Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання icon

Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання
Скачати 38.16 Kb.
НазваУгода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання
Дата14.09.2012
Розмір38.16 Kb.
ТипДокументи

УГОДА

МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І УРЯДОМ

ТУРКМЕНИСТАНУ ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ

ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ, НАУКОВІ (ВЧЕНІ)

СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кабінет Міністрів України і Уряд Туркменистану, далі — "Сторони",

бажаючи сприяти подальшому розвитку та поглиблен­ню двостороннього співробітництва в галузі освіти і на­уки,

з метою встановлення норм взаємного визнання доку­ментів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання,

домовилися про таке:

Стаття 1

Ця Угода визначає порядок визнання документів дер­жавного зразка про освіту, виданих державними навчаль­ними закладами Сторін з очною формою навчання, доку­ментів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, виданих Вищою атестаційною комісією та Міністерством освіти і науки України, та документів про присудження вчених ступенів і присвоєння вчених звань, виданих в Туркменистані.

Стаття 2

Документи державного зразка про загальну середню і професійно-технічну освіту, видані в Україні й Туркме­нистані взаємно визнаються при продовженні навчання на наступному рівні відповідно до чинного законодавства дер­жав Сторін.

Стаття З

Дипломи й свідоцтва про закінчення навчальних за­кладів з підготовки молодших спеціалістів і кваліфікова­них робітників в Україні та дипломи і свідоцтва про закін­чення професійних навчальних закладів з підготовки спе­ціалістів середньої ланки і робочих кадрів у Туркменис­тані взаємно визнаються при продовженні навчання, а та­кож при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної кваліфікації, якщо тривалість та зміст навчання в них за спеціальністю подібні.

Стаття 4

Українська Сторона визнає дипломи, видані в Туркме­нистані, що відповідають дипломам, виданим вищими навчальними закладами України про присвоєння кваліфі­кації "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" із відповідним терміном навчання як такі, що дають право на продовження навчання, а також при вла­штуванні на роботу відповідно до присвоєної кваліфікації, якщо термін навчання та зміст освіти в них за спеціальніс­тю подібні.

Стаття 5

Туркменська Сторона визнає дипломи, видані вищими навчальними закладами України про присвоєння кваліфі­кації "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр", що відповідають дипломам, виданим в Туркменистані, як такі, що дають право на продовження навчан­ня, а також при влаштуванні на роботу відповідно до при­своєної кваліфікації, якщо термін навчання та зміст осві­ти в них за спеціальністю подібні.

Стаття 6

Дипломи про присудження наукових ступенів "канди­дат наук" і "доктор наук", видані Вищою атестаційною ко­місією України, та дипломи про присудження вчених сту­пенів "кандидат наук" і "доктор наук", видані уповнова­женими державними органами Туркменистану, визнають­ся відповідними.

Рівноцінність кваліфікаційних документів про наукові (вчені) ступені встановлюється згідно з чинним законо­давством держав Сторін.

Стаття 7

Атестати про присвоєння вчених звань доцента і про­фесора, видані Міністерством освіти і науки України, і атестати про присвоєння вчених звань доцента і професо­ра, видані в Туркменистані, взаємно визнаються відповід­но до чинного законодавства Сторін.

Стаття 8

Для реалізації цієї Угоди Сторони нададуть одна одній зразки державних документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють правила і процедури їх оформлення і видачі.

"Стаття 9

Сторони консультуватимуться з питань виконання по­ложень цієї Угоди, інформуватимуть одна одну про зміни в їхніх системах освіти, назвах і критеріях видачі документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, а також направлятимуть одна одній, в разі необхідності, відповідні офіційні роз'яснення.

Стаття 10

Сторони створять спільну комісію експертів (далі "Спільна комісія") для вирішення спірних питань, що мо­жуть виникати після укладення цієї Угоди. Про склад Спільної комісії Сторони інформуватимуть одна одну дип­ломатичними каналами.

Спільна комісія поновлюватиме перелік навчальних закладів Сторін, на які поширюється ця Угода.

Спільна комісія працюватиме в разі необхідності. Міс­це та час засідань узгоджуватимуться дипломатичними каналами.

Стаття 11

Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися за згодою Сторін шляхом оформлення відповідних Прото­колів, що будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.


Стаття 10

Ця Угода укладається на невизначений термін і набу­ває чинності з дати її підписання.

Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шля­хом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення другій стороні про свій намір припинити її дію. Угода припиняє свою дію через дванадцять місяців після отримання іншою Стороною відповідного повідом­лення.

Вчинено у м. Києві "14" травня 2001 року в двох при­мірниках, кожний українською, туркменською і російсь­кою мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.

За Кабінет Міністрів України За Уряд

Туркменистану

Схожі:

Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України І Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені І вчені звання
Кабінетом Міністрів України І урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузях освіти, науки І культури, підписаною 5 жовтня...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угоди про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями снд, підписаної в м. Ташкенті 15 травня 1992 року
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені І вчені звання
Висловлюючи бажання сприяти подальшому розвитку І поглибленню двостороннього співробітництва в галузі освіти І науки
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Кабінет Міністрів України І уряд Республіки Молдова, що надалі іменуються "Сторони"
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Угоди між Кабінетом Міністрів України І урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту І наукові ступені
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи