Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ icon

Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ
Скачати 63.32 Kb.
НазваПоложення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ
Дата14.09.2012
Розмір63.32 Kb.
ТипПоложення

Додаток до Тимчасового

положення про впровадження

кредитно-модульної системи

організації навчального

процесу в СумДУ


Порядок здійснення підсумкової семестрової атестації з навчальної дисципліни,

повторного складання заходів підсумкового семестрового контролю,

призначення повторного курсу з дисципліни та відрахування студентів


1 Підсумкова семестрова атестація (оцінювання) з навчальної дисципліни (залікового кредиту) може здійснюватись наступним чином:

  • тільки на основі поточного модульного контролю, якщо з дисципліни складається диференційований залік або підсумковий екзамен не є обов’язковим і рейтингові бали студента за поточну роботу складають більше 60% від шкали оцінювання (RD≥ 0,6R);

  • шляхом додавання до рейтингових балів поточного модульного контролю (RDПМК) рейтингових балів підсумкового екзамену RDЕ (якщо він є обов’язковим і на нього виділена певна кількість балів (RЕ) від загальної шкали оцінювання з дисципліни). При цьому слід мати на увазі наступне:

а
в. 1
) допуск до підсумкового екзамену здійснюється, якщо студент виконав всі необхідні види поточної навчальної роботи, і не має значення, чи відповідають набрані ним рейтингові бали позитивній оцінці. В цьому випадку незадовільна поточна робота і високоякісне складання підсумкового екзамену можуть призвести до в цілому позитивної атестації з дисципліни, або навпаки;


а
в. 2
) допуск до підсумкового екзамену здійснюється, як визначено в п.4.8 даного Положення, якщо студент виконав всі необхідні види поточної навчальної роботи і має рейтинговий бал за поточними модульними контролями RDПМК ≥0,35 RПМК;

б) призначення обов’язкового екзамену розглядається як виключна ситуація тільки для тих дисциплін, де він є необхідним для перевірки таких компетенцій студента, які не можуть бути перевірені в ході поточного контролю. Необхідне обґрунтування повинно надаватись у Регламенті модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання;

  • студент має право підвищити свій рейтинг шляхом складання заходу підсумкового контролю (екзамену або диференційованого заліку) і за наявності позитивної оцінки з поточного контролю (один раз), і при незадовільному оцінюванні поточної роботи та наявності допуску до підсумкового контролю (RDПМК ≥0,35 RПМК - два рази). При цьому слід виходити з того, що на заході підсумкового контролю не здійснюється будь-яке додавання рейтингових балів до раніше набраних, а перевіряється рівень компетентності студента у відповідності до вимог робочої програми і здійснюється оцінювання, виходячи із визначених критеріїв і шкали оцінювання (R) з дисципліни.


2 Результати поточного контролю та підсумкової атестації студентів відображаються в “Відомості обліку успішності” (основній заліково-екзаменаційній відомості). Для студентів, які мають незадовільні підсумкові оцінки в “основній” відомості і допускаються до повторної підсумкової атестації, використовується “Додаткова відомість семестрової атестації” (додаток Ж). В ній зазначаються підсумковий бал поточного контролю, отримана під час екзамену оцінка (за чотирибальною та за багатобальною рейтинговою шкалою RЕ) і оцінка підсумкової семестрової атестації за національною чотирибальною, багатобальною рейтинговою шкалами та шкалою оцінювання ECTS. Якщо рейтингові бали окремо на екзамен не призначаються, то колонки 5 та 6 можна не заповнювати, а відобразити результати складання екзамену відразу в колонках 7, 8 та 9.


3 До чинного Тимчасового положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ та до Тимчасового положення про модульно-рейтингову систему контролю та оцінювання успішності навчання студентів вносяться зміни стосовно перевідної шкали оцінювання (відповідно стор.13 та стор.6):


^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Чотирибальна національна шкала оцінювання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5(відмінно)

0,90R  RD 1,00R

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4(добре)

0,85 R  RD  0,90R

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

0,75 R  RD  0,85R

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3(задовільно)

0,65R  RD  0,75R

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

0,60R  RD  0,65R

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2(незадовільно)

0,35R  RD 0,60R

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD  0,35RТобто здійснюється градація незадовільної оцінки і визначаються умови допуску до складання (або повторного складання) заходу підсумкової атестації та призначення повторного курсу з навчальної дисципліни.


  1. Граничний термін здійснення підсумкової семестрової атестації з навчальної дисципліни незалежно від модульних циклів її викладання є завершення екзаменаційної сесії. В разі незадовільної атестації студента приймається рішення або про призначення повторного курсу з навчальної дисципліни, або про відрахування студента.


5 Підстави для відрахування студента визначені Положенням про порядок проведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (Наказ Міністерства освіти від 15.07.96 р. №245) та відповідним Положенням СумДУ (02.10.2003 р., протокол вченої ради університету №2).


6 Повторний курс з навчальної дисципліни або з певного залікового кредиту може призначатися за умови недопуску студента до семестрової підсумкової атестації внаслідок невиконання вимог навчального плану або наявності менше 35% рейтингових балів від семестрової шкали оцінювання з дисципліни.


7 Метою повторного курсу з навчальної дисципліни (залікового кредиту) є додаткова навчальна робота зі студентом, внаслідок якої студент зможе виконати вимоги навчального плану і продемонструвати компетенції, що дадуть йому право на допуск до підсумкової семестрової атестації (RD≥ 0,35R), або на позитивне оцінювання з навчальної дисципліни (RD≥ 0,6R).


8 Рішення про призначення повторного курсу з дисципліни приймає перший проректор СумДУ за поданням декана факультету (директора інституту).


9 Повторний курс з навчальних дисциплін не може бути призначеним за умов неможливості продовження навчання у наступному семестрі, виходячи із структурно-логічної залежності (послідовності) вивчення навчальних дисциплін (змістовних модулів), або при наявності академічних заборгованостей більше ніж з двох навчальних дисциплін.


10 Навчальна робота з повторного курсу виконується поза межами обсягів навчання, визначених навчальним планом, тому організується на основі додаткового контракту (угоди) між студентом і навчальним закладом незалежно від джерела фінансування навчання студента. Підставою для укладання контракту на повторний курс є заява студента.


11 Обсяг і види навчальної роботи з повторного курсу визначаються провідним викладачем навчальної дисципліни, виходячи із наявних недоліків у навчальній роботі студента. Викладач укладає програму повторного курсу із зазначенням рейтингових балів, які можуть бути присвоєні студентові додатково за виконання певних видів навчальної роботи. У разі набрання студентом додаткових балів, які дозволяють підвищити його рейтинг з дисципліни до RD≥0,35R, йому надається право складання підсумкового контрольного заходу з метою встановлення остаточної позитивної оцінки з навчальної дисципліни і нарахування відповідної кількості рейтингових балів. Якщо при виконанні програми повторного курсу рейтинг студента з дисципліни буде підвищено до RD≥0,6R, то оцінювання може бути здійснене без проведення заходу підсумкового контролю, якщо він не є обов’язковим.


12 Організується проходження повторного курсу як правило в канікулярний період (після зимової або, переважно, після літньої екзаменаційної сесії). Для здійснення повторного навчання може організовуватись індивідуальна робота зі студентом, або за наявності достатнього контингенту студентів – групова аудиторна робота з відповідними видами занять (лекції, практичні, лабораторні тощо) у поєднанні з виконанням студентами індивідуальних завдань. При цьому здійснюється погодинна оплата праці викладачів за діючими в університеті нормативами.

Схожі:

Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на основі Тимчасового положення (наказ мон україни від 23. 01. 2004 р. №48) та інших нормативно-правових актів з урахуванням
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг)
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconНаказую внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у наступній редакції
З метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну за результатами аналізу проведення першого модульного...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) пунктом 8/1 такого змісту
У зв’язку з тим, що при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сумду в різні роки навчання студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи