Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання icon

Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Скачати 38.73 Kb.
НазваУгода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Дата14.09.2012
Розмір38.73 Kb.
ТипДокументи

УГОДА

МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

І УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ ПРО ВЗАЄМНЕ

ВИЗНАННЯ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ

ПРО ОСВІТУ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Вірменія, далі — "Сторони",

керуючись положеннями Угоди про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями СНД, підписаної в м. Ташкенті 15 травня 1992 року,

бажаючи сприяти подальшому розвитку та поглиблен­ню двостороннього співробітництва у галузі освіти, науки та культури,

з метою встановлення норм взаємного визнання доку­ментів про освіту і вчені звання, домовились про таке:

Стаття 1

Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту і вчені звання, що видаються в Україні та Республіці Вірменія.

Стаття 2

Документи державного зразка про загальну середню та професійно-технічну освіту, видані в Україні та Респуб­ліці Вірменія, взаємно визнаються і є еквівалентними при продовженні освіти на наступному етапі згідно з чинним законодавством держав Сторін.

Стаття З

Дипломи та атестати про закінчення професійно-тех­нічних навчальних закладів в Україні, а також дипломи та атестати про закінчення професійно-технічних на­вчальних закладів в Республіці Вірменія взаємно визна­ються та є еквівалентними при влаштуванні на роботу від­повідно до присвоєної спеціальності, професії і кваліфіка­ції, якщо зміст освіти у них за спеціальністю та професією подібні.

Стаття 4

Академічна довідка, що видається вищими навчальни­ми закладами України, та академічна довідка, що видаєть­ся середніми спеціальними і вищими навчальними закла­дами Республіки Вірменія, дає право продовжити навчан­ня, відповідно, в середніх спеціальних і вищих навчаль­них закладах Республіки Вірменія та вищих навчальних закладах України.

Стаття 5

Українська Сторона визнає дипломи, видані в Респуб­ліці Вірменія, які відповідають дипломам, виданим вищи­ми навчальними закладами України про присвоєння кваліфікації "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спе­ціаліст" і "магістр" з відповідним терміном навчання, як такі, що дають право на продовження навчання, якщо зміст освіти у них за спеціальністю подібні, а також при

влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної кваліфі­кації.

Стаття 6

Вірменська Сторона визнає дипломи, видані в Україні, які відповідають дипломам, виданим середніми спеціаль­ними та вищими навчальними закладами Республіки Вір­менія про присвоєння кваліфікації "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" з відповідним термі­ном навчання, як такі, що дають право на продовження навчання, якщо зміст освіти у них за спеціальністю подіб­ні, а також при влаштуванні на роботу відповідно до при­своєної кваліфікації.

Стаття 7

Положення цієї Угоди, які стосуються вищої освіти, поширюються на вищі навчальні заклади всіх форм влас­ності України, всіх рівнів акредитації та на акредитовані середні спеціальні та вищі навчальні заклади Республіки Вірменія.

Стаття 8

Атестат про присвоєння вченого звання доцента, вида­ний в Україні, і атестат про присвоєння вченого звання до­цента, виданий у Республіці Вірменія, взаємно визна­ються.

Стаття 9

Атестат про присвоєння вченого звання професора, ви­даний в Україні, і атестат про присвоєння вченого звання професора, виданий в Республіці Вірменія, взаємно визна­ються.

Стаття 10

Для реалізації цієї Угоди Сторони нададуть одна одній зразки державних документів про освіту та вчені звання, а також національні нормативні акти, що регулюють пра­вила і процедури їх оформлення та видачі.

Стаття 11

Сторони будуть консультуватися з питань виконання цієї Угоди та інформувати одна одну про зміни у їх систе­мах освіти, в назвах і критеріях видачі документів про ос­віту та вчені звання, а також направляти одна одній, в разі необхідності, відповідні офіційні роз'яснення.

Стаття 12

Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною письмовою згодою Сторін.

Зміни та доповнення оформляються окремими Прото­колами, що є частиною цієї Угоди і набуває чинності в по­рядку, передбаченому статтею 13 цієї Угоди.

Розбіжності щодо тлумачення чи застосування поло­жень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть шляхом перего­ворів та консультацій.

Стаття 13

Ця Угода набуває чинності з дати отримання останньо­го письмового повідомлення Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою і діє протягом 5 років.

Дія Угоди автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін за шість міся­ців до закінчення терміну дії Угоди письмово не повідо­мить іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди.

Ніякі зміни або припинення дії цієї Угоди не впливати­муть на здійснення проектів, розпочатих в період її дії і не припинених до моменту набуття чинності таких змін або припинення дії Угоди.

Вчинено у м. Київ "01" березня 2001 року в двох при­мірниках, колений українською, вірменською та російсь­кою мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається російському тексту.

За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки

Вірменія

Схожі:

Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України І Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені І вчені звання
Кабінетом Міністрів України І урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Кабінет Міністрів України І уряд Республіки Молдова, що надалі іменуються "Сторони"
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузях освіти, науки І культури, підписаною 5 жовтня...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угодою між Міністерством освіти України І міністерством освіти Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі освіти від...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Угоди між Кабінетом Міністрів України І урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про взаємне визнання документів про освіту
Кабінет Міністрів України І уряд Республіки Екваторіальна Гвінея, далі "Сторони"
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені І вчені звання
Висловлюючи бажання сприяти подальшому розвитку І поглибленню двостороннього співробітництва в галузі освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи