Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 icon

Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006
Скачати 267.6 Kb.
НазваМетодичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006
Дата24.05.2013
Розмір267.6 Kb.
ТипМетодичні вказівки

міністерство освіти і науки україни

сумський державний університет


економічна теорія


Плани практичних занять і методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету
денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Економічна теорія. Плани практичних занять і методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання / Укладачі: В.В.Ковдик, Є.В.Великород. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 26 с.


Кафедра економічної теорії


ПЕРЕДМОВА

Прагматичний характер життя у ринкових умовах зумовлює необхідність вивчення економічної теорії, оскільки поведінка суб’єктів господарювання: економічна, соціальна політична, їх психологія та етика визначаються закономірностями функціонування тієї чи іншої економічної системи. Економічна теорія аналізує не тільки закономірності функціонування економічних систем як єдиного цілого, але й досліджує закономірності поведінки фірми у ринкових умовах, визначаючи основні пріоритети в прийнятті управлінських рішень.

Студенти , вивчаючи через різні навчальні форми економічну теорію, мають можливість засвоїти основні теоретичні положення цієї дисципліни, яка дає методологічну основу пізнання інших економічних дисциплін, сприяє формуванню уявлень про господарські механізми економічних систем, особливості поведінки домогосподарств і фірм в економічних ситуаціях різного типу, ролі держави у регулюванні економічних процесів.

Даний курс впливає на формування наукового світогляду студентів, економічне мислення сучасного типу, дає можливість зрозуміти зміст трансформаційних процесів у сучасному світі.

Узагальнені методичні рекомендації студентам до підготовки до практичних занять з економічної теорії

Шановне студентське товариство, звертаємо вашу увагу, що курс з дисципліни “Економічна теорія” охоплює проблеми політекономії, мікроекономіки, макроекономіки і міжнародної економіки. Окремі теми виносяться на розгляд практичних занять для того, щоб поглибити знання саме з тих конкретних проблем, засвоєння яких дасть вам можливість аналізувати різні економічні ситуації і прогнозувати соціально-економічні перспективи в першу чергу своєї країни.

Основою підготовки до практичного заняття є конспект лекції. Зверніть увагу на зміст теми, що подається до кожної теми в планах практичних занять. Конспект – це універсальна форма запису накопичених знань, що сприяє їх розумінню і засвоєнню, а також форма накопичення матеріалу власного дослідження, адже не всі питання будуть розглянуті у лекціях. Студенти повинні бути готові до експрес-опитування за змістом теми або письмової роботи.

У підготовці до практичних занять вам допоможуть матеріали методичного кабінету кафедри економічної теорії. Ви можете скористатися каталогом літератури. В кабінеті представлений систематичний каталог, де картки згруповані в логічному порядку відповідно до галузей знань з економічної теорії. Радимо не обмежуватися тільки однією навчальною літературою. Глибоке знання даної дисципліни передбачає вивчення першоджерел, монографій і періодичних видань. Останні зосереджують свою увагу в основному на аналізі сучасних тенденцій розвитку економіки. Пошук матеріалів у періодичних виданнях з проблем економічної теорії можна суттєво полегшити. Для цього потрібно звернутися до 12 номерів журналів економічного спрямування за даний рік, де міститься список опублікованих за останній рік статей, назви яких дадуть вам можливість мати інформацію з проблем економічної теорії.

Для більш чіткого усвідомлення змісту основних теоретичних положень та економічних категорій радимо скористатися економічними словниками або економічною енциклопедією, яка є в методичному кабінеті кафедри.

Вивчення дисципліни “Економічна теорія” дає можливість студентам опанувати різні види наукової праці за рівнем складності, а також за змістом викладеного матеріалу. Найпростішою формою, що буде використовуватися на наших практичних заняттях, є реферат. Реферат – це стислий виклад у письмовій формі сутності певного питання або якоїсь економічної проблеми. Написання реферату передбачає поглиблений аналіз джерел визначеного напрямку. Реферат передбачає наявність плану і списку використаної літератури (не менше 10 джерел). Обсяг реферату становить 12-16 аркушів на папері формату А4. До кожної теми практичного заняття подана основна література. Зверніть увагу на правильне оформлення списку використаної літератури.

Тема 1 Економічна теорія: предмет, метод, основні етапи розвитку. Фундаментальні проблеми


Зміст теми

Економічні теорії як віддзеркалення соціально-економічного розвитку суспільства. Поняття економіки і система економічних наук. Предмет економічної теорії і його трактування різними школами. Основні методи економічних досліджень. Економічні категорії і закони. Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку. Основні напрямки сучасної світової економічної теорії. Фундаментальні (основні) економічні проблеми і шляхи їх вирішення у різних економічних системах. Потреби, їх структура і динаміка. Економічні інтереси, мотиви і стимули економічної діяльності. Економічні ресурси і їх обмеженість. Закон спадної продуктивності. Виробнича функція. Фактори сучасного виробництва та доходи від їх використання. Два підходи у визначенні факторів виробництва: марксистський та неокласичний. Економічний вибір на макро- і мікрорівнях. Крива виробничих можливостей. Поняття альтернативних витрат і закон їх зростання.


Основні поняття і терміни

Економіка. Політична економія. Економічна теорія. Економікс. Мікроекономіка. Макроекономіка. Мезоекономіка. Мегаекономіка. Меркантилізм. Фізіократи. Класична політекономія. Маржиналізм. Неокласицизм. Кейнсіанство. Інституціоналізм. Монетаризм. Предмет економічної теорії. Метод економічної теорії. Економічна категорія. Економічний закон. Наукова абстракція. Економічне моделювання. Економічний експеримент. Функції економічної теорії. Потреби. Економічні потреби. Структура економічних потреб. Економічні блага. Споживчі блага. Економічний закон зростання потреб. Проблема вибору. Економічні інтереси. Фактори виробництва. Альтернативна вартість. Межа виробничих можливостей.


Питання для обговорення на заняттях

1 Предмет і метод економічної теорії.

2 Функції економічної теорії.

3 Основні (фундаментальні ) питання, що вирішуються всіма

економічними системами.

4 Макро- і мікроекономіка.

5 Основні етапи розвитку економічної теорії.

6 Потреби та їх класифікація.

7 Фактори виробництва.

8 Проблема обмеженості ресурсів.

9 Межа виробничих можливостей.

Питання, що виносяться для самостійного вивчення

1 Система економічних наук.

2 Методи економічного дослідження.

3 Позитивне і нормативне в економічній теорії.

4 Сучасні економічні течії.

5 Класифікація благ.

6 Альтернативна вартість.

Теми рефератів і фіксованих виступів

1 Основні методи пізнання економічних процесів.

2 Видатні економісти сучасності - лауреати Нобелівської премії.

3 Які найпрогресивніші ідеї проголошує інституціоналізм і в

чому їх схожість з ідеями марксистської теорії ?

Запитання і завдання для самоконтролю

1 Що вивчає економічна теорія і яка її роль в розвитку

людського суспільства ?

2 Розкрийте зміст методу та функцій економічної теорії.

3 Що таке наукова абстракція ?

4 Наведіть приклад застосування методу індукції та дедукції.

5 Наведіть приклад застосування методу аналізу і синтезу.

6 Розкрийте процес зародження і основні етапи розвитку

економічної теорії та їх особливості.

7 До яких економічних шкіл та течій належать такі вчені :

Д.Рікардо, А.Сміт, А.Монкретьєн,Ф.Кене, К.Маркс,

П.Самуельсон, М.Фрідмен, А.Тюрго, А.Маршалл, Дж. Кейнс,

Т.Веблен, Дж. Гелбрейт?

8 Які основні напрями сучасної західної економічної науки ?

9 У чому полягає особливість предмета марксистсько-ленінської політекономії ?

10 У чому полягає особливість предмета “Економікс”?

11 Розкрийте значення матеріального виробництва і невиробничої сфери у розвитку суспільства. До якої сфери належить охорона здоров’я ?

12 В чому полягає суть продуктивних сил та продуктивних відносин ?

13 Що являють собою економічні категорії та економічні закони?

14 У чому особливість дії економічних законів ?


Проблемні ситуації

1 Проаналізуйте, чи відобразиться спадне відтворення на графіку зсувом кривої виробничих можливостей вліво?

2 Прокоментуйте ситуацію, при якій споживання відображене на графіку точкою, що знаходиться за межею кривих виробничих можливостей, може сприятливо вплинути на економіку країни. А в якому випадку ефект буде негативний ?

3 В таблиці наведені дані, що характеризують виробничі можливості країни А і країни В:

А

Предмети споживання

10

9

7

4

0

Інвестиційні товари

0

1

2

3

4

В

Предмети споживання

18

16

12

6

0

Інвестиційні товари

0

1

2

3

4

а) побудуйте криві виробничих можливостей країни А і країни В;

б) якщо у обох країн однакові ресурси, то чи можливо стверджувати, що у країни В технологічний рівень виробництва вищий, ніж у країні А ?

в) в якій країні альтернативні витрати нижчі однієї одиниці інвестиційних товарів ?

г) який обсяг виробництва тих чи інших товарів можна вважати оптимальним для країни А і для країни В ?

4 Твердження про обмеженість ресурсів і безмежність потреб насправді неправильне. Ресурси насправді є безмежними, тому що нескінченним є процес відкриття нових джерел ресурсів. Потреби ж, навпаки, обмежені, оскільки існують фізичні межі їх задоволення.

Погодьтеся з цим твердженням або спростуйте його.

5 Якщо взяти до уваги, що ресурси обмежені, чи існує небезпека зниження ступеня задоволення потреб із часом (тобто в міру виснаження ресурсів і зростання потреб)?


Список літератури

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник.- М.:Юристъ,

1999.- Гл. 1-2.

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.

В.Д.Базилевича.– 2-ге вид., випр.- К.: Знання-Прес, 2003.-

Розд.1,2.

3. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч.

посіб. – К.: Вища школа, 2002.- Розд. 1-5.

4. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, по

литика. – М.: ИНФРА-М, 2000.- Т.1. Гл.1,2.

5.Мочерний С.В. Економічна теорія.- К.: Вид. центр «Академія»,

2003.-Розд.1.1-1.2.

6. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник.- 3-тє

вид. – К.: ЦУЛ, 2003.- Гл.1-2.

7 Основи економічної теорії: політекономічний аспект:

Підручник / За ред. Г.Н. Климка - К.: Вища шк., 1994.-

Розд.1,2,5,9,12.


Тема 2 Економічні системи суспільства та їх класифікація

Зміст теми

Економічні системи: сутність, характерні риси, типи, моделі. Типи економічних систем за формою власності на засоби виробництва і засобом управління господарською діяльністю: традиційна, командно-адміністративна, ринкова і змішана економіки. Ринкова економіка: сутність, характерні риси, переваги і недоліки. Сучасна ринкова економіка (змішана економіка) її функції і моделі. Командно-адміністративна система господарювання. Формування ринкової економіки в Україні.

Основні терміни і поняття

Соціально-економічна формація. Цивілізація. Економічна система. Традиційна економіка. Ринкова економіка. Адміністративно-командна економіка. Змішана економіка. Соціально-орієнтована ринкова економіка. Моделі сучасної ринкової економіки: американська, японська, німецька, шведська та китайська.

Питання для обговорення на заняттях


1 Поняття економічної системи.

2 Класифікація економічних систем. Формаційний та

цивілізаційний підходи.

3 Типи економічних систем: а) традиційна економіка; б) планова

економіка; в) ринкова економіка (класичний капіталізм,

змішана економіка, соціальна ринкова економіка).

4 Моделі ринкової економіки (американська, японська,

німецька, шведська).

Теми рефератів та фіксованих виступів

1 Порівняльна характеристика традиційної, планової і ринкової

економічних систем.

2 Досвід переходу до ринкової економіки у Китаї.


Завдання для підготовки до обговорення змісту теми

1 У чому полягає відмінність формаційного і цивілізаційного

підходів до періодизації суспільного розвитку?

2 Дайте визначення поняття «цивілізація». Які критерії розвитку

цивілізації існують в економічній науці?

3 У чому полягає сутність економічної системи?

4 Які основні типи економічних систем згідно з формаційним

підходом?

5 Які основні типи економічних систем згідно з цивілізаційним

підходом?

6 Які основні типи економічних систем згідно із способом орга

нізації людської діяльності?

7 Які спільні риси й відмінності ринкової, соціально ринкової та

змішаної економіки ?

8 Обгрунтуйте, чому модель змішаної економіки є найоптималь-

нішою з-поміж інших моделей соціально-економічного роз-

витку?

9 Чи правомірно сучасну економічну систему розвинутих країн

світу називати ринковою економікою ?

10 Які невирішені проблеми у розвитку економічної системи

породило ринкове господарство ?

Проблемна ситуація

Круглий стіл на тему “Формаційний і цивілізаційний підходи до еволюції суспільства”:

 1. аналіз і порівняння формаційного, цивілізаційного і технологічного підходів;

 2. джерела і перспективи формаційного і цивілізаційного підходів.


Список літератури

1. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч.

посіб. – К.: Вища школа, 2002.- §28.

2. Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество.- М., 1969.

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.

Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2003. – Гл.3.

4. Мочерний С.В. Економічна теорія.- К.: Вид. центр «Ака

демія», 2003.- Розд. 2.5.

5. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми “Еконо-

мічні системи суспільства та їх класифікація” з курсу “Еконо

мічна теорія” (“Політекономія”) для студентів усіх форм нав-

чання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004.

6. Экономическая теория / под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасе-

вича.- 3-е изд. –СПб.: Изд - во СПбГУЭФ «Питер», 2001.-

Гл.4.4; 6.7.

7. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації:

Навч. посіб. –К.:Знання, 2000.


Тема 3 основні форми економічного розвитку. Товарна організація виробництва та її роль в еволюції суспільства

Зміст теми

Форми суспільного виробництва. Основні риси товарного виробництва. Товар і його властивості. Вартість і ціна товару. Теорії вартості (трудові теорії вартості, теорія граничної корисності, витратна концепція). Закон вартості та його функції. Виникнення, сутність і функції грошей. Теорії грошей (металістична, номіналістична, кількісна). Грошовий обіг і його закони. Інфляція: сутність, основні причини, види, наслідки. Шляхи стабілізації грошового обігу: нуліфікація, ревалоризація, девальвація.

Основні терміни та поняття

Натуральне господарство. Товарне господарство. Суспільний поділ праці. Економічне відокремлення виробників. Просте товарне виробництво. Розвинуте товарне виробництво. Товар. Товар-послуга. Вартість. Споживча вартість. Мінова вартість. Корисність. Цінність. Суспільно необхідна праця. Продуктивність праці. Гранична корисність. Закон вартості. Грошовий загальний еквівалент. Міра вартості. Засіб обігу. Засіб нагромадження. Засіб платежу. Золотий стандарт та його еволюція. Паперові гроші. Банкнота. Чек. Кредитна картка. Електронні гроші. Грошова маса. Грошовий агрегат. Інфляція.

Питання для обговорення на заняттях

 1. Форми суспільного виробництва: натуральна, товарна.

 2. Товар і його властивості.

 3. Теорії вартості.

 4. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція.

 5. Закони обігу грошей.

 6. Інфляція.


Теми рефератів та фіксованих виступів

 1. Сутність товарного виробництва і причини його виникнення.

 2. Основні фактори, що зумовлюють тенденції до розширення та звуження товарного виробництва на сучасному етапі.

 3. Інфляція – хронічна хвороба економіки ХХ століття.

Завдання для підготовки до обговорення змісту теми

 1. Проаналізуйте, як визначається вартість у марксистській та немарксистській економічній науці?

 2. Чому необхідно поєднувати теорію суспільних витрат із теорією суспільної граничної корисності?

 3. Розкрийте основні риси товару в сучасних умовах.

 4. Проаналізуйте основні функції грошей.

 5. Поясніть, чому відбувся перехід від золотих до кредитно-паперових грошей.

 6. Яка структура грошової системи ?

 7. Які існують основні закони грошового обігу ?

 8. Що таке ліквідність грошей ?

 9. З’ясуйте причини і наслідки інфляції

 10. Перелічіть основні шляхи подолання інфляції.


Задачі для самостійної роботи

 1. Сума цін товарів, що підлягають реалізації, –300 млн грн; з них у кредит було продано товарів на суму 60 млн; сума платежів цього року по боргах минулих років складає 70 млн грн; взаємопогашення платежів складає 20 млн. грн Швидкість обігу грошової одиниці – 5 обертів. Визначте: а) кількість грошей, необхідних для реалізації всієї товарної маси; б) рівень інфляції за наявності в обігу грошей на суму 87 млн грн; в) швидкість обігу грошової одиниці за відсутності інфляції, але наявності в обігу грошей на суму 87 млн. грн.

 2. Яка кількість грошей необхідна для обігу, якщо річний обсяг продаж становить 3 млн грн, а гривня обслуговує 10 товарних продаж на рік?

 3. Середня заробітна плата робітників і службовців у 1995 році складала 168 крб, а в 1996 р. – 202 крб. Індекс роздрібних цін за цей період зріс на 12, 1%. Визначте, як змінилася реальна заробітна плата.

 4. Сума цін реалізованих за рік товарів – 900 млрд дол. З них 200 млрд дол. продано в кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі, з яких настав час оплати за операції, здійснені раніше, складають 150 млрд дол., взаємопогашені платежі – 50 млрд. дол. Гроші роблять у середньому 8 обертів за рік. Визначте кількість грошей, необхідних для обігу.


Визначте єдину правильну відповідь

Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства:

а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання життєвих засобів всередині господарської одиниці, де вони були створені.


У чому знаходить свій вияв економічна відособленість виробників:

а) у зосередженні на певній території окремого майнового виробничого комплексу;

б) у переході від простого до розширеного відтворення;

в) у самостійному веденні господарства, привласненні створеного продукту, забезпеченні умов відтворення і майнової відповідальності за неефективне господарювання.


Яке визначення грошей є правильним в сучасних умовах:

а) гроші – це товар, що має споживну вартість, яка виконує специфіч-

ну суспільну функцію загального еквівалента;

б) гроші – це золото;

в) гроші – це загальновизнаний, абсолютно ліквідний засіб обміну;

г) гроші - це валюта.


Щоб визначити кількість грошей, потрібних для обігу, необхідно

прив’язати її :

а) до запасів золота в країні;

б) до валютних резервів країни;

в) до золотовалютних резервів країни;

г) до суми цін товарів і послуг, що повинні бути реалізовані.


Комп’ютеризація банківських та інших розрахунків приведе до :

а) втрати золотом загального еквівалента власності;

б) до появи “електронних грошей”, що замінюють золото;

в) усунення причин інфляції;

г) ні до чого з вищезазначеного.


Список літератури

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. –Тема 6-7.

 2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория.- М.: Юрист, 1999.- Гл. 4, 5.

 3. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2002.– Розд. 7-9.

 4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2003. – Гл.5,6.

 5. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича.- К.:

Центр навчальної літератури, 2006.- Гл. 4,18.

 1. Мочерний С.В. Економічна теорія.- К.: Вид. центр «Академія», 2003.- Розд. 2.1.

 2. Основи економічної теорії: Підручник. / За ред. Ю.В.Ніколенка. -К.: ЦУЛ, 2003. – Гл.5.

 3. Основи економічної теорії:політекономічний аспект: Підруч-

ник / За ред. Г.Н. Климка . – К.: Вища шк., 2002.- Розд. 9-10.

 1. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухна. –

К.: Вища шк., 2001.- Розд. 4, 17.1, 19.5.


Тема 4 Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку. Конкуренція і монополія. Ринкова рівновага та механізм її досягнення

Зміст теми

Ринок і ринкові відносини. Економічна свобода. Переваги та недоліки ринку. Суб’єкти і об’єкти ринку. Елементи ринку: попит і пропозиція. Еластичність попиту і пропозиції. Рівноважна ціна і механізм її ринкового саморегулювання. Конкуренція, її функції і типи. Монополія, її витоки і форми монопольних об’єднань, наслідки монополізму. Антимонопольна політика держави.

Основні поняття та терміни

Ринок. Ринковий сектор. Бюджетний сектор. Суб`єкти ринкової економіки. Ринкові і суспільні блага. Переваги ринку. Недоліки ринку. Інфраструктура ринку і її функції. Біржі і біржові угоди. Цінні папери. Конкуренція. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Досконала і недосконала конкуренція. Монополістична конкуренція. Олігополія. Монополія. Монопсонія. Попит. Закон попиту. Крива попиту. Детермінанти попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Детермінанти пропозиції. Еластичність попиту. Еластичність пропозиції. Рівноважна ціна. Надлишковий попит (дефіцит). Надлишкова пропозиція (надлишок).

Питання для обговорення на заняттях

1 Ринок: сутність, функції, класифікація.

2 Сутність і види конкуренції.

3 Моделі сучасного ринку ( з точки зору наявності конкуренції):

 • досконала конкуренція;

 • монополістична конкуренція;

 • олігополія;

 • монополія. Антимонопольне регулювання.

4 Основні фактори ринкового саморегулювання:

 • попит, закон попиту, нецінові фактори попиту;

 • пропонування, закон пропонування, нецінові фактори про

понування;

 • ринкова рівновага.

Питання для самостійного вивчення

1 Еластичність попиту і пропозиції.

2 Переваги та недоліки ринкової економіки.

3 Інфраструктура ринку.

4 Види монопольних об’єднань.

Теми рефератів та фіксованих виступів

1 Інституційні основи ринкової економічної системи.

2 Види ринків.

3 Ринкова конкуренція.

4 Монополії та їх різновиди.

Запитання для підготовки до обговорення теми

 1. Різноманіття визначень поняття “ринок”.

 2. Функції ринку.

 3. Чи можна вважати ринкову організацію більш прогресивною в порівнянні з натуральною (традиційною)?

 4. Які проблеми не в змозі вирішити ринковий механізм ? Чи можна говорити, що він має недоліки.?

 5. Що таке економічна свобода? В яких формах вона проявляється?

 6. Що є результатом взаємодії попиту та пропозиції ?

 7. Яка роль держави в умовах ринкової економіки ?

 8. Які функції ринкової інфраструктури ?


Проблемні ситуації

1 Різноманітна система ринків у ринковій економіці функціонує і координується за допомогою конкуренції.

Дайте відповідь на запитання:

а) чи впливає на це міжгалузева, внутрішньогалузева конкуренція ;

б) чи є необхідність втручання держави в економіку ;

в) спробуйте назвати хоча б дві переваги в контролі над забрудненням навколишнього середовища, якщо замість державного буде використане ринкове регулювання ;

г) у результаті яких змін у ринковому механізмі можливе встановлення одного із видів недосконалої конкуренції .

2 Дослідження показують, що попит на більшу частину сільськогосподарської продукції є нееластичним. Як вплине збір високого врожаю на доходи сільськогосподарських підприємств і якою буде політика держави у даній ситуації ?

3 Уявіть собі, що ви міністр фінансів нашої держави. Ви повинні розробити програми отримання додаткових доходів через введення акцизних податків. Які ваші кроки в даному напрямку. На які конкретно продукти, з вашої точки зору, може бути введений акцизний податок? Свою відповідь поясніть з точки зору теорії еластичності попиту.

4 Чому у випадку державних мінімальних цін бажаною є або політика закупівлі надлишків, або обмеження виробництва, або стимулювання попиту ?

 1. Уявіть, що ви власник міні-пекарні. Спеціалістом з питань збуту було проведено дослідження та виявлено, що споживчий попит на продукцію підприємства є нееластичним за ціною. Ви вирішили збільшити виручку від реалізації продукції, піднявши ціну на товари. Чи досягли ви поставленої ме-ти? Чи збільшилася б загальна виручка, якби попит на продукцію підприємства був еластичним за ціною?

 2. Країни – нафтоекспортери, об’єднані в організацію ОПЕК, узгоджено підняли ціни на нафтопродукти. Який зв’язок між можливістю здійснювати таку політику та ступенем еластичності попиту на нафту ? Чи можуть здійснити подібні заходи країни, що експортують : а) банани; б) алмази?


Список літератури

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник.- М.:Юристъ,

1999. - Гл.6-7.

2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична еконо-

мія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.- Т.8,9.

3. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч.

посіб. – К.: Вища школа, 2002. - Розд. 10-13, 14, § 43-44.

4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.

В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2003. –

Гл.7-9.

5. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, по-

литика. – М.: ИНФРА-М, 2000.- Т.1, Гл. 4.

6. Мочерний С.В. Економічна теорія.- К.: Вид. центр «Ака-

демія», 2003.- Розд.2.2-2.4.

7. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник.- 3-тє

вид. – К.: ЦУЛ, 2003.- Гл.6,7, §3.

8. Основи економічної теорії: політекономічний аспект:

Підручник / За ред. Климка Г.Н. – К.:Вища шк., 1994.-

Розд.16,17, 21.

9. Основи економічної теорії: Підручник / За ред А.А.Чухна. –

К.: Вища шк., 2001. – Гл.5.6.

10.Політекономія: Підручник / За ред. Ю.В.Ніколенка.- К.: ЦУЛ,

2003. – Гл.6,7.

Тема 5 Підприємництво у ринковій економіці


Зміст теми

Підприємництво і його роль в економіці. Сфери та організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Основні поняття та терміни

Підприємництво. Бізнес. Підприємець. Індивідуальні підприємства. Товариства. Повне товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Змішані товариства. Акціонерні товариства. Картель. Синдикат. Трест. Концерн. Конгломерат. Диверсифікат. Фінансово-промислові групи. Концентрація виробництва. Великі, середні та дрібні підприємства. Венчурне підприємництво. Лізинг. Технопарки. Фрайчайзинг.


Питання для обговорення на заняттях

 1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.

 2. Теорії та моделі підприємництва.

 3. Організаційно-правові форми підприємництва:

 • одноосібне господарство;

 • партнерство (товариства з обмеженою відповідальністю, з

повною відповідальністю, змішані товариства);

 • акціонерне товариство.

4 Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.

Питання для самостійного вивчення

 1. Функції підприємництва.

 2. Типи об`єднань підприємств.

 3. Концентрація виробництва, концентрація капіталу, централізація капіталу.

Теми рефератів та фіксованих виступів

1 Порівняльна характеристика класичної та інноваційної моделі підприємництва.

2 Що таке венчурне підприємництво, які функції воно виконує та на яких засадах функціонує ?

3 Стан підприємництва в Україні.


Запитання для підготовки до обговорення теми

 1. У чому полягає сутність підприємництва ?

 2. Які економічні умови виникнення підприємництва? Чи достатньо їх для відтворення підприємницьких структур в Україні?

 3. Хто не може бути суб’єктом підприємництва в Україні? Чим зумовлені певні обмеження?

 4. У чому полягають права, обов’язки, відповідальність підприємця?

 5. На які види поділяють підприємства відповідно до типів власності?

 6. Доведіть, що акціонерна власність є найадекватнішою формою існування великих, середніх і навіть частини дрібних підприємств.

 7. У чому полягають основні позитивні та негативні риси акціонерних компаній ?

Проблемні ситуації

1 У кібернетиці є класичний приклад “ящик – трійка коней”, який характеризує ступінь управління об’єктом:

а) кучер може дати коням повну і безповоротну свободу дій; б) може взяти на себе загальне керівництво, залишити коням самостійність там, де вони можуть виконати дію самі; в) кучер контролює кожну дію коней і має такий самий запінений вигляд, як і самі коні. Як ви вважаєте, який ступінь управління повинен використати кучер в особі держави з метою ефективності ринкового механізму?

2 Як діє на інвестиційні рішення підприємства перспектива зростання податків ?

3 Чому при імпорті на сировину встановлюються мінімальні, а на готові вироби максимальні мита ? Чи зберігається ця закономірність при експорті ?

4 Уявіть, що ви маєте сто тисяч гривень. Перед вами завдання: куди вигідніше вкласти цю суму грошей. Банк на вклади нараховує 80% річних. Акціонерне товариство випустило 8 привілейованих акцій вартістю 25 тисяч кожна, на кожну з яких нараховують 10 % дивідендів, а також випустило 10 звичайних акцій по 20 тисяч гривень кожна. На дивіденди акціонерне товариство виділило 800 тисяч гривень. Куди краще вкласти гроші ?

5 Витрати фірми на виробництво 10 тис. одиниць продукції протягом року склали:

  • заробітна плата – 25 млн грн;

  • сировина і матеріали – 9 млн грн.

Крім того, фірма орендувала виробничі приміщення за 48 млн грн в рік і використовувала власне устаткування вартістю у поточних цінах 300 млн грн. А термін окупності цього устаткування 10 років. У кінці року усі витрати були підраховані і враховані. Вдалося реалізувати 100% випущених виробів за ціною 12 тис. грн за одну штуку. Визначте прибуток, накопичений до кінця року.

6 Припустимо, що інспектор ДАІ Петренко, вирішив придбати власний автомобіль. Вважаючи, що ціна автомобіля зменшиться відносно його доходів, вирішив відкласти покупку автомобіля на 1 рік. За цей час у дійсності ціна автомобіля зросла на 120%, доходи Петренка – на 200%, інфляція склала 150%, а назбирану на автомобіль суму Петренко помістив у банк під 120% річних. Чи виграв, чи програв пан Петренко ?

Список літератури

1. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч.

посіб. – К.: Вища школа, 2002. - Розд. 15-16.

2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична еконо-

мія. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2002.- Теми 11.1, 11.2.

3. Економічна теорія:Політекономія:Підручник / За ред. В.Д.Ба-

зилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2003. – Гл.10.

4.Мочерний С.В. Економічна теорія.- К.: Вид. центр «Академія»,

2003.- Розд.3.1.

5. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник.- 3-тє

вид. – К.: ЦУЛ, 2003.- Гл.10-12.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект:

Підручник / За ред.Г.Н.Климка .- К.:Вища шк., 1994.- Розд. 18,

§1,3.

7.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухна. –

К.: Вища шк., 2001. – Розд.9.


Тема 6 Результативність суспільного виробництва. Економічне зростання. Циклічність економічного розвитку

Зміст теми

Показники результативності економіки. Система національних рахунків: поняття, цілі і принципи побудови. Показники системи національних рахунків (СНР). Вирахування національного продукту (ВНП, ВВП, ЧНП, НД). Методи розрахунку ВНП. Економічне зростання: визначення, типи, темпи, фактори. Державне регулювання економічного зростання. Економічні цикли. Фази циклу: криза, депресія, підйом. Види циклів. Причини циклічності.

Основні поняття та терміни

Просте, розширене і звужене відтворення. Система національних рахунків. Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Чистий внутрішній продукт. Номінальний ВВП. Реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Національний дохід. Національне багатство. Екстенсивний, інтенсивний і змішаний типи економічного зростання. Фактори економічного зростання. Циклічність економічного розвитку. Фази економічного циклу. Важелі державного антициклічного регулювання. “Довгі хвилі “ в економіці.


Питання для обговорення на заняттях

1 Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства:

а) просте, розширене і звужене відтворення;

б) макроекономічні показники і методи їх обчислення;

в) номінальний і реальний ВНП.

2 Економічне зростання: визначення, методи обчислення, фактори.

3 Типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний.

4 Циклічність економічного розвитку. Основні характеристики циклів.


^ Питання, що виносяться для самостійного вивчення

1 Система національних рахунків.

2 Оцінка рівня цін: індекс споживчих цін; дефлятор і інфлятор

ВНП.

3 Теорія “довгих хвиль” в економіці.
^

Запитання і завдання для самоконтролю


1 Що таке суспільне відтворення.

2 Чи є наявність ресурсів джерелом національного багатства на сучасному етапі ?

3 Які критерії включає індекс розвитку людини, представлений ООН, для визначення рівня соціально-економічного розвитку країн ?

4 Розкрийте відмінності між ВВП і ВНП.

5 Дайте характеристику конкретних форм прояву екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання.

6 Обгрунтуйте суперечливість кризи як фази економічного циклу. В чому проявляється руйнівний її характер і конструктивна роль в економіці.

7 Проаналізувати темпи економічного розвитку України за останні 10 років.
^

Задачі для самостійної роботи


1 Знайти ВНП двома методами, використовуючи такі дані (млрд грн): рента –24; особисті споживчі витрати –1080; податки на дохід корпорацій –65; нерозподілені прибутки корпорацій – 18; чистий експорт –7; дивіденди – 180; заміщення використаного капіталу –18-; відсоток –82; непрямі податки на бізнес –163; валові приватні внутрішні інвестиції –240; заробітна плата –1028; державні закупки товарів і послуг –365; дохід від власності –97.

2. Розрахувати ЧНП, НД, особистий дохід і розподілений дохід, використовуючи такі дані (млрд грн): ВНП –1692; трансфертні платежі –232; непрямі податки на бізнес –163; особисті податки –193; заміщення спожитого капіталу –180; нерозподілені прибутки корпорацій –18; відрахування на соціальне страхування –123; податки на прибуток корпорацій –65.


^ Проблемні ситуації

1 Обговорити причини і проблеми переходу на нову міжнародну систему національних рахунків.

2 Які є основні сучасні проблеми виміру національного продукту країни ?

3 Припустимо, що власник фірми одружився зі своєю секретаркою. Після весілля чоловік продовжує матеріально підтримувати її як і раніше, але вже як дружину, а не як найманого працівника. Як це одруження позначиться на розмірах ВНП?

До проблеми виміру національного продукту;

чи правильні такі твердження :

а) ВВП можна визначити як грошову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні протягом визначеного періоду часу або як суму усіх вартостей, доданих фірмами протягом цього періоду;

б) як номінальний, так і реальний ВВП вимірюють грошову вартість виробництва;

в) ВВП зростає у тому випадку, коли ви купуєте новий автомобіль, а також при купівлі вже використовуваного автомобіля;

г) якщо американська фірма “Форд” продасть більше автомобілів, ВВП зросте, тому що їх будуть купувати американці і іноземці;

д) якщо ви придбаєте 100 % акцій IBM, ця покупка буде інвестицією і збільшить ВВП;

є) якщо фірма замінює старий комп’ютер на новий, вона нічого не додає до ВВП, оскільки загальна кількість комп’ютерів залишилася незмінною;

ж) коли обмінний курс зростає, іноземні товари стають дешевші у порівнянні з вітчизняними товарами.


Список літератури

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична еконо

мія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2000. - Гл.16.

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юрист,

1999. – С.131-133, Гл.13, § 3; гл.14.

3. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч.

посіб. – К.: Вища школа, 2002.- Розд. 19,20.

4. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник.- К.: Видавничий

центр “Академія”, 2001. - Розд. 4.1.

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы,

политика /Пер. с англ. 11-го издания. – К.: Хагар-Демос, 1993.

- Гл.9, 21.

6. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухна. –

К.: Вища шк., 2001.- Розд.15.3-15.4; 19.1-19.2.

7. Політекономія: Підручник / За ред. Ю.В.Ніколенка.- К.: ЦУЛ,

2003. – Гл.13.

8. Політична економія: Навчальний посібник/ За ред. К.Т. Кри-

венка. – К.: КНЕУ, 2001.- Т.16,18.


Тема 7 Зайнятість і відтворення робочої сили

Зміст теми

Населення як фактор розвитку національного господарства. Відтворення робочої сили. Зайнятість і ринок праці. Безробіття: сутність і форми прояву. Наслідки безробіття та державне регулювання зайнятості (кейнсіанські рецепти зайнятості). Гарантії матеріальної і соціальної підтримки.

Основні поняття та терміни

Безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Зайнятість. Конкуренція на ринку праці. Ефективна зайнятість. Повна зайнятість. Продуктивна зайнятість. Попит на робочу силу. Пропозиція робочої сили. Ринок праці. Соціальний захист. Рівень безробіття. Суб’єкти ринку праці. Ціна робочої сили.


Питання для обговорення на заняттях

 1. Ринок праці та особливості його функціонування.

 2. Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості.

 3. Безробіття, його види і наслідки. Закон Оукена.

 4. Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайня-

тості.

5 Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та

безробіття.

Питання для самоконтролю

  1. В чому полягають революційні зміни в трудових відносинах в умовах капіталістичної змішаної економіки?

  2. Яке ваше ставлення до двосторонньої монополії на ринку праці ?

  3. Чи існує на сучасному етапі в капіталістичній змішаній економіці експлуатація трудящих?

  4. Україна визнана країною з ринковою економікою. Чи існує проблема економічної експлуатації у нашій країні ? Так чи ні. Обґрунтуйте.


^ Проблемні ситуації

1 В Україні відмінено прописку. Поясніть, як це вплинуло на ринок праці.

2 У добре забезпечених сім’ях досить часто жінки працюють неповний робочий тиждень або взагалі не працюють, при тому, що кількість дітей у сім’ї та обсяг робіт по дому не перевищують аналогічні характеристики для сімей з меншим добробутом. Який ефект за даних умов переважає: ефект заміщення чи ефект доходу ?

3 Для стимулювання економічного зростання уряди країн надають економічну допомогу працівникам, які переїздять до регіонів, де відчувається дефіцит робочої сили. Яким чином подібна політика змінить становище на ринку праці ?


Список літератури


 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2000.- Гл.19.

 2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юрист, 1999. – Гл.16.

 3. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2002.- § 79-80.

 4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання прес, 2003.- Гл.16.

 5. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник.- К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - Розд. 4.6.

 6. Макконнелл К.Р. Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика / Пер. с англ. 11-го издания. – К.: Хагар-Демос, 1993. - Гл.10.

 7. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища шк., 2001.- Розд. 19.

 8. Політична економія: Навчальний посібник/ За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. -Т.19.Схожі:

Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання суми вид-во СумДУ
Релігієзнавство: Методичні вказівки до вивчення курсу /Укладачі: В. В. Опанасюк, В. О. Артюх, І. В. Загряжський. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з нарисної геометрії для студентів інженерного факультету денної форми навчання /Укладач Л. М. Коротун. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 57 с
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з нарисної геометрії для студентів інженерного факультету денної форми навчання...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з теми “Точка та її проекції” з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconМ.І. Волков методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей заочної форми...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання суми Видавництво СумДУ
Тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладач А. М. Дядечко...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconО. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко
Методичні вказівки для самостійного курсу «Безпека життєдіяльності людини» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconАктуальні проблеми сучасної етики теоретико-методичні матеріали для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Теоретико-методичні матеріали з курсу “Актуальні проблеми сучасної етики” для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу " Охорона праці в галузі " для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей заочної форми...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006 iconEnglish revision course
Методичні вказівки та завдання для організації аудиторної та самостійної роботи студентів інженерних та економічних спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи