ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 icon

ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1
НазваЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1
Сторінка1/9
Дата22.05.2013
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Л. І. Марченко, С.Б. Большаніна


збірНИк тестових завдань

з дисципліни

«Загальна та органічна хімія»


Частина 1


Суми

Сумський державний університет

2013

Збірник тестових завдань із дисципліни «Загальна та органічна хімія»: навч. посіб. / Л. І. Марченко, С. Б. Большаніна. – Суми :

Сумський державний університет, 2012. – Ч1. 2013. – 68 с.


Тема 1 «ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ»


1.1 ЗАВДАННЯ З ОДНИМ ВАРІАНТОМ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ


Запропоновані завдання містять по чотири варіанти відповідей, з яких тільки один правильний
Зміст завдання і варіанти відповідей

Правильна відповідь

1.

Закони збереження кількості руху і кількості зарядів є окремими випадками більш загального закону ...

а) сталості складу; б) незнищуваності матерії;

в) еквівалентів; г) Авогадро

б) незнищуваності матерії

2.

Виберіть поняття, яке характеризується таким визначенням: "Вид атомів з однаковим зарядом ядра і однаковою сукупністю властивостей"

а) молекула; б) атом; в) хімічний елемент; г) йон.

в) хімічний елемент

3.

Вкажіть поняття, якому відповідає така характеристика: "^ Найменша частинка речовини, яка ніколи не руйнується під час хімічних реакцій"

а) молекула; б) атом; в) хімічний елемент; г) йон.

б) атом

4.

Виберіть характеристику простої речовини:

а) складається з атомів одного виду; б) складається з різних видів атомів;

в) містить тільки один атом; г) містить два або більше атомів.

а) складається з атомів одного виду;

5.

Виберіть формулу простої речовини.

а) СаО; б) Н2; в) Н2О; г) H2SO4.

б) Н2

6.

Виберіть термін, який характеризує прості речовини кисень О2 озон О3.

а) ізомери; б) ізобари; в) алотропи; г) ізотопи.

в) алотропи

7.

Виберіть рядок сполук, у якому наведено формули тільки простих речовин.

а) S8, O3, H2O; б) NaCl, H2O, Cl2;

в) S8, O3, Na, Cl2; г) NaCl, H2SO4,O3.

в) S8, O3, Na, Cl2

8.

Вкажіть рядок, у якому наведено ізобари.

а) и ; б) и ; в) и ; г) и .

в) и

9.

Вкажіть назву явища, що зумовлює існування різновидів одного хімічного елемента з різною атомною масою.

а) ізотопія; б) ізобарія; в) алотропія; г) ізомерія.

а) изотопія

10.

Як називаються атоми різних елементів з однаковими масами?

а) ізомери; б) алотропи; в) ізобари; г) ізотопи.

в) ізобари

11.

Вкажіть назву явища, що зумовлює існування одного хімічного елементу у вигляді декількох простих речовин.

а) ізотопія; б) ізобарія; в) ізомерія; г) алотропія.

г) алотропія

12.

Атоми Протію , Дейтерію , Тритію є …

а) ізомерами; б) алотропами; в) ізобарами; г) ізотопами.

г) ізотопами

13.

Вкажіть елемент, з відносною атомною масою 14 а.о.м.

а) Si; б) С; в) N; г) O.

в) N

14.

Вкажіть правильний вираз для розрахунку відносної молекулярної маси сполуки Na2S2O3.

а) 2Ar(Na) + 2Ar(S) + 3Ar(O);

б) Ar(Na) + Ar(S) + Ar(O);

в) 2Ar(Na) + Ar(S) + Ar(O);

г) 2Ar(Na) + 2Ar(S) + Ar(O).

а) 2Ar(Na) + 2Ar(S) + 3Ar(O)

15.

Вкажіть значення молярної маси метану СН4.

а) 16 г/моль; б) 12 г/моль; в) 20 г/моль; г) 18 г/моль.

а) 16 г/моль

16.

Виберіть поняття, яке характеризується таким визначенням: «Величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості, яка відповідна даній масі»

а) молярна маса; б) моль;

в) відносна молекулярна маса; г) густина.

а) молярна маса

17.

Виберіть пару газів з однаковою молярною масою.

а) ; б) ; в) ; г) .

а)

18.

Виберіть назву закону, який формулюється так: "Загальна маса речовин, які вступають в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються в результаті хімічної реакції".

а) закон Авогадро; б) закон сталості складу;

в) закон збереження маси; в) закон об’ємних відношень газів.

в) закон збереження маси

19.

Вкажіть, який об'єм за нормальних умов займає 1 моль речовини в газоподібному стані?

а) 1л; б) 11,2л; в) 22,4м3; г) 22,4л.

г) 22,4л

20.

Вкажіть, у якому випадку за однакових умов кількість молекул однакова.

а) 0,1л Н2О и 0,1л Н2SO4; б) 0,1л О2 и 0,1л Н2;

в) 0,1кг Fe и 0,1кг Н2; г) 0,1л Н2 и 0,1моль Н2

б) 0,1л О2 и 0,1л Н2

21.

Визначите, в якому випадку кількість речовини n більша (у дужках вказані молярні маси сполук).

а) 9г Н2О (М = 18г/моль); б) 30г СаСО3 (М = 100г/моль);

в) 8г О2 (М = 32г/моль); г) 4г Н2 (М = 2г/моль).

г) 4г Н2

22.

Розрахуйте кількість речовини  для вказаної кількості молекул: 3,01·1023 молекул NH3 и 6,02·1022 молекул N2.

а) 0,5 моль NH3 и 0,1 моль N2; б) 1 моль NH3 и 0,5 моль N2;.

в) 0,5 моль NH3 и 1 моль N2; г) 0,1 моль NH3 и 0,5 моль N2.

а) 0,5моль NH3 и 0,1моль N2

23.

Розрахуйте, яку кількість речовини становить зразок NaOH масою 4г.

а) 2моль; б) 1моль; в) 0,2моль; г) 0,1моль.

г) 0,1моль

24.

Вкажіть, який газ за однакових умов займає менший об'єм: 4,4 г СО2; 0,1моль СН4; 6,02·1022 молекул Н2?

а) 4,4г СО2; б) 0,1моль СН4;

в) все об’єми однакові; г) 6,02·1022 молекул Н2.

в) все об’єми однакові;

25.

Виберіть газ, у якого відносна густина за воднем дорівнює 16.

а) повітря; б) SO2; в) СН4; г) О2.

г) О2

26.

Виберіть правильне твердження: відносна густина газу за воднем дорівнює ....

а) відношенню молярної маси газу до об'єму водню;

б) відношення маси газу до його об'єму (н.у.);

в) добутку молярної маси гази і молярної маси водню;

г) відношенню молярної маси гази до молярної маси водню.

г) відношенню молярної маси газу до молярної маси водню

27.

Визначіть значення відносної густини вуглекислого газу СО2 за воднем Н2.

а) 12; б) 10; в) 22; г) 11.

в) 22

28.

Вкажіть назву умовної або реальної частинки речовини, яка будь-яким способом взаємодіє з одним йоном гідрогену.

а) моль; б) кількість еквівалентів;

в) еквівалент; г) кількість речовини.

в) еквівалент

29.

Вкажіть, чому дорівнює еквівалент в реакції, яка протікає відповідно до рівняння:

?

а) 1/3 моль; б) ½ моль; в) 1 моль; г) 2 моль.

в) 1моль

30.

Вкажіть еквіваленти елементу Нітрогену в сполуках NH3 и N2H4.

а) 1 моль и 1/2 моль; б) 1/3 моль и 1/2 моль;

в) 1/2 моль и ¼ моль; г) 3/1 моль и ¾ моль.

б) 1/3 моль и1/2 моль

31.

Вкажіть кількість еквівалентів арсенатної (миш'якової) кислоти H3AsO4 у реакціях:

H3AsO4 + 2KOH  K2АsO4 + 2H2O;

H2AsO4 + 3KOH  K3AsO4 + 3H2O.

а) 1/2 моль и 1/3 моль; б) 1 моль и 2 моль;

в) 2 моль и 3 моль; г) 1/3 моль и 1/2 моль.

а) 1/2 моль и 1/3 моль

32.

Вкажіть, чому дорівнює еквівалентний об’єм SO2 за н.у.?33.

Відповідно до закону еквівалентів відношення мас взаємодіючих речовин...

а) пропорційно відношенню стехіометричних коефіцієнтів перед формулами цих речовин;

б) дорівнює відношенню об'ємів взаємодіючих речовин;

в) обернено пропорційно до густини взаємодіючих речови;

г) пропорційно відношенню молярних мас еквівалентів взаємодіючих речовин.

г) пропорційно відношенню молярних мас еквівалентів взаємодіючих речовин.


^ 1.2 ЗАВДАННЯ, ЩО МІСТЯТЬ КІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ


Запропоновані завдання містять чотири варіанти відповідей, з яких може бути декілька правильних. Вкажіть усі правильні відповіді.
Зміст завдання і варіанти відповідей

Правильні відповіді

1.

Моль – це одиниця виміру ...

а) кількості речовини; б) кількості еквівалентів;

в) молярної маси; г) еквівалентної маси

а) кількості речовини;

б) кількості еквівалентів

2.

Гази кисень О2 і озон О3 – це ...

а) ізомери; б) алотропи;

в) складні речовини; г) прості речовини.

б) алотропи;

г) прості речовини

3.

Вкажіть, які частинки відносяться до субатомних:

а) атом; б) протон; в) електрон; г) нейтрон.

б) протон; в) електрон;

г) нейтрон

4.

Виберіть алотропи елемента карбону.

а) карбін; б) корунд; в) алмаз; г) графіт.

а) карбін; в) алмаз;

г) графіт.

5.

Вкажіть стехіометричні закони хімії

а) збереження маси і енергії; б) сталості складу;

в) збереження заряду; г) об'ємних співвідношень.

б) сталості складу;

г) об'ємних співвідношень

6.

Виберіть твердження, яке характеризує ізотопи:

а) мають однакову кількість протонів у ядрі, але різну кількість нейтронів;

б) мають однакову кількість нейтронів в ядрі, але різну кількість протонів;

в) атоми одного й того ж елементу з однаковим зарядом ядра, але з різними масами;

г) атоми різних елементів з однаковими масами.

а) мають однакову кількість протонів у ядрі, але різну кількість нейтронів;

в) атоми одного й того ж елементу з однаковим зарядом ядра, але з різними масами;


7.

Вкажіть формули речовин – бертолідів:

а) Fe3O4; б) Al2O3.SiO2; в) Н2O; г) SО2.

а) Fe3O4; б) Al2O3.SiO2

8.

Вкажіть формули речовин – дальтонідів:

а) СО2; б) NaCl; в) Н2O; г) SiС.

а) СО2; в) Н2O

9.

Виберіть твердження, що характеризує атом.

а) субатомна частинка, яка входить до складу молекули;

б) електронейтральна система, що складається з ядра і електронної оболонки;

в) найменша частинка елементу, яка ніколи не руйнується при хімічних реакціях;

г) матеріальна частинка, що складається з протонів і нейтронів.

б) електронейтральна система, що складається з ядра і електронної оболонки;

в) найменша частинка елементу, яка ніколи не руйнується при хімічних реакціях


^ 1.3 ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ


У наведених завданнях необхідно до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених БУКВАМИ, вибрати один правильний варіант, позначений ЦИФРОЮ


1. Встановіть відповідність між терміном та його характеристикою:

Шифр


Термін

Номер відповіді

Характеристика

Правильна відповідь

А

Алотропи

1

Різновиди атомів одного елементу з різними атомними масами

А – 2

Б

Атоми

2

Різновиди простих речовин, утворених атомами одного елементу

Б – 4

В

Ізотопи

3

Різновиди атомів різних елементів з однаковими атомними масами

В – 1

Г

Ізобари

4

Найменші частинки одного елементу, які зберігають його властивості

Г – 3


2. Встановіть відповідність між поняттям та його характеристикою:

Шифр


Поняття

Номер відповіді

Характеристика

Правильна відповідь

А

Проста речовина

1

Речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів

А – 2

Б

Молекула

2

Речовина, молекули якої складаються з однакових атомів

Б – 3

В

Складна речовина

3

Найменша частинка речовини, яка здатна до самостійного існування і зберігає її хімічні властивості

В – 1

Г

Хімічний елемент

4

Різновид атомів з однаковим зарядом ядра

Г – 4


3. Встановіть відповідність між формулою речовини та її молярною масою (г/моль):

Шифр


Формула речовини

Номер відповіді

Молярна маса

Правильна відповідь

А

H2S

1

116 г/моль

А – 3

Б

NO2

2

142 г/моль

Б – 4

В

Na2SO4

3

34 г/моль

В – 2

Г

Li3РO4

4

46 г/моль

Г – 1


4. Встановіть відповідність між кількістю речовини та кількістю молекул:

Шифр


Кількість речовини,

моль

Номер відповіді

Кількість молекул

Правильна відповідь

А

1 моль

1

3,01·1023

А – 2

Б

0,1 моль

2

6,02·1023

Б – 3

В

0,2 моль

3

6,02·1022

В – 4

Г

0,5 моль

4

12,04·1022

Г – 1


5. Встановіть відповідність між масою та кількістю речовини:

Шифр


Маса речовини, г

Номер відповіді

Кількість речовини, моль

Правильна відповідь

А

196 г H2SO4

1

1,5 моль

А – 4

Б

200 г NaOH

2

1 моль

Б – 3

В

150 г CaCO3

3

5 моль

В – 1

Г

98 г H3PO4

4

2 моль

Г – 26. Встановіть відповідність між об’ємом газу (н. у.) та кількістю молекул.

Шифр


Об’єм газу (н. у.)

Номер відповіді

Кількість молекул

Правильна відповідь

А

22,4 л CO2

1

6,02·1023

А – 1

Б

22,4 м3 N2

2

3,01·1023

Б – 4

В

11,2 л NH3

3

1,202·1022

В – 2

Г

448 мл О2

4

6,02·1026

Г – 3


7. Встановіть відповідність між кількістю речовини та кількістю молекул:

Шифр


Кількість речовини, моль

Номер відповіді

Кількість молекул

Правильна відповідь

А

0,1 моль

1

6,02·1023

А – 2

Б

5 моль

2

6,02·1022

Б – 4

В

1,0 моль

3

3,01·1023

В – 1

Г

0,5 моль

4

3,01·1024

Г – 3


8. Встановіть відповідність між об’ємом газу (н. у.) та кількістю речовини:

Шифр


Об’єм газу (н. у.)

Номер відповіді

Кількість речовини,

моль

Правильна відповідь

А

22,4 л

1

0,1 моль

А – 2

Б

4,48 л

2

1 моль

Б – 3

В

2,24 л

3

0,2 моль

В – 1

Г

5,6 л

4

0,25 моль

Г – 4


9. Встановіть відповідність між об’ємом газу (н. у.) та кількістю молекул:

Шифр


Об’єм газу (н. у.)

Номер відповіді

Кількість молекул

Правильна відповідь

А

22,4 л

1

1,204·1023

А – 2

Б

4,48 л

2

6,02·1023

Б – 1

В

2,24 л

3

1,505·1023

В – 4

Г

5,6 л

4

6,02·1022

Г – 3


10. Встановіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за воднем Н2:

Шифр


Формула газу

Номер відповіді

Відносна густина за воднем Н2

Правильна відповідь

А

H2S

1

32

А – 4

Б

NO2

2

16

Б – 3

В

O2

3

23

В – 2

Г

SO2

4

17

Г – 1


11. Встановіть відповідність між сталою величиною та її значенням:

Шифр


Стала величина

Номер відповіді

Значення сталої

Правильна відповідь

А

NA

1

8,314 Дж/моль.К

А – 2

Б

1а.о.м.

2

6,02·1023моль-1

Б – 3

В

VM

3

1,66·10-24 г

В – 4

Г

R

4

22,4 л/моль

Г – 1


12. Встановіть відповідність між рівнянням реакції и співвідношенням об’ємів газів, які вступили у реакцію:

Шифр


Рівняння реакції

Номер відповіді

Співвідношення

об’ємів газів

Правильна відповідь

А

2 + N22NH3

1

10 : 10

А – 2

Б

Н2 + Cl22HCl

2

15 : 5

Б – 1

В

2 + О22H2O

3

15 : 60

В – 4

Г

С3H4 + 4O2  3CO2 + 2H2O

4

20 : 10

Г – 3


13. Встановіть відповідність між формулою и фізичною величиною, яка визначається цією формулою:

Шифр


Формула

Номер відповіді

Фізична величина

Правильна відповідь

А1

Об’єм газу

А – 2

Б

N = ·NA

2

Кількість речовини

Б – 4

В

V = ·VM

3

Відносна густина

В – 1

Г

D2(1) = Mгаза1/Mгаза2

4

Кількість молекул

Г – 3


14. Встановіть відповідність між зразком та кількістю речовини у ньому:

Шифр


Зразок

Номер відповіді

Кількість речовини,

моль

Правильна відповідь

А

7,5г мурашиного альдегіду НСНО

1

0,25

А – 1

Б

3,36л (н. у.) пропану С3Н8

2

0,10

Б – 4

В

3,8г фтору F2

3

0,50

В – 2

Г

3,01·1023 молекул вуглекислого газу СО2

4

0,15

Г – 3


15. Встановіть відповідність між формулою сполуки та його еквівалентом:

Шифр


Формула сполуки

Номер відповіді

Еквівалент, моль

Правильна відповідь

А1

1/6

А – 2

Б2

1/2

Б – 4

В3

1

В – 1

Г4

1/3

Г – 3


16. Встановіть відповідність між фізичною величиною та її характеристикою:

Шифр


Фізична величина

Номер відповіді

Характеристика

Правильна відповідь

А

Атомна одиниця маси

1

Відношення маси речовини до кількості речовини, яка відповідна до цієї маси

А – 4

Б

Молярна маса

2

Умовна чи реальна частинка речовини, яка може взаємодіяти будь-яким чином з одним йоном гідрогену Н+

Б – 1

В

Еквівалент

3

Кількість речовини, яка міститьструктурних частинок речовини

В – 2

Г

Моль

4

маси атома ізотопу

Г – 3


^ 1.4 ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ


У завданнях розташуйте певні дії ( поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності і оберіть відповідь, у якій наведена ця послідовність.
Завдання і варіанти відповідей

Правильна відповідь

1.

Розташуйте кислоти H2SO4; H2CO3; HNO3 у порядку зростання молярних мас.

а) H2SO4, H2CO3, HNO3; б) HNO3, H2SO4, H2CO3;

в) H2CO3, HNO3, H2SO4; г) H2SO4, HNO3, H2CO3.

в) H2CO3, HNO3, H2SO4


2.

Розташуйте сполуки в порядку зменшення кількості атомів Оксигену в 1 моль речовини: O3, K2Cr2O7, H2SO4, N2O.

а) O3, K2Cr2O7, H2SO4, N2O; б) K2Cr2O7, H2SO4, O3, N2O;

в) N2O, K2Cr2O7, O3, H2SO4; г) б) H2SO4, N2O, O3, K2Cr2O7.

б) K2Cr2O7, H2SO4, O3, N2O

4.

Розташуйте сполуки у порядку зростання молярних мас: Na2O, SiO2, N2O3, SO3.

а) SiO2, Na2O, SO3, N2O3; б) N2O3, SO3, Na2O, SiO2;

в) SO3, Na2O, SiO2, N2O3; г) SiO2, Na2O, N2O3, SO3.

г) SiO2, Na2O, N2O3, SO3

5.

Розташуйте наведені для азоту N2 величини у такій послідовності: кількість речовини (моль)  маса (г)  кількість атомів  кількість молекул  об’єм (н.у., л).

а) 44,8  1,204·1024 2  56  2,408·1024;

б) 2  56  1,204·1024  2,408·1024 44,8;

в) 2  56  2,408·1024  1,204·1024 44,8;

г) 56  2  2,408·1024  44,8 1,204·1024.

в) 2моль  56г  2,408·1024молекул  1,204·1024атомов 44,8л

6.

Розташуйте наведені для амоніаку NH3 величини у такій послідовності: маса (г)  кількість речовини (моль)  об’єм (н.у., л)  кількість молекул  кількість атомів.

а) 1,7  0,1  2,24 6,02·1022  2,408·1023;

б) 6,02·1022  1,7  0,1  2,24 2,408·1023;

в) 1,7  0,1  2,24  2,408·1023 6,02·1022;

г) 2,24 1,7  6,02·1022  0,1  2,408·1023.

а) 1,7г  0,1моль  2,24л 6,02·1022 молекул  2,408·1023 атомів

7.

Розташуйте наведені для сірчистого газу SO2 величини у такій послідовності:: кількість речовини (моль)  кількість молекул  кількість атомів  маса (г)  об’єм (н.у., л).

а) 3,01·1023  9,03·1023  0,5 32  11,2;

б) 11,2  0,5  9,03·1023 3,01·1023  32;

в) 9,03·1023  32  0,5 3,01·1023  11,2;

г) 0,5 3,01·1023  9,03·1023  32  11,2.

г) 0,5моль 3,01·1023 молекул  9,03·1023 атомів  32г  11,2л

8.

Розташуйте формули речовин у порядку зростання еквіваленту Нітрогену у сполуках: N2O4, NO, NH3, N2O5.

а) N2O4  NH3  N2O5  NO;

б) N2O5  N2O4  NH3  NO;

в) N2O4  N2O5  NO  NH3;

г) N2O5  NH3  NO  N2O4.

б) N2O5  N2O4  NH3  NO

9.

Розташуйте речовини, формули яких у рівняннях реакцій підкреслені, у порядку зменшення їх еквівалентів.  1. .

а) K3[Al(OH)6]  Al2(SO4)3  Al(OH)3  P2O5;

б) Al(OH)3  Al2(SO4)3  K3[Al(OH)6]  P2O5;

в) Al2(SO4)3  Al(OH)3  P2O5  K3[Al(OH)6];

г) P2O5  Al2(SO4)3  Al(OH)3  K3[Al(OH)6].

в) Al2(SO4)3  Al(OH)3  P2O5  K3[Al(OH)6]

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconХімія". Модуль "Органічна хімія
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Хімія". Модуль "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconС. Ф. Решнова органічна хімія практикум
Органічна хімія. Практикум з органічної хімії для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальностей Хімія*, Біологія*. – Херсон: Видавництво...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconПравильні відповіді до завдань
Колосов А.І., Якунін А. В., Наземцева Л. В. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина перша (для студентів спеціаль­ностей...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconПравильні відповіді до завдань
Колосов А.І., Якунін А. В., Наземцева Л. В. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга (для студентів спеціаль­ностей...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconМіського господарства с. О. Зубенко збірник тестових завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова»
Збірник тестових завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для студентів 1 курсу...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства с. В. Александрович збірник тестових завдань з дисципліни «Іноземна мова»
Збірник текстових завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1-2 курсу денної форми...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга (для студентів спеціаль­ностей 050106 "Облік І аудит", 050107 "Економіка...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина перша (для студентів спеціаль­ностей 050106 "Облік І аудит", 050107 "Економіка...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма фахових випробувань передбачає перевірку знань по комплексу основних дисциплін, які вивчаються в технікумах за напрямком...
ЗбірНИк тестових завдань з дисципліни «Загальна та органічна хімія» Частина 1 iconО. О. Мураєва конспект лекцій з курсу "органічна хімія"
Мураєва О. О. Конспект лекцій з курсу "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 040106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи