Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено icon

Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено
Скачати 46.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено
Дата14.09.2012
Розмір46.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління


С.Д.Штовба


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до практичних занять з курсу


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри комп'ютерних систем управління


Протокол №1 від 1 вересня 2009 р.


Вінниця ВНТУ 2009
ВСТУП

Дисципліна “Інтелектуальні технології оптимізації” надає студентам базові теоретичні знання та сприяє набуттю практичних навичок із теорії множин, теорії алгоритмів, формальних систем, графів та дискретних екстремальних задач, які необхідних для розуміння студентами місця та ролі дискретної математики в майбутній фаховій діяльності.

Знання, набуті студентами, будуть витребуванні під час професійної діяльності в галузі створення та експлуатації систем управління і автоматики.

В результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть:

 • місце і роль інтелектуальних технологій оптимізації в сучасній науковій та фаховій діяльності інженерів-електриків;

 • термінологію інтелектуальних технологій оптимізації;

 • теоретичні основи та алгоритми розв'язання задач лінійного, нелінійного, динамічного програмування;

 • популярні пакети для вирішення задач оптимізації.

На основі набутих знань студенти вмітимуть: застосовувати інтелектуальні технології оптимізації для розв’язання практичних задач.


При вивченні дисципліни студентам знадобляться знання з “Вищої математики”, “Алгоритмічних мов та програмування”, “Дискретної математики” та “Дослідження операцій”. Отримані знання використовуватимуться при вивченні дисциплін “Теорія автоматичного управління”, “Теорія інформації та кодування”, “Автоматизовані системи управління технологічними процесами”, “Штучний інтелект та розпізнавання образів”, “Інтелектуальні технології” в дипломному проектуванні та при підготовці магістрів

^ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Визначення екстремальних точок функції однієї змінної.

Постановка задачі. Знаходження похідних цільової функції. Знаходження та аналіз стаціонарних точок.

Література: основна [2 С.97-113, 6 С. 84-99].


^ Чисельна апроксимація градієнту.

Постановка задачі. Знаходження похідних цільової функції. Апроксимація похідних за допомогою кінцевих різниць уперед, кінцевих різниць назад та середніх кінцевих різниць. Аналіз результатів.

Література: основна [6 С. 12–36].


^ Пошук оптимуму функції багатьох змінних градієнтним методом

Постановка задачі. Вибір початкової точки. Покрокове вирішення задачі. Порівняння з аналітичним розв’язком.

Література: основна [С. 96–101, 6 С. 111–117, 8 С. 7–9].


^ Оптимізація задачі розподілу ресурсів за методом динамічного програмування.

Постановка задачі. Визначення правила домінування. Покрокове вирішення задачі.

Література: основна [4 С.93-106, 7 С. 99–125].


^ Оптимізація за алгоритмом імітації відпалу

Постановка задачі. Встановлення температури відпалу. Покрокове вирішення задачі.

Література: основна [3 С.137–145].


^
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ
САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Електроні бази даних статей та підручників з інтелектуальних технологій оптимізації.

Література: основна [1 С.7-13, 2 С. 84-99]; додаткова [2 С. 12-27].

Типи інтегральних критеріїв.

Література: основна [1 С.23-27, 2 С. 96–101]; додаткова [1 С. 11–17, 5 С. 7–9].


Складність алгоритмів.

Література: основна [3 С.19–29, 6 С.39–45].


Визначеність матриці, квадратична форма.

Література: основна [2 С.81–88, 5 С.29–36].


Зв’язок множників Лагранжа з тіньовими цінами із задачі лінійного програмування.

Література: основна [2 С.94–99, 6 С.88-98, 8 С.28–33].


Порівняльний аналіз програмних пакетів розв’язання задач неперервної оптимізації.

Література: основна [6 С. 350–398, 8 С.35-39].


Експериментальні дослідження часу розв’язання тестових задач TSPLIB.

Література: основна [9].


Застосування методів локального пошуку в мурашиній оптимізації.

Література: основна [9].


ЛІТЕРАТУРА
^

Основна література


 1. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1980.- 256с.

 2. Глушков В.М. Введение в АСУ. К.: Технiка, 1974.- 320с.

 3. Ежов А.А., Шумский  С.А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М.: 1998. – 222 с.

 4. Калихман И.Л., Войтенко М.А. Динамическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1979.- 125с.

 5. Растригин Л.А. Случайный поиск. М.: Знание, 1979. - 64 с.

 6. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Регсдел К. Оптимизация в технике . М.: Мир, 1986., Кн.1 - 349с., Кн.2 – 320 с.

 7. Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Исследование операций. Уч–к. М.: Изд–во «Проспект», 2006. – 280 с.

 8. Штовба С.Д. Методи оптимізації в середовищі MATLAB. Лабораторний практикум: Навч. посіб. Вінниця: ВДТУ, 2001.- 56с.

 9. Штовба С.Д. Муравьиные алгоритмы: теория и применение // Программирование. – 2005. – №4.– C. 1–16.


Додаткова література

 1. Моисеев Н.Н., Ивенилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. – М.: Наука, 1978. - 362с.

 2. Ногин В.Д., Протодьяконов И.О., Евлаптиев И.И. Основы теории оптимизации: Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 1986. - 384с.

 3. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. - М.: Наука, 1983. -384с.

 4. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1999. – 320 с.

 5. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. М.: Наука.  1986.  328с.
Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено
Знання, набуті студентами, будуть витребуванні під час професійної діяльності в галузі створення та експлуатації систем управління...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології управління" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач В. М. Олійник. Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2518 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів" для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика” / Укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу
Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Математична статистика” з теми “Точкові І інтервальні оцінки” для студентів механіко-математичного...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу інтелектуальні технології оптимізації затверджено iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи