Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація" усіх форм навчання
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація" усіх форм навчання
Сторінка1/5
Дата20.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки україни

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості” для студентів спеціальності 7.00001 „Якість, стандартизація та сертифікація” усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2006


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості”

/кладачі: О.Г. Дегтяренко, А. М. Котенко. – Суми: Видавництво СумДУ, 2006. - 29с.

Кафедра управління

Зміст С.

Вступ.............................................................

4

^ МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО її ВИКОНАННЯ...............................


6

Визначення економії від уніфікації..............................................................


9

^ 1 РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ НА ЕТАПІ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З УНІФІКАЦІЇ


9

2 ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ВІД УНІФІКАЦІЇ.............................................................


18

ДОДАТОК А..............................................................

21

Список рекомендованої літератури....

32


Вступ

Вирішення завдань у сфері якості, які поставило сьогодення перед Украї­ною, неможливе без підготовки у країні фахівців з якості, які вільно володі­ють сучасними методами управління і забезпечення якості продукції та по­слуг, управління навколишнім середовищем, безпекою праці тощо незалежно від того, де вони працюють: у державній чи приватній організації, великій, середній чи малій, тому що загальні принципи менеджменту якості не зале­жать від розміру організації та форми її власності.

Ці методичні вказівки допоможуть студентам встановитиь методи визначення економічної ефективності уніфікації виробів та їх складових частин.

Визначення економічної ефективності уніфікації здійснюється для таких цілей:

обгрунтування оптимального рівня уніфікації виробу або групи виробів;

вибору найбільш ефективних робіт з уніфікації виробу або групи виробів;

визначення ефективності витрат на уніфікацію;

виявлення впливу уніфікації на виробничо-господарську діяльність підприємств, що здійснюють розроблення, виготовлення і експлуатацію уніфікованих виробів;

віддзеркалення показників економічної ефективності в нормах, нормативах і показниках планів підприємств, об'єднань, міністерств, відомств і народного господарства в цілому;

використання при розробленні виробу параметричних і типоразмірних рядів, базових конструкцій, принципів агрегації і блокового - модульного конструювання;

застосування у виробах, раніше розроблених, освоєних у виробництві та апробованих при експлуатації складових частин і комплектуючих виробів;

раціонального обмеження оригінальних складових частин;

скорочення номенклатури деталей, складальних одиниць, технологічного оснащення, інструменту.

Джерела економічного ефекту від уніфікації забезпечують зниження витрат на різних стадіях життєвого циклу виробів (розроблення, виготовлення, експлуатація).

Розрахунок економії від уніфікації виробів проводять на етапах планування, розроблення і впровадження.

На етапі планування уніфікації проводиться попередній розрахунок економії для обгрунтування доцільності проведення уніфікації.

На етапі розроблення розрахунок очікуваної економії проводять організації і підприємства, що здійснюють уніфікацію.

На етапі впровадження розрахунок економії від уніфікації проводять за фактичними даними підприємств і організацій, що розробляють і експлуатують уніфіковані вироби.

За базу порівняння при визначенні економії від уніфікації беруть:

 • на етапі планування - кращий вітчизняний або зарубіжний зразок уніфікованого виробу;

 • на етапах розроблення і впровадження - замінюваний виріб.

Обов'язковою умовою при визначенні економії від уніфікації є зіставлення всіх складових ефекту в часі.

^ МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО її ВИКОНАННЯ

Від раціонального застосування праці менеджерів, стилю їх роботи, ділових та моральних якостей залежать виробничі успіхи трудових колективів. У зв'язку з цим є об'єктивна необхідність підготовки на ринкових засадах спеціалістів – менеджерів з якості для підвищення ефективності управлінської праці у сфері виробничої діяльності.

Метою підготовки спеціалістів зі спеціальності „Якість, стандартизація та сертифікація” на сучасному етапі є формування фахівців, які за своїми професійними знаннями, навичками та вміннями, а також соціальним світоглядом були б здатні впроваджувати на підприємствах системи якості, направлені на підвищення конкурентоспроможності продукції. Одним із етапів зазначеної мети є підготовка студентами даної спеціальності курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості”.

Мета дисципліни - дати студентам теоретичні знання і практичні рекомендації з організації процесу управління якістю продукції на підприємствах.

Необхідність вивчення дисципліни диктується потребами ринкової економіки, в умовах котрої успішна діяльність підприємства ґрунтується на конкурентноспроможності виробленої продукції. Однією з основ конкурентноспроможності виробів є якість, стабільність якої досягається шляхом впровадження на підприємствах систем якості і підтверджується сертифікацією продукції та систем якості. Завдання дисципліни:

 • дати знання з теоретичних основ у галузі забезпечення якості і управління якістю продукції;

 • на основі рекомендацій МС ІSО9000 навчити організовувати спеціалістів із забезпечення якості продукції шляхом розроблення і впровадження систем якості у виробництві;

 • дати практичні рекомендації із забезпечення ефективного функціонування та удосконалення систем якості;

 • ознайомити із сучасною практикою відносин постачальників і замовників у сфері якості.

Курсова робота є самостійним закінченим розв'язком наукової або прикладної управлінської, або економічної задачі. Також вона є одним із елементів підготовки до виконання випускної кваліфікаційної роботи із спеціальності.

Метою підготовки курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під час вивчення дисципліни " Якість, стандартизація та сертифікація", формування вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою та статистичним матеріалом, логічно формувати свої думки, робити узагальнення та висновки. Висвітлення актуальних проблем якості слід супроводжувати аналізом матеріалів літературних джерел, а також прикладами з практики управління якістю.

У процесі виконання та захисту курсової роботи студент повинен показати вміння порівнювати різні підходи щодо вирішення управлінських економічних проблем, самостійно формулювати висновки на підставі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого та узагальненого фактичного матеріалу.

Після закінчення курсу випускник повинен знати теоретичні основи і сучасну практику управління та забезпечення якості продукції на підприємствах. Він повинен уміти розробляти та впроваджувати системи якості і підтримувати їх працездатність.

Виконана курсова робота здається на кафедру та захищається.

^ 1 РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ НА ЕТАПІ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З УНІФІКАЦІЇ

1.1 Річну економію на етапі планування визначають за формулою:

, (1.1)

де Ер - річна економія від уніфікації під час розроблення;

Евиг - річна економія від уніфікації під час виготовлення;

Ее - річна економія від уніфікації під час експлуатації.

Нормативні коефіцієнти визначають з кожної конкретної галузі відповідно до їх специфіки.

1.1.2 Річну економію від уніфікації під час розроблення обчислюють за формулою

, (1.2)

де Ср - планові витрати на розроблення виробу, грн;

Кр - коефіцієнт, що враховує зміну витрат на розроблення залежно від рівня уніфікації;

Ен - коефіцієнт дисконтування (приведення) різночасних витрат і результатів в умовах ринкової економії.

,

де r - облікова ставка національного банку;

t - період часу (беремо t=6).


1.1.3 Річну економію від уніфікації під час виготовлення і обчислюють за формулою

, (1.3)


де С1 - вартість обробки одиниці замінюваних типорозмірів виробів, грн;

С2 – вартість обробки уніфікованого типорозміру без урахування зміни обсягу виробництва, грн.

, (1.4)

Сн - вартість обробки нового виробу при початковому рівні уніфікації, грн;

Кру - коефіцієнт, що враховує зміну вартості обробки залежно від рівня уніфікації;

Кun - коефіцієнт зміни програми виробництва виробів, визначають за формулою

, (1.5)

де z - коефіцієнт, що характеризує вплив обсягів виробництва на вартість обробки (в середньому такий, що дорівнює 0,3; за галузями і виробами коливається від 0,1 до 0,5):

Ml - середні витрати матеріалів на одиницю типорозміру в базовому варіанті, грн;

М2 - середні витрати матеріалів на одиницю уніфікованого типорозміру, грн;

А1 - середній річний випуск замінюваного типорозміру, шт.;

А2 - плановий річний випуск уніфікованого типорозміру, шт.:

, (1.6)

де n - кількість замінюваних типорозмірів, шт.;

Ai - річний випуск i-гo замінюваного типорозміру, шт.;

∆Ки – зміна капітальних вкладень у виробничі фонди підприємства-виготівника уніфікованих виробів, грн.

1.1.4. Річну економію від уніфікації в експлуатації обчислюють за формулою

, (1.7)

де 31 - річні поточні експлуатаційні витрати (без амортизаційних відрахувань), що припадає на одиницю замінюваного виробу, грн/шт.;

32 - річні поточні експлуатаційні витрати (амортизаційні відрахування), що припадають на одиницю уніфікованого виробу, без урахування рівня уніфікації, грн/шт.;

Кев - коефіцієнт, що враховує зміни експлуатаційних витрат від рівня уніфікації;

∆Ке – зміна капітальних вкладень до виробничих фондів підприємства того, що експлуатує уніфікований виріб, грн.


Визначення планової і річної економії від уніфікації

^ 2 ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ВІД УНІФІКАЦІЇ

2.1 Річну економію від уніфікації виробів, складальних одиниць або складових частин на етапах розроблення, виготовлення і експлуатації обчислюють за формулою

Еун = Ер + Евиг + Еs - Ен * Зун (1.1)

де:Ер - річна економія від уніфікації під час розроблення, грн;

Евиг - річна економія від зниження витрат на виготовлення виробів у результаті уніфікації, грн;

Еs - річна економія від зниження витрат під час експлуатації виробів у результаті уніфікації, грн;

Зун - одноразові витрати на проведення робіт з уніфікації;

Ен - коефіцієнт дисконтування (приведення) різночасних витрат і результатів в умовах ринкової економіки.

1.1.1 Річну економію від уніфікації під час розроблення обчислюють за формулою

Ер = Ед + Едз (2.2)

Де Ед - річна економія від зниження витрат на розроблення конструкторсько-технологічної документації, грн;

Едз - річна економія від зниження витрат на виготовлення і випробування дослідних зразків, грн.

2.1.1.1 Річну економію від зниження витрат на розроблення конструкторсько-технологічної документації обчислюють за формулою

Ед=Nт1 * T1 * 31 - Nт2 * T2 * 32 , (2.3)

де NТ1, NТ2 - річна кількість базових типоразмірів деталей, складальних одиниць, виробів, технологічних процесів, оснащення та інструменту, що розробляються;

Tl, T2 - середня трудомісткість розроблення одного типорозміру деталей, складальних одиниць, технологічних процесів, оснащення та інструменту, люд-г.;

З1, З2 - погодинна заробітна плата розробника з урахуванням накладних витрат, грн.

2.1.1.2 Річну економію від зниження витрат на виготовлення і випробування дослідних зразків обчислюють за формулою

Едз = Зо1 * nо1 – Зо2 * nо2 , (2.4)

де Зol, Зo2 - середні витрати на виготовлення і випробування дослідного зразка, грн;

nol, nо2 - річна кількість зразків, що виготовляються і випробовуються, шт.

2.1.2 Річну економію від зниження витрат на виготовлення виробу в результаті проведення робіт з уніфікації визначають на всю програму випуску уніфікованих виробів за формулою

Евиг = Е+ Еоф , (2.5)

де Е - річна економія від зміни сумарних поточних витрат на виготовлення виробів у результаті уніфікації, грн;

Еоф - річна економія від вивільнення основних виробничих фондів в результаті уніфікації, грн.

2.1.2.1 Річну економію від сумарних поточних витрат на виготовлення виробів у результаті уніфікації обчислюють за формулою

Е = Ем + Етр + Еен + Ео + Эі + Еуст , (2.6)

де Ем - річна економія від зниження витрат на матеріали, грн;

Етр - річна економія від зниження трудомісткості, грн;

Еен - річна економія від зниження витрат на електроенергію, грн;

Ео - річна економія від зниження витрат на технологічне оснащення в результаті уніфікації конструктивних елементів, грн;

Еі - річна економія від зниження витрат на інструмент, грн;

Еуст - річна економія від зниження витрат у результаті підвищення коефіцієнта використання устаткування, грн.

Річну економію від зниження витрат на матеріали обчислюють за формулою

Ем2 * ( Нм1 * Цм1 - Нм2 * Цм2 ) , (2.7)

де Цм1, Цм2 - ціна 1 кг матеріалу, грн;

Нм1, Нм2 - норма витрати матеріалу на одиницю виробу, кг.

Річну економію від зниження трудомісткості виготовлення обчислюють за формулою

, (2.8)

де ti1, ti2 - трудомісткість виконання i-ї технологічної операції, люд-г.;

Pi1,Pi2 -годинна тарифна ставка робочого, виконуючого i-ту технологічну операцію з урахуванням нарахувань, грн;

u - кількість технологічних операцій.

Річну економію від зниження витрат на електороенергію обчислюють за формулою

, (2.9)

де Nеп1, Nеп2 - встановлена потужність електродвигунів, нагрівальних пристроїв та інших користувачів електричного струму, кВт;

Фоб -фактичний річний фонд роботи устаткування, год;

Це - ціна за 1 кВт.ч електроенергії, грн.;

Кп -коефіцієнт, що враховує втрати в мережі, через недозавантаження споживачів електричного струму за потужністю і часом.

Річну економію від зниження витрат на технологічне оснащення в результаті уніфікації конструктивних елементів обчислюють за формулою

, (2.10)

де Цо - середня ціна комплекту оснащення, грн;

∆nк - кількість скорочених типорозмірів конструктивних елементів, одиниць;

Сво - середньорічна економія витрат на облік, видачу, прийом і зберігання від скорочення типорозмірів конструктивних елементів, грн.

Річну економію від зниження витрат на інструмент обчислюють за формулою

, (2.11)

де Ци - середня ціна комплекту малоцінного або швидкозношуваного інструменту, грн.;

Сро - середньорічна економія витрат на облік, прийом, видачу і зберігання від скорочення типорозмірів конструктивних елементів, грн.

Річну економію від зниження витрат при підвищенні використання устаткування обчислюють за формулою

, (2.12)

де А2 - річний випуск уніфікованого типоразміру, шт.;

См1, См2 - вартість 1 години роботи устаткування, грн;

Туст1, Туст2 - норма часу роботи устаткування на одиницю виробу до і після уніфікації, маш.-г.

2.1.2.2 Річну економію від вивільнення основних виробничих фондів обчислюють за формулою

, (2.13)

де R – чисельність умовно вивільнених робочих в результаті уніфікації, чол.;

S - питома розгорнена площа будівель підприємства, що припадає на одного робочого, м2.;

Ф - питома вартість основних виробничих фондів підприємства, що припадає на 1 м2 загальної площі будівель, грн

, (2.14)

де tn - зниження трудомісткості розроблення 1 типорозміру в результаті уніфікації, люд-г.;

Т - річний нормативний фонд часу робочого, г.;

А2 - річний випуск уніфікованих виробів, шт.

2.1.3 Річну економію від зниження витрат при експлуатації виробів в результаті їх уніфікації визначають на всю програму випуску уніфікованих виробів і обчислюють за формулою

, (2.15)

де Ез - річна економія від скорочення оборотних коштів (вартості запасів, матеріалів інструменту оснащення, запасних частин на складі) при експлуатації уніфікованого виробу, грн;

Ерем - річна економія від зниження витрат на ремонт уніфікованого виробу при його експлуатації, грн;

Еmo - річна економія від зниження витрат на технічне обслуговування уніфікованого виробу при його експлуатації, грн;

Еср - річна економія від скорочення складських витрат у процесі експлуатації уніфікованого виробу, грн.

2.1.3.1 Річну економію від скорочення оборотних коштів (вартості запасів, матеріалів, інструменту, оснащення, запасних частин на складі) при експлуатації уніфікованого виробу обчислюють за формулою

, (2.16)

де Дm1 - вартість нормативного запасу на складі до експлуатації уніфікованого виробу, грн;

nl, n2 - кількість типоразмірів, матеріалів, що зберігаються, оснащення і запасних частин до і після уніфікації, шт.:

, (2.17)

де Цз - середня ціна матеріалу, інструменту, оснащення і запасних частин на складі, грн;

Аз -нормативный запас матеріалів, інструменту, оснащення і запасних частин на складі при скороченні кількості типоразмірів, шт.

2.1.3.2 Річну економію від зниження витрат на ремонт уніфікованого виробу при його експлуатації обчислюють за формулою

, (2.18)

де ∆tpeм - зміна трудомісткості ремонту одиниці виробу в результаті уніфікації, люд-г.;

Рер - середня годинна ставка працівників, зайнятих ремонтом виробів з урахуванням нарахувань, грн;

Брем - річна кількість ремонтованих виробів, шт.

2.1.3.3 Річну економію від зниження витрат на технічне обслуговування уніфікованого виробу при експлуатації обчислюють за формулою

, (2.19)

де tто – зміна трудомісткості технічного обслуговування, люд-г;

РЕТ - середня годинна ставка працівників, зайнятих технічним обслуговуванням, з урахуванням нарахувань, грн;

БТО - річна кількість виробів, що підлягають технічному обслуговуванню, шт.

2.1.3.4 Річну економію від скорочення складських витрат в процесі експлуатації обчислюють за формулою

, (2.20)

де S - зміна складських площ у результаті уніфікації, м2;

U - питомі річні витрати на утримання складу, що припадають на 1 м2 площі, грн.

2.2 Одноразові витрати на проведення робіт з уніфікації складаются з таких витрат:

 • витрат на розроблення і перегляд необхідної технічної документації на уніфікований виріб;

 • витрат на виготовлення, випробування і доведення дослідних зразків уніфікованих виробів;

 • витрат на забезпечення підприємства новою сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, що комплектують вироби;

 • витрат на придбання нового устаткування, приладів пристосувань, інструменту і т.п.;

 • витрат на підготовку і перепідготовку кадрів та інші роботи з уніфікації, пов'язані із специфікою галузі або підприємства.

Додаток А(довідковий)

Таблиця А.1 - Залежність коефіцієнта витрат на розроблення від рівня уніфікації

Початковий рівень уніфікації

При плановому рівні уніфікації

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.1

-

0.8

0.7

0.64

0.6

0.56

0.54

0.51

0.5

0.48

0.2

-

-

0.88

0.8

0.75

0.7

0.68

0.64

0.63

0.6

0.3

-

-

-

0.92

0.86

0.8

0.77

0.73

0.72

0.69

0.4

-

-

-

-

0.94

0.88

0.84

0.8

0.77

0.75

0.5

-

-

-

-

-

0.93

0.9

0.85

0.84

0.8

0.6

-

-

-

-

-

-

0.97

0.91

0.89

0.85

0.7

-

-

-

-

-

-

-

0.95

0.93

0.89

0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

0.98

0.94

0.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.96

Таблиця А.2 - Залежність коефіцієнта зміни вартості обробки від рівня уніфікації

Початковий рівень уніфікації

При плановому рівні уніфікації

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.1

-

0.91

0.86

0.83

0.8

0.78

0.76

0.75

0.73

0.72

0.2

-

-

0.95

0.91

0.82

0.86

0.84

0.82

0.8

0.79

0.3

-

-

-

0.97

0.88

0.91

0.89

0.87

0.85

0.84

0.4

-

-

-

-

0.96

0.94

0.92

0.9

0.88

0.87

0.5

-

-

-

-

-

0.98

0.95

0.94

0.91

0.9

0.6

-

-

-

-

-

-

0.98

0.96

0.94

0.92

0.7

-

-

-

-

-

-

-

0.99

0.96

0.95

0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

0.97

0.96

0.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.99

Таблиця А.3 - Залежність коефіцієнта зміни експлуатаційних витрат від рівня уніфікації

Початковий рівень уніфікації

При плановому рівні уніфікації

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.1

-

0,93

0,89

0,86

0,84

0,82

0,81

0,8

0,78

0,76

0.2

-

-

0,96

0,92

0,9

0,88

0,87

0,86

0,84

0,83

0.3

-

-

-

0,96

0,94

0,92

0,91

0,9

0,88

0,86

0.4

-

-

-

-

0,98

0,95

0,94

0,93

0,91

0,89

0.5

-

-

-

-

-

0,98

0,96

0,95

0,93

0,91

0.6

-

-

-

-

-

-

0,99

0,98

0,95

0,93

0.7

-

-

-

-

-

-

-

0,99

0,96

0,95

0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,98

0,96

0.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,99
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг» (усіх...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості\" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація\" усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи