Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Скачати 84.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Дата14.09.2012
Розмір84.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Кафедра комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ІнАЕКСУ

Протокол № __________

від «___»________2009 р.

Голова Вченої ради

А.С. Васюра


Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни


«Проектування комп’ютеризованих систем управління»


для студентів спеціальності 7.091401


Розглянуто і схвалено

методичною комісією ІнАЕКСУ

Протокол № __________

від «___»________2009 р.

Голова методичної комісії

А.С. Васюра


Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри КСУ

Протокол № __________

від «___»________2009 р.

Зав. кафедри КСУ

В.М. Дубовой


Укладач: к.т.н., доцент

Ю.І. Мітюшкін


Вінниця 2009

Практичне заняття № 1


Методика розробки діаграми варіантів використання.


^

Рекомендації по розробці діаграм варіантів використання


Для розробки діаграми варіантів використання рекомендується послідовність дій:

 • Визначити головні (первинні) і другорядні зовнішні агенти

 • Визначити цілі головних зовнішніх агентів по відношенню до системи

 • Сформулювати основні варіанти використання, які специфікують функціональні вимоги до системи

 • Написати успішний сценарій реалізації вибраного варіанту використання

 • Визначити виключення або неуспіх у виконанні сценарію варіанту використання

 • Написати сценарії для всіх виключень

 • Виділити загальні варіанти використання і змалювати їх взаємозв'язки з базовими із стереотипом «<>»

 • Виділити варіанти використання для виключень і змалювати їх взаємозв'язки з базовими із стереотипом «<>»

 • Перевірити діаграму на відсутність дублювання варіантів використання і зовнішніх агентів


^ Приклад розробки діаграми варіантів використання


Розглянемо процес розробки діаграми варіантів використання на прикладі системи управління технологічним процесом консервації продуктів. Основою для розробки є перелік функціональних вимог до системи управління і опис технологічного процесу.

Технологічний процес консервації включає наступні операції:

1) підготовка консервованих продуктів (сортування, миття, обробку);

2) підготовка соусу (сиропу, розсолу);

3) підготовка тари (перевірка, стерилізація);

4) дозоване наповнення тари;

5) термообробка;

6) закупорка;

7) упаковка, складування.

Особливістю технологічного процесу є можливість зміни вигляду продукції і наявність декількох технологічних ліній, які запускаються в міру необхідності при зміні завантаження виробництва.

Функціональні вимоги до системи управління:

1. Контроль основних параметрів на всіх етапах процесу;

2. Облік витрати сировини і матеріалів і виходу продукції;

3. Управління дозуванням;

4. Підтримка оптимальних режимів стерилізації і термообробки;

5. Оптимізація структури системи управління в умовах зміни вигляду продукції і кількості задіяних технологічних ліній;

6. Мінімізація втрат при відключенні або зміні характеристик теплоносія;

7. Відображення стану процесу на дисплеї оператора;

8. Підготовка звітної документації.

Т
аким чином, зовнішніми агентами для системи управління, що розробляється, є оператор і керований технологічний процес. З них головним зовнішнім агентом є оператор.

Проект системи представлено у вигляді ієрархії пакетів, показаної на рис. 1.


Діаграма варіантів використання, наведена на рис. 2, відображає взаємозв'язок основних функціональних вимог до системи керування й структуру проекту. На цій діаграмі додатково до сформульованого завдання передбачений зовнішній агент "системний адміністратор", оскільки постановка завдань і контроль процесу оптимізації структури системи керування виходять за рамки компетенції оператора.
Практичне заняття № 2


Методика розробки діаграми класів.


Приклад розробки діаграми класів

Розглянемо процес розробки діаграми класів на прикладі інформаційної технології оптимізації структури систем збору даних (СЗД). Основою для розробки є діаграма варіантів використання рис.2., метод оптимізації структури систем на основі алгоритмічних моделей і базові класи системи проектування TraceMode.

Р
озробка діаграми класів виконується у декілька етапів. На першому етапі покажемо класи, що реалізовують основні варіанти використання, і стосунки між ними (рис.3)


На другому етапі розглянемо детальніше кожен з класів.


База даних має обов'язковий атрибут – опис її структури, що зберігається у файлі, і стандартний мінімальний набір операцій вставки, видалення і пошуку даних.

Б
аза даних даної інформаційної технології складається з трьох основних сутностей: варіанти структур СЗД, елементи СЗД, алгоритми збору даних. Отже клас «База даних» є клас-композит, що показано на діаграмі рис.4.


Модель може бути представлена у вигляді алгоритму, записаного у формі рядка символів, і у вигляді графа. Покажемо це у вигляді відношення агрегації класів на рис.5. Клас «Модель» включає три основні операції: перетворення моделі у вигляді графа в модель у вигляді рядка символів і назад, а також операцію оцінки характеристик моделі.

Модель може розглядатися не лише в умовах повністю визначених параметрів, але і в умовах невизначеності. Для цього створюється спадкоємець базового класу «Модель», в якому передбачені операції перетворення алгоритмічної моделі в операторний вигляд, детермінованого опису параметрів в опис за допомогою узагальнюючих функцій невизначеності і перевизначена операція оцінки з врахуванням нового способу опису.

Атрибутами моделі є відповідно рядок символів і опис графа. Опис графа має нестандартний тип grtype, який є структурою, що об'єднує матрицю суміжності графа і опис потоків даних і операцій.

Клас «Оптимізація», показаний на рис.6, включає базові операції генерування кроку пошуку, розрахунку значення критерію оптимізації Q і пошуку максимуму. Цей клас є абстрактним, оскільки в ньому не враховані особливості завдання структурної оптимізації СЗД на основі алгоритмічної моделі. Тому створимо на його основі конкретний клас-спадкоємець СЗДОптим. У класі-спадкоємцеві визначимо операції еквівалентних перетворень алгоритмічної моделі, за допомогою яких генеруються варіанти структур СЗД. Оцінка критерію оптимізації виконується з використанням виклику функції оцінки характеристик моделі rate(). Наступним етапом розробки класу «Оптимізація» буде створення спадкоємця СЗДОптимНевиз, що враховує функціонування СЗД в умовах невизначеності. При цьому змінюється спосіб (операція) оцінки критерію і додається операція введення до складу структури СЗД штучної невизначеності. Перевизначена операція оцінювання критерію завдяки властивості поліморфізму використовує оцінки характеристик моделі класу «МодельНевиз».

Клас «Інтерфейс з SCADA» представимо у вигляді композиції трьох підкласів, що реалізовують основні функції. Діаграма класу «Інтерфейс з SCADA» показана на рис.7. Клас виконує інтерпретацію оптимізованої моделі системи, порівнює її з результатами контролю стану існуючої структури, приймає рішення про зміни і реалізує ці зміни. Клас представлений як композиція, оскільки, вочевидь, підклас «Інтерпретація моделі» реалізовуватиметься програмно, клас «Контроль структури» - апаратний, а клас «Реалізація» - апаратний за участю персоналу.

І, нарешті, клас «Інтерфейс оператора» є звичайним мультивіконним інтерфейсом (рис. 8)

На закінчення для кожного класу підбираємо з наявних ресурсів батьківський клас, спадкоємство властивостей якого дозволяє створити потрібний нам клас з мінімальними зусиллями.


Практичне заняття № 3


Методика розробки діаграми кооперації.

^

Рекомендації по побудові діаграм кооперації


Побудову діаграми кооперації можна починати відразу після побудови діаграми класів.

При розробці діаграм кооперації:

 • зображуються об'єкти і зв'язки між ними;

 • необхідно нанести всі повідомлення, вказавши їх порядок і інші семантичні особливості. Діаграма кооперації може містити лише ті об'єкти і зв'язки, які вже визначені на побудованій раніше діаграмі класів. Інакше, якщо виникає необхідність включення в діаграму кооперації об'єктів, які створюються на основі відсутніх класів, то діаграма класів має бути модифікована за допомогою включення в неї явного опису цих класів.

Процес побудови діаграми кооперації має бути погоджений з процесами побудови діаграми класів і діаграми послідовності.

У першому випадку, як вже наголошувалося, необхідно стежити за використанням лише тих об'єктів, для яких визначені класи, що породжують їх.

У другому випадку необхідно погоджувати послідовності переданих повідомлень. Йдеться про те, що не допускається різний порядок слідування повідомлень для моделювання однієї і тієї ж взаємодії на діаграмі кооперації і діаграмі послідовності.


^ Приклад розробки діаграми кооперації

Розробимо діаграму кооперації для проекту інформаційної технології. Розглянемо варіант використання інформаційної технології для оптимізації структури системи в автоматизованому режимі. У цьому режимі вікно бази даних як активний об'єкт оператором використовується лише у разі потреби скоректувати результати автоматичного підбору варіантів.

Взаємодіючими об'єктами є екземпляри конкретних класів (рис. 8).

Активними об'єктами є:

- вікно інтерфейсу оператора, через яке здійснюється управління процесом оптимізації структури SCADA,

- об'єкт, що здійснює контроль структури системи.

Логічним початком процесу оптимізації структури служить повідомлення від об'єкту «Контроль структури» про зміну умов роботи SCADA (вихід з ладу окремих елементів, підключення нового устаткування і так далі). Повідомлення викликає відображення відповідних змін у вікні реалізації. Прореагувавши на це повідомленням 2, оператор запускає через «Вікно оптимізації» процес оптимізації структури. Для цього за допомогою повідомлення 3 викликається основний алгоритм оптимізації, що реалізовується об'єктом «СЗДОптимНевизн».

В процесі оптимізації покроково змінюється структура SCADA і отримується варіант, що забезпечує максимум критерію оптимізації з врахуванням обмежень. Початковою точкою цього процесу служить поточна структура struct0. Для цього використовується модель системи у формі рядка символів. В процесі вибору кроку зміни структури розглядаються варіанти послідовного/паралельного і програмного/апаратного виконання процесів. Для цього використовується граф залежності сигналів об'єкту «Граф» і варіанти структур, алгоритмів і технічних засобів Бази даних.

При необхідності оператор може втручатися в процес вибору варіантів в Базі даних і у виконання кроку зміни через Вікно Бази і Вікно Моделі.
Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємств” / Укладач І. Й. Плікус....
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни організація юридичної
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Організація юридичної служби на підприємстві” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, ірс
Методичні вказівки до проведення практичних занять, ірс та самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” / Укладачі: О.І....
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління" / Укладачі: І. М. Кобушко, Г. В. Салтикова,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансове посередництво" / Укладачі: В. М. Боронос, І. М. Кобушко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи