Кафедра російської мови icon

Кафедра російської мови
Скачати 197.69 Kb.
НазваКафедра російської мови
Дата24.05.2013
Розмір197.69 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТКОРОТКИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ


для студентів підготовчого

відділення факультету по роботі

з іноземними громадянами
Суми

Вид-во СумДУ

2006


Короткий українсько-англійський словник лінгвістичних термінів / Укладачі: Т.О. Дегтярьова, Т.О. Дегтярьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 30 с.


Кафедра російської мови^ ЗМІСТ CONTENTS С.


Фонетика Phonetics 4

Графіка Script 6

Словотворення Word-formation 9

Лексикологія Lexicology 10

Морфологія Morphology 11

Синтаксис Syntax 19

Додаток Appendix 24ФОНЕТИКА

PHONETICS

звук

sound

приголосний

consonant

глухий

voiceless

дзвінкий

voiced

м’який

palatalized / soft

твердий

non-palatalized / hard

сонорний

resonant

шиплячий

hushing

голосний

vowel

наголошений

stressed

ненаголошений

unstressed

голосні, які випадають

unstable vowels

чергування звуків

automatic alternation

чергування голосних

vowel gradation

чергування приголосних

interchange of consonants

наголос

stress

транскрипція

transcription

склад

syllable

наголошений

stressed

ненаголошений

unstressed

ритмічна модель

rhythmic model

тон

tone

середній

middle

підвищення тону

fall of the tone

пониження тону

rise of the tone

інтонація

intonation

інтонаційна конструкція (ІК)

intonational construction (IC)

тип ІК

type of IC

центр ІК

centre of IC

логічний наголос

logical stress

синтагма

syntagma

фраза

phrase

ГРАФІКА


SCRIPT

алфавіт

alphabet

літера

letter

велика літера

capital letter

мала літера

small letter

друкована літера

print letter

рукописна літера

written letter

пунктуаційні знаки

punctuation marks

крапка

full stop

кома

comma

знак питання

interrogative mark

знак оклику

exclamation mark

крапка з комою

semi-colon

двокрапка

colon

три крапки

dots

лапки

inverted commas

дужки

brackets

тире

dash

інші графічні засоби

other graphical means

абзац

indentation

параграф

paragraph

дефіс, знак переносу

hyphen

знак наголосу

stress mark
СЛОВОТВОРЕННЯ

word-FORMATION

корінь

root

суфікс

suffix

префікс

prefix

закінчення

flexion (ending)

постфікс

postfix

основа

stem

м’яка основа

soft stem

тверда основа

hard stem

скорочення

shortening

абревіатура

abbreviation

складне слово

compound word

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

LEXICOLOGY

слово

word

застаріле слово

obsolete word

багатозначне слово

polysemantic word

запозичене слово

loanword (borrowed word)

омонім

homonym

синонім

synonym

антонім

antonym

неологізм

neologism

термін

term

діалект

dialect

жаргон

jargon

фразеологія

phraseology

фразеологічний зворот

phraseological unit
МОРФОЛОГІЯ

MORPHOLOGY

частини мови

Parts of Speech


іменник

Noun

власний

proper

загальний

common

назва істот

animate

назва неістот

inanimate

рід

gender

чоловічий

masculine

жіночий

feminine

середній

neuter

число

number

однина

singular

множина

plural

відмінок

Case

називний

Nominative

родовий

Genitive (Possessive Case)

давальний

Dative

знахідний

Accusative

орудний

Instrumental

місцевий

Prepositional

кличний

Nominative of address, Vocative

прикметник

Adjective

якісний

qualitative

відносний

relative

присвійний

possessive

ступені порівняння

degrees of comparison

вищий ступінь

comparative degree

найвищий ступінь

superlative degree

повна форма

full form

коротка форма

short form

займенник

Pronoun

особовий

personal

присвійний

possessive

вказівний

demonstrative

зворотний

reflexive

питальний

interrogative

відносний

relative (conjunctive)

означальний

defining

заперечний

negative

неозначений

indefinite

числівник

Numeral

кількісний

cardinal

порядковий

ordinal

простий

simple

похідний

derivative

складений

compound (of 2 and more words)

дієслово

Verb

перехідне

transitive

неперехідне

intransitive

інфінітив

Infinitive

дієвідміна

conjugation

особа

person

перша особа

the first person

друга особа

the second person

третя особа

the third person

власна форма дієслова

finite form of the verb

час

Tense

теперішній

present

минулий

past

майбутній

future

простий майбутній час

simple future

складений майбутній час

compound future

вид

Aspect

доконаний

perfective

недоконаний

non-perfective

спосіб

Mood

дійсний

the Indicative Mood

наказовий

the Imperative Mood

умовний

the Subjunctive Mood

стан

Voice

активний

Active Voice

пасивний

Passive Voice

дієслова руху

verbs of motion

односпрямовані дієслова руху

verbs of definite motion

не спрямовані дієслова руху

verbs of indefinite motion

дієприкметник

Participle

активного стану

Active Participle

пасивного стану

Passive Participle

коротка форма

short form

дієприкметниковий зворот

Participial construction

дієприслівник

Adverbial Participle

дієприслівниковий зворот

Adverbial Participial construction

прислівник

Adverb

часу

of time

місця

of place

способу дії

of manner

мети

of purpose

причини

of cause

ступеня та міри

of degree and measure

предикативні прислівники

predicative adverbs (category of

state)

прийменник

Preposition

сполучник

Conjunction

сурядний

coordinating

підрядний

subordinating

частка

Particle

модальна

modal

питальна

interrogative

заперечна

negative

стверджувальна

affirmative

вигук

Interjection
СИНТАКСИС

SYNTAX

словосполучення

word combination

головне слово

the main word

залежне слово

the subordinate word

узгодження

concord

керування

government

прилягання

parataxis

речення

sentence

розповідне

declarative

спонукальне

imperative

питальне

interrogative

окличне

exclamatory

просте речення

simple sentence

головні члени речення

the main parts of the sentence

підмет (суб’єкт S)

Subject

присудок (предикат P)

Predicate

простий

simple

складений дієслівний присудок

compound verbal

складений іменний присудок

compound nominal

другорядні члени речення

the secondary parts of the sentence

додаток (об’єкт О)

Object

прямий

direct

непрямий

indirect

означення (атрибут А)

Attribute

узгоджене

in concord (prepositive)

неузгоджене

not in concord (postpositive)

прикладка

apposition

обставина

Adverbial Modifier

сполучне слово

interrogative word

однорідні члени речення

homogeneous parts of the sentence

узагальнююче слово

generalizing word

поширене речення

extended sentence

непоширене речення

unextended sentence

повне речення

complete sentence

неповне речення

incomplete sentence

звертання

address

складне речення

composite sentence

складносурядне

compound

складнопідрядне

complex

безсполучникове

asyndetic

головне речення

the main clause

підрядне речення

the subordinate clause

означальне

attributive

додаткове

objective

обставинне

adverbial

часу

of time

наслідку

of result

мети

of purpose

причини

causal

умовне

conditional

пряма мова

direct speech

непряма мова

indirect speech
ДОДАТОК

APPENDIX

Слухайте!

Listen!

Читайте!

Read!

Пишіть! Запишіть!

Write! Write down!

Дивіться!

Look!

Повторюйте разом зі мною!

Repeat with me!

Повторюйте після мене!

Repeat after me!

Повторюйте всі разом!

Repeat all together!

Запишіть домашнє завдання!

Write down your homework!

Думайте!

Think!

Скажіть!

Say! Tell!

Відкрийте!

Open!

Закрийте!

Close! Shut!

Виконайте вправу №...!

Do exercise number ...!

Змініть!

Change!

Порівняйте!

Compare!

Скадіть речення з цим словом!

Make up a sentence with this word!

Підкресліть!

Underline!

Підкресліть почуте слово!

Underline the heard word!

Подивіться на дошку!

Look at the blackboard!

Запам’ятайте!

Remember!

Запам’ятайте виняток!

Remember the exception!

Вивчіть слова!

Learn the words!

Візьміть ...!

Take ...!

Ідіть до дошки!

Go to the blackboard!

Поставте запитання (до ...)!

Put a question (to ...)!

Дайте відповідь на запитання (до ...)!

Answer the question (to ... )!

Випишіть слова з ...

Write out the words from ...

Слухайте уважно!

Listen attentively!

Говоріть голосніше!

Speak louder!

Читайте правильно!

Read properly!

Не розмовляйте!

Keep silent!

Не підказуйте!

No prompting!

Покажіть ... !

Show me ... !

Витріть дошку!

Clean the blackboard!

Зрозуміло?

Is it clear?

Незрозуміло?

Is something not clear?

виняток

exception

правильно

correct / right

неправильно

incorrect / wrong

легкий

easy

складний

difficultНавчальне видання


^ КОРОТКИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ


для студентів підготовчого

відділення факультету по роботі

з іноземними громадянами


Укладачі: Дегтярьова Тетяна Олегівна,

Дегтярьова Тетяна Олексіївна


Редактор Н.О.Кравченко


Відповідальний за випуск В.А.Завгородній


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16

Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк

Обл.-вид.арк.

Наклад 100 прим.

Собівартість вид.

Замовлення N .

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи в

Державний реєстр

ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


11

Схожі:

Кафедра російської мови iconКафедра методики викладання української мови та літератури
Викладачі кафедри забезпечували підготовку вчителів української І російської мови та літератури. У 1994 році у зв’язку з необхідністю...
Кафедра російської мови iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації викладачів з напряму «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної»
Компетентнісна модель професійної діяльності викладача російської мови як іноземної
Кафедра російської мови iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації викладачів з напряму «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної»
Компетентнісна модель професійної діяльності викладача російської мови як іноземної
Кафедра російської мови iconРобоча програма дисципліни «Методика викладання російської мови» структура програми навчального курсу "методика викладання російської мови" Курс

Кафедра російської мови iconЗавершено ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури
Глибоцькому, Путильському, Сокирянському та в м. Чернівці відбувся ІІ етап олімпіади з російської мови серед учнів 8-11 класів знз....
Кафедра російської мови iconПояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791)
Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови...
Кафедра російської мови iconОбласна науково-практична конференція для вчителів російської мови «Педагогічний процес: комунікативні стратегії й тактики»
Наука не має права відриватися від життя І розвиватися в елітарній самоізоляції. Існує безліч потенційних можливостей застосування...
Кафедра російської мови iconНаказ №971 м. Севастополь Про підсумки проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури
«Про проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури» з 22 жовтня по 31 жовтня 2012...
Кафедра російської мови iconНаказ №971 м. Севастополь Про підсумки проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури
«Про проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури» з 22 жовтня по 31 жовтня 2012...
Кафедра російської мови iconВступ Мета: перевірити володіння вступником системними знаннями про одиниці російської мови (на рівнях фонетики, лексикології, граматики, тексту). Вступник повинен знати
Вступник повинен знати: системні відношення одиниць російської мови; мати уявлення про стилістику, культуру мовлення, орфоепію, орфографію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи