Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73
Сторінка1/14
Дата15.05.2013
Розмір2.62 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Будник А.Ф., Сігова В.І.


кваліфікаційнІ робОтИ

В матеріалознавствІ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Б


БК 34.53.4я73


Б 90

УДК 66.013.5:621.78(075.8)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1.4/18-Г-2061 від 26.11.2007 р.)


Рецензенти:

д-р техн.наук, проф. О.Б.Гірін

(Український державний хіміко-технологічний

університет, м. Дніпропетровськ);

д-р техн.наук, проф. В.Б.Тарельник

(Національний аграрний університет, м. Суми);

д-р техн. наук, проф. Л.О.Рябічева

(Східноукраїнський національний університет

ім.В.Даля, м. Луганськ)


^ Будник А.Ф., Сігова В.І.

Б 90 Кваліфікаційні роботи в матеріалознавстві:

Навчальний посібник. -Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

-198 с.

ISBN 978-966-657-163-5


Навчальний посібник містить рекомендації з організації виконання та оформлення випускних кваліфікаційних робіт з прикладного матеріалознавства спеціальностей 0901, методичні вказівки для студентів щодо виконання всіх розділів і частин кваліфікаційних робіт, відомості з організації виконання комплексних і дослідних робіт, нормативні і довідкові матеріали, форми таблиць, типові форми завдань для робіт та ін., а також список рекомендованої літератури для виконання випускних кваліфікаційних робіт.

Особливу увагу приділено питанням розроблення прогресивних технологій, економіки виробництва, оформлення текстової та графічної частин кваліфікаційних робіт.

Для студентів-матеріалознавців ІІІ-ІV рівнів акредитації всіх форм навчання та для самостійної роботи під час виконання курсових та кваліфікаційних робіт.


ББК 34.53.4я73


© А.Ф.Будник, В.І.Сігова, 2008

ISBN 978-966-657-163-5 © Вид-во СумДУ, 2008

З М І С Т

С.

Вступ.....................................................................................

5

1 Мета і завдання випускної кваліфікаційної роботи......

5

2 Завдання до випускної кваліфікаційної роботи та

особливості її виконання.................................................


6

3 Керівництво виконанням випускної кваліфікаційної

роботи................................................................................


15

4 Порядок допуску студента до захисту випускної

кваліфікаційної роботи....................................................


18

5 Рецензування випускної кваліфікаційної роботи..........

19

6 Захист випускної кваліфікаційної роботи......................

19

7 Конкурси випускних кваліфікаційних робіт.................

25

8 Загальні зауваження щодо виконання випускної

кваліфікаційної роботи....................................................


25

9 Методичні вказівки до складу, обсягу та розділів

випускної кваліфікаційної роботи..................................


27

9.1 Етапи, обсяг та графік виконання дипломного

проекту.........................................................................


27

9.2 Реферат........................................................................

30

9.3 Вступ...........................................................................

31

9.4 Виробничо-технологічна частина (загальні

вимоги)........................................................................


31

9.4.1 Характеристика та умови експлуатації

виробів, вимоги до матеріалів..........................


32

9.4.2 Номенклатура виробів та маршрутна техно-

логія їх виготовлення.......................................


33

9.4.3 Характеристика матеріалів виробів.................

35

9.4.4 Вибір і техніко-економічне обґрунтування

технологічного процесу термічної обробки...


37

9.5 Розроблення плану дільниці (відділення, цеху) та

вантажопотоків..............................................................


95

9.5.1 Специфічні елементи будівель...........................

97

9.5.2 Визначення площі цеху.......................................

99

9.5.3 Загальне компонування і вантажопотік

цеху.......................................................................


106


9.6 Розрахунок потрібної кількості паливно-енергетич-

них ресурсів і допоміжних матеріалів........................


108

9.6.1 Розрахунок потреби в електроенергії..................

111

9.6.2 Розрахунок потреби в енергоносіях інших

видів........................................................................


114

9.6.3 Розрахунок потреби в допоміжних техноло-

гічних матеріалах..................................................


115

9.7 Спеціальна частина.......................................................

116

9.8 Теплотехнічна частина.................................................

119

9.9 Механіко-технологічне обладнання відділення

(цеху)..............................................................................


127

9.9.1 Обладнання відділення (цеху)............................

127

9.9.2 Засоби механізації...............................................

127

9.10 Автоматизація технологічних процесів термічної

обробки........................................................................


128

9.11 Економічна частина....................................................

130

9.11.1 Розрахунок капітальних вкладень..................

130

9.11.2 Розрахунок собівартості термічної обробки..

136

9.11.3 Розрахунок економічної ефективності

проектних рішень.............................................


146

10 Оформлення кваліфікаційних робіт.............................

164

10.1 Оформлення текстових документів (поясню-

вальної записки).....................................................


164

10.2 Оформлення графічної частини..........................

183

Додаток А.............................................................................

187

Додаток Б.............................................................................

188

Додаток В.............................................................................

189

Додаток Г.............................................................................

190

Додаток Д.............................................................................

191

Додаток Е.............................................................................

192

Додаток Ж............................................................................

193

Додаток И............................................................................

195

Список літератури..............................................................

196ВСТУП


Випускна кваліфікаційна робота (ВКР) бакалавра, спеціаліста або магістра за спеціальністю .090101 «Прикладне матеріалознавство» в університеті є роботою, в якій студент вирішує комплекс взаємозв’язаних професійних завдань згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Виконується кваліфікаційна робота відповідно до затверджених методичною радою Сумського державного університету (СумДУ) положень про випускні кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» та «спеціаліст» та регламенту державної атестації студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».


^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДО ВИПУСКНОЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ


1.1 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи всіх рівнів є завершальним етапом навчання студента в університеті й має на меті:

- систематизацію, закріплення, поглиблення та розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство», отриманих студентом;

- надання навичок творчого використання цих знань під час вирішення конкретних наукових, науково-технічних, конструкторсько-технологічних та організаційно-економічних питань;

- розвиток навичок ведення самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження при вирішенні розроблюваних у роботі проблем та питань матеріалознавства;

- з’ясування підготовленості студента до самостійної роботи відповідно до набутої кваліфікації в умовах сучасного виробництва, прогресу науки, техніки і культури.

У зв’язку з цим запропоновані у роботах рішення повинні бути актуальними, прогресивними та перспективними як з науково-технічного, так і з економічного погляду.

1.2 Випускна кваліфікаційна робота всіх рівнів повинна відповідати таким вимогам і містити:

- обґрунтування актуальності та практичного значення роботи на підставі аналізу стану питання, що вирішується;

- застосування математичних методів досліджень, комп’ютерних технологій, комп’ютерного моделювання, соціально-економічних, екологічних, науково-технічних рішень, що засвідчують рівень фундаментальної та гуманітарної підготовки фахівця;

- наявність у роботах спеціальних розділів, у яких розглядаються питання економіки, техніки безпеки та охорони праці, екологічної безпеки;

- наявність загальних висновків, у яких повинні бути сконцентровані висвітлені у роботі методологія та методи досліджень, основні наукові, науково-методичні та практичні результати, можливості їх використання, а також напрямки подальшого розвитку досліджень.

1.3 У кваліфікаційній роботі можуть використовуватися матеріали раніше виконаних студентом курсових або кваліфікаційних робіт за погодженням з керівником кваліфікаційної роботи.


^ 2 ЗАВДАННЯ ДО ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ

РОБОТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОНАННЯ


Завдання до кваліфікаційної роботи є основним вихідним документом, в якому обумовлюються суть завдання, мета, план роботи та графік її виконання. Розробляється завдання керівником роботи, а затверджується завідувачем кафедри.

Завдання до кваліфікаційної роботи магістра та спеціаліста видається студентові перед направленням його на переддипломну практику, а на кваліфікаційну роботу бакалавра – на початку восьмого семестру навчання.

Зразок бланка завдань до кваліфікаційної роботи наведено у додатку А.

Студентові надається право самостійного вибору теми кваліфікаційної роботи з обґрунтуванням доцільності її розроблення. Крім того, тема кваліфікаційної роботи може бути запропонована підприємством (організацією), яка направила студента на навчання за контрактом (тристоронньою угодою).

Теми випускних кваліфікаційних робіт усіх рівнів визначаються кафедрою прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів (ПМ і ТКМ) СумДУ. Закріплення за студентами тем кваліфікаційних робіт, призначення баз практики, керівників практики та випускних кваліфікаційних робіт оформляються наказом ректора Сумського державного університету або за його дорученням деканом інженерного факультету (ІФ).

При закріпленні теми випускної кваліфікаційної роботи за студентом кафедра ПМ і ТКМ враховує його науково-теоретичну, професійну і практичну підготовку. Так, дипломні роботи, наприклад, доручаються тільки студентам, які мають високу загальну і спеціальну підготовку, певний «почин» з науково-дослідної роботи, і студентам, які виявили у процесі навчання схильність до науково-дослідницької роботи.

2.1 Особливості завдань та виконання випускної кваліфікаційної роботи спеціаліста (дипломного проекту (роботи))

Завдання до дипломного проектування повинно максимально орієнтувати студента на реальне проектування. Реальними проектами (роботами) слід вважати:

2.1.1 Проекти (роботи), виконані за замовленнями підприємств (організацій) і придатні до передачі підприємству (організації) для впровадження.

2.1.2 Проекти, що містять оригінальні рішення питань матеріалознавства та технології термічної обробки або конструювання термічних печей, агрегатів та іншого термічного обладнання, з яких подано заявки на патент чи винахід.

2.1.3 Проекти (роботи), що експонувалися на республіканських та міжнародних виставках.

2.1.4 Дослідні роботи, виконані з господарської або держбюджетної тематики університету.

2.1.5 Дослідні роботи і проекти, результати яких подано до публікації або опубліковані в періодичній науковій пресі.

2.1.6 Проекти (роботи), які рекомендовано Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) до впровадження.

Теми кваліфікаційних робіт, як правило, актуальні в науково-технічному і практичному відношеннях, відповідають завданням, які виникають у виробництві. У проектах передбачається використання різноманітних сучасних матеріалів, прогресивних технологічних процесів. Рекомендована така тематика дипломних проектів:

- проект термічного відділення (цеху) машинобудівного підприємства;

- проект термічного відділення інструментального, ковальського, ливарного, пресового, зварювального цехів;

- проект відділення виготовлення деталей із порошкових, композитних матеріалів заготівельного цеху;

- реконструкція діючого відділення (дільниці) з виготовлення виробів з порошкових, композитних матеріалів;

- проект відділення з виготовлення деталей із композитних матеріалів машинобудівного цеху;

- проект механізованої (автоматизованої) лінії для теплової обробки виробів у потоці механозбирального виробництва.

2.1.7 Дослідницька дипломна робота

Крім дипломного проекту, альтернативною формою випускної кваліфікаційної роботи є дипломна робота, основою якої є результати аналітичного пошуку, науково-дослідної роботи, у виконанні якої брав участь студент.

Дипломну роботу дослідницького характеру виконують студенти, які брали участь у виконанні науково-дослідницьких робіт за тематикою кафедри прикладного матеріалознавства та ТКМ або виконували курсові проекти дослідницького спрямування.

Завдання до дипломної роботи орієнтовно передбачає проведення однієї з таких експериментальних робіт:

- дослідження структури та фізико-механічних властивостей нових матеріалів (сталей, сплавів, композитів, неметалевих, порошкових);

- дослідження впливу режимів термічної, термомеханічної, поверхневої, механічної та інших видів обробки на структуру і властивості матеріалів;

- дослідження поведінки матеріалів за умови дії агресивних середовищ, високих напружень, температур, тривалого навантаження;

- дослідження впливу технологічних параметрів одержання на експлуатаційні властивості порошкового чи композитного матеріалу;

- розроблення або вдосконалення з використанням методів планування експериментів та математичного моделювання складу матеріалів різного призначення (корозійностійких сталей, жаростійких або жароміцних сплавів та композитів і т. ін.).

Результати досліджень оформляють у вигляді дипломної роботи відповідно до вимог 1, 2.

Дипломна робота повинна мати такі складові:

- титульний аркуш;

- реферат;

- зміст;

- вступ;

- огляд літературних джерел;

- матеріали і методики дослідження;

- результати дослідження та їх обговорення;

- економічну ефективність від використання результатів дослідження;

- охорону праці при проведенні експериментальних робіт;

- узагальнений висновок (або окремі основні висновки);

- список літератури;

- додатки.

Випускна кваліфікаційна дослідницька робота повинна носити науково-дослідний характер, а також мати розрахункову частину.

Вимоги до змісту, реферату, економічної частини й охорони праці та навколишнього середовища в дослідницькій ВКР однакові зі звичайними вимогами до випускної кваліфікаційної роботи.

Зразок оформлення титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та спеціаліста наведено у додатках Б і В.

У вступі необхідно дати загальну оцінку сучасного стану науково-технічної проблеми, що частково або повністю вирішується у дипломній роботі, та обґрунтувати необхідність проведення даної роботи; показати актуальність і новизну запланованих досліджень, а також їх зв`язок з іншими роботами близького спрямування; викласти мету та проаналізувати основні отримані результати вже завершеної роботи.

^ При огляді літературних джере необхідно критично дослідити і викласти стан питання, використовуючи при цьому науково-технічну літературу як вітчизняну, так і високорозвинених країн. Тут же подається огляд патентів та винаходів. По завершенні огляду необхідно викласти мету та завдання досліджень.

^ У розділі "Матеріали та методика досліджень" необхідно надати план досліджень, дати загальну характеристику досліджуваному матеріалу, привести таблиці з хімічного складу сталей та їх механічних властивостей, основних експлуатаційних характеристик, графіки визначення твердості та мікротвердості, описати обладнання, прилади, пристосування, зразки, методики обробки і т. ін. Дати інформацію щодо методів статистичного оброблення результатів досліджень, при цьому описати методику оцінок похибок експериментів.

^ У розділі "Результати досліджень та їх обговорення" навести експериментальні дані у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо. Проаналізувати отримані результати дослідження і зробити відповідні висновки.

^ В економічному розділ виконується техніко-економічна оцінка проведеної роботи: надається аналіз затрат на проведення досліджень (заробітна платня, матеріали, енергоресурси, амортизація обладнання і т. ін.); оцінюється очікуваний ефект від використання результатів досліджень. На основі зіставлення визначається доцільність проведення досліджень, наступної реалізації їх результатів і відповідно до конкретних умов розраховується загальний економічний ефект.

^ Розділ охорони праці та навколишнього середовищ виконується за відповідними предметними методичними вказівками та підручниками.

У висновках узагальнюють результати роботи, накреслюють шляхи конкретного використання результатів у виробництві та аналізують можливі напрямки з подальшого вивчення досліджуваної проблеми.

До захисту дипломної роботи необхідно підготувати оформлені згідно з вимогами ЄСКД графічну частину проекту, графіки, схеми, таблиці, фотографії мікроструктур і т. ін. Наведена в графічній частині (ГЧ) інформація не повинна дублюватися в пояснювальній записці (ПЗ), тому що ГЧ є невід`ємною складовою дипломної роботи.

Затверджена наказом ректора тема випускної кваліфікаційної роботи спеціаліста (дипломного проекту (роботи)) може бути уточнена або затверджена знову в ході переддипломної практики або після її завершення.

У ході подальшого дипломного проектування і при оформленні проекту (роботи) заміна теми не допускається.

Заміна або уточнення теми дипломного проекту (роботи) оформляється наказом по СумДУ за поданням завідувача кафедри ПМ і ТКМ, погодженого з деканом інженерного факультету. Заміна або уточнення змісту частин проекту (роботи) допускається з дозволу завідувача кафедри ПМ і ТКМ за обґрунтованою заявою керівника дипломного проекту (роботи).

2.1.8 Комплексні ВКР (дипломні проекти )

Для подальшого вдосконалення дипломного проектування можуть видаватися завдання на комплексні дипломні проекти (роботи), які повинні виконуватися кількома студентами (бригадами). При виконанні комплексних дипломних проектів кожному студентові бригади видається своє завдання на дипломне проектування, що є частиною загального завдання. Обсяг і зміст такої частини комплексного дипломного проекту повинні відповідати рекомендованим для звичайного проекту.

2.2 Особливості завдань та вимоги до виконання випускної кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (магістерської роботи)

2.2.1 Випускна кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр («магістерська робота») має науково-дослідницький характер і її виконання та захист мають на меті визначення рівня спеціальних знань та вмінь фахівця у галузі прикладного матеріалознавства, які мають інноваційний та репродукційний характер, його фундаментальну та загальнокультурну підготовку.

2.2.2 Тема магістерської роботи визначається кафедрою ПМ і ТКМ на початку навчання за програмою підготовки магістра, зазначається в його індивідуальному плані і затверджується ректором СумДУ не пізніше початку останнього семестру навчання.

2.2.3 Обов’язковими вимогами до магістерської роботи є:

- обґрунтування актуальності та практичного значення роботи на підставі аналізу стану питання, що вирішується;

- наявність елементів наукової новизни у результатах виконаної роботи, що характеризує здатність магістранта до інноваційної діяльності та репродукування знань;

- застосування математичних методів досліджень, комп’ютерних технологій, соціально-економічних, екологічних, гуманістичних обґрунтувань науково-технічних рішень, що свідчило б про рівень фундаментальної та гуманітарної підготовки фахівця;

- наявність загальних висновків з роботи, в яких концентровано повинні бути висвітлені методологія та методика пошуку, основні її наукові, науково-методичні та практичні результати, можливості та напрямки подальшого розвитку досліджень.

У магістерських роботах, об’єктами досліджень в яких є матеріали, композити, машини, обладнання та інші промислові об’єкти і технології, питання економіки, організації виробництва, техніки безпеки та охорони праці повинні бути присутніми у вигляді окремих розділів.

Повинні бути проведені дослідження мікроструктури деталей, оброблених за старою і новою технологіями, дослідження триботехнічних характеристик матеріалу, мікротвердості, жаро- і корозійної стійкості, електронної мікроструктури, високо- і низькотемпературної металографії.

2.2.4 У магістерських роботах за умов підготовки магістра на базі кваліфікації бакалавра також можуть бути присутніми дослідницько-конструкторські та технологічні розроблення, які за своїм обсягом можуть становити 40-60% від загального обсягу роботи; повинні використовуватись методи автоматизованого проектування та оброблення інформації.

2.2.5 Магістерська робота виконується протягом всього періоду навчання в магістратурі, для чого в осінньому семестрі навчальними планами передбачений разом з теоретичним навчанням відповідний обсяг годин науково-дослідної роботи, а весняний семестр переважно відведений для практики, завершення та оформлення магістерської роботи.

2.2.6 На початку навчання за магістерською програмою керівник та магістрант розробляють план і графік виконання магістерської роботи, які затверджуються завідувачем кафедри. Кафедра передбачає в планах засідань чи наукових семінарів періодичну звітність керівника та магістранта про хід магістерської підготовки.

2.2.7 У період практики збирається інформація виробничого характеру для магістерської роботи або перевіряються окремі її положення в умовах виробництва. Зміст та план практики повинні бути визначені в індивідуальному плані підготовки магістранта. За поданням кафедри ПМ і ТКМ залежно від мети та завдань практики термін її проведення, зазначений у загальному графіку навчального процесу, може бути змінений наказом ректора, що зазначається в індивідуальному плані підготовки магістранта.

Магістерська робота оформляється відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 2.105-95 «Общие требованиям к текстовым документам», введеного в дію в Україні з 1.07.97 р. наказом Держстандарту України № 259 [1].

Текст магістерської роботи виконується машинописним друком або із застосуванням друкувальних та графічних засобів виведення ЕОМ шрифтом не менше 2,5 мм на аркушах формату А4. Рамки та основний надпис не виконуються. Нумерація сторінок робиться посередині вгорі аркуша. Обсяг магістерської роботи не повинен перевищувати 80 сторінок. Робота може бути написана державною мовою або мовою навчання. Зразок титульного аркуша магістерської роботи наведений у додатку Г.

У магістерській роботі після титульного аркуша повинні бути подані завдання до виконання роботи, які містять вихідні дані та вимоги до роботи, реферат, зміст роботи, потім – вступ та основні розділи. Завершується робота загальними висновками, списком літератури та додатками. За наявності великої кількості додатків вони можуть бути зброшуровані окремим томом.

До магістерської роботи додаються графічні матеріали, які містять конструкторські та технологічні розробки (якщо такі передбачені змістом роботи, але не більше 6-8 аркушів формату А1) та ілюстративні матеріали, якими супроводжується доповідь при захисті роботи в ДЕК. Ілюстративні матеріали можуть виконуватись у вигляді плакатів (формат А1) або на аркушах менших розмірів (А3-А4), які подаються кожному членові ДЕК. Загальна кількість графічних матеріалів формату А1 не повинна перевищувати 10 аркушів.

2.2.8 Магістерська робота, що подається до захисту у ДЕК, проходить кафедральне рецензування та рецензування опонентом від сторонньої організації (установи) відповідно до профілю роботи. Рецензії подаються до ДЕК у письмовому вигляді за день до захисту роботи.

2.3 У кваліфікаційній роботі можуть використовуватися матеріали раніше виконаних студентом курсових робіт чи кваліфікаційних робіт рівнів «бакалавр» або «спеціаліст». Рівень їх використання визначається керівником ВКР.

Перелік і орієнтовний обсяг частин магістерської роботи наведено в додатку Д.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 793+538. 975 П 84
У навчальному посібнику розглянуті технологічні основи одержання металевих, алмазоподібних і споріднених з ними плівок, їх особливості...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 548/549(075. 8) П 92
Кожен з основних розділів посібника містить тести для контролю знань. У додатку наведені завдання І розрахункові формули, необхідні...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34
Текст кожної роботи містить короткий теоретичний вступ, опис апаратури І методики досліджень результатів експериментів. У кінці кожної...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ Видавництво "Істина" 2008 ббк 67. 7я7(4укр) Ю20
Ю20 Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8)
Описаний комп'ютерний інструментарій, що рекомендується для розроблення математичних моделей. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми двнз "уабс нбу" 2013 удк 658. 114. 45(075. 8)
Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73 iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи