Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка icon

Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка
Скачати 91.23 Kb.
НазваРекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка
Дата14.09.2012
Розмір91.23 Kb.
ТипУченые запискиУченые записки таврического нац. Униве им В.И. Вернадского Том 24. (23) №2 часть 2. географыя имферополь 2011 Ст. 120-125


УДК 502.15(477.8)[502.15+502.171](477.8)

Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка

Кілінська К. Й.

У публікації представлений конструктивний підхід до вивчення рекреаційного природокористування, виявлення рекреаційної різноманітності, визначення оцінки рекреаційного природокористування; для часового та числового ряду статистичних показників, що характеризують рекреаційне природокористування та рекреаційну різноманітність обраний метод головних компонентів та метод автопрогнозу.

^ Ключові слова: Рекреаційне природокористування, оцінка рекреаційного природокористування, рекреаційна різноманітність, прогнозування стану рекреаційного природокористування, метод головних компонентів, автопрогноз.


Огляд основних понять та наукових підходів фахівців до визначення рекреаційного природокористування (РП) доводить, що цей вид природокорис­тування є важливою складовою життєдіяльності людини, галуззю, яка спроможна відновити економічний потенціал окремих регіонів України. Однак як і інші види природокористування рекреаційне суттєво видозмінює навколишнє природне середовище (НПС). Тому наразі актуально визначити стратегію дослідження РП та його вплив на НПС за наступним алгоритмом: 1) виявити модель дослідження РП; 2) запропонувати оцінку РП; 3) визначити вплив рекреаційного природокористування на стан НПС за допомогою прогнозування.

  1. Модель дослідження РП сформована трьома групами показників, що взаємопов’язані і взаємно до­пов­нюють один одного (табл. 1). Перша група – аналітична, складається з аналізу природних, соціально-економічних і історико-архітектурних складових РП. Друга – синтезуюча, націлена на визначення ретроспективної та сучасної структури рекреаційної різноманітності (РР). Третя - прогноз­на, узасаджена а) аналізом існуючих підходів до проведення процедури прогно­зування та б) формуванням прогнозної моделі за допомогою сучасних ГІС технологій та рекомендаційно-прогнозної управлінської інформації щодо подальшого розвитку.

Рекреаційна різноманітність (РР) – це історично сформоване та взаємопов’язане речовинно-енергетичними потоками співіснування природних, соціально-економічних і історико-культурних складових, обумовлених територіальним об’єктом, в якому поєдну­ються функціональні історичні і сучасні структурні риси існуючих рекреаційних комплексів.Інформаційним і аналітичним джерелом аналізу РП слугують матеріали польових досліджень, статистичні дані про пере­важаючі види рекреаційного природокористування.

2. Концепція оцінки РП узасаджена на а) визначенні мети і завданні; виборі підходів, що розкривають її структуру; в) формуванні алгоритму її реалізації. Три блоки інформації передбачають використання фізико-географічних і соціально-економічних підходів; сама реалізація процедури оціню­вання за допомогою індикаторів, індексів і інших показників є формуючою складовою оцінки РП.

Оцінка РП - це комплексна (базується на аналізі сукупності природних і господарських проблем), просторово-адаптаційна (виконується в межах фізико-географічних і адміністративно-господарських утворів), прогнозна (враховує тенденції і варіанти можливого розвитку) група показників, яка визначає РР, створює підґрунтя до узгод­женості природи і рекреаційного господарства, реалізується за допомо­гою аналізу ретроспективного, нинішнього і майбутнього функціонування РП.

Таблиця 1

^ Теоретико-методологічний блок рекреаційного природокористування

Аналітична група показників

Предмет

Завдання

Рівні

Природна різноманітність

Виявлення структури РП

Глобальний

Соціально-економічна різноманітність

Визначення системи показників РП та його впливу на стан НПС

Регіональний

Історико-архітектурна різноманітність

Локальний

Принципи, методи і способи

Синтезуюча група показників


Ретроспективний аналіз

Сучасна територіальна структура РП

Рекреаційно-ресурсний потенціал

Види та типи рекреаційних комплексів

Рекреаційне районування

Прогноз

Аналіз і вибір мето­дів прогнозування

Розробка методики прогнозування

Апробація новітніх методів прогнозу­ван­ня

Прогнозна оцінка

Рекомендаційно-прогнозна управлінська інформація

Важливим методологічним підходом до процедури оцінюван­ня є просторовий аналіз. Він передбачає виявлення і вивчення у межах ландшафтних районів об’єктів РП. Використання математичних методів, одним із яких є картографо-математичне моделювання, дозволяє прослідкувати просторове розміщення головних об’єктів рекреаційної діяльності. Основний оператор визначення РР та оцінки екологічного стану, що сформувалася в процесі РП представлений у таблиці 2.

Методика розрахунку РР базується на визначенні площинних показників об’єктів, їх загальної кількості в межах ландшафтного району. Першу групу складають природно-рекреаційні умови та ресурси, до складу яких входять мінеральні води, рельєф, клімат, рослинний покрив і тваринний світ, ландшафти. Другу групу формують соціально-економічні чинники (готельно-ресторанний сервіс і рекреаційна інфраструктура). Історико-культурна спадщина території – третя група показників РР.

Процедура виявлення РР є трудомісткою, однак вона відо­бражає реальну ситуацію тривалого й активного РП; РР є інформаційною основою при складанні картосхем РП. Її розраховані показники – коефіцієнти виявляють ландшафтні (адміністративні) комплекси з однаковими видами рекреаційного господарювання і дозволяють сформувати комплекс природоохоронних заходів, що націлений на покращення стану НПС.
3. Наступним кроком є визначення впливу РП на стан НПС за допомогою прогнозування (метод, що базується на аналізі та синтезі триєдиної системи „минуле – сьогодення – майбутнє”) і прогноз (результат прогнозних досліджень, сукупність висновків щодо варіантів майбутнього стану НПС), що виявляють рекреаційне навантаження.

^ Таблиця 2

Основний оператор визначення РР та оцінки екологічного стану, що сформувалася в процесі РП


І етап

1.1. Просторово-тери­то­рі­аль­не розміщення об’єк­тів РП

Базується на визначенні загальної кількості рекреаційних об’єктів в межах ландшафтного (чи адміністративного) району

^ 1.2. коефіцієнт тери­то­ріальної концент­рації об’єктів РП (К)

визначає територіальну концентрацію (загаль­ну кількість об’єктів рекреації), характеризує насиченість території ок­ре­мими об’єктами РП.

1.3.


K коефіцієнт концентрації рекреа­ційних об’єктів; Sплоща ландшафт­ного (адміністративного) району; n – за­гальна кількість досліджуваних об’єктів в межах вказаного району.

1.4. Рекреаційна різноманітність

.

це історично сформоване взаємо­обумовлене та взаємопов’язане речо­винно-енергетичними потоками співіс­ну­вання на терені природних умов рек­реаційних об’єктів, що обумовлено істо­ричними та сучасними процесами роз­вит­ку НПС та сучасними функціональ­ними видами природокористування.

^ Показники РП згруповані у наступні групи: дуже низька, низька, пересічна, висока і дуже висока РР.

ІІ етап

2.1. сумарний коефіцієнт РР (Rr)


Rr = R1 + R2 + R3 + ... +Rn / Sn.

виявляє сумарну просторово-територіальну РР.

^ Визначається як відношення (Rn) загальної кількості рекреаційних об’єктів, що розміщуються в межах району до його площі (Sn).

2.2. Рекреаційне районування


розглядається як процес виявлення рекреаційних комплексів, що наділені однаковими властивостями природ­них умов і процесів господарювання. За основу рекреаційного райо­нування слугує інформація про РР і оцінку РП.

2.3. Основні таксоно­мічні оди­ни­ці рек­реа­ційного району­вання

рекреаційний регіон, рекреаційний край, рекреаційна область, рекреаційний район.

Важливим моментом формування теоретичних засад прогнозу (як основи до проведення розрахунків практичної інформа­ційної складової) слугує реальне та логічне бачення складових прогнозу. Такий варіант алгоритму представлений на рис. 1.


Прогнозувати різноманітні ознаки і атестації РП допомагають мето­дичні підходи (генетичний, історичний, нормативний, комплекс­ний, структурно-системний, системно-структурний, інші), що послі­довно взаємодоповнюють один одного за допомогою інформаційних характеристик. В більшості випадків прогнозування змінних властивостей РП здійснюється за допомогою вербальних і математичних оцінок.Рис. 1. Структурні рівні прогнозу рекреаційного природокористування

Першоосновою інформаційного забезпечення про­гнозування є банк літературних, архівних матеріалів, карто­графічних основ, спеціальних польових спостережень, багаторічних статистичних показників. Кінцевим резуль­татом прогнозування є створення вербаль­них, графічних, картографічних, математичних моде­лей. У сукуп­ності вони створюють повну картину динаміки розвит­ку і слугують основою прогнозів зміни НПС під впливом РП.

РП потребує використання методів, що „пройшли” певний період апробації. (рис. 2). Найчастіше використовуються комбіновані методи. Їх пріоритетність проявляється у творчому поєднанні кількох фундаментальних методів (до прикладу, метод ландшафтно-генетичних рядів та фізико-географічних аналогій). Не виключена мож­ливість використання методів суміжних наук (ста­тистики, математичного аналізу), що часто сприяє виявленню ново­го підходу до прогнозування.

Прогнозування РП вимагає дотримання певної процедури, сутність якої укладена в а) наявності бази даних за чітко визначений часовий відтинок, б) використанні головного методу, який є результативним в процесі аналізу бази даних, в) виборі апробованого методу.


Першим кроком при прогнозуванні є виявлення бази даних. Нею слугують статис­тичні показники за останні 50 років. Вибраний відтинок часу відображає 1) усталені види РП, 2) динаміку зміни окремих площинних показників в розрізі територіально-адміністративних одиниць, 3) важливість природоохоронних питань.Рис. 2. Методи прогнозування РП

Другий крок – вибір методу прогнозування. За головний, що безпосередньо апробований на кількісній базі даних, обраний метод головних компонентів, який оцінює параметри об’єкта, наділений великою розмірністю числових і часових рядів, в яких виявлені ко­реляційні залежності двох чи більше пояснюючих (незалежних) змінних.

При вирішенні завдань екологічного характеру (третій крок) важливого значення набуває прогноз окремих показ­ників РП залежно від масштабів реалізації загроз чи їх комбінацій. Такий прогноз називають автопрогнозом. Його перевага у наступному: 1) адаптується до РП (наявність часового ряду); 2) виконується за допомогою сучасних ГІС технологій; 3) реалізовується на 3-5 років, що також має певне практичне значення для динамічних видів природокористування, яким можна вважати РП.

Список літератури

1. Кілінська К. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Чернівці. – „Рута”. – 2007. – 496с.

2.Кілінська К. Рекреаційно-туристична природно-гос­подарська різно­маніт­ність Карпато-Подільського регіону. // Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокорис­тування в Україні. Монографія. Чернівецький національний університет. 2010. С. 103-110.


В публикации представлен конструктивный подход к а) изучению рекреационного природопользования, б) исследованию рекреационного разнообразия, в) определению оценки рекреационного природопользования; использованы методы главных компонентов и автопрогноза для дальнейшего исследования развития рекреационного природопользования.

Ключевые слова: рекреационное природопользование, оценка рекреационного природопользования, рекреационное разнообразие, прогнозирование рекреационного природопользования, метод главных компонентов, автопрогноз.Схожі:

Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconРекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка
Ученые записки таврического нац. Униве им В. И. Вернадского Том 24. (23) №2 часть географыя имферополь 2011 Ст. 120-125
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconПанов борис семенович геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Заслужений діяч науки І техніки України. Лауреат Державної премії урср. Засновник наукової школи
Мінералогія зон тектоно-магматичної активізації земної кори та прогнозна оцінка їх на корисні копалини
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconДо вивчення дисципліні “рекреаційна географія”
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Рекреаційна географія” (для студентів І курсу напряму підготовки 0504 „Туризм”). Укл....
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconРізноманітність навколишнього середовища спонукає архітектора
...
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconПрограма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «рекреаційна географія» для студентів спеціальності 050400 «Туризм», 050400 «Готельне...
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconМетоди контролюзнань
Оцінка усних відповідей, модульна контрольна робота, оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, оцінка самостійно...
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Пряме природокористування: 1 ресурсовидобуток; 2 ресурсокористування; 3 ландшафтовикористання; 4 дослідно-наукове та “відкладне”...
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Пряме природокористування: 1 ресурсовидобуток; 2 ресурсокористування; 3 ландшафтовикористання; 4 дослідно-наукове та “відкладне”...
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconМетодика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Бм =середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка вступного екзамену з ін мови + оцінка бакалавр...
Рекреаційне природокористування, рекреаційна різноманітність та їх прогнозна оцінка iconЛабораторна робота 2 Завдання
Теоретичні відомості. Виробниче і рекреаційне навантаження на природні екосистеми та рівень негативного впливу на довкілля повинні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи