Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс
Скачати 86.49 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс
Дата14.09.2012
Розмір86.49 Kb.
ТипРегламент

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут проблем виховання НАПН України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Хмельницький університет управління та права

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Хмельницький національний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція на тему “Виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки: сучасний стан, проблеми і перспективи”
(25-27 жовтня 2012 р., м. Хмельницький)


Тематика конференції:

 1. Культурологічні та морально-етичні проблеми виховання студентської молоді.

 2. Психолого-педагогічні умови організації виховного процесу у вищій школі.

 3. Шляхи підвищення ефективності виховної функції науково-педагогічних працівників.

 4. Виховний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін у розвитку особистості сучасного студента.

 5. Сучасні освітні технології та їх застосування у виховній роботі ВНЗ.

 6. Студентські колективи та їх самоврядні структури як фактор формування особистості майбутніх професіоналів.

Усі матеріали конференції буде опубліковано у збірнику наукових праць “Педагогічний дискурс”, який включено до переліку наукових фахових видань України у галузі “Педагогічні науки”. (Вимоги до оформлення статей та реквізити для оплати за друк статей наведено у додатку 1).

^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прибуття на конференцію: 24 жовтня 2012 р.

Початок роботи конференції: 25 жовтня 2012 р. о 11.00 – відкриття та пленарне засідання.

Від’їзд учасників: 27 жовтня 2012 р. після 15.00.

Доповідь на пленарному засіданні: до 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні: до 10 хв.

Виступ-повідомлення: до 5хв.

Реєстрація та відкриття конференції буде проведено в першому корпусі Хмельницького університету управління та права за адресою: м. Хмельницький, вул. Театральна, 8.

Проживання: для гостей з інших міст можливе бронювання кімнат у гуртожитку готельного типу “Енеїда” (вул. Театральна, 8) та інших готелях міста за умов попередньої заявки, а також учасники конференції можуть здійснити бронювання самостійно. Інформація про готелі міста Хмельницького можна знайти на сторінці реєстрації на сайті університету. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачується учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

^ Сума орг. внеску становить 150 грн., для аспірантів – 100 грн., для студентів – 50 грн. (отримання інформаційних матеріалів конференції, брейк-кава, культурна програма та екскурсії). Для учасників конференції, які беруть участь у ній заочно, орг. внесок становить 20 грн. (програма та інформаційні матеріали).

^ Платіжні реквізити: п/р 35426001003979 в ГУДКУ у Хмельницькій області МФО 815013, ЄДРПОУ 14163438, з обов’язковою поміткою “За участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему “Виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки: сучасний стан, проблеми і перспективи” (П. І. Б. учасника)”.

Учасники – доктори наук, професори від сплати орг. внеску та плати за публікацію матеріалів конференції звільняються.

^ У програмі конференції передбачається відвідування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького національного університету та унікальних історичних пам’яток Поділля.

^ Прийом заявок учасників конференції та доповідей – до 1 жовтня 2012 р.

Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету матеріали доповіді в друкованому та електронному вигляді, заявку кожного учасника з назвою тематичного напряму за наведеною нижче формою та копію платіжного доручення або поштового переказу оплати участі в конференції електронною поштою на адресу:

frame1

^ 29013, Україна м. Хмельницький

вул. Театральна, буд. 8

Науково-дослідна частина

Хмельницький університет управління та права

тел. / факс: 0 (382) 71-80-80

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua

Web-сторінка: www.univer.km.ua

Координацію проведення конференції здійснює: кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управління та права (тел. 71-82-80, Олексій Іванович Денищик – моб. тел. 0 (67) 382-14-33)

Повідомлення про включення доповіді в програму конференції та запрошення будуть надіслані авторам до 10 жовтня 2012 р.

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему
“Виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки:
сучасний стан, проблеми і перспективи”

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ______________________________________________________

Місце роботи ___________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене та почесне звання __________________________________________________

Посада ________________________________________________________________________________

Назва доповіді __________________________________________________________________________

Тематичний напрям _____________________________________________________________________

Адреса для направлення запрошення _______________________________________________________

Електронна пошта (e-mail) ________________________________________________________________

Контактний телефон _____________________________________________________________________

Форма участі (очна, заочна) _______________________________________________________________

Проживання (готель, гуртожиток) __________________________________________________________

Особистий підпис учасника _______________________________________________________________

Додаток 1

Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць “Педагогічний дискурс”.

У “Педагогічному дискурсі” публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії педагогіки, дидактики, історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання, розвитку, професійної орієнтації учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, педагогіки післядипломної освіти, ступеневої освіти тощо. Стаття повинна розкривати певну проблему в тій галузі, якій присвячена робота, і мати наукову новизну та цінність (теоретичну й (або) практичну).

^ Вимоги до статей:

При написанні та оформленні статей необхідно керуватись такими вимогами:

 1. До друку приймаються статті, які відповідають тематиці збірника, що відображається в поставленому зверху зліва УДК.

 2. Статті повинні бути написані українською мовою в науковому стилі та не містити граматичних помилок (стаття має бути вичитаною й завіреною філологом).

 3. Структура статті повинна мати такі елементи (відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2)):

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з описаного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Також стаття повинна містити список використаних джерел і літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30)); анотації та ключові слова (українською мовою після заголовка статті – 8 рядків, російською й англійською мовами після списку використаних джерел і літератури).

 1. Автор статті несе відповідальність за правильність і достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: “вичитано, відредаговано, дата, підпис”.

 2. Рукопис статті подається на дискеті 3,5 дюйма (або диску CD-R / DVD-R), що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97 (чи пізніших версій цієї програми). До дискети (диску) додається підписаний автором роздрукований варіант рукопису. Текст на дискеті (диску) повинен бути ідентичним роздрукованому. Матеріали пересилаються у конверті формату А4.

 3. Параметри документа: формат листка – А4 (орієнтація книжкова), поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 10 pt, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали – міжрядковий – одинарний, відступ першого рядка – 0,7 см, вирівнювання абзаців – за шириною.

 4. Увесь текст повинен бути набраний шрифтом одного типу та розміру в одну колонку. Не допускається використання вставок і гіперпосилань. Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. Бажано уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. При наборі тексту необхідно дотримуватись правил комп’ютерного набору тексту, зокрема, необхідно використовувати прямі лапки (не парні), круглі дужки, розрізняти символи тире та дефіса (тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефіса). Нумерація сторінок не проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису).

 5. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) друкуються шрифтом 10 pt, розміщуються по центру, складові їхні частини групуються в один об’єкт. Підписи до них та посилання на них в тексті є обов’язковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).

 6. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, оформлених у встановленому порядку з обов’язковим зазначенням кількості сторінок. У посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їхній порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються в квадратних дужках (наприклад: [4, с. 32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32]. Бібліографія складається в алфавітному порядку або за порядком посилання в тексті. Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть.

 7. Обсяг статті повинен бути в межах 3-6 сторінок, набраних та оформлених відповідно до пп. 6-9.

 8. Матеріали розташовуються в такій послідовності:

 1. індекс УДК;

 2. ініціали та прізвище автора(ів);

 3. науковий ступінь, вчене звання, посада;

 4. місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Усі дані про місце роботи беруться в дужки;

 5. назва статті (друкується малими літерами з першої великої);

 6. анотація статті та ключові слова українською мовою без назви статті і прізвища автора;

 7. текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);

 8. список використаних джерел і літератури;

 9. анотації статті та ключові слова російською й англійською мовами із зазначенням прізвища та ініціалів автора(ів) і назви статті;

 10. місце для запису дати надходження тексту рукопису до редколегії – “___” __________ 2012 р.

^ Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог, прийматися до розгляду не будуть. Дискети (диски) та роздруковані примірники статей авторам не повертаються.

^ До редколегії збірника надсилаються такі матеріали:

 1. стаття у відповідності до наведених вище вимог;

 2. завірений витяг із засідання кафедри навчального закладу чи лабораторії науково-дослідної установи про рекомендацію статті до друку (для аспірантів (здобувачів));

 3. рецензія на статтю аспіранта (здобувача), підготовлена та підписана доктором (кандидатом) наук, і завірена в установленому порядку;

 4. на окремому аркуші відомості про автора(ів) за поданою нижче формою [додаток 2];

 5. чистий конверт із маркою для листування з редколегією.

Вартість публікацій становить ^ 35 грн. за 1 сторінку тексту, оформлену відповідно до вищезазначених вимог (+ 25 грн. на пересилання збірників для авторів з інших міст). На одну статтю надсилається один примірник збірника. У разі друкування статті в співавторстві, при бажанні отримати додатковий(і) примірник(и) для співавтора(ів) здійснюється доплата, яка дорівнює вартості друкування статті. Копії квитанцій про оплату подаються разом зі статтями, оригінали – автори зберігають у себе.

Банківські реквізити для оплати:

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

код 02138872 в ГУДКУ Хмельницької області

р/р 35424001001229 код 815013

Призначення платежу: за друк статті.

Усі матеріали необхідно надсилати на адресу редколегії:

29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, науковий відділ.

E-mail: kgpa_nauka@ukr.net

Тел.: 0 (382) 79-59-45

Контактні особи: Галус Олександр Мар’янович, Крищук Богдан Степанович.

Додаток 2

^ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА(ІВ)

Прізвище ____________________________________________________________________________

Ім’я, по батькові ______________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________________

Місце роботи (повна назва) _____________________________________________________________

Посада ______________________________________________________________________________

Навчальний заклад, в якому навчається (для аспірантів (здобувачів)) _________________________

Домашня адреса ______________________________________________________________________

Контактні телефони ___________________________________________________________________

Назва статті __________________________________________________________________________

Дата ________________________________________________________________________________

Підпис ______________________________________________________________________________

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни донецький національний університет інститут філософії ім. Г. Сковороди донецька обласна державна адміністрація
move to 0-22437313
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconНаціональне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м.
Мета конференції: обмін досвідом у сфері державного управління інноваціями в Україні та за кордоном, обговорення проблем, принципів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconXxxi міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький національний технічний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «києво-могилянська академія» інститут проблем виховання напн україни східно-європейський інститут психології
Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни донецький національний університет інститут філософії ім. Г. Сковороди донецька обласна державна адміністрація
На конференції планується обговорення актуальних проблем соціальної філософії та сучасних соціально-комунікативних практик, а також...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницька обласна державна адміністрація Вінницький національний технічний університет (внту) Вінницьке регіональне відділення Академії будівництва України (абу) Московський державний будівельний університет (мдбу) Брестський державний технічний
Аксельрод Р. Б. – заступник голови державної адміністрації Вінницької області (Україна)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconЗапорізька обласна державна адміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет 20 листопада 2008 р
Запорізькому національному університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Запоріжжя – минуле І сьогодення. Перспективи...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська обласна державна адміністрація одеська державна академія холоду одеська національна академія харчових технологій міжнародна академія холоду асоціація українських виробників «морозиво та заморожені продукти» асоціація інженерів по вентиляц
Міжнародній науково-технічній конференції, що присвячена 90-річчю Одеської державної академії холоду
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Управлінням, відділам освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи