принципи створення концептуальної логічної моделі даних.

Алгоритм створення діаграми “сутність - зв'язок” (ER - модель). Концепції ER – моделі, структурні обмеження, типи зв’язків, атрибути, типи сутностей. Моделі Чена та Бічмана.


^ Особливості проектування програмних засобів та інтерфейсу користувача.

CASE – технології. Класифікація та принципи використання CASE – інструментів. Проектування транзакцій. Адміністрування даних та адміністрування баз даних.
^

Моделі даних.

Проблеми створення систем БД. Класифікація структур СУБД. Моделі даних: ієрархічна, мережева та реляційні моделі даних. Порівняльна характерістика моделей даних, переваги та недоліки.^ Основи реляційної алгебри

Операції над даними, організація зберігання даних та засоби доступу до них.


Моделі Кодда.

Правила Кодда. Основи оптимізації структур баз даних. Надмірність даних. Нормалізація відношень, основні типи нормальних відношень та правила їх формування. Функціональна та транзитивна залежність. Нормальна форма Бойсса – Кодда та четверта і п’ята НФ, основні правила їх створення. Багатозначна залежність даних. Алгоритм нормалізації відношень.

^

Принципи роботи з системами управління баз даних.

Технічні характеристики та особливості сучасних СУБД. Створення файла БД. Заповнення БД.Методи локалізації та пошук даних.

Послідовний пошук. Принципи пошуку інформації в БД. Інвертовані списки та хешування.

^ Система генерації запитів та мова запитів (стандарт) SQL.

Основні команди SQL. Маніпулювання даними та принципи створення простих запитів, сортування результатів, групування результатів. Принципи роботи з базами даних, створення, віддалення, редагування.


^ Стандарт ODBC

Архітектура, рівні відповідності. Проектування управляючих програм в режимі меню. Класифікація меню та інтерфейсів користування. Вікна, визначення, робота з вікнами. Екрани, визначення, структура та елементи типового екрана.


^ Типи даних, типи виразів, типи операцій.

Алгоритми, базові структури алгоритмів, базові оператори (синтаксис, приклади використання). Процедури та функції (синтаксис, приклади використання).

^

Основні принципи моделі побудови “клієнт - сервер”.


Мережева БД. Технологія й моделі баз даних “клієнт - сервер”. Еволюція серверів баз даних. Активний сервер. Процедури бази даних, правила, події в базах даних. Концепція реплікації даних, сервери реплікації.
^

Заключення. Перспективи розвитку сучасних СУБД та принципи її використання для задач автоматизації управління. WEB – технології та сучасні СУБД.Лабораторні роботи


 1. Створення файлів БД в середовищі сучасних програмних платформ

 2. Заповнення БД. Особливості роботи в командному режимі

 3. Маніпуляції базами даних та їх записами, методи редагування, фільтрації та модифікації файлів БД.

 4. Масиви та покажчики, індексування, ініціалізація.

 5. Методи локалізації та пошук даних. Послідовний пошук.

 6. Методи індексації БД та індексовані файли. Принципи пошуку інформації в БД.

 7. Робота з декількома файлами БД

 8. Основні команди SQL. Маніпулювання даними та принципи створення простих запитів, сортування результатів, групування результатів. Принципи роботи з базами даних, створення, віддалення, редагування.

 9. Процедури та функції (синтаксис, приклади використання). Розробка програмного забезпечення з використанням структурного програмування

 10. Робота з генераторами БД, меню, екранів, запитів та математичних виразів.

 11. Використання CASE – інструментів. Проектування транзакцій. Адміністрування даних та адміністрування баз даних.9. Література


9.1. Основна література.

 1. Бойко В.В., Савиков В.М. Проектирование информационной базы для автоматизированых систем на основе СУБД. – М.: ФИС, 1982 г –174с.

 2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Бази даних /навчальний курс. - Харьків, “Фолио”, 2000.- 504 с.

 3. Т.Конноли, К.Бегг. Базы даннях. Проектирование, реализация и сопро-вождение. Теория и практика: Уч. пос.- М.:Изд. Дом “Вильямс”, 2000. – 1120с.

 4. К.Дж.Дейт. Введение в системи баз данных : Уч. пос.- М.:Изд. Дом “Вильямс”, 2001. – 320с.

 5. Джексон Г. Проектування реляційних баз даних для використання з мікро – ЕОМ. – М: Мир, 1991.- 252 с.

 6. Тіхонов А.В. і інш. Програмування у середовищі FoxPro 2.5. – М: ФиС, 1997.- 345 с.

 7. Попов А.А. і інш. Програмування у середовищі СУБД FoxPro 2.0. - М: Радіо та зв’язок, 1994.- 352 с.

 8. Астахова И.Ф., Толстобров А.П. SQL в примерах и задачах. Учебное пособие, 2002.

 9. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1983. –317 с.

 10. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 345 c.

 11. Грабер М. Введение в SQL. – М.: «ЛОРИ», 1996. – 375 с.

 12. Дейт К. Введение в системы баз данных, 8 изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. - 274 с.

 13. Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1988. –320 с.

 14. Жоголев Е.А. Введению в технологию программирования. Конспект лекций. – М.: «ДИАЛОГ-МГУ», 1994. – 112 с.

 15. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 168 с.

 16. Кодд Э.Ф. Реляционная база данных: практическая основа эффективности. // Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет 1966-1985. // Пер. с англ. – М.: Мир, 1993, с. 451-474.

 17. Конноли Т. и др. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. – М.: Addison-Wesley, 2001. – 341 с.

 18. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных, 9 изд. – М.: Питер, 2005. – 254 с.

 19. Марков А.С., Лисовский К.Ю. Базы данных. Введение в теорию и методологию: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 273 с.

 20. Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 341 с.


9.2. Додаткова література.

 1. Р.Дженнингс. Использование Microsoft ACCESS 2000. Уч. пос.- М.:Изд. Дом “Вильямс”, 2002. – 650с.

 2. С.Синкоп. Использование MICROSOFT SQL SERVER. Уч. пос.- М.:Изд. Дом “Вильямс”, 2001. – 780с.

 3. Мартинес Х.О., Печерский С.Ю. Розробка систем АРМ на базі СУБД FoxBASE та FoxPro./кн.1,2,3,4/.- К: Унікод – Технологія, 1992.- 96 с.

 4. Програмирование в Acess.- М: Этлас, 1997.- 567 с.

 5. Карабіс Дж.- Д.Програмування в dBASE PLUS.- М: ФиС, 1991.- 240с .

 6. Пецко Е.Ю. і інш. FoxPro 2.0. Досвід роботи, проблеми та рішення.- М:Контур, 1992.- 140 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13408
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13409
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи