Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління icon

Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління
Скачати 100.26 Kb.
НазваНавчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління
Дата14.09.2012
Розмір100.26 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет
Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВНТУ

Протокол №_____

від “___” _____________ 2009 р.

Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

В.О. Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни


Основи теорії прийняття рішень в системах управління


Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

7.091401 – Системи управління і автоматики
Укладач: ______________ Ковтун В.В., доцент кафедри КСУ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____ від "___"____________2009р.

Зав. кафедри КСУ Дубовой В.М.


Програма прорецензована

та схвалена

на засіданні кафедри Протокол №____ від “ ”______ 2009 р.

Зав. кафедри __________________


Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії ІнАЕКСУ

Протокол №____ від "___"____________2009р.

Голова Методичної комісії Васюра А.С.


Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ІнАЕКСУ

Протокол №___ від "___"____________2009 р.

Голова Вченої ради інституту ______________ Васюра А.С.


Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від "___"____________2009 р.

Голова Методичної ради ______________ В.О. ЛеонтьєвДисципліна “Основи теорії прийняття рішень в системах управління”


Стаціонарне навчання

Курс
Триместр

13

Лекції (год.)

14

Лабораторні заняття (год.)

14

Практичні заняття (год.)

-

Семінари (год.)

-

КП (КР) (триместр/год./кредитів)

-

Курсова робота(семестр/ СРС год.)


-


Контрольні роботи на які виділяється навантаження

-

СРС (год.)

26

ВСЬОГО (год./кредитів)

54/1,5

Підсумковий модульний контроль/кредити

М1/0,75 М2/0,75

Підсумковий триместровий контроль

Залік^ 1. Мета та задачі дисципліни


Метою курсу є теоретична та практична підготовка спеціалістів, що включає вивчення змістовних та формалізованих постановок задач прийняття рішень в системах управління, методів їх розв’язання та способів реалізації за допомогою комп’ютерної техніки..


  1. ^ Зв’язок з іншими дисциплінами


Курс базується на дисциплінах: “Вища математика”, “Комп’ютерні методи дослідження та аналіз данних”, “Алгоритмічні мови та програмування”, “Математичне програмування та дослідження операцій”. Курс використовується при вивченні дисциплін “Інформаційні технології в системах управління”, “Інтелектуальні засоби систем автоматики та управління”, “Системи управління в комплексних розгалужених системах”, “Планування експерименту”, “Теорія автоматичного управління” в дипломному проектуванні та при підготовці магістрів.  1. Завдання вивчення дисципліни.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • місце і роль теорії прийняття рішень в інженерній та науковій діяльності;

 • змістовні та формалізовані постановки задач прийнняття рішень в СУ;

 • теоретичні основи та алгоритми розв'язання одно- та багаторитеріальних задач цілочисельного, нелінійного, динамічного програмування, управління запасами, теорії ігор;

 • сучасні пакети програм, що дозволяють проводити оптимізацію.


На основі набутих знань студент повинен уміти:

 • формалізувати задачі прийняття рішень;

 • проводити математичну постановку задачі прийняття рішень;

 • правильно обирати метод розв’язання задачі прийняття рішень;

 • використовувати пакети програм для розв`язання типових задач прийняття рішень;

 • проводити аналіз чутливості отриманого розв’язку до варіації початкових даних.^

2. Зміст дисципліниТаблиця 2.1 - Теми лекцій та їх змістлек.

Назва теми та її зміст

Кількість год.

Денна

Заочна

Модуль 1

1

Вступ. Мета і задачі курсу. Особливості задач прийняття рішень, основні поняття. Класифікація задач ТПР. Постановка одно- та багато­критеріальних задач.

Питання, які виносяться на СРС: особливості векторної оптимізації.

Література – основна (С.7-12, С.37-44) [1,2]

– додаткова (C.10-26) [1]

1
2

Прийняття рішень в умовах невизначеності природи. Однокритеріальні задачі. Позиції прийняття рішень. Класичні критерії прийняття рішення. Похідні критерії ПР.

Питання, які виносяться на СРС: множина Парето, побудова інтегрального критерію.

Література – основна (С.13-20,41-52, С.10-25) [1,3]

– додаткова (С.4-13, С.7-24) [4,5]

1


3

Задачі мережевого планування. Мережеві моделі. Види графів. Мінімальні потоки в мережі. Алгоритм знаходження зростаючого ланцюга. Алгоритм пошуку максимального потоку в мережі. Задача про найкоротший шлях між двома вершинами графа. Алгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда.

Питання, які виносяться на СРС: алгоритм побудови накриваючих дерев.

Література – основна (С.70-85) [8]

– додаткова (С.24-32, 41-43) [2]

2
4

Постановка і класифікація задач цілочисельного програмування. Метод Гоморі. Метод гілок та меж. Задача про лінійний розкрій, задача комівояжера, задача планування виробничої лінії.

Питання, які виносяться на СРС: задача про оптимальне призначення.

Література – основна (С.15-23, С.27-39) [4,9]

– додаткова (C.5-10) [3]

2


Модуль 2

5

Постановка і класифікація задач нелінійного програмування. Метод множників Лагранжа. Приклади задач нелінійного програмування.

Питання, які виносяться на СРС: труднощі розв’язання задач нелінійного програмування.

Література – основна (С.9-11,16) [1]

– додаткова (С.24-32,41-43) [5]

2
6

Динамічне програмування. Сутність, принципи оптимальності. Методика розв’язування задач динамічного програмування. Задача управління запасами та імовірнісне динамічне програмування.

Питання, які виносяться на СРС: приклади задач динамічного програмування.

Література – основна (С.11-40) [7]

– додаткова (С.14-35) [4]

2
7

Теорія ігор. Класифікація та види ігор. Парні ігри із сідловою точкою та зі змішаною стратегією. Зведення матричних ігор дл задач лінійного програмування.

Питання, які виносяться на СРС: приклади розв’язання матричних ігор із сідловою точкою.

Література – основна (С.23-42, С.12-25) [5,8]

– додаткова (С.48,105-108) [2]

2
8

Експертні процедури в прийнятті рішень. Метод аналізу ієрархій. Побудова матриці попарних порівнянь та знаходження вектору глобальних пріоритетів.

Питання, які виносяться на СРС: загальні відомості про технологію data mining.

Література – основна (С.23-42, С.12-25) [5,8]

– додаткова (С.48,105-108) [2]

1
9
^
Основні ідеї аналізу чутливості оптимального розв’язку від початкових даних.

Питання, які виносяться на СРС: маргінальні оцінки та тіньові ціни, правило 100% для коефіцієнтів цільової функції та правих частин обмежень.

Література – основна (С.5-34/С.85-102) [6,8]

– додаткова (С.48,105-108/С.24-53) [3,5]

1

^ 3. Лабораторні заняття

Метою лабораторних робіт є набуття студентами практичних навичок прийняття рішень використовуючи сучасні мови програмування.

Таблиця 2.3 Лабораторні роботи

№, тема

Зміст

Кількість год.

Денна

Заочна

Модуль 1

Лабораторна робота № 1. Критерії прийняття рішень.

Знайти оптимальне рішення, використовуючи класичні та похідні критерії ТПР.

Література – основна [4];

– додаткова [2].

2
Лабораторна робота № 2. Динамічне програмування.

Опановування загальної методики розв’язання задач динамічного програмування.

Література – основна [6]

3
№ 3. Управління запасами та імовірнісне динамічне програмування.

Постановка задчі управління запасами та імовірнісного динамічного програмування. Формалізація задачі. Методика розв’язання.

Література – основна [8].

3
Модуль 2

Лабораторна робота № 4. Мережеве планування.

Розв’язання задач мережевого планування.

Література – основна [9]

2
Лабораторна робота

№ 5. Розв’язання матричних ігор.

Розв’язання парних матричних ігор методом їх зведення до задач лінійного програмування.

Література – основна [7]

2
№ 6. Експертні методи прийняття рішень.

Розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень методм аналізу ієрархій.

Література – основна [7]

2

^ Самостійна робота студентів


Самостійна робота передбачає самостійне вивчення окремих розділів курсу, матеріал яких доповнює основний та є достатньо легким для сприйняття, підготовку до лабораторних занять. На самостійне вивчення студентам виносяться теоретичний матеріал загального змісту: оформлення графічного меню до лабораторних робіт, оформлення звітів по лабораторним роботам, опрацювання прикладів застосування методів прийняття рішень та уточнена класифікація та типологія методів прийняття рішень.

Розпаділ годин на виконання СРС такий:

 • 1 модуль: 13 год.

 • 2 модуль: 13 год.

 • Разом за курс: 26 год.

4. Література
^
Основна література

 1. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1980.- 256с.

 2. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. – М.: Мир, 1990.-208с.

 3. Глушков В.М. Введение в АСУ. - К.: Технiка, 1974.- 320с.

 4. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 157с.

 5. Калихман И.Л., Войтенко М.А. Динамическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1979.- 125с.

 6. Белкин А.Р., Левин М.М. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации.–М.:Наука,1990.–160 с.

 7. Саати Т.,Кернс К. Аналитическое планирование./Пер. с англ. – М.:Мир,1991.–224 с.

 8. Петросян Л.А. Зенкевич Н.А. Семина Е.А. Теория игр : Учеб. пособие – М.: ВЫСШ. ШК.; : УНИВЕРСИТЕТ, 1998. – 300 с.^
Додаткова література

 1. Ивахненко А.Г., Лапа В.Г. Предсказание случайных процессов.- Киев: Наукова думка,- 1971.- 416с.

 2. Растригин Л.А. Случайный поиск. М.: Знание, 1979. - 64 с.

 3. Теория выбора и принятия решений: Учебное пособие. – М.: Наука, Гл.ред. физ.-мат. литературы, 1982.-328 с

 4. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение.– М.: Наука, 1970.-707 с.

 5. Пантелеев А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах. – М.: Высш. шк., 2002. – 544 с.

 6. Методи оптимізації складних систем. Навчальний посібник. І.В.Кузьмін, М.М.Биков, С.М.Москвіна. – Вінниція: ВДТУ, 2003.


Схожі:

Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни основи теорії прийняття рішень в системах управління для студентів спеціальності «Системи автоматики І управління»
Критерій прийняття рішень це функція, що виражає вподобання особи, що приймає рішення, (опр) І визначає правило, за яким вибирається...
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconРобоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень
Мета курсу: сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних...
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconТести з дисципліни „Системи І методи прийняття рішень
Назвіть переваги використання в системах прийняття рішень байєсівського класифікатора
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconТести з дисципліни „Системи і методи прийняття рішень" (на „задовільно")
Назвіть переваги використання в системах прийняття рішень байєсівського класифікатора
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconНавчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління
Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління” забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів системного...
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconПояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни: "Системний аналіз та теорія прийняття рішень" на тему: "Оптимізація параметрів навчання системи прийняття рішень"
Ключові слова: клас розпізнавання, ознака розпізнавання, реалізації класу розпізнавання, навчальна вибірка, еталонний вектор, метод...
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconKонтрольні питання з дисципліни «Управління і планування роботи флоту»
Основи прийняття рішень відносно відповідності вимог вантажопотоків і провізної спроможності флоту
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень"
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Формування вхідного...
Навчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Оцінка функціональної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи