В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни icon

В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Скачати 66.82 Kb.
НазваВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Дата14.09.2012
Розмір66.82 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


затверджено
Вченою радою ВНТУ
Протокол №_____
від “___”_________200__ р.
проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
___________В.О. Леонтьєв^

Навчальна програма дисципліни


Комп’ютерні мережі в системах управління


Напрям підготовки 0914 - Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління


Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

7.091401 - Системи управління і автоматики


Автор: _________________ Мітюшкін Ю.І., доцент кафедри КСУ


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____

від “____”____________200__ р.
Зав. кафедри ___________________ Дубовой В.М.Програма прорецензована ___________________________________________

та схвалена на засіданні кафедри _____________________________________

Протокол №____ від “____”_______________200__ р.
Зав. кафедри

_____________________________________________________
Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Методичної комісії
Васюра А.С.Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Вченої ради інституту
Васюра А.С.Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Методичної ради
В.О. Леонтьєв
^ 1. Загальні положення


1.1 Мета та задачі дисципліни


Дисципліна “Комп’ютерні мережі в системах управління” є однією з дисциплін спеціалітету, в рамках вивчення якої майбутні спеціалісти фаху «Системи управління та автоматики» одержують необхідні знання та навички в галузі прикладних мережевих технологій.

Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка спеціалістів, яка включає освоєння фундаментальних принципів побудови сучасних комп’ютерних мереж.


1.2 Завдання дисципліни
^

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • головні принципи побудови локальних та глобальних мереж;

 • основні види мережевого обладнання та його характеристики;

 • поняття про відкриті мережі, протоколи мереж ЕОМ;

 • принципи ІР-адресації вузлів комп’ютерної мережі;

 • методи передавання інформації в локальних мережах;

 • основні стандарти сучасних мереж.


На основі засвоєних знань майбутні спеціалісти повинні мати уяву :

 • про адміністрування мереж Windows;

 • про загальну методику проектування комп’ютерної мережі;

 • про принципи побудови та використання Internet.


^ 1.3 Зв’язок з іншими дисциплінами


Матеріал, що вивчається в рамках курсу, базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін бакалаврату, як: «Програмні засоби систем управління», «Алгоритмічні мови та програмування», «Основи теорії цифрових автоматів», «Теорія інформаціі та передачі даних».


^ Дисципліна складається з 2-х модулів.

2. Зміст дисципліни


2.1 Вступ.

Мета і задачі курсу. Основні терміни та визначення. Загальна характеристика комп’ютерних мереж (КМ). Історія розвитку мережевих технологій та Інтернет. Класифікація комп’ютерних мереж. Однорангові мережі та мережі з виділеним сервером. Призначення та особливості локальних, регіональних та глобальних мереж. Віртуальні мережі та мережі зберігання даних: особливості, переваги та недоліки.


^ 2.2 Поняття про відкриті мережі. Протоколи мереж ЕОМ.

Визначення відкритої мережі. Модель OSI. Поняття про інтерфейси і протоколи. Рекомендації МККТТ про семирівневу систему протоколів відкритих мереж. Програмно-логічна організація взаємодії протоколів. Типові протоколи фізичного рівня. Протоколи канального рівня. Протоколи мережевого рівня. Структура та стек протоколів TCP/IP. Версії TCP/IP. Утиліти діагностики TCP/IP.


^ 2.3 Мережеві архітектури.

Поняття про мережеву архітектуру. Логічні та фізичні топології КМ. Радіальна мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Ієрархічна мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Шинна мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Кільцева мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Келейчаста мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки.


^ 2.4 Принципи адресації в мережах на основі протоколу ІР.

Типи адрес стека TCP/IP. Структура IP-адреси. Класи IP-адрес. Спеціальні адреси. Використання масок. Виділення підмереж. Особливості IP-адресації. Система доменних імен, принципи їх розподілу та розпізнаван­ня. DNS повідомлення, типи записів.


^ 2.5 Принципи доступу в комп’ютерних мережах.

Пакети, протоколи і методи управління обміном. Передавання інформації в локальних мережах: випадковий та детермінований доступ, тактований та маркерний доступ.


^ 2.6 Види мережевого обладнання та його характеристики.

Технічні засоби КМ: повторювачі, концентратори, комутатори. Призначення мостів. Маршрутизатори. Модеми звичайні та магістральні. Сервери. Середовища передачі: кабельні, оптоволоконні, інфрачервоні, радіорелейні канали.


^ 2.7 Основні сучасні стандарти комп’ютерних мереж.

Типові сучасні мережі Ethernet, Token Ring, Arcnet, FDDI, 100VG-AnyLAN, Gigabit Ethernet, WLAN: їх особливості, переваги та недоліки.


^ 2.8 Маршрутизація в сучасних мережах.

Маршрутні протоколи RIP, OSPF и BGP. Постановка задачі маршрутизації. Принцип оптимальності. Метрика маршруту. Формування та використання маршрутної таблиці


^ 2.9 Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж.

Методика та початкові етапи проектування мережі. Адміністрування мереж: основні задачі адміністратора мережі. Управління файловими системами. Облік окремих користувачів та груп. Архівування даних при адмініструванні. Система безпеки мережі при адмініструванні.


^ 3. Зміст лабораторних занять 1. Адміністрування в мережі під управлінням ОС Windows ХР.

 2. IP-адресацiя. Виділення підмереж та накладання масок.

3. Знайомство з програмою-емулято­ром Packet Tracer. Основні функції та можливості.

4. Створення комп’ютерних мереж та засвоєння основних принципів розподілу ІР-адрес за допомогою Packet Tracer.


4^ . Самостійна робота студентів


На самостійне вивчення студентам виноситься теоретичний матеріал загального змісту (огляди, класифікації, стандарти тощо), а також інструктивний матеріал, пов’язаний з виконанням та захистом лабораторних робіт.

Також при виконанні лабораторних робіт, підготовці їх до захисту, підготовці до складання колоквіумів в рамках кожного модуля передбачається більш глибоке самостійне освоєння студентами принципів ІР-адресації, технічних засобів комп’ютерних мереж, основних стандартів сучасних мереж, а також заходів безпеки мережі при адмініструванні.

5. Література


^ 5.1 Основна література


 1. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування персональних комп’ютерів систем управління. - Вінниця: ВДТУ, 1999.

 2. Буров Є. Комп’ютерні мережі / За ред. В. Пасічника. – Львів: БаК, 2003.

 3. Чернега В., Платтнер Б. Компьютерные сети: Учебное пособие. – Севастополь: СевНТУ, 2006.

 4. Калита Д.М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних. – К.: Київський університет, 2003.

 5. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия. – М.: Питер, 2005.

 6. Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. – К.: Юниор, 1999.5.2 Додаткова література


1. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – Вінниця: ВДТУ, 1997.

2. Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ.. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.

3. Документація фірм-розробників.


Схожі:

В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка бакалаврів, що включає вивчення фундаментальних принципів автоматичного...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 4 курсу денної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 3 курсу заочної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. М. Тюріна Карпушенко М. Ю. Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління
Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління”. Адже інтелектуальні технології є тими засобами моделювання систем управління,...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconД. В. Сисоєв програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconД. В. Сисоєв програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання економіки» (для студентів 3 курсу денної...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. О. Леонтьєв програма дисципліни
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних систем управління, протокол № від " "    2006 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи