Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400
Скачати 158.42 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400
Дата14.09.2012
Розмір158.42 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України


Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки і комп’ютерних систем управління

Кафедра комп’ютерних систем управління


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання лабораторних робіт з дисципліни
«Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі»

для студентів спеціальності 6.091400Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри КСУ

Протокол №___

від “___”_______200 р.

Зав. кафедри КСУ

В.М.Дубовой


Укладач д.т.н., проф.

В.М.Дубовой


Вінниця 2009


ЗМІСТ


Лабораторна робота №1. Синтез структури ІУС 4


Лабораторна робота №2. Автоматизоване проектування в Trace Mode 6

Лабораторна робота №3. Організація баз даних і знань в ІУС 8


Лабораторна робота №4. Вибір технічних засобів ІУС. 10


Лабораторна робота №5. Проектування ІУС для підтримки фінансового менеджменту 13


Лабораторна робота №6. Проектування ІУС для підтримки менеджменту персоналом 17


Лабораторна робота №7. Проектування ІУС для підтримки менеджменту торгівельно-збутовою діяльністю 20


ВСТУП

При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують підготовчу роботу у відповідності до теми завдання.

При підготовці до виконання лабораторних робіт необхідно дати повні відповіді на наведені контрольні запитання. Глибоке вивчення теоретичного матеріалу допоможе студентам успішно виконати роботу.

Необхідно також мати на увазі, що лабораторні роботи йдуть у порядку зростання складності, і у кожній наступній роботі використовуються знання, отримані у попередніх роботах.

^ Лабораторна робота № 1

Тема: Синтез структури ІУС

Мета:. Освоєння методики встановлення зв’язку між структурою ІУС і характером бізнес-процесів

Теоретичні відомості

При створенні проекту інформаційної системи необхідно визначити:

 1. об’єкти інформаційної системи (сутності в концептуальній моделі);

 2. їх властивості (атрибути);

 3. взаємодію об’єктів (зв’язки) і інформаційні потоки між ними.

Схема формування інформаційної моделі показана на рис.1.1.


Рис. 1.1.  Схема формування інформаційної моделі


Концептуальна модель показує інформаційні об’єкти, їх властивості і зв’язки між ними без позначення способів фізичної реалізації. Об’єктами є сутності - окремі об’єкти або події, які мають певні набори властивостей - атрибутів.

Фізична модель - показує усі властивості (атрибути) об’єктів і зв’язки між ними з урахуванням способу їх зберігання (використаної СУБД) і реалізації.

^ Внутрішня модель - база даних.

Зовнішня модель - комплекс програмних і апаратних засобів, які забезпечують процеси створення, зберігання, редагування, видалення і пошуку інформації, а також виконання необхідних розрахунків і реалізації процесів управління.

Створення системи здійснюється у декілька етапів, на кожному з яких конкретизуються елементи системи. Цей процес є ітераційним, тобто після виконання чергового етапу звичайно повертаються і уточнюють попередні етапи. Для формалізації процесу проектування використовуються різні засоби, зокрема, мова UML. Мова UML є достатньо строгим і потужним засобом моделювання, який може бути ефективно використаний для побудови концептуальних, логічних і графічних моделей складних систем різноманітного призначення.

В рамках мови UML модель складної системи подається у вигляді спеціальних графічних конструкцій – діаграм.

В нотації мови UML визначено такі види діаграм:

 • варіантів використання (use case diagram)

 • класів (class diagram)

 • кооперації (collaboration diagram)

 • послідовності (sequence diagram)

 • станів (statechart diagram)

 • діяльності (activity diagram)

 • компонентів (component diagram)

 • розгортання (deployment diagram)

К
ожна з цих діаграм деталізує і конкретизує різноманітні уявлення про моделі складної системи у термінах мови UML. При цьому діаграма варіантів використання є найзагальнішу концептуальну модель складної системи, яка є вихідною для побудови усіх інших діаграм. Приклад діаграми варіантів використання наведений на рис.1.1.

Діаграма класів є логічною моделлю, яка зображує структурні аспекти побудови системи. Приклад діаграми класів наведений на рис.1.2.

К
рім графічних елементів, на кожній діаграмі може бути подана текстова інформація, яка розширяє зміст діаграми.


Порядок роботи

1. Ознайомитися з методологією структурного проектування систем з використанням мови UML

1. Дати розширений опис бізнес-процесу у відповідності до варіанта:

1) виробництво програмного забезпечення

2) виробництво електронної апаратури

3) виробництво хліба

4) медичне обслуговування

5) постачання, монтаж і обслуговування обладнання

6) продаж товарів

2. Визначити перелік задач автоматизації. Зобразити UML-діаграму варіантів використання системи автоматизації. Для цього визначити зовнішніх агентів системи для кожної задачі;

3. Розробити структуру ІУС для заданого бізнес-процесу

- скласти таблицю з колонками: задача автоматизації; джерела інформації; об’єкти впливу (споживання інформації); частота збору даних і впливу; віддаленість у просторі елементів бізнес-процесу; впливові фактори;

- визначити склад підсистеми управління для кожної задачі окремо;

- зобразити кожну підсистему у графічному вигляді з використанням зображень класів у UML-діаграмах;

- визначити кількість рівнів управління і здійснити композицію підсистем.


Склад звіту

 1. Титульний аркуш.

 2. Короткі теоретичні відомості.

 3. Опис бізнес-процесу

 4. Розроблені діаграми

 5. Опис діаграм

 6. Висновки.


Контрольні запитання

 1. Призначення UML

 2. З побудови якої діаграми починається UML-проектування?

 3. Яка UML-діаграма відповідає схемі програми (алгоритму)?

 4. Що таке «клас» і з чого він складається


Лабораторна робота № 2

Тема: Автоматизоване проектування в Trace Mode

Мета:. Набуття навичок автоматизованого проектування інформаційних систем

Теоретичні відомості


Порядок роботи

1. Ознайомитися з технологією застосування САПР Trace Mode

2. Для задачі, сформульованої і розв’язаної у лабораторній роботі №1, розробити зовнішню модель (програмно-апаратний комплекс) засобами САПР Trace Mode


Склад звіту

 1. Титульний аркуш.

 2. Короткі теоретичні відомості щодо технології використання Trace Mode.

 3. Розроблені схеми

 4. Висновки.


Контрольні запитання


Лабораторна робота № 3

Тема: Організація баз даних і знань в ІУС

Мета: засвоєння методів використання баз даних і знань в ІУС

^ Теоретичні відомості

Для автоматизованих систем керування виробництвом, установами, адміністративними територіями тощо характерні задачі прийняття рішень на основі великої кількості даних, накопичених за довгий проміжок часу. Найчастіше ці дані зберігаються у вигляді баз даних (БД), операції з якими виконуються за допомогою систем управління базою даних (СУБД).

^ База знань складається з набору відомих фактів (бази даних) і набору відомих залежностей між ними (правил). Алгоритм прийняття рішень на основі фактів і правил практично не залежить від призначення системи управління. Конкретні особливості системи впливають лише на структуру бази даних і вид правил.

Сучасні СУБД ґрунтуються на використанні моделей даних (МД), які дозволяють описувати об’єкти предметних областей і взаємозв’язки між ними. Існують три основні МД і їх комбінації, на яких ґрунтуються СУБД: реляційна (РМД), мережна (ММД), ієрархічна (ІМД).

Основна відмінність між цими моделями даних полягає у способах опису взаємодії між об’єктами й атрибутами. Взаємозв’язок виражає відношення між множинами даних. Використовують взаємозв’язки "один до одного", "один до багатьох" і "багато до багатьох". "Один до одного" - це взаємно однозначна відповідність, яка встановлюється між одним об’єктом і одним атрибутом. "Багато до багатьох" – це відповідність між багатьма об’єктами й багатьма атрибутами. Взаємозв’язки між об’єктами й атрибутами зручно зображувати у вигляді графів.

Hа персональних комп’ютерах в основному використовують СУБД, які підтримують реляційну модель даних. У відповідності до реляційної моделі база даних подається у вигляді сукупності таблиць, над якими можуть виконуватися операції, що формулюються у термінах реляційної алгебри і реляційного числення. В реляційній моделі операції над об’єктами бази даних мають теоретико-множинний характер.

Основними елементами реляційної БД є атрибути, кортежі, відношення. Відношенням називається деяка сукупність об’єктів, яка характеризується однаковим набором атрибутів. Зручно представляти відношення як таблицю, де кожний рядок є кортеж і кожний стовпець є атрибут. Стовпці таблиці - це елементи даних, а рядки - записи.

Відношення може бути подане у вигляді файла. Записи у файлі відповідають кортежам. Вони складаються з полів, які відповідають атрибутам відношення. Звя’зок між відношеннями здійснюється через ключі. Відношення не повинно мати двох кортежів, в яких збігаються всі атрибути ключа.

Основна перевага реляційного підходу - його простота й доступність, незалежність даних, гнучкість, теоретичне обґрунтування на основі реляційної алгебри.

Висновки на основі експертних оцінок здійснюється на основі бази знань. База знань відрізняється від бази даних лише тим, що не відповідає головній умові нормалізації – вона містить залежність між одними атрибутами (параметрами умови «якщо») і іншими атрибутами (параметрами результату «то»)

Для здійснення нечіткого висновку з бази нечітких даних вибираються рядки з однаковими значеннями функції і з них утворюється диз’юнктивна нормальна формаОперація виконується шляхом пошуку мінімуму, а операція - шляхом пошуку максимуму.

Нехай, наприклад, дані про незалежні нечіткі аргументи оцінені експертами і занесені до таблиці 3.1. Якісні фактори можуть бути оцінені термами {“відсутній”, “малий”, “нижче середнього”, “середній”, “вище середнього”, “великий”}, яким для зручності буде ставитися у відповідність шкала з діапазону (1- 6).

Таблиця 3.1

^ Номер правила

Вхідні дані

Результат

j

x1

x2

x3

x4

x5

y

1

5

4

4

5

5

4

2

2

3

1

5

4

2

3

3

3

2

4

5

3

4

5

5

5

5

4

4

5

2

3

1

5

3

1

6

2

3

2

4

3

2

7

4

4

4

6

2

6

8

4

3

4

5

3

3

9

4

4

3

3

2

5

10

3

3

5

3

4

3


Припустимо, що всі експерти, які надавали наведені дані, мають однаковий ступінь упевненості в кожному з них, що його можна подати у вигляді трикутної функцій належності

,

де ^ D – діапазон шкали (у нашому випадку D=6)

xi – значення, що їх дав експерт.

Нехай тепер задана інша експертна оцінка аргументів

Таблиця 5.2

x10

x20

x30

x40

x50

Y

3

4

2

2

5

Визначимо для цього набору аргументів функцію належності результату.

Користуючись даними таблиці 3.1, знаходимо .

Вибираємо з таблиці 3.1 всі рядки, для яких y=1. Це один рядок №5. ЗнаходимоВибираємо з таблиці 3.1 всі рядки, для яких y=2. ЗнаходимоВибираємо з таблиці 3.1 всі рядки, для яких y=3. ЗнаходимоВибираємо з таблиці 3.1 всі рядки, для яких y=4. ЗнаходимоВибираємо з таблиці 5 всі рядки, для яких y=5. Знаходимо
Вибираємо з таблиці 3.1 всі рядки, для яких y=6. ЗнаходимоТаким чином, функція належності має вигляд, показаний на рис.3.1.

З
графіка видно, що найможливіший рівень значення функції для даного прикладу є 2,5, тобто між “малим” і “нижче середнього”. Конкретний результат моделювання отримується за допомогою операції дефазифікації. Ця операція може здійснюватися різними способами і давати, відповідно, різні результати. Так, наприклад, за результат можна прийняти значення, якому відповідає максимум функції належності, або середнє значення, яке отримується аналогічно висновку є нечіткою моделлю системи.


^ Порядок роботи

1. Ознайомитися з технологією застосування FoxPro

2. Для задачі, сформульованої і розв’язаної у лабораторній роботі №1, розробити внутрішню модель (базу даних) і реалізувати її у системі FoxPro (База даних повинна містити не менше, ніж 3 файли).

3. За допомогою розроблених форм введення даних занести у базу даних по 10 записів у кожен файл.

4. Розробити щонайменше 1 форму звіту (Report) і отримати результат.

5. Сформулювати критерій ефективності системи, що розробляється, який залежатиме від даних, що зберігаються у БД, а також від експертних оцінок ще декількох факторів.

6. Побудувати базу знань для отримання нечіткого висновку щодо ефективності системи


Склад звіту

 1. Титульний аркуш.

 2. Короткі теоретичні відомості.

 3. Копії екранних форм, роздруківка усіх файлів, отриманий Report, базу знань.

 4. Висновки.


Контрольні запитання


Лабораторна робота № 4

Тема: Вибір технічних засобів ІУС

Мета:. Набуття навичок підбору технічних засобів ІУС з використанням Інтернет-джерел.

^ Теоретичні відомості


Порядок роботи

1. Ознайомитися з технологією пошуку інформації в Інтернет.

2. Для задачі, сформульованої і розв’язаної у лабораторних роботах №1-3, визначити необхідні технічні показники обладнання.

3. Підібрати відповідні технічні засоби, використовуючи пошукову систему Google.

4. Розрахувати вартість технічних засобів


Склад звіту

 1. Титульний аркуш.

 2. Короткі теоретичні відомості.

 3. Список підібраних технічних засобів із зазначенням фактичних технічних характеристик, цін і джерел інформації

 4. Висновки.


Контрольні запитання


Лабораторна робота № 5

^ Тема: Проектування ІУС для підтримки фінансового менеджменту

Мета: Набуття навичок структурного проектування ІУС фінансовою діяльністю підприємства

^ Теоретичні відомості


Порядок роботи

1. Розробити загальну структуру підсистеми ІУС фінансовою діяльністю підприємства у відповідності до варіанту:

1) підсистема управління кредитними ресурсами підприємства;

2) підсистема управління депозитами підприємства;

3) підсистема управління готівковими касовими розрахунками підприємства;

4) підсистема управління сплатою податків і зборів;

5) підсистема обліку доходів і витрат;

6) підсистема розрахунку заробітної плати працівників

За основу взяти підприємство, розглянуте у лабораторних роботах №1-4.

2. Розробити структуру бази даних, вхідні і вихідні форми.

3. Реалізувати розроблену ІУС засобами СУБД FoxPro


Склад звіту

 1. Титульний аркуш.

 2. Короткі теоретичні відомості.

 3. Розроблені діаграми, розроблену структуру БД, копії вхідних і вихідних форм

 4. Висновки.


Контрольні запитання


Лабораторна робота № 6

^ Тема: Проектування ІУС для підтримки менеджменту персоналом

Мета: Набуття навичок структурного проектування ІУС персоналом підприємства

^ Теоретичні відомості


Порядок роботи

1. Розробити загальну структуру підсистеми ІУС персоналом підприємства у відповідності до варіанту:

1) підсистема управління набором нового персоналу;

2) підсистема управління підвищенням кваліфікації персоналу;

3) підсистема управління рухом персоналу;

4) підсистема обліку відпусток, надлишкової роботи, відгулів тощо;

5) підсистема обліку заохочень та покарань;

6) підсистема обліку пільговиків (інвалідів, чорнобильців, ветеранів ЗС тощо)

За основу взяти підприємство, розглянуте у лабораторних роботах №1-4.

2. Розробити структуру бази даних, вхідні і вихідні форми.

3. Реалізувати розроблену ІУС засобами СУБД FoxPro


Склад звіту

 1. Титульний аркуш.

 2. Короткі теоретичні відомості.

 3. Розроблені діаграми, розроблену структуру БД, копії вхідних і вихідних форм

 4. Висновки.


Контрольні запитання


Лабораторна робота № 7

^ Тема: Проектування ІУС для підтримки менеджменту торгівельно-збутовою діяльністю

Мета: Набуття навичок структурного проектування ІУС торгівельно-збутовою діяльністю підприємства

^ Теоретичні відомості


Порядок роботи

1. Розробити загальну структуру підсистеми ІУС торгівельно-збутовою діяльністю підприємства у відповідності до варіанту:

1) підсистема управління постачанням сировини;

2) підсистема управління збутом продукції;

3) підсистема управління транспортуванням продукції;

4) підсистема замовлення продукції;

5) підсистема аналізу залишків;

6 підсистема обліку дисконтних карток.

2. Розробити структуру бази даних, вхідні і вихідні форми.

3. Реалізувати розроблену ІУС засобами СУБД FoxPro


Склад звіту

 1. Титульний аркуш.

 2. Короткі теоретичні відомості.

 3. Розроблені діаграми, розроблену структуру БД, копії вхідних і вихідних форм

 4. Висновки.


Контрольні запитання


Перелік рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.пос. –К.: Т-во «Знання», КОО 2002. – 583 с.

 2. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. – Вінниця: ВНТУ, 2005 – 157 с.

 3. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.

 4. Бесекерский В.А., Изранцев В.В. Системы автоматического управления с микроЭВМ. – М.: Наука, 1987.

 5. В.М. Дубовой, О.О. Ковалюк Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами. Монографія. – Вінииця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. – 185 c.

 6. Бондарев В.М. и др. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.

 7. М.Краус и др. Сбор данных в управляющих вычислительных системах. – М.: Мир, 1987

 8. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

 9. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. – К.: Вища школа, 1988.

 10. Документація фірм-розробниківСхожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи управління в комплексних розгалужених системах» для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерне моделювання процесів І систем" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Системне програмування та операційні системи» для студентів напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Системне програмування та операційні системи» / укладачі: С. М....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400 iconН. В. Гарбуз методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метали І зварювання в будівництві» (для студентів 3 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи