Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Сторінка5/5
Дата15.05.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5

^ Запитання. Завдання


 1. Розкрийте в історичному аспекті процес нормативно-правового регулювання відносин у сфері релігії в Україні.

 2. Порівняйте радянське та сучасне українське законодавство про релігію і церкву.

 3. Визначте зміст поняття «законодавство України про свободу совісті та релігії».

 4. Відносини між якими суб’єктами права регулює Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»?

 5. Встановіть принципи, на яких базується Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

 6. Визначте рівень відповідності Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» міжнародним стандартам у сфері захисту права на свободу думки, совісті й релігії.

 7. Які переваги надає релігійній організації правовий статус релігійної організації?

 8. Розкрийте механізм набуття релігійною організацією правового статусу релігійної організації.

 9. Охарактеризуйте процес правового регулювання реституції церковного майна в Україні.

 10. Визначте різницю між правовими поняттями «повернення культових будівель і майна» та «передача культових будівель і майна» релігійним організаціям.

 11. Які права мають релігійні організації та громадяни згідно з Конституцією України та Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»?

 12. Визначте кроки України в напрямку забезпечення прав окремих категорій віруючих. Назвіть правові акти, що були прийняті в Україні для забезпечення цих прав.

Література для самостійної роботи студентів


  1. Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків: чи є можливість від нього відмовитися? // Юридичний журнал. – 2004. – № 3.

  2. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2006.

  3. Друзенко Г. Статус юридичної особи для церкви: мрія чи реальність? // Юридичний журнал. – 2003. – № 10.

  4. Закон СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 1 жовтня 1990 р. // Людина і світ. – 1990. – №11. – С. 11-15.

  5. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» № 1975-XII вiд 12.12.1991 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

  6. Закон України «Про підприємства в Україні» № 887-ХІІ від 27 березня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

  7. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» № 987-ХІІ від 23 квітня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

  8. Земельний кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?page=3&user=o1y2001

  9. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. – К., 2001.

  10. Рибачук М., Білоус О. Проблема реституції церковного майна // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3.


ВИСНОВКИ


Регулювання відносин у сфері релігії здійснюється в Україні на основі міжнародно-правових актів, Конституції України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», підзаконних актів. Однак зазначені документи не вичерпують усього комплексу праворегулюючих актів у сфері релігії та релігійних організацій, вимагають від правників, які займаються розробленням та вдосконаленням нормативно-правової бази, захистом прав та інтересів віруючих, релігійних громад, знань з різних галузей права.

Правовий інститут свободи совісті в Україні охоплює такі конституційні норми, як: 1) рівність громадян перед законом незалежно від їхнього ставлення до релігії, рівні права в економічному, політичному, соціальному і культурному житті; 2) використання громадянами прав і свобод таким чином, щоб їх реалізація не перешкоджала інтересам суспільства і держави, правам інших громадян; 3) здійснення прав і свобод у нерозривній єдності з виконанням громадянином своїх обов’язків [65]. По-суті, йдеться про розширене трактування свободи совісті як свободи світогляду, і в цьому зв’язку доречно наголосити на відповідності зазначених конституційних норм міжнародним нормам захисту прав людини.

Поряд із цим в Україні відчутними є прогалини в нормуванні діяльності релігійних організацій, не вирішеною залишається проблема подолання негативних наслідків політики націоналізації церковного майна. Так, зокрема, у рекомендації ПАРЕ від 24 квітня 2002 р., № 556 (2002) йдеться про всю власність, що належала церкві на момент її націоналізації, а законодавство України передбачає повернення тільки культових будівель і майна, що суттєво відрізняє реституцію за західними стандартами від квазіреституції в Україні. У нормативно-правових актах України не передбачено ніякої відповідальності за порушення права релігійних організацій на реституцію.

Неврегульованість норм права ускладнюється невизначеністю статусу церкви як соціального та правового інституту, відсутністю чіткого трактування юридичних термінів, якими оперує законодавство України про свободу совісті та релігійні організації.

Проблематичним залишається розв’язання питання про повернення у власність релігійним організаціям культових будівель та майна, що є власністю громадських або інших недержавних організацій. Держава не може вимагати у власника навіть передачі у користування такого майна. Права, що виникають із права власності громадських або інших недержавних організацій, можуть регулюватися тільки на договірних засадах між власником та релігійною організацією. Окрім того, залишається відкритим питання про можливість повернення культового майна, що було вивезено за межі України, знаходиться у приватних колекціях тощо.

Отже, стан розвитку законодавства України про свободу совісті та релігійні організації вимагає здійснення заходів з його вдосконалення. Україна як цивілізована європейська держава, що входить до складу міжнародних і регіональних організацій, покликаних захищати права і свободи людини та громадянина, зобов’язана узгодити своє законодавство з міжнародними стандартами.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Джерела


 1. Висновок № 190 (1995) ПАРЕ щодо заявки України на вступ до Ради Європи // Бюро інформації Ради Європи в Україні // http: //www.coe.kiev.ua/docs/pace.htm

 2. Всеобщая декларация прав человека. Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года // Журнал ООН. – A/64. – С. 39-42.

 3. Господарський кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=19&user=o1y2003

 4. Господарський процесуальний кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2 &user=o1y1991

 5. Декларация независимости // Скидмор М.Дж., Трип М.К. Американская система государственного управления. – М., 1993. – С. 331-334.

 6. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Резолюция ГА ООН 36/55 25 ноября 1981 года // Журнал ООН. – A/RES/36/55.

 7. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Резолюция ГА ООН № 47/135 от 18 декабря 1992 года. – Официальные отчеты ГА ООН, Дополнение. – Журнал ООН. – A/RES/47/135.

 8. Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Декларация о правозащитниках). Резолюция ГА ООН № 53/144 от 9 декабря 1998 года // Журнал ООН. – A/RES/53/144.

 9. Декларація принципів толерантності (схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО 16.11.1995 р.). – К., 1996.

 10. Декрет № 1. Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» 22 січня 1919 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К., 2003. – Вип. 2 (21). – 364 с.

 11. Декрет РНК УСРР «Про передачу майна монастирських, церковних та інших релігійних установ у відання Народного комісаріату соціального забезпечення» від 17 травня 1919 р. // Узаконения и Распоряжения Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1919 г.

 12. Джефферсон Т. Билль о религиозной свободе (1779 г.) // Американские просветители: Избранные произведения. – М., 1969. – С. 47-49.

 13. Європейська конвенція з прав людини. Рим, 4 жовтня 1950 р. – К., 2004.

 14. Закон СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 1 жовтня 1990 р. // Людина і світ. – 1990. – №11. – С. 11-15.

 15. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» № 1975-XII вiд 12.12.1991 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?find=1&textl=1&user=o1&text=%CF%F0%EE+%E0%EB%FC%F2%E5%F0%ED%E0%F2%E8%E2%ED%F3+%28%ED%E5%E2%B3%E9%F1%FC%EA%EE%E2%F3%29+%F1%EB%F3%E6%E1%F3&x=5&y=6

 16. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o1y1996

 17. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» № 1003-ХІV від 27 липня 1999 р. // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?page=7&user=o1y1999

 18. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 349-IV від 24.12.2002 р. // Офіційний сайт ВР України // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?find=1&textl=1&user= o1&text=%CF%F0%EE+%EE%EF%EE%E4%E0%F2%EA%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%EF%F0%E8%E1%F3%F2%EA%F3+%EF%B3%E4%EF%F0%E8%BA%EC%F1%F2%E2

 19. Закон України «Про зайнятість населення» № 803-XII вiд 01.03.1991 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4& user=o600&sp=i

 20. Закон України «Про колективні договори і угоди» № 3356-XII від 01.07.1993 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5& user=o1y1993

 21. Закон України «Про об’єднання громадян» № 2460-ХІІ від

16 червня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 34. – С. 504.

 1. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР вiд 24.03.1995 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=8&user=o1y1995

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94 ВР від 28.12.1994 р. // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?find=1&textl=1&user= o1&text=%CF%F0%EE+%EE%EF%EE%E4%E0%F2%EA%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%EF%F0%E8%E1%F3%F2%EA%F3+%EF%B3%E4%EF%F0%E8%BA%EC%F1%F2%E2

 3. Закон України «Про освіту» N 1144-XII від 04.06.1991 р. зі змінами та доповненнями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&user=o600

 4. Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р. зі змінами й доповненями // Офіційний сайт ВР України // http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&user=o1y1992

 5. Закон України «Про підприємства в Україні» № 887-ХІІ від 27 березня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

 6. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» № 987-ХІІ від 23 квітня 1991 р. // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

 7. Засади державної політики в галузі прав людини. Постанова ВРУ №575-XIV від 17.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. –

1999. – № 35.

 1. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду

України. — 1927. — № 63-65.

 1. Земельний кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http://za kon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o1y 2001

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Офіційний сайт ВР України // http://za kon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=9&user=o600

 3. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.) // http://www.un.org/russian/documen/convents/educat.htm

  1. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий (Конвенция 111), принята 25 июня 1958 года на сорок второй сессии Генеральной Конференции МОТ // http://www.un.org/russian/docu men/convents/labour.htm

  2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) – ETS № 005 // http://echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm

  3. Конвенция о правах ребенка. Резолюцией ГА ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 года. – Официальные отчеты ГА ООН, сорок четвертая сессия, Дополнение №49 (А/44/49) // Журнал ООН. – A/RES/44/25. – С. 230-239.

  4. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Резолюция ГА ООН № 260 А (III) от 9 декабря 1948 года, Дополнение. – Журнал ООН. – A/RES/260 (III).

  5. Конвенция о статусе апатридов, принята 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и Социального Совета от 26 апреля 1954 года // http://www.un.org/rus sian/documen/convents/apatride.htm

  6. Конвенция о статусе беженцев. Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года // http: //www.un.org/russian/documen/convents/refugees.htm

  7. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р. // Віче. – 1998. – №1.

  8. Конституция США: Текст и постатейный комментарий: В 2 ч. – М., 1984.

  9. Конституція Пилипа Орлика. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник: У 2 ч. / За ред. В.Ф. Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997. – Ч. 1. – С. 209-225.

  10. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К., 1996.

  11. Международная конвенция о защите прав всех  трудящихся-мигрантов и членов их семей. Резолюция ГА ООН № 45/158 от 18 декабря 1990 года. В силу не вступила. – Официальные отчеты ГА ООН, сорок пятая сессия. Дополнение.– Журнал ООН. – A/RES/45/158. – С. 354-372.

  12. Международный пакт о гражданских и политических правах. – М., 1998.

  13. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными,

приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года // http://www.un.org/russian/documen/convents/pri son.htm

  1. Наказ ДПАУ «Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) № 355 від 03.07.2000 р. // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o16y2000

  2. Основные принципы обращения с заключенными. Резолюция ГА ООН 45/111 от 14 декабря 1990 года. – Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, сорок пятая сессия. Дополнение.– Журнал ООН. – A/RES/45/111– С. 268-269.

  3. Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій, затверджене Постановою КМУ № 201 від 14 лютого 2007 р. // http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish /article?art_id=45398&cat_id=45327

  4. Постанова ВР України «Про порядок введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. № 988-ХІІ // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&user=o600

  5. Постанова КМУ «Про виключення окремих об’єктів із переліку культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям» від 8 червня 1992 р. № 311 // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 17&user=o2y1992

  6. Постанова КМУ «Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю» від 29 жовтня 2003 р. № 1699 // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=12&user=o2y 2003

  7. Постанова КМУ «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 30 червня 1992 р. № 360 // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=15&user=o2y1992

  8. Постанова КМУ «Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям» від 14 лютого 2002 р. № 137 // Офіційний сайт ВР України // http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=51&user=o2y 2002

  9. Постанова Ради Міністрів УРСР «Про перелік пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям» від 5 квітня 1991 р., № 83 // Збірник Постанов УРСР. – 1991. – № 4.

  10. Постановление Европейского Суда по делу "Бессарабская Митрополия и другие против Молдовы" (Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova) от 13 декабря 2001 г., жалоба № 45701/99 // http://rrpoi.narod.ru/echr/anouther_3/metropolitan.htm

  11. Права человека: Сб. универсальных и региональных международных документов. – М., 1990.

  12. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. Резолюция ГА ООН № 45/113 от 14 декабря 1990 года. – Официальные отчеты ГА ООН, Дополнение // Журнал ООН. – A/RES/45/113. – С. 275-283.

  13. Рамкова конвенція про захист національних меншин. Страсбург. – К., 2004.

  14. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р., № 02-5/109 «Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Юридичний вісник України. – 2000. – № 51.

  15. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Резолюція ГА ООН № 43/173 от 9 декабря 1988 года, приложение. – Журнал ООН. – A/RES/43/173. – С. 411-416.

  16. Совет по правам человека. Резолюция ГА ООН № 60/251 от 16 марта 2006 г. – Журнал ООН. – А/RES/60/251.

  17. Указ Президента України «Про затвердження Положення про місцеву державну адміністрацію» від 14 квітня 1992 р., № 252 // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=11&user=o4y1992

  18. Указ Президента України «Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна» від 4 березня 1992 р № 125 // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=14&user=o4y1992

  19. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій» від 21.03.2002 р., № 279/2002 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=24&user=o4y 2002

  20. Устав Организации Объединенных Наций // http://www.un.org/rus sian/documen/basicdoc/charter.htm

  21. Устав Совета Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.). – CETS-001 // http: //www.coe.kiev.ua/docs/cets/cets001.html

  22. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года // United Nations. Treaty Series. – Vol.999. – Р. 315-317 // http://www.un.org/rus sian/documen/convents/pactpro1.htm

  23. Цивільний кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=19&user=o1y2003

  24. Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний сайт ВР України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 13&user=o1y20042 Монографії, статті, навчальна література


 1. Іванченко Н. Церковні рейдери проти музеїв // Музеї України // http: //www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&file=print&id=20 80

 2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник:

У 2 т. / За ред. В.Б.Авер’янова. – К., 2004. – Т. 1: Загальна частина. – 584 с.

 1. Бабій М. Безальтернативність багатоконфесійності: Проблеми свободи релігії у контексті релігійного багатоманіття в Україні // Людина і світ. – 2004. – № 5.

 2. Білоус О.М. Державно-церковні відносини як об’єкт політологічного аналізу: Дис. …канд. політ. наук: 23.00.02. / ІПіЕНД НАН України. – К., 2004.

 3. Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990.

 4. Григонис Э.П., Григонис В.П. Конституционное право России: Курс лекций. – СПб., 2002.

 5. Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків: чи є можливість від нього відмовитися? // Юридичний журнал. – 2004. – № 3.

 6. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2006.

 7. Держава та церква: стан розвитку взаємовідносин в Україні та на Сумщині // Сумська політика 2007. Рік після виборів. – Суми, 2007. – С. 189-199.

 8. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навч. посіб. – Чернівці, 2005.

 9. Друзенко Г. Статус юридичної особи для церкви: мрія чи реальність? // Юридичний журнал. – 2003. – № 10.

 10. Карпачова Н.I. Стан дотримання та захисту прав i свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2000.

 11. Ковлер А.И. Антропология права: Учебник для вузов. – М., 2002.

 12. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей (1819) // Полис. – 1993. – №2.

 13. Котюк В.О. Основи держави і права: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. і перероб. – К., 2001.

 14. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: В 3 т. – М., 1988. – Т. 3. – С. 137-405.

 15. Локк Дж. Послание о веротерпимости // Локк Дж. Соч.: В 3 т. – М., 1988. – Т. 3. – С. 91-135.

 16. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2005.

 17. Лупарев Г.П. Свобода совести: «священная корова» или конституционно-правовой анахронизм? // Религия и право. – 2002. – №2.

 18. Милль Дж. О свободе: Пер. с англ. // Наука и жизнь. – 1993. – № 11, №12.

 19. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов и факультетов. – М., 1999.

 20. Нечаев А.Б. Религия и нравственность в секулярном мире: Материалы научной конференции, 28-30 ноября 2001 г. – СПб., 2001. – С. 63-68.

 21. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 2004.

 22. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Гончаренка. – К., 2002.

 23. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч.

посіб. – 5-е вид., зі змінами. – К., 2001.

 1. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. – К., 2001.

 2. Рибачук М., Білоус О. Проблема реституції церковного майна // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3.

 3. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

 4. Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 2.Додаток А

(обов’язковий)

^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


АР КримАвтономна Республіка Крим

ВВРВісник Верховної Ради

ВР АР КримВерховна Рада Автономної Республіки Крим

ВР УкраїниВерховна Рада України

ВЦВКВсеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

ГА ООНГенеральна Асамблея ООН

ГК МОТГенеральна конференція Міжнародної Організації Праці

^ ГК ЮНЕСКОГенеральна конференція ЮНЕСКО

ДПАУДержавна податкова адміністрація України

ЄСПЛЄвропейський Суд з прав людини

ЗКУЗемельний кодекс України

КЗпП УкраїниКодекс законів про працю України

КМУКабінет Міністрів України

МОТМеждународная Организация Труда

ООНОрганізація Об’єднаних Націй

ПАРЕПарламентська Асамблея Ради Європи

РНКРада Народних Комісарів

ЦК УкраїниЦивільний кодекс України

ЦПК УкраїниЦивільний процесуальний кодекс України

ЮНЕСКООрганізація ООН з питань освіти, науки і культури

Додаток Б

(довідковий)

^ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Імплементація (лат. implere – наповнювати, досягати, виконувати, здійснювати) – здійснення, виконання державою міжнародно-правових норм.

Вільнодумство – раціональне заперечення релігійної догматики та церковної обрядовості, відстоювання свободи розуму і науки від релігії.

Геноцид (грец. genos – рід і caedere – вбиваю) – крайня форма дискримінації, яка виявляється в масових переслідуваннях, гоніннях і навіть знищенні певної національної, етнічної, расової, соціальної, культурної, релігійної спільноти.

Декларація (лат. declaratio – оголошення, проголошення) – офіційна заява, яка проголошує основні принципи, програмні положення. Декларація може володіти великою морально-політичною силою, і відношення до неї може бути критерієм, за яким оцінюють ту чи іншу державу.

Дискримінація (лат. discriminatio – розрізнення) – урізання прав членів певної соціальної групи у зв’язку з їх національною, расовою, статевою, релігійною приналежністю тощо.

Конвенція (лат. conventio – угода) – один із видів міжнародних договорів, що встановлює взаємні права і обов’язки держав, як правило, з якого-небудь спеціального питання, однорідної проблеми.

^ Ліквідація юридичної особи – форма припинення діяльності юридичної особи за рішенням власника або компетентного органу, при якому не відбувається правонаступництво.

Пакт (лат. pactum – договір, угода) – одна з назв міжнародного договору, який має непересічне значення. Конвенції і пакти набирають чинності не після їхнього прийняття, а після ратифікації обговореною кількістю держав. Держави-учасники конвенцій і пактів беруть на себе певні зобов’язання, яких мають дотримуватися. Реалізація зазначених договорів, як правило, здійснюється під контролем відповідних комітетів, які можуть накладати на державу санкції за їх невиконання.

Ратифікація (лат. ratus – затверджений і …фікація) – схвалення вищим законодавчим органом державної влади міжнародного договору, підписаного уповноваженим представником держави. Ратифікація формалізується складанням спеціального документа – ратифікаційної грамоти. Після процедури ратифікації міжнародний договір стає частиною внутрішнього права і має пріоритет відносно законів держави.

Хартія (грец. chártēs – папір, грамота) – документ публічно-правового характеру, відомий ще з часів середньовіччя та Нового часу. У сучасній міжнародній політиці та міжнародному праві має значення документа публічно-правового та політичного характеру. Важливо, що назва документа (конвенція, пакт або хартія) не впливає принципово на його зміст. Пов’язано це з тим, що в міжнародному праві не склалося чіткого найменування для тих чи інших видів договорів.

^ Юридична особа – це організація, яка має відокремлене майно, може набувати майнових та особистих немайнових прав (тобто брати участь у цивільному обороті) від власного імені, здатна нести самостійну майнову відповідальність, бути позивачем та відповідачем у судах.


Навчальне видання


Опанасюк Валентина Володимирівна


^ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ПРО РЕЛІГІЮ І ЦЕРКВУ


Навчальний посібник


Дизайн обкладинки Д.М. Чаленко

Редактор Н.О. Кравченко

Комп’ютерне верстання В.В. Опанасюк


Підг. до друку 13.09.2007.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 6,28. Обл.-вид. арк. 4,80.

Тираж 300 пр. Вид. №

Зам. №


Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої діяльності до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

1) Примітка. Декларація стала рефлексією до трагічних подій Другої світової війни, мала попередити прояви фашизму й тоталітаризму в майбутньому. Дискримінація в її крайній формі, зокрема на релігійному ґрунті, була визнана напередодні підписання Загальної декларації прав людини Конвенцією про попередження злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р. такою, що суперечить базовим правам людини, а отже, є злочином перед людством. Ратифікували Конвенцію всі держави-члени ООН. Загальна декларація прав людини проголошує право кожного на захист від будь-яких проявів дискримінації та підбурювання до неї (ст.7)

1) Примітка. Замість Комітету з прав людини Резолюцією ГА ООН від 16 березня 2006 р. в Женеві організовано Раду з прав людини, до якої перейшли всі повноваження Комітету.

2) Примітка. Набула чинності 3 вересня 1953 р.

1) Примітка. Див. визначення терміна «остаточна постанова» у ст.45 Конвенції про захист прав і основних свобод людини

2) Примітка. За весь період діяльності з 1959 р. випадків не виконання постанов ЄСПЛ не зареєстровано

1) Примітка. Створення першої правозахисної організації в Україні стало можливим після підписання УРСР у 1975 р. Заключного Гельсінського акта. У листопаді 1976 р. у Києві була створена Українська Гельсінська Група (УГГ), яка продовжує свою діяльність у сучасних умовах. Серед інших активно діючих правозахисних організацій – Українська Правнича Фундація (УПФ), Харківська правозахисна група та ін.

1) Примітка. Офіційна назва – Автономна Республіка Крим; вищим представницьким органом АР Крим є ВР АР Криму; Урядом АР Крим є Рада Міністрів АР Криму. У Законі про свободу совісті та релігійні організації відповідні зміни відсутні

1) Примітка. Див. також: ЦПК України, пп. 17) п.1 ст. 348

1) Примітка. Виключне право (п.3 ст.22)1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73
Особливу увагу приділено питанням розроблення прогресивних технологій, економіки виробництва, оформлення текстової та графічної частин...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ Видавництво "Істина" 2008 ббк 67. 7я7(4укр) Ю20
Ю20 Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 793+538. 975 П 84
У навчальному посібнику розглянуті технологічні основи одержання металевих, алмазоподібних і споріднених з ними плівок, їх особливості...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 548/549(075. 8) П 92
Кожен з основних розділів посібника містить тести для контролю знань. У додатку наведені завдання І розрахункові формули, необхідні...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34
Текст кожної роботи містить короткий теоретичний вступ, опис апаратури І методики досліджень результатів експериментів. У кінці кожної...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8)
Описаний комп'ютерний інструментарій, що рекомендується для розроблення математичних моделей. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми двнз "уабс нбу" 2013 удк 658. 114. 45(075. 8)
Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60 iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи