Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю icon

Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю
Скачати 328.65 Kb.
НазваПоложення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю
Дата14.09.2012
Розмір328.65 Kb.
ТипПоложення


Коментар до Тимчасового положення про КМС щодо роботи з відомостями семестрового контролю

І. Підведення підсумків атестації за модульний цикл


Для здійснення атестації студентів з дисципліни за певний модульний цикл викладач, відповідальний за навчальну дисципліну, повинен на початку атестаційного тижня отримати в деканаті основну заліково-екзаменаційну відомість групи (додаток Д).

Заповнювати її наступним чином:

 1. у відповідності до Регламенту вказати шкалу оцінювання із залікового кредиту (модульного циклу);

 2. у колонці 4 (контроль), або так само 6 та 8, вказати рейтингові бали, які набрав студент, включаючи всі види поточного контролю і підсумкового модульного контролю у атестаційний тиждень;

 3. для студентів, які мають рейтинговий бал, що відповідає позитивній оцінці (в колонці “контроль”), це значення є остаточним за поточну роботу у модульному циклі. Підвищити свій рейтинговий бал і відповідно оцінку з дисципліни студент матиме змогу в період екзаменаційної сесії, складаючи диференційований залік, або іспит.

Здати заліково-екзаменаційну відомість до деканату по завершенні атестаційного тижня.

 1. з тими студентами, які отримали рейтинговий бал, що відповідає незадовільній оцінці, робота щодо ліквідації академічної заборгованості з модульного циклу може продовжуватися ще не більше двох тижнів. Для них у заліково-екзаменаційній відомості слід використовувати колонку 5 (доздачі), або так само 7 та 9. Це означає, що студентові надається можливість отримати позитивний рейтинговий бал наступним чином:

а) відпрацювати пропущені види навчальної роботи (незахищені практичні або лабораторні роботи, індивідуальні завдання тощо) і отримати за них додаткові рейтингові бали, які будуть зазначені в колонці 5, або 7 та 9;

б) ліквідувати незадовільну оцінку з підсумкового модульного контролю (колоквіуму, контрольної роботи, тестування тощо). При цьому в колонці 5 зазначаються рейтингові бали, на які студент підвищив свій рейтинг у відповідності до нової оцінки контрольного заходу. Наприклад, перший раз на контрольній роботі студент отримав оцінку “2” і 8 рейтингових балів (вони вже відображені в колонці 4 разом з іншими рейтинговими балами), а повторно контрольну роботу написав на оцінку “3” з 10 рейтинговими балами. Це означає, що в колонці 5 будуть зазначені додаткові 2 бали;

в) ліквідувати незадовільну оцінку з поточного контролю студент має право на протязі атестаційного тижня і двох тижнів наступного модульного циклу, а в останньому модульному циклі – включаючи екзаменаційну сесію (до проведення екзамену). Для перескладання незадовільної оцінки з заходу поточного контролю студентові надається 2 спроби.

Якщо викладання дисципліни у даному модульному циклі не завершується, то викладач не закриває заліково-екзаменаційну відомість і здає її до деканату на протязі двох тижнів наступного модульного циклу.


^

ІІ. Підведення підсумків семестрового контролю з дисципліниУ разі, коли викладання дисципліни у даному модульному циклі завершується, викладач повинен:

 1. визначити рейтинговий бал поточного контролю (колонка 10) як суму рейтингових балів всіх модульних циклів з урахуванням доздач (колонка 4-9);

 2. встановити обов’язковість або можливість складання студентом заходу підсумкового семестрового контролю (диференційованого заліку або екзамену) та визначити підсумкові оцінки у таких випадках:

а) рейтинговий бал студента відповідає позитивній оцінці (RD≥0,6 Rп), тобто становить більше 60% від можливих балів поточного контролю, і складання заходу підсумкового контролю для студента не є обов’язковим. Якщо студент не бажає підвищити свій рейтинг, то колонки 11 та 12 для нього не заповнюються (проставляється “дефіс”), а проставляються підсумкові оцінки в колонках 13, 14 та 15 (у рейтингових балах, за національною чотирибальною шкалою та шкалою ECTS);

б) у випадку, аналогічному п. “а”, з дисципліни повинен складатись екзамен, який за Регламентом МРС визначений як обов’язковий, тобто шкала оцінювання з дисципліни розподілена між поточним контролем та екзаменом. Умови допуску до екзамену визначаються не відносно шкали оцінювання з дисципліни, а відносно шкали оцінювання з поточного контролю. Шкала оцінювання для екзамену зазначається у головці колонки 11. Відносно неї призначається рейтинговий бал студентові за екзамен відповідно до оцінки, яку той отримав на ньому (колонка 12). Підсумок за семестр з дисципліни (колонка 13) визначається у рейтингових балах як сума колонок 10 та 11. Оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (колонки 14 та 15) визначаються відповідно до підсумкових рейтингових балів;

в) рейтинговий бал студента за поточну роботу не відповідає позитивній оцінці, але становить від 35 до 60% від можливих рейтингових балів (шкали оцінювання за поточну роботу). У цьому випадку студент може бути допущений до екзамену, якщо він є обов’язковим, і зобов’язаний складати захід підсумкового контролю (диф. залік або екзамен), якщо вони не є обов’язковими (тобто рейтингові бали окремо на них не виділяються). Якщо екзамен є обов’язковим, то підсумок з дисципліни визначається так само, як за пунктом “б”. Якщо екзамен не є обов’язковим, то тільки за наслідками складання екзамену або диф. заліку визначається підсумковий рейтинговий бал та, відповідно, оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS

Примітка: інколи у викладачів виникає питання: “Але студенти, які зобов’язані складати захід підсумкового контролю можуть мати різні вихідні позиції: один на рівні 0,35R, інший – 0,59R (трохи недотягнув до “автоматичного” отримання підсумкової оцінки), а підхід до врахування поточної роботи однаковий?” Все рівно, тут не можна практикувати будь-які диференційовані підходи щодо врахування балів за поточну роботу і додавати бали за екзамен, бо не можуть бути визначеними узагальнені критерії цього додавання. Але викладач, якщо він знає прогалини знань свого студента, може індивідуально визначити зміст і обсяг завдання на диф. залік або екзамен (від необхідного до мінімально потрібного). При цьому викладач повинен бути впевненим, що його підсумкова оцінка відповідає рівню засвоєння навчального матеріалу студентом.

г) у випадку, коли рейтинговий бал студента за поточну роботу відповідає позитивній оцінці і він може бути звільнений від складання заходу підсумкового контролю, але бажає його скласти для підвищення рейтингу, все здійснюється за п.”в” для умови, коли екзамен (диф. залік), не є обов’язковими. При цьому підсумкова оцінка виставляється за наслідками контрольного заходу, якщо спроба підвищення рейтингу була вдалою.

В іншому випадку виставляється підсумковий рейтинговий бал і відповідні оцінки на основі поточного оцінювання (колонка 10 і колонка 13 – однакові). Колонки 11 та 12, що відповідають наслідкам контрольного заходу, заповнюються; і, незважаючи на те, що ці дані для підсумкового оцінювання не використовуються, вони показують, що студент використав спробу підвищення рейтингу.

д) рейтинговий бал студента за поточну роботу не відповідає позитивній оцінці і становить менше 0,35 Rп. У цьому випадку студент не може бути допущений до заходу підсумкового контролю (екзамену або диф. заліку). Цей підсумковий бал поточного контролю виставляється у колонці 10, у колонці 11 виставляється “дефіс”, у колонці 12- “не допущений”, у колонці 13 – “дефіс”, у колонці 14 – “незадовільно”, у колонці 15 – оцінка ECTS “F” (це означає, що для підсумкової атестації з навчальної дисципліни студент повинен виконати додаткову роботу).


Основна заліково-екзаменаційна відомість закривається і здається до деканату наприкінці атестаційного тижня, якщо викладання дисципліни завершується складанням диф. заліку, або екзамену, який планується в атестаційний тиждень. Якщо викладання дисципліни завершується в останньому модульному циклі і захід підсумкового семестрового контролю запланований в період екзаменаційної сесії, то основна заліково-екзаменаційна відомість закривається і здається до деканату у наступний день після проведення цього заходу підсумкового контролю.


 1. Після закриття основної заліково-екзаменаційної відомості для студентів, які в ній мали незадовільні підсумкові оцінки за шкалою ECTS FX та F, відкривається додаткова відомість семестрової атестації.

 2. Деканат визначає термін дії цієї додаткової відомості (не більше 2 тижнів) та призначає за погодженням з викладачем дату проведення додаткового заходу підсумкової атестації (диф. заліку або екзамену).

 3. Студент, який мав за основною відомістю рейтинговий бал на рівні оцінки FX (0,35Rn≤RD<0,6Rn) має право прийти на повторний контрольний захід з цими рейтинговими балами, але може за погодженням з викладачем виконати додаткові види навчальної роботи і підвищити свій рейтинг.

 4. Студент, який за основною відомістю мав рейтинговий бал, який не дозволяв йому бути допущеним до підсумкового семестрового контролю і відповідно оцінку на рівні “F”, повинен до дати повторного контрольного заходу виконати додаткові види навчальної роботи і отримати рейтинговий бал поточного контролю не менше 0,35 Rn.

 5. Викладач у день повторного контрольного заходу (або напередодні) отримує в деканаті додаткову відомість і зазначає в ній рейтингові бали студентів з урахуванням доздач за станом на день повторного контрольного заходу. Заповнення відомості здійснюється відповідно до п.6. Колонки 6 та 7 заповнюються, коли складання екзамену є обов’язковим. В іншому випадку за наслідками підсумкового контролю (складання іспиту або диф. заліку) виставляється відразу підсумкова оцінка (колонки 8, 9, 10), або якщо студент не має RD≥ 0,35Rn і не допущений до повторного складання екзамену, в колонках 8 – “дефіс”, 9 – “незадовільно”, 10 – “F”.


Закривається перша додаткова відомість не пізніше наступного дня після проведення повторного контрольного заходу.


 1. Друга повторна відомість надається на основі першої додаткової відомості для прийому повторного контрольного заходу комісією. Заповнюється відповідно до вимог п.п. 6 та 11. Вона надається, як правило, після завершення екзаменаційної сесії і діє до початку наступного семестру.^

коментар до тимчасового положення про кмс


щодо семестрового контролю з дисциплін за вибором студента


 1. Дисципліни за вибором студента відносяться до варіативної компоненти програми підготовки фахівця і за робочим навчальним планом на них встановлюються певні обсяги (в годинах і кредитах) загальної навчальної роботи та форма семестрового контролю – диференційований залік.

 2. На них розповсюджуються загальні вимоги щодо контролю і оцінювання навчальних досягнень студента за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

 3. Враховуючи особливості планування та організації навчального процесу з дисциплін за вибором студента (відносно великі навчальні потоки за наявності тільки лекційних аудиторних занять), контрольні заходи потрібно планувати, використовуючи тестування та письмові контрольні роботи. Для цього навчальними планами передбачаються:

 1. по 2 год. на групу чисельністю до 30 осіб у атестаційний тиждень за наявності лекційного потоку до 60 осіб;

 2. по 4 год. на лекційний потік при його кількісному складі до 150 осіб;

 3. по 6 год. на лекційний потік при кількості студентів в потоці більше 150 осіб.

 1. У другому та (або) третьому модульних циклах доцільно видати студентам індивідуальні завдання, які б як можна ширше охоплювали навчальний матеріал:

  1. Аналітично-оглядового характеру для дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу підготовки;

  2. Розрахункових – для дисциплін природничо-наукових та професійно орієнтованих.Додаток Д

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Ф
Група
акультет __механіко- математичний

200 / 200 навчальний рік. Курс _1_ . Семестр _1__ .

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ №___


з дисципліни _____­______________________________________

Форма підсумкового контролю – екзамен, диференційований залік

(непотрібне закреслити)

З
Умова здійснення підсумкової атестації за семестр з навчальної дисципліни RD  0,6 R = 72 бали


Умова допуску до заходу підсумкового контролю з навчальної дисципліни RD  0,35 R = 42 бали

агальний обсяг за семестр:

Годин 108 . Кредитів 3 .

Шкала оцінювання

R = 120 балів Викладач ____________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

№ п/п

Прізвище та ініціали студента

Номер залікової книжки студента

Рейтингові бали за модульними циклами

Підсумковий бал поточного контролю

Складання екзамену (д. заліку)

Підсумок

Підпис викладача

1

2

3

Бали

Оцінка

Бали

Оцінка

40

40

40

-

120

За нац. шкалою

ECTS

контроль

досдачі

контроль

досдачі

контроль

досдачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Авдєєв О.М.
26
21

10

48
105

105

добре

В
2

Вересаєв А.К.
24
36
42
84

114

відмінно

114

відмінно

А
3

Григорьєв М.А.
0

12

2820

2

62

74

задовільно

74

задовільно

E
4

Гришко С.О.
12

2

2410

10

58

70

незадовільнонезадовільно

FX
5

Дмитренко Б.А.
00

11

20

9

40не допущенийнезадовільно

F
6


7
Студент отримав незадовільну оцінку за поточну роботу, яка не дає йому права складати захід семестрового контролю, і отримує підсумкову негативну оцінку (рейтингові бали не нараховуються8
Студент отримав незадовільну оцінку за поточну роботу, але, маючи право скласти захід семестрового контролю, отримує підсумкову позитивну оцінку9


10


№ п/п

Прізвище та ініціали студента

Номер залікової книжки студента

Рейтингові бали за модульними циклами

Підсумковий бал поточного контролю

Складання екзамену (д. заліку)

Підсумок

Підпис викладача

1

2

3

Бали

Оцінка

Бали

Оцінка

40

40

40
120

За нац. шкалою

ECTS

контроль

досдачі

контроль

досдачі

контроль

досдачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


^ П
Успішність групи:


відмінно – ________.

добре – ________.

задовільно – ________.

незадовільно – ________.

Викладач ­­­­­­­­­­______________

" ___ " ______________ 200 _ р.


Декан _________________

" ___ " ___________ 200 _ р.
ідсумок:


Студентів в групі ____ .

Атестовано без підсумк. контр. ____.

Складали іспит (д/з) ____.

Не допущено до іспиту (д/з) ­____ .

Додаток Ж

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет _____________________________________________________


200 _ / 200_ навчальний рік Курс ___. Семестр ____.

ДОДАТКОВА ВІДОМІСТЬ СЕМЕСТРОВОЇ АТЕСТАЦІЇ № __


з дисципліни ___________________________________________________________
^

Форма підсумкового контролю – екзамен, диференційований залікУмова здійснення підсумкової атестації за семестр з навчальної дисципліни RD ≥ 0,6 Rп = _________ балів.
(непотрібне закреслити)


Загальний обсяг за семестр:

Годин _____, кредитів ____.

Ш
Умова допуску до заходу підсумкового контролю з навчальної дисципліни RD ≥ 0,35 Rп = _________ балів.
кала оцінювання

R = ______ балів.


Викладач(і)____________________________________________________________

(вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

п/п

Номер групи

^ Прізвище та ініціали студента

Номер індивідуаль-ного навчально-го плану

Підсумковий бал поточного контро-лю (з урахуванням доздач)

^ Складання екзамену *

Підсумкова оцінка семестрової атестації

Підпис викладача

Бали

Оцінка за нац. шкалою

^ Рейтингові бали

Оцінка

За шкалою RЕ = __

за нац. шкалою

за шкалою ECTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1234567891011121314151617* – колонки 6 та 7 заповнюються, коли складання екзамену є обов’язковим. В іншому випадку за наслідками підсумкового контролю (складання іспиту або дифзаліку) виставляється відразу підсумкова оцінка (колонки 8, 9, 10), або якщо студент не допущений до повторного складання, в колонках 8 – “дефіс”, 9 – “незадовільно”, 10 – “F”.


Підсумок:

Відмінно – ___________.

Добре – ___________.

Задовільно –___________.

Незадовільно –___________.

Викладач ___________________

(підпис)

“_____” _____________ 200 р.

Декан ___________________

(підпис)

“_____” _____________ 200 р.
Схожі:

Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconЗаповнювати її наступним чином
Коментар до Тимчасового положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconНаказ №591-i про внесення зміни до нової редакції положення про кмс
У зв’язку з необхідністю більш чіткого визначення організації повторного навчання з дисципліни при впровадженні кмс організації навчального...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconПоложення про кмс
У зв’язку з необхідністю більш чіткого визначення організації повторного навчання з дисципліни при впровадженні кмс організації навчального...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconФорма підсумкового контролю
Мета курсу – знайомство з об’єктивними науковими відомостями про національні, регіональні та світові релігії; набуття студентами...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconПоложения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconПоложения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconДодаток до положення про впровадження кмс в СумДУ
...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconПоложення про проведення письмового семестрового контролю знань
Підсумковий семестровий контроль знань може проводитися у двох формах: вихідне тестування або екзамен з обов'язковими письмовими...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconНаказ №405-i про зміни до «Положення про кмс організації навчального процесу в Сумду (нова редакція)» з визначенням порядку подовження семестрової атестації
За таких умов є необхідним вжиття заходів, які спрямовані на врахування всіх обставин щодо необхідності обґрунтованого І оперативного...
Положення про кмс щодо роботи з відомостями семестрового контролю iconПоложення про кмс організації навчального процесу в Сумду (нова редакція) з визначенням порядку подовження семестрової атестації
За таких умов є необхідним вжиття заходів, які спрямовані на врахування всіх обставин щодо необхідності обґрунтованого і оперативного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи