Інформаційний лист icon

Інформаційний лист
НазваІнформаційний лист
Дата14.09.2012
Розмір57.9 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна академія наук педагогічної освіти

Національна академія педагогічних наук України

Українське відділення МАНПО

Інститут Конфуція

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»


проводять у місті Луганську (Україна) 13-15 листопада 2012 року

VI Міжнародну науково-практичну конференцію

«Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість», присвячену 10-річчю Українського відділення МАНПО

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції всіх зацікавлених осіб.

На конференції будуть розглянуті питання за такими напрямами:

  • якість освіти як центральний напрямок її модернізації;

  • інноваційні тенденції в системі освіти;

  • інноваційні технології в навчально-виховному процесі ВНЗ;

  • управління інноваційними процесами в системі безперервної освіти;

  • інтеґративні тенденції в системі безперервної педагогічної освіти;

  • інноваційне проектування та конструювання змісту безперервної педагогічної освіти;

  • інноваційні технології у вихованні й освіті дітей дошкільного та шкільного віку;

  • вплив філософії Конфуція на розвиток педагогічної думки;

  • перспективи інноваційного розвитку Інститутів Конфуція в системі освіти;

  • людина й техніка в системі освіти.


За матеріалами конференції буде видано збірник наукових статей ВАК України „Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 6 – 8 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска.

Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Зразок оформлення бібліографії:


Література

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. — К. : Наук. світ, 2006. — 363 с. 2. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с. 3. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою» / С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008. — 20 с.


Статтю заключають 3 анотації обсягом 8 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).

Зразок оформлення анотації:


^ Крокошенко О. Я. Роль педагогічної практики в процесі розвитку педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

В статті наведено аналіз результатів пілотажного дослідження щодо оцінки факторів, які впливають на розвиток педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів під час підготовки у вищому навчальному закладі та уточнення складу її структурних компонентів. Висвітлено домінуючу роль педагогічної практики та окреслено напрямки вдосконалення підготовки, змісту, організації та методики її проведення для студентів, що навчаються за спеціальності «Професійне навчання».

^ Ключові слова: компетентність, педагогічна практика, інженери-педагоги.


Крокошенко Е. Я. Роль педагогической практики в процессе развития педагогической компетентности будущих инженеров-педагогов.

В статье приведен анализ результатов пилотажного исследования оценки факторов, влияющих на развитие педагогической компетентности будущих инженеров-педагогов в прцессе подготовки в высшем учебном заведении. Был уточнен так же состав ее структурних компонентов. Освещена доминирующая роль педагогической практики и обозначены направления усовершенствования подготовки, содержания, организации и методики ее проведения для студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обучение».

^ Ключевые слова: компетентность, педагогическая практика, инженеры-педагоги.


Krokoshenko O. The role of pedagogical practices in the development of pedagogical competence of future engineering teachers.

The article is an analysis of the results of pilot studies evaluating the factors affecting the development of pedagogical competence of future engineering teachers during the preparation in higher education establishment. Also the composition of it's structural components had been clarified and the dominant role of the pedagogical practices had been highlighted. Areas of improvement of training, content, organization and methods of it's implementation for students specializing in "Professional training" have been determined.

^ Key words: competence, pedagogical practices, engineering teachers.


Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора, кандидата, доцента.


На окремому аркуші подається ^ Заявка учасника конференції.


Вимоги до оформлення заявки учасника конференції:


Таблицю заповнити в електронному вигляді та роздрукувати

Назва доповіді

 

^ П.І.Б. (повністю) автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Телефон, e-mail

 

^ Повна назва та адреса установи, де працює(ють)

 

Адреса одержувача:

(куди відправляти збірник наукових праць)

Потреба проживання (так, ні)

 

Необхідність у технічних засобах (указати)

 

 

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам.


^ Вартість однієї сторінки 20 грн. або 100 руб., організаційний внесок – 80 грн. або 320 руб. Заявки на участь у конференції, матеріали виступів, гроші просимо надсилати до 20 вересня 2012 року за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2; на ім'я секретаря Старцевої Юлії Валентинівни, конт.тел. (0642) 59-03-38; моб.тел (050)1021336; факс 59-90-08; e-mail: manpo.lg@rambler.ru.


Матеріали, подані після 20 вересня 2012 року, розглядатися і повертатися не будуть.

Заїзд учасників конференції ^ 13 листопада 2012 року, мешкання в готелі за рахунок відряджуючої організації (вартість проживання від 120 до 150 грн. або від 480 до 600 руб. за добу). Просимо придбати квитки в обидва кінці.

Початок реєстрації учасників конференції 14 листопада 2012 року з 9.00 до 10.00 год. на 4 поверсі корпусу № 1 університету (Мала актова зала) ЛНУ імені Тараса Шевченка за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 2. Проїзд від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 111, 165 до зупинки „Педуніверситет”.


Переконливо просимо матеріали виступів і статті не затримувати!


Телефони для довідок: (0642) 59-03-38;

+38(050)8206183

+38(050)1021336 E-mail: manpo.lg@rambler.ru


Оргкомітет

Схожі:

Інформаційний лист iconІнформаційний лист 1
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Доннует); Наукова бібліотека Доннует;...
Інформаційний лист iconІнформаційний лист 1
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Доннует); Наукова бібліотека Доннует;...
Інформаційний лист iconПерший інформаційний лист
move to 0-6882106
Інформаційний лист iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Інформаційний лист iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Формування адекватної самооцінки як фактор реалізації професійного потенціалу особистості”
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Республіканський вищий навчальний заклад «кримський інженерно-педагогічний університет»
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
Інформаційний лист iconІнформаційний лист 14-15 травня 2009 року
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса)
Інформаційний лист iconІнформаційний лист 1
Реалізація положень Болонського процесу як чинник забезпечення якості вищої освіти
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» планує у
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи