Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Моніторинг навколишнього середовища" за напрямом підготовки 0708 "Екологія" для студентів заочної форми навчання
Скачати 319.3 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Моніторинг навколишнього середовища" за напрямом підготовки 0708 "Екологія" для студентів заочної форми навчання
Дата20.05.2013
Розмір319.3 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища”

за напрямом підготовки 0708 “Екологія”

для студентів заочної форми навчанняСуми

Вид-во СумДУ

2007


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” / Укладач О.О. Рибалов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 30 с.


Кафедра прикладної екології


ЗМІСТ

С. Вступ …….……..…..........................................….......….... 4

 1. Загальні положення про курсову роботу ...............… 5

1.1 Основні положення ……………….…………………..….. 5

1.2 Характеристика курсової роботи ..…......……………......... 6

  1. Мета курсової роботи …....……………..………………….. 6

  2. Завдання до виконання курсової роботи .. ………….…..…7

  3. Наукове керівництво над курсовою роботою ...…………...8

  4. Терміни виконання ....................................……….…….…...8

 1. Тематика курсових робіт …. ……….………………... 9

 2. Загальний зміст курсової роботи …………............… 10

 3. Структура курсової роботи ………………………. 11

4.1 Загальні вимоги ……………………………………………. 11

  1. Зміст ………………………………………………………... . 11

  2. Вступ ………………………………………………………… 11

  3. Основна частина пояснювальної записки ………………… 12

  4. Висновки ……………………………………………………. 14

  5. Список літератури …………………………………………. 14

  6. Додатки ……………………………………………………… 15

  7. Графічні матеріали ………………………………………… 15

 1. Послідовність виконання курсової роботи ....……. 16

  1. Літературний огляд і постановка завдань ………………….. 16

5.2 Основна частина ………………………………….………… 16

5.3 Висновки і пропозиції за результатами роботи ....……….. 17

6 Захист курсової роботи … ………….................………18

6.1 Подання курсової роботи до захисту …………..............…... 18

6.2 Підготування роботи до захисту та її захист ……….. .……. 18

ДОДАТОК А Зразок титульного аркуша КР ...…….…. 20

ДОДАТОК Б Завдання до виконання КР ……….…… .. 21

ДОДАТОК В Орієнтовні структурні елементи КР …… 22
ДОДАТОК Г Правила оформлення КР ……………..…. . 23
ДОДАТОК Д Зразок примірного змісту КР .....…..……. . 25


ВСТУП

У вищих навчальних закладах навчальний процес організовується відповідно до положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністра освіти і науки України від 02.06.1993 р. №161. У відповідності до “Положення про організацію підготовки спеціалістів у СумДУ” від 07.05.1998 р. складовою частиною навчального плану є виконання і захист студентами курсової роботи з провідної дисципліни.

Курсова робота (далі по тексту КР) передбачена в плані підготовки фахівців, які мають вищу освіту, здатні вирішувати науково-практичні та практичні завдання і можуть працювати на посадах спеціаліста визначеного рівня професійної діяльності, передбачених “Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневої підготовки)”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.1998р. Він є завершальним етапом освоєння циклу навчальних дисциплін певного професійно-орієнтованого напрямку.

Рівень виконання і захисту КР свідчить про рівень підготовки фахівця до самостійної наукової і практичної роботи та вміння використовувати здобуті теоретичні знання і практичні навички. КР розглядається як важливий критерій не лише фахової підготовки студентів, але й рівня навчальної і наукової праці викладачів і є завершальним етапом освоєння теоретичних знань і практичних навичок з циклу дисциплін певного професійного спрямування.

Дані методичні вказівки розроблені з метою пояснення структури, змісту та вимог щодо виконання та оформлення курсової роботи з курсу “Моніторинг навколишнього середовища” і призначені для студентів заочної форми навчання за напрямом професійної підготовки 0708 “Прикладна екологія”.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Основні положення

До виконання курсової роботи (далі по тексту КР) з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” (МонНС) допускаються студенти, які успішно склали іспит з профільної дисціпліни. КР з курсу МонНС виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, набутих у процесі вивчення даної та суміжних дициплін визначеного циклу. Вона є проміжним підсумковим етапом підготовки фахівця на певному етапі навчання і виконується студентом самостійно за індивідуальним завданням.

Виконання КР вимагає знання необхідного обсягу теоретичних знань, вміння застосовувати їх на практиці не лише в стандартних, але і в нестандартних ситуаціях для вирішення конкретних завдань. Студент повинен мати навички самостійної роботи, вміти виявляти мету роботи і творчо визначати завдання, які необхідні для досягнення цієї мети, аргументовано добирати варіанти і методи їх вирішення, вміти самостійно аналізувати і оцінювати результати роботи та робити правильні висновки, добирати переконливі аргументи для обґрунтування своїх рішень.

При виконанні КР студент має виявити рівень знань основних наукових положень, теоретичних принципів, методичних підходів, правових, нормативних та інших медодично-інформаційних матеріалів з питань моніторингу та охорони навколишнього середовища, характеристик приладів і обладнання, вимог до системи моніторингу.

На момент виконання КР студент повинен:

- опанувати весь необхідний спектр основних науково-теоретичних положень і принципів та методичних підходів у галузі екології й охорони навколишнього середовища, а також набути вмінь їх грамотного застосування;

- знати правові, нормативні, методичні та інші інформаційні матеріали з питань екології і охорони навколишнього середовища та володіти навичками їх правильного застосовування;

- знати методику системного підходу та вміти застосовувати її для аналізу екологічних та інших процесів;

- знати принцип роботи, характеристики і сферу застосування приладів і обладнання, необхідних для виконання фахових завдань, та вміти працювати з ними;

- володіти навичками користуватися комп’ютерними інформаційними банками і комп’ютерними технологіями.


1.2 Характеристика курсової роботи

Зміст курсової роботи, рівень її виконання, захист і оцінка є одним з основних критеріїв для оцінки якості реалізації фахової підготовки. КР, що була прилюдно захищена та отримала позитивну оцінку, є підтвердженням спеціальної підготовки фахівця з певного циклу дисциплін на певному етапі навчання.

У роботі повинні бути елементи практичного характеру. Рівень виконання є підставою для оцінювання ступеня володіння теоретичними знаннями, вмінь практичного характеру, навичок застосування одержаних знань і умінь, творчих здібностей для вирішення завдань у відповідній сфері практичної професійної діяльності.

КР виконується студентом самостійно за індиві-дуальним завданням.

1.3 Мета курсової роботи

Виконання курсової роботи має на меті:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань із циклу загальних та спеціальних дисциплін за напрямком профільного циклу фахової підготовки щодо моніторингу стану навколишнього середовища;

- формування навичок застосування одержаних знань і навичок при вирішенні конкретних завдань з питань щодо розроблення типових функціональних інформаційних систем моніторингу довкілля та прикладної екології;

- розвиток навичок виконання самостійної роботи;

- набуття досвіду самостійного виконання роботи, застосування системного екологічного аналізу об’єкта дослідження та аналізу отриманих результатів, самостійного формулювання висновків;

- набуття досвіду оформлення документації (пояснювальної записки та графічного матеріалу у відповідності до вимог діючих стандартів) та їх захисту.

Тема курсової роботи видається студенту-виконавцю у вигляді індивідуального завдання на початку семестру (впродовж перших трьох тижнів) і затверджується підписом керівника роботи.


1.4 Завдання до виконання курсової роботи

Завдання до виконання КР повинно передбачати необхідність виконання таких видів самостійної роботи:

- ознайомлення і реферативного висвітлення сучасних науково-теоретичних знань, нормативних документів, техніко-економічних досягнень тієї з конкретних проблем моніторингу, що є предметом завдання та уміння користуватися науковими, технічними, методичними, нормативними та іншими інформаційними матеріалами, технологіями тощо;

- практичного ознайомлення з базисним (реальним) об’єктом роботи та вивчення його екологічного стану; застосування системного екологічного аналізу щодо досліджуваного об’єкта та екологічного обґрунтування висновків і рішень;

- виявлення екологічного мислення і творчих здібностей та професійних знань, навичок і умінь (при виборі та аргументуванні варіантів для вирішення завдань, необхідних для досягнення поставленої мети;

- при проведенні аналізу екологічної ситуації в зоні впливу базисного об’єкта;

- при оцінюванні результатів роботи;

- при доведенні рішення до потрібного рівня;

- при обґрунтуванні ухвалених рішень);

- уміння грамотного оформлення результатів виконаної роботи у формі пояснювальної записки, графічного матеріалу та захисту результатів роботи.


1.5 Керівництво курсовою роботою

Кожному студенту за розпорядженням завідувача кафедри призначається керівник курсової роботи. Керівником КР призначається викладач, що викладає провідний курс із зазначеного циклу дисциплін – МонНС.

Виконання студентом КР здійснюється під керівництвом керівника. Він консультує студента, допомагає йому в прийнятті кінцевого рішення, стежить за додержанням виконавцем календарних термінів виконання роботи і вимог щодо оформлення текстових і графічних матеріалів.

Керівник несе відповідальність за актуальність теми, її методичний та науковий рівні.

Студенту надається право обґрунтованого вибору варіанта розроблення проектованої системи моніторингу в рамках одержаного завдання.

За всі відомості, викладені у КР, інформаційно-методичне забезпечення роботи, рівень її виконання, якість оформлення, порядок виконання роботи, обґрунтованість одержаних результатів і висновків, несе відповідальність безпосередньо виконавець роботи – студент.


1.6 Термін виконання курсової роботи

Упродовж періоду часу, відведеного для виконання КР, студент-виконавець зобов’язаний дотримуватися календарного плану-графіка його виконання і систематично звітувати перед своїм керівником за кожний з розділів роботи в установлені терміни. Виконавець несе особисту відповідальність за дотримання термінів виконання затвердженого календарного плану-графіка роботи.


^ 2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тематика курсової роботи повинна бути пов'язана з практичною проблематикою прикладної екології і спрямована на поглиблене вивчення конкретних практичних науково-технічних проблем моніторингу навколишнього середовища шляхом проведення інформаційно-пошукового, науково-методичного, техніко-економічного та практичного ознайомлення з реальним об’єктом, що є предметом теми.

Темою курсової роботи може бути:

- реферативно-інформаційний огляд з певного практичного питання МонНС з проведенням системного екологічного аналізу стану базисного об’єкта з досліджуваної проблеми, або науково-технічний огляд і аналіз екологічного стану базисного техногенного об’єкта певної галузі господарського комплексу з розглядом досягнень в досліджуваній галузі чи науково-технічний огляд і аналіз екологічного стану базисної території в зоні техногенного впливу з розглядом науково-технічних досягнень у досліджуваній проблемі (варіант завдання 1);

- проект мережі пунктів контролю стану повітряного (водного) середовища на визначеній території в зоні техногенного забруднення з системним розглядом науково-технічних досягнень у досліджуваній галузі (варіант завдання 2);

- проект мережі пунктів контролю стану повітряного (водного) середовища на визначеній території в зоні активного впливу техногенних викидів базисного об’єкта певної галузі з аналізом екологічного стану території та розглядом науково-технічних досягнень у досліджуваній проблемі (варіант 3).

Тема курсової роботи повинна бути сформульована без ускладненої термінології, лаконічно, із зазначенням предмета та мети завдання.

Наприклад, проект схеми розміщення постів моніторингу (предмет дослідження) системи водопостачання малих населених пунктів (об’єкт дослідження) на території міста (базисний об’єкт дослідження).

Тема КР повинна бути конкретною з чітко визначеним екологічним спрямуванням щодо питань контролю стану навколишнього середовища, передбачати екологічний аналіз досліджуваного предмета (об’єкта), стосуватися реального об’єкта та враховувати суспільно-господарські потреби.

Предметом теми КР не повинні бути проблеми загального науково-теоретичного (реферативного), загального виробничо-технічного (технологічного), загального організаційно-управлінського характеру тощо.

Мета КР не передбачає проведення теоретичних, наукових, експериментальних, технічних, розрахунково-аналітичних досліджень, проте в роботі можуть бути використані дані експериментальних, теоретичних, розрахунково-аналітичних досліджень тощо (і повинні бути, якщо цього потребує тема).


^ 3 ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Загальний зміст курсової роботи передбачає:

- поставлення мети роботи, визначення та формулювання завдань для її досягнення;

- стислий аналіз стану питання (проблеми), що розглядається за матеріалами вітчизняних та зарубіжних публікацій (літературний огляд за останній 5-10-літній період не менше ніж 17-19 літературних джерел );

- комплексний аналіз об’єкта (стисло), на базі якого виконується робота (базисний об’єкт);

- екологічний аналіз природного (чи технологічного) процесу, що розглядається в роботі;

- порівняльний аналіз відповідності параметрів стану базисного об’єкта вимогам його екологічності;

- аналіз та узагальнення фактичного (інформаційного) матеріалу щодо базисного об’єкта;

- висновки;

- обґрунтування пропозицій щодо шляхів чи заходів підвищення екологічності базисного об’єкта.


^ 4 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1 Загальні вимоги. Курсова робота складається із пояснювальної записки (обсягом близько 30 сторінок формату А4) і графічних матеріалів.

Пояснювальна записка (ПЗ) складається із:

- обкладинки та титульного аркуша (оформляється відповідно до зразка, додаток А);

- завдання до курсового проекту (додаток Б);

- змісту;

- вступу;

- основної частини;

- висновків;

- списку використаних джерел;

- додатків (за необхідності).

Орієнтовні структура, зміст, назви та обсяги розділів ПЗ наведені в додатку В.

Зміст пояснювальної записки визначається темою курсової роботи. У загальному вигляді основний текст ПЗ повинен висвітлити і повністю розкрити тему (примірний зразок змісту наведений у додатку Д).

Текстова частина (тобто власне ПЗ) оформляється відповідно до вимог нормативного документа (Методические указания по оформлению текстовых документов (курсовых и дипломных проектов). – Сумы, Изд-во СумГУ, 1997).

4.2 Зміст (наводиться на наступному після реферату аркуші) повинен складатися із вступу, найменування всіх розділів, підрозділів та пунктів (у тому випадку, коли вони мають заголовок) основної частини роботи, висновків, списку використаної літератури та найменування додатків із зазначенням початкових сторінок цих матеріалів.

4.3 Вступ (обсягом до двох сторінок), у якому наводять:

- мету роботи;

- предмет роботи;

- назву об’єкта, що розглядається в роботі як базисний об’єкт;

- поставлення завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої у роботі мети;

- стисле обrрунтування актуальності даної теми та практичного значення її результатів.

^ 4.4 Основна частина пояснювальної записки. Основна частина пояснювальної записки курсової роботи складається з текстових елементів окремих розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо це необхідно), у яких наводяться відомості про предмет та об'єкт дослідження, необхідні і достатні для розкриття суті і змісту даної роботи.

Кожний розділ нумерують арабською цифрою і починають з нової сторінки. Підрозділи, пункти та підпункти нумеруються теж арабськими цифрами, причому перше число відповідає номеру даного розділу, друге число, що пишеться після крапки, визначає номер підрозділу, далі третє число (теж після крапки) – номер підпункту (якщо необхідно). Після останньої цифри шифру крапку не ставлять, а текст заголовка пишуть на цьому самому рядку з великої літери.

Основна частина ПЗ складається з окремих розділів, у яких послідовно і у відповідному порядку викладається зміст роботи.

^ Перший розділ. У першому розділі здійснюються літературний огляд та аналіз стану проблеми. Студент-виконавець стисло і критично викладає наукові праці, виділяє основні етапи розвитку наукової думки за обраною тематикою (щодо конкретного досліджуваного питання).

У завершальній частині цього розділу окремим пунктом подається стисла оцінка сучасного стану конкретної проблеми МонНС, що є предметом КР, на основі огляду і аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури.

^ Другий розділ. У другому розділі залежно від мети і завдань роботи у окремих підрозділах наводяться дані про базисний об’єкт (необхідні для виконання роботи дані та кліматичні, техніко-економічні, соціально-економічні, санітарно-гігієнічні та інші характеристики, якщо того вимагає зміст теми).

Окремими пунктами подаються:

- стисла екологічна характеристика базисного об’єкта;

- системний екологічний аналіз базисного об’єкта;

- оцінка рівня забруднення навколишнього середовища в зоні його техногенного впливу та обґрунтовується висновок щодо відповідності базисного об’єкта вимогам екологічності.

Далі розглядаються нормативні документи з досліджуваної теми (зокрема ті, що регламентують екологічну ситуацію в зоні впливу об’єкта).

Нарешті, перелічуються та стисло (у рамках поставленої мети) розглядаються обладнання, прилади та інші установки, необхідні і доцільні для здійснення моніторингу в зоні техногенного впливу досліджуваного об’єкта.

^ Третій розділ. У цьому розділі здійснюється проектування системи моніторингу стану навколишнього середовища в зоні активного забруднення викидами базисного об’єкта відповідно для трьох режимів його роботи: робочого, екстремального, дослідного.

4.5 Висновки. Заключний розділ КР розміщують після основної частини, починаючи з нової сторінки. Цей розділ не нумерують. У ньому з позиції виконавця стисло наводяться (за пунктами) основні висновки за результатами роботи з досліджуваної проблеми та обґрунтовуються і формулюються пропозиції щодо забезпечення контролю екологічної ситуації в зоні впливу базисного об’єкта.

Спершу стисло оцінюються науковий і технічний стан досліджуваного в роботі питання на основі проведеного аналізу літературних джерел. Далі стисло подається оцінка екологічного стану базисного об’єкта. Нарешті подається висновок щодо відповідності стану базисного об’єкта сучасним вимогам екологічності. Окремими пунктами далі наводяться пропозиції виконавця щодо можливих шляхів поліпшення системи МонНС у зоні екологічного впливу базисного об’єкта.

^ 4.6 Список літератури. Перелік літературних джерел наводиться з нової сторінки. Бібліографічні посилання наводяться у порядку їх згадування в тексті та у відповідності до стандартів бібліотечної і видавничої справи.

4.7 Додатки. Додатки містять допоміжні та додаткові матеріали. Їх необхідно розміщувати в тій послідовності, в якій вони наводяться в тексті. Вони оформлюються як продовження основної частини роботи (на наступних сторінках). Кожен додаток друкується з нової сторінки. Сторінки нумерують. Кожен додаток позначається послідовно великою літерою в алфавітному порядку. Кожен додаток повинен мати тематичний змістовний заголовок.

У додатках можуть бути подані:

- ілюстрації та таблиці, на які є посилання в тексті;

- матеріали, що через їх великий розмір або форму подання недоцільно розміщувати в основній частині (фотографії, проміжні математичні докази тощо);

- інструкції та методики, опис комп'ютерних програм тощо;

 • опис апаратури і приладів тощо.

^ 4.8 Графічні матеріали. Графічні матеріали складаються не менше ніж з трьох аркушів (креслень, схем, таблиць тощо) формату А1 (841х594 мм). Ці матеріали доповнюють роботу, ілюструючи основні моменти, при доповіді під час її захисту.

Графічні матеріали можуть містити:

- карту-схему розміщення базисного об’єкта із зображенням зон активного забруднення території його викидами;

- карту-схему розміщення пунктів контролю (маршрутів) системи моніторингу стану навколишнього середовища в зоні впливу викидів базисного об’єкта;

- перелік контрольно-вимірювальних приладів та їх основні характеристики;

- порівняльну таблицю рівня екологічності базисного об’єкта.

Обсяг і зміст графічних матеріалів визначаються в окремих випадках керівником з урахуванням наукового напрямку і мети курсової роботи.


^ 5 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ

РОБОТИ


5.1 Літературний огляд

На початковому етапі проводиться бібліографічна робота із залученням сучасних інформаційних технологій. Проводяться вивчення та анотування літературних джерел за заданою тематикою.

Літературними джерелами можуть бути вітчизняні та зарубіжні підручники, монографії, статті в наукових виданнях, доповіді та тези наукових конференцій, матеріали кандидатських та докторських дисертацій, опубліковані авторські посвідчення та патенти на винаходи, звіти про виконання науково-дослідних робіт з даної проблеми тощо.

Проводиться об'єктивний та критичний аналіз матеріалів використаної літератури з точки зору вирішення поставленого завдання.

На основі результатів цього аналізу подається стисла оцінка сучасного стану конкретної проблеми МонНС, що є предметом КР, та робиться висновок про актуальність теми.


^ 5.2 Основна частина

На цьому етапі студентом залежно від мети та завдань, поставлених у даній роботі, виконується теоретичне дослідження та практичне ознайомлення і вивчення стану базисного об’єкта. Результати цієї роботи оформляються окремим пунктом.

Далі студентом виконується огляд, дослідження та аналіз нормативних документів щодо регламентування діяльності базисного об’єкта. Результати оформляються окремим пунктом.

Наводиться перелік приладів та інших технічних засобів, які на думку виконавця, необхідних і доцільних для спостереження, нагляду та контролю (моніторингу) екологічної ситуації (рівнем забруднення навколишнього середовища) в зоні діяльності базисного об’єкта.

Результати цієї роботи оформляються окремим пунктом.

На наступному етапі роботи проводиться порівняльний аналіз відповідності базисного об’єкта екологічним та іншим регламентам. Результати цієї роботи оформляються окремим пунктом.

Після цього на наступному етапі роботи студентом-виконавцем самостійно виконується проектування системи моніторингу відповідно для трьох режимів роботи базисного об’єкта: у випадку системи контролю стану середовища при номінальних умовах роботи базисного об’єкта; у випадку роботи базисного об’єкта при екстремальних (несприятливих) умовах та з метою дослідження екологічної ситуації чи рівня забруднення середовища в зоні впливу базисного об’єкта. Результати цієї роботи оформляються окремим пунктом.

5.3 Висновки і пропозиції за результами роботи

У висновках проводиться аналіз отриманих результатів, обгрунтовуються і формулюються висновки та пропозиції щодо можливих шляхів підвищення екологічності об’єктів типу базисного, а також визначаються найбільш доцільні та можливі напрямки подальшого розвитку (удосконалення) системи моніторингу у досліджуваному питанні.
^
6 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ6.1 Подання курсової роботи до захисту

До захисту курсової роботи допускається студент, що виконав програму підготовки з визначеного курсу дисциплін, успішно склав іспит з провідної дисципліни, своєчасно виконав курсову роботу згідно із завданням, одержав задовільну оцінку керівника, позитивний відгук та візу завідувача кафедри стосовно допуску до захисту.

На захист подається курсова робота з необхідним комплектом графічних матеріалів (креслень, таблиць, плакатів, графіків, діаграм або інших носіїв візуальної інформації).

До захисту можуть додатково подаватися макети, зразки, копії статей в періодичних виданнях, тез чи доповідей студента на науково-технічних конференціях.


6.2 Підготовка роботи до захисту та її захист

При підготовці курсової роботи до захисту необхідно звернути увагу на правильність оформлення пояснювальної записки та виконання креслень, таблиць, діаграм тощо відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Загальними вимогами технічного оформлення пояснювальної записки курсового проекту є:

- логічна послідовність і чіткість викладу матеріалу та його аргументованість;

- конкретність і лаконічність формулювань та виключення можливості неоднозначності їх тлумачення;

- обґрунтованість, аргументованість та закінченість висновків і пропозицій.

Більш детальні правила оформлення роботи наведені у додатку Г.

Проте перш ніж відбудеться захист КР, вона спочатку повинна пройти попередній перегляд керівника. У випадку позитивного рішення керівника робота повертається студенту і він одержує право на її захист.

Курсову роботу, яка має позитивний відгук керівника, студент переплітає. Тільки після цього її автор має право подавати її на захист.

У випадку негативного відгуку від студента-виконавця вимагається доопрацювання КР до належного рівня виконання.

Захист проводиться у вигляді прилюдної доповіді (до 10 хвилин) студентом-виконавцем своєї роботи з використанням ілюстративних матеріалів, із посиланням на графічну інформацію та відповідей на питання членів комісії і присутніх. Захист повинен продемонструвати вміння автора стисло, логічно, аргументовано викласти матеріал та зв’ясувати, у чому полягає суть і цінність виконаної роботи.

Рівень виконання і результати захисту роботи оцінюються згідно з чинним положенням: “Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно” рішенням комісії.

Позитивний висновок щодо результатів захисту курсової роботи є підставою для оцінки КР оцінками “Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”.

Незадовільна оцінка курсової роботи або її захисту не дають права автору на позитивну оцінку, проте надають йому можливість на повторний захист КР впродовж поточного семестру.


^ ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Зразок титульного аркуша курсової роботи


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра прикладної екології


^ КУРСОВА РОБОТА

з курсу “Моніторинг навколишнього середовища”


МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

В ЗОНІ ВПЛИВУ ВИКИДІВ ТЕХНОГЕННОГО

^ СТАЦІОНАРНОГО ДЖЕРЕЛА


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Студент гр.ЕК - . . . . . . . . . /Прізвище та ініціали/

(підпис)


Керівник КР ……………. /доц. О.О. Рибалов /

(підпис)


Суми - 2007
^ ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

Зразок завдання до виконання курсової роботи


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра “Прикладна екологія”


ЗАВДАННЯ

до виконання курсової роботи

з курсу “Моніторинг навколишнього середовища”

Студент гр.ЕК - . . . _______________________________

(прізвище, імя, по батькові)

Тема КР: _________________________________________

Вихідні дані: ________________________________________

Перелік обов’якового графічного матеріалу: _________________

Рекомендована література та матеріали (за необхідності видається як додаток до завдання): _________________________

Етапи виконання роботи


Етап

Розділ КР

Терміни – тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вступ

+

+


Розділ 1
+

+

+
Розділ 2+

+

+

Розділ 3


+

+

+


Висновки
+

+Оформлення+

+
Захист


+

+

Дата видачі завдання ___ ________ 200 _ р.

Дата захисту роботи ___ ________ 200 _ р.

Керівник _______________________________

(посада, прізвище, імя, по батькові)


^ ДОДАТОК В

(довідковий)


Орієнтовні структурні елементи курсової роботи

(зміст, найменування і обсяги розділів)


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ (1 сторінка).

ЗМIСТ (1-2 с.).

ВСТУП (1-2 с.).

ОСНОВНА ЧАСТИНА (30-35 с.).

1 IНФОРМАЦIЙНI ДОСЛIДЖЕННЯ З ТЕМИ (10-15 с.).

1.1 Огляд літературних джерел за темою та аналіз результатів інформаційних досліджень.

1.2 Обґрунтування актуальності теми.

1.3 Вибір обєкта, предмета і методу досліджень, поставлення мети і завдань роботи.

2 ВИВЧЕННЯ БАЗИСНОГО ОБ’ЄКТА (10-12 с.).

2.1 Розміщення базисного об’єкта.

2.2 Характеристика базисного об’єкта.

2.3 Екологічний аналіз базисного об’єкта.

^ 3 ЕКОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИСНОГО

ОБ’ЄКТА (10-12 с.).

3.1 Правова база.

3.2 Техніко-економічні нормативи.

3.3 Санітарно-гігієнічні нормативи.

3.4 Екологічні вимоги до базисного об’єкта.

3.5 Порівняльний аналіз рівня екологічності базисного об’єкта.

^ 4 ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ І АНАЛIЗ ТЕХНІЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ (5-6 с.).

 1. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТА (5-8 с.).

  1. Робочий (номінальний) режим.

  2. Екстремальний режим.

  3. Дослідний режим.

6 ВИСНОВКИ I ПРОПОЗИЦІЇ (2-3 с.).

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ (3-5 с.).

ДОДАТКИ (схеми, таблиці, діаграми тощо).


^ ДОДАТОК Г

(обов’язковий)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


1 Текстова частина

1.1 Кваліфікаційну курсову роботу необхідно виконувати із використанням друкарських і графічних пристроїв ЕОМ або друкарським способом відповідно до стандартів виконання технічної документації.

1.2 Робота оформляється на аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 інтервалу з розрахунку не більше 30 рядків на сторінку з висотою знаків не менше 1,8 мм (шрифт 14 на ЕОМ). Розмір полів: верхнє, нижнє і ліве - 20 мм, праве -10 мм.

1.3 Вписувати в текст роботи іноземні слова, формули, умовні позначення можна чорнилами, тушшю, пастою чорного кольору, при цьому розмір вписаного тексту повинен бути близьким до розмірів основного тексту. Власні імена і список літератури записують мовою оригіналу.

1.4 Структурні елементи “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “РЕКОМЕНДАЦІЇ”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їх найменування є заготовками структурних елементів.

1.5 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів основної частини необхідно розміщати симетрично до тексту (на середині рядка) і друкувати великими літерами. Заголовки підрозділів, пунктів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацу (5 знаків). Крапку у кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Не можна розміщати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається один рядок тексту.

1.6 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапками, наприклад: 1.1,1.2 і т.д. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу і порядкового номера пункту, розділених крапками, наприклад: 1.1.3 і т.д.

1.7 Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами (без крапки у кінці) у правому верхньому куті сторінки зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. Титульний аркуш теж вносять до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

2 Рисунки та таблиці

2.1 Ілюстрації необхідно розміщати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. На всі запозичені ілюстрації також повинні бути посилання. Всі ілюстрації, що виносять на захист, необхідно навести в основній частині роботи або в додатку.

2.2 Ілюстрації називаються “Рисунок” і нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Підписи розміщаються під рисунком або поруч із ним. Наприклад:

Рисунок 3.2 – Карта-схема розміщення котельні.

Підписи можуть мати (за необхідності) додаткові написи, що пояснюють текст під рисунком. Наприклад:

Рисунок 3.3 – Схема приладу: 1 – блок А; 2 – блок Б.

2.3 Рисунки, графіки, схеми, діаграми, що наводяться в роботі бакалавра, а також плакати, креслення та інші носії графічної інформації, повинні відповідати вимогам стандартів ЄСКД та ЄСТД.

2.4 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю варто розміщати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Кожна з таблиць повинна мати нумерацію арабськими цифрами в межах розділу і назву.

2.5 Нумерацію таблиці розміщають зліва над таблицею, потім номер таблиці відповідно до номера розділу, а потім наводять заголовок, у якому коротко, але цілком відбивається зміст таблиці. Наприклад:

Таблиця 2.1 – Санітарні норми забруднення атмосфери.


3 Написання формул та рівнянь

3.1 Формули та рівняння записуються з абзацу ближче до середини рядка, нумеруються в межах розділу і повинні мати пояснення символів.

Наприклад, показник забруднення розраховують за формулою [12]:


І = 1+ ∑ (Кі -1), і=1,n , (3.8)

де Ki - коефіцієнт забруднення середовища і-ю домішкою;

n - кількість домішок, що одночасно наявні в середовищі (за умови Кі >1).

3.2 У тексті перед формулою в квадратних дужках зазначається порядковий номер літературного джерела, із якого вона наведена. Посилання в тексті на порядкові номери формул записують у дужках.

Наприклад, “... у формулі (3.8)... “.

3.3 Посилання на однакові формули наводиться перший раз при записі формули. Другий раз посилаються вже на номер формули в пояснювальній записці.

3.4 При використанні формули в розрахунках після посилання на номер формули числове значення символів записують в одній системі розмірів (системі СІ), а кінцевий результат - без проміжних розрахунків.

Наприклад, показник забруднення обчислюємо за формулою (3.8):

І = 1+[(1,1-1)+(1,3-1)+(1,6-1)] = 2.


^ ДОДАТОК Д

(інформаційний)


Зразок примірного змісту курсової роботи

(за варіантом завдання 2)


ЗМІСТ

С.

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Поставлення мети курсової роботи.

Вибір предмета, обєкта і методу досліджень.

Поставлення і формулювання завдань для виконання даної курсової роботи.

Стисле обгрунтування актуальності даної теми та практичного значення її результатів

^ 1 ВИХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ДАНІ ЩОДО ТЕХНОГЕННОГО

БАЗИСНОГО ОБ’ЄКТА ТА ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЙОГО

ВИКИДІВ

1.1 Географічні, метео-кліматичні, геологічні та інші характеристики, що впливають на поширення домішок у досліджуваному середовищі (атмосфері, воді).

1.2 Характеристика техногенних викидів базисного типу виробництва та їх впливу на екологію досліджуваного середовища.

1.3 Характеристика реціпієнтів та їх розподіл у зоні проетування мережі станцій моніторингу.


^ 2 ЕКОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИСНОГО ОБ’ЄКТА ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ КОНТРОЛЮ

2.1 Законодавчо-правова база охорони досліджуваного середовища в Україні.

2.2 Санітарно-гігієнічні нормативи контролю забруднення досліджуваного середовища.

2.3 Прилади і обладнання для забезпечення контролю досліджуваного середовища.

2.4 Екологічні вимоги до об’єктів базисного (досліджуваного) типу виробництва.


Продовження додатка Д


^ 3 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ СТАНЦІЙ МОНІТОРИНГУ

НА ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ ВПЛИВУ ВИКИДІВ БАЗИСНОГО ОБ’ЄКТА

3.1 Проект мережі пунктів контролю досліджуваного середовища в номінальному режимі роботи.

3.1.1 Обґрунтування, поставлення і формулювання мети, функцій, завдань та ролі мережі пунктів контролю досліджуваного середовища в зоні впливу викидів базисного об’єкта.

3.1.2 Обґрунтування та вибір місцерозташування мережі стаціонарних пунктів контролю.

3.1.3 Обґрунтування та вибір місцерозташування мережі маршрутних пунктів контролю.

3.1.4 Характеристика особливостей організації підфакельного контролю. Обґрунтування та вибір місцерозташування мережі підфакельних пунктів контролю (у випадку моніторингу атмосфери).

3.2 Особливості контролю в екстремальних умовах роботи моніторингу. Відмінності роботи в екстремальних умовах від роботи в номінальному режимі.

3.3 Особливості організації мережі станцій контролю

з метою дослідження рівня забруднення атмосфери.


^ ВИСНОВКИ I ПРОПОЗИЦІЇ


СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ


ДОДАТОК А Карта території з визначеними джерелами техногенних викидів базисного типу виробництва та полів забруднення території контролю, для якої розробляється проект мережі станцій моніторингу.

ДОДАТОК Б Карта-схема розміщення станцій мережі контролю

в номінальному режимі роботи моніторингу.


Зразок примірного змісту курсової роботи

(за варіантом завдання 3)


ЗМІСТ

С.

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поставлення мети курсової роботи. Вибір предмета, обєкта і методу досліджень. Поставлення і формулювання завдань для виконання даної курсової роботи. Стисле обrрунтування актуальності даної теми та практичного значення її результатів

1 ВИХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ДАНІ ЩОДО ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ ВПЛИВУ ВИКИДІВ ТЕХНОГЕННОГО БАЗИСНОГО ОБ’ЄКТА . . . . . 1.1 Характеристика реціпієнтів та їх розподіл в зоні проетування мережі станцій моніторингу.

1.2 Характеристика техногенних викидів базисного типу виробництва та їх впливу на екологію досліджуваного середовища.

1.3 Географічні, метеокліматичні, геологічні та інші характеристики, що впливають на розповсюдження домішок в досліджуваному середовищі (атмосфері, воді).


2 ЕКОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИСНОГО ОБ’ЄКТА ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ КОНТРОЛЮ . . . . .

2.1 Законодавчо-правова база охорони досліджуваного середовища в Україні.

2.2 Санітарно-гігієнічні нормативи контролю забруднення досліджуваного середовища

2.3 Прилади і обладнання для забезпечення контролю досліджуваного середовища.

2.4 Екологічні вимоги до об’єктів базисного (досліджуваного) типу виробництва.


3 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ СТАНЦІЙ МОНІТОРИНГУ НА ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ ВПЛИВУ ВИКИДІВ БАЗИСНОГО ОБ’ЄКТА . . . . . . . .

3.1 Проект мережі пунктів контролю досліджуваного середовища в номінальному режимі роботи.

3.1.1 Обґрунтування, поставлення і формулювання мети, функцій, завдань та ролі мережі пунктів контролю досліджуваного середовища в зоні впливу викидів базисного об’єкта.

Продовження додатка Д


3.1.2 Обґрунтування та вибір місцерозташування мережі стаціонарних пунктів контролю.

3.1.3 Обґрунтування та вибір місцерозташування мережі маршрутних пунктів контролю.

3.1.4 Характеристика особливостей організації підфакельного контролю. Обґрунтування та вибір місцерозташування мережі підфакельних пунктів контролю (у випадку моніторингу атмосфери).

3.2 Особливості контролю в екстремальних умовах роботи моніторингу. Відмінності мережі при роботі в екстремальних умовах від роботи в номінальному режимі.

3.3 Особливості організації мережі станцій контролю

з метою дослідження рівня забруднення атмосфери.


^ ВИСНОВКИ I ПРОПОЗИЦІЇ


СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ


ДОДАТОК А Карта території з визначеними джерелами техногенних викидів базисного типу виробництва та полів забруднення території контролю, для якої розробляється проект мережі станцій моніторингу.

ДОДАТОК Б Карта-схема розміщення станцій мережі контролю

в номінальному режимі роботи моніторингу.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища”


за напрямом підготовки 0708 “Екологія”

для студентів заочної форми навчання


Редактор Н.О.Кравченко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Комп’ютерне верстання О.О.Рибалов


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 200 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК N 2365 від 08.12.2005

Надруковано у друкарні СумДУ

40007,м.Суми,вул.Р.-Корсакова,2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ дозволяю

на підставі “Єдиних правил”, п. 2.6.14
^

Заступник першого проректора-начальник

організаційно-методичного управління В.Б.Юскаєв
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища”


за напрямом підготовки 0708 “Екологія”

для студентів заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал і


бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач О.О. Рибалов

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету А.О. Євтушенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” за напрямом підготовки 0708 “Екологія”
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” / Укладач О. О. Рибалов. – Суми:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „системний аналіз” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія»
«Екологія» спеціальність 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „прикладна механіка рідин І газу” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія»
«Екологія» спеціальність 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconМіського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „прикладна аероекологія”
Для студентів 3,4- курсів заочної форми навчання напряму 0708 – «Екологія» 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconЗ організації самостійної роботи студентів з дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconЮ. Ю. Виставна Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Моніторинг довкілля ” для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 040.
«Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconІнформаційні технології: Методичні вказівки до лабораторних занять І самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки магістрів 0708 „Екологія”
Екологія”, спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Моніторинг навколишнього середовища\" за напрямом підготовки 0708 \"Екологія\" для студентів заочної форми навчання iconІнформаційні технології: Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки спеціалістів 0708 „Екологія”
Екологія”, спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи