Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 icon

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20
Скачати 42.29 Kb.
НазваЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20
Дата26.03.2013
Розмір42.29 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 20

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних
навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях

№ _______ _____ __________ 20___ р.

_____________________________________________ (далі — підприємство)

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі __________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________,

(номер і дата затвердження (видачі, реєстрації) статуту або довіреності)

з однієї сторони, та студент (учень) __________________ (далі — стажист),

(прізвище, ім’я, по батькові)

який навчається у ________________________________________________,

(найменування навчального закладу)

з іншої сторони, керуючись Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є стажування студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу.

Строк та умови стажування

2. Строк стажування становить з ____ _____________ 20____ р. по _____ ____________ 20____ року.

3. Режим стажування __________________________________________

4. Здобута спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) __________________________________________________________

5. Місце проходження стажування _______________________________

(найменування структурного підрозділу

_________________________________________________________________

підприємства, установи, організації, його місцезнаходження)

Права і обов’язки сторін

6. Підприємство разом із стажистом визначає зміст індивідуальної програми та форму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

7. Підприємство зобов’язується:

1) визначити строки стажування, місце проходження стажування (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), режим стажування, призначити керівника стажування з числа працівників підприємства;

2) надати стажисту робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

3) здійснити матеріальне забезпечення (надати необхідне обладнання, інструменти, сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до індивідуальної програми стажування;

4) створити належні умови для виконання стажистом індивідуальної програми стажування, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційному рівню);

5) проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (ввідний та на робочому місці), навчати стажистів безпечних методів праці, надати спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

6) надати стажистам можливість користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування;

7) у разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування за встановленими нормами, _________________________________________________________________,

(види робіт та їх обсяг)

забезпечити своєчасну їх оплату в сумі _________________ на підставі акта здавання-приймання робіт;

8) не залучати стажистів до надурочних робіт та не направляти їх у відрядження, які не пов’язані з виконанням індивідуальної програми стажування.

8. Стажист має право:

1) отримати безкоштовно спецодяг, запобіжні засоби, медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

2) користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування.


9. Стажист зобов’язується:

1) оволодіти видами робіт, передбаченими індивідуальною програмою стажування;

2) дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони праці та умов колективного договору;

3) дбайливо ставитися до майна підприємства;

4) не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час стажування, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідальність сторін

10. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до закону.

Порядок внесення змін до договору
та розірвання договору

11. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом, шляхом укладення додаткового договору.

12. Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.

13. У разі виникнення обставин, які зумовлюють необхідність розірвання договору, сторона повинна повідомити про це іншій стороні не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору.

14. Дія договору припиняється:

1) у разі закінчення строку його дії;

2) за згодою сторін;

3) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення або невиконання іншою стороною його умов.

Інші умови

15. Договір набирає чинності з _____ __________ 20___ р. та діє до _____ ___________ 20___ року.

16. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.


Місцезнаходження та реквізити сторін

Підприємство

_______________________________

(повне найменування,

_______________________________

місцезнаходження,

_______________________________

банківські реквізити)

_______________________________

(підпис керівника)

______ _____________ 20___ р.


МП

Стажист

__________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт __________________________

(серія, номер, дата видачі, ким виданий)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _________________________

__________________________________

(місце проживання)

__________________________________

(підпис стажиста)

______ _______________ 20___ р.

____________________


Схожі:

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення
...
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 порядок
Цей Порядок визначає механізм укладення студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами, установами...
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №787

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconПро надання платних послуг у сфері освітньої діяльності
Кабінету Міністрів України від 07. 11. 2012 року №1056 яка вносить зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р....
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2013/2014 навчальний рік
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 та...
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconНаказ №503 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2013/2014 навчальний рік
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 та...
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 iconПостанова кабінету міністрів України (від 9 серпня 2001 р. №980, м. Київ) Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (Із змінами, внесеними згідно з Постановою км №882 від 12. 07. 2004)
У назві І тексті постанови слово "стипендія" в усіх відмінках І формах числа замінено словами "академічна стипендія" у відповідному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи